Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

21MAYIS1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 Tek 0.212.512 05 05 fafo: 0.212.513 90 98 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Grup \brum ve insanlann sevgisi G aıp Yofum un seslendırdığ^ve Humyet'ten Ertuğrul Oz- kök un radyodan dınlerken muzığıne bayılıp da sozlennı beğenmedığı "Senı Sevıyorum" şarkı- sında yenı gelışmeler oldu Bılmeden eleştırdığı fakat oğrendık- ten sonra da beğenmedığını tekrarla- dığı Nazım Hikmet'ın dızelerı yenne aynı melcxlı ıçın kendısının yenı sozler yazacağını açıklayan Ertuğrul a, Grup Yorum'dan yanrt geldı Zehır zemberek yanıtın ozetı şoyle "Senı Sevıyorum, bır aşk baladı' de- ğıldır Dunyayı, memleketını ve ınsan- lan uğruna olebılecek denlı sevenlenn şarkısıdır Paylaşımı, eşıtlığı, onuru bır yaşam bıçımı halıne getırenlenn, dev- nmcılenn şarkısıdır Sızın Çırağanlar- dakı, Hıltonlardakı kokteyilerde ya da menfaat kavgası ıçınde tanıyamaya- cağınız bır sevgıyı anlatıyor Sosyalızmın, kurtuluşun anlatımtdır 'Senı Sevıyorum' Bu yuzden, ne kadar çabalarsanız çabalayın, 'bu şarkıyı yaşamınızdan stlemeyecek'sınız." Anlaşılan, Ertuğrul'un Grup Yorum ıçın yenı şarkı sozu yazmasına gerek Köpekveinsan oztepe'den M.Ünlü, yaşan- mış bır oykuyu aktanyor Kal- dırımda kopeğı ıle genç bır adam onde, beş-on adım ar- kasında bır bayan, aynı yone doğru yu- ruyordu Sonra "Kopek kocamandı, bır an durdu, tasma genldı sahıbı duraklamıştı, ıkı- na sıkına kaldınmın orta yenne pısledı Bunlan ızleyen bayan ırkılmıştı Kendısını tutamadı, genç adama dondu -Yaptığınızı beğendınız mı? -Sız de başka kaldınmdan gıdın, dı- ye yanıtladı genç adam -Bu kaldırım benım, ınsanlar ıçın Bır de çevreyı temız tutmaktan soz edılı- yor Genç adam susmuş, kopek hıriıyor- du Bayan ıçınden, "Ha o yapmış, ha sen 1 " dedı, yurudu, gıttı" Cıns de olsa, suslu de olsa sonuçta dışkının organık yapısı aynı Ama kımı ınsanlar nedendır bılınmez, besledıklen hayvanlann dışkılarına kar- şı genç adam gıbı boylesıne "anlayış- lı" olabıhyor 1 Hayvanlan sevmenın adı, ınsanlara saygısızlık olmamalı... kalmadı Ama bu arada yazdıysa Tar- kan'a Markan a versın, zıyan olma- sın Grup Yorum, gazetelenn magazın sayfalannda, televızyonlann paparaz- zı programlarında gorulen bır muzık topluluğu değıl Topluluğun adı daha çok sıyası ha- berlenn ıçınde geçıyor Gozaltı soruş- turma, duruşma Aslında medyadakıler Grup Yorum'u tanıyor ve bılıyor Ve tum ozel televızyonlarda klıplen, radyolarda kasetlen duruyor Ama pek çalınmıyor, çaldınlmıyor. Ertuğrul'un bıle bılmedığı ve ancak "gece saat 03 OO'tu ve o kız soyluyor- du" dıye anlattığı "Senı Sevıyorum"un dahı klıbı raflarda yatıyor Gelın gorun kı, bu klıbı ekrana getı- recek bır tek televczyon kanalı çıkmıyor, çıkamıyor Bılgı yanlış değılse, bır kez sabah ku- şağında atv'de, bır kez de gunduz ku- şağında HBB'de yayımlanmış bu klıp Radyolarda ıse zaman zaman ad ve- rılmeden geceyansından sonra şarkı- lan çalınıyormuş Uç dıskjokey, Grup Yorum'un adını ağzına aldığı ıçın ışınden olmuş Pekı Hertıangı bır yasak kararı var mû Yok Yalnızca gorunmeyen bır el var, parmağını sallayıp "Hımmm Sakın ha" dıyor Bu panmak sallama, yalnızca tele- vızyonlardakı muzık programcılan ıçın geçeıiı değıl Haber programcılan ıçın deyururtukte Orneğın uç yıl once Mehmet AJi Bi- rand'ın 32 Gun programı Grup Yo- rum'u konu alıyor Bır gun oncesınden ekranda tanıtımını da yapıyor Ertesı gece yayımlanan programda ıse Grup Yorum bolumu kesılıp atılıyor. Aynı olay, geçen yıl yaşanryor Savaş Ay, A Takımı ıçın çekımler yapıyor Grup Yorum'un başına gelenler "ha- ber" olarak pek hoşuna gıdıyor Sa- vaş'ın Son bır çekım kalıyor kı Savaş, vazgeçıyor Ya da vazgeçırtılıyor Sonuç Özgurluk denınce mangal- da kul bırakmayan medyada, Grup Yo- rum'un yasaklanmamış şarkısına da, yasal mucadetesıne de yasak uygula- nıyor Ve her şeye karşın Grup Yorum'un albumlerı yuzbınter satıyor Grup Yorum bu yorumuyla sevılıyor G Yazar Aziz Nesın'in cenazesi de getirilmelı. Algan Hacaloğlu Devtet Bakaru soru kutusu ^ Ceanet anaların ayakları altındaysa, anaların babaların ayakları altında ne işi var? (Mautafa Denrirer. KMafc^a-Tavşaah) Suda, enflasyonun suyu çıktı E nflasyon yuzde 150'ye vur- du Mıllet yanıyor Yangını "adıl duzen" ıle Refah Partısı sondurecek 1 Alyanaklı Ho- ca'nın evlad-ı manevısı Tayyip, Istan- bul'da harıl hanl çalışıyor, "adıl du- zen"ın yerel orneklennı sergılıyor Gelın gorun kı "adıl duzen" pompa- sından çıkan su, yuzde 150'lık enflas- yon yangınını sondurmek bır yana, alevlen korukluyor Vatandaş, elındekı su faturasına ba- kıyor Dukkanına14ocak1994'tege- len faturada suyun metrekupu 14 bın lıra Tayyıp'ın, beledıye başkanı olma- sına 2,5 ay var Sonra 28 nısan 1995'te gelen fatu- raya bakıyor Suyun metrekupu 50 bın lıra olmuş Tayyıp'ın ıkıncı kez hacı ol- masına 2,5 hafta var Tayyıp'ın "adıl duzen"ınde suyun fiyatı yuzde 357 art- mış Işte "adıl duzen" palavrasının en so- mut orneğı Refah Partısı sayesınde, yuzde 357'lık su zammı ıle enflasyonun bıle suyu çıktı 1 Amerika'nın Türkiye'deki hedefî N Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Gençlığınızde duşunebıldığınız kadar düşunun, çünkü, yaşlar ılerieymce düşunce perhızı başlıyor ewsweek'ın haberıne gore ABD, dunyadakı ekonomık paylaşım savaşında kendısı- ne bellı başlı 10 pazar hedef- lemış Bunlardan bın de Turkıye Bu pazarların ıçınde de hedef sek- torler saptanmış örneğın Arjantın ve Polonya ıçın hedef sektor telekomunı- kasyon, Hındıstan ıçın enerjı Turkıye pazan ıçın ıse ABD'nın hedefı sağlık sektorü 1 Istanbul Tabıp Odası'nın aylık dergı- sı "Hekım Forumu", Turkıye'de sağlı- ğa gaynsafi hasıladan ayrılan payın çok az olmasına dıkkat çekerek, ABD tuccariarının neyın peşınde olduğunu soruyor Akla en yakın gerekçeyı bul- maya çalışıyor Sağlıkta teknolojı kul- lanımının bu kadar başıboş olması ABD'lı ıhracatçılann ıştahını kabartmış olmasın "Hekım Forumu" konuyu bıraz daha açıyor "Sadece teknolojı kullanımı değıl butun tıp uygulamasının akıl almaz bır denetımsızlık ıçınde olduğunu gormek ıçın CIA ajanlanna gerek kalmamış ol- malı" Söylemezoğhı davete icabet edecek mi, etmeyecek mi? K aradenız Ereğlı Beledıye Baş- kanı ve ılçenın "Temsılcıler Ku- rulu" sozcusu Halil Posbıyık, Halkbank Genel Mudurlu- ğu'nden Ozelleştırme Idaresı'nın başı- na getınlen Ufuk Söylemezoğlu'na bır kutlama mesajı gonderdı Ereğlı Demır-Çelık Fabnkası Erde- mır'ın ozelleştınlmesı gundemdeyken bu kutlama da neyın nesı oluyor deme- yın Ereğlılıler adına Posbıyık'ı dınle- yın 'Yenı gorevınızı Kdz Ereğlı Beledıye Başkanı ve ılçe temsılcıler kurulu soz- cusu olarak en ıçten duygularımla kut- luyor, başanlı olmanızı dılıyorum Ina- nıyorum kı, başarılı olmanız ıçın ozel- leştırmenın ruhu olan şeffaflık ılkesıne ve ozelleştırmeye karar verdığınız ku- ruluşlann bulunduğu yore halkının ses- lenne kulak vereceksınız Özellıkle bu ıkı ılkeye uymanızın ul- kemız adına yararlı olacağına ınanıyo- rum Sayın Yaramancı ve Sayın Yeşila- da, kendılennı toplumun ve vatanda- şın uzennde değerler olarak kabul et- tıklen, ayaklan yere basmadıklan ıçın, bu gorevlerını gereğınce başaramadı- lar ve aynlmak zorunda kaldılar Geçmıştekı ozelleştırme Idaresı Ku- rulu başkanlan ve halen mevcut Özel- leştırme Kurulu uyelen Kardemır'le Er- demır'ı, Havaş'la Petlas'ı tanımadıkla- n Seydışehır'ı unuttuklan, kısaca ozel- leştırme konusunda bılgı ve araştırma- cılıktan yoksun olduklan ıçın başanlı olamadılar Başanlı olmanız ıçın lyı bır ekıp oluş- turmanız gerekıyor Bunun ıçın de on- celıkle Ozelleştırme Idaresı Kuru- lu'nu özelleştarmenızin yararlı ola- cağı kanaatındeyım Erdemır'ı sızın de tanımadığınızı çok lyı bılıyorum -Sıze de Erdemır'ı fizıksel olarak tanıtmak ve Erdemır'le ekono- mık yonden entegre olmuş yore halkı- nın mısafırperverlığını gostermek uze- re Ereğlı'ye davet edıyorum Inanıyorum kı dığer başkanlar gıbı bu davetımızı gerı çevırmezsenız, sıze vereceğımız bnfıng netıcesınde Erde- mır uzerınde ozelleştırme adı altında oynanan oyunlan Erdemır'ı yoketme planlannı net bır şekılde goreceksınız Bu duygu ve duşuncelerle gorevı- nızde başanlar dılıyor, Ereğlı adına Er- demır konusunda yanlışlıklar yapma- manız temennılerımı tekrar etmek ıstı- yorum Saygılarımla" Ufuk Soylemezoğlu'nun bu nazık çağn karşısında yapabıleceğı tek şey var, o da davete icabet etmek, Kara- denız Ereğlı'ye gıtmek Öyle değıl mı Soylemezoğlu? Yanıtınızı bız de merak edıyoruz. Zültü Lhaneli: Doğru sö\lediğimi Aydın Doğan biliyor A vrupa'dakı konser turnesın- den donen Züifu Livaneli Va- zıyet e bazı açıklamalar yaptı Bılıyorsunuz, "Ahmet'in fik- ri" tartışmalannda Livaneli nın de za- man zaman adı geçmıştı Livaneli oncelıkle, Parıs ve Lond- ra'da evı olmadığı gıbı bugune dek yurtdışında mulk sahıbı olmadığını da belırterek, "Bır tek çopum bıle yok Ne benım, ne de herhangı bır yakınımın, akrabamın" dedı Mıllıyet'ın sahıbı Aydın Doğan dan 300 bın dolar transfer ucretı aldığı yo- lundakı bılgının de yanlış olduğunu açıkladı Ve, yerel seçımdekı adaylığı sırasın- da Mıllıyetyazan Hasan Putur'u kontr- gerıllanın adamı olmakla suçlama ko- nusuna şu açıklamayı yaptı "Ben seçım donemınde Sayın Aydın Doğan'ı bır kez zıyaret ettım Bu, butun gazetelere yaptığımız gı- bı, tanımadığım bır basın patronuna yapılan nezaket zıyaretıydı Bır yazarını kendısıne şıkâyet ede- cek kadar yakınlığım yoktu Kaldı kı kafamda İHasan Pulur ve kontrgerılla kavramları hıç yan yana gelmedı Bunu kım çıkardı anlamadım Sadece seçım donemınde bana boy- lesıne cephe almasına anlam vereme- dım ve uzuldum Hepsı bu kadar Seçımler bıttıkten sonra Sabah ga- zetesındekı koşemde, kontrgenllanın bana karşı çalıştığını belırttım Bu, Hasan Pulur'la hıç ılgısı olmayan bır saptamadır ve şoyle bır analıze da- yanmaktadır Bıldığınız gıbı seçım haftası, benım 1973 yılında Isveç'ten polıtık ıltıca ta- lebınde bulunurken çekılmış resımle- nm yayınlandı Isveç polıs arşvılerınde- kı bu resımlerı hertıangı bır basın ku- ruluşunun alması mumkun değıldır Bu ancak, devlet orgutlerı ve gızlı servısler arası bır ışbırlığıyle temın edı- lebılır Basına da onlar yansıtmışlardır Kastettığım olasılık buydu ve doğru olduğuna ınanıyorum Ancak bunun Sayın Pulur'la bır ılgı- sı yok" Livaneli, "300 bın dolar gıbı bu ko- nuda da Aydın Doğan, doğru soyledı- ğımı bılıyor" dedı Ancak Ad vermeden kontrgerıllanın adamı olmakla suçlandığını yazan Hasan Pu- lur'un bu konudakı yanıtı farklı oldu "Bu olayın tanıklan hâlâ hayatta " MENEMEN SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994/662 Davacı Hasan Yıkılmaz vekılı Avukat Refet Akıncı tarafuıdan davalı Mustafa Erdoğan Gul aleyhıne açılan mulkıyet tespıtı davası- nın mahkememızde yapılan duruşmalan sırasında, Mahkememızın 3 5 1995 tanhlı celsenın ara karan gereğınce tum aramalara rağmen bulunamayan 5809 sokak No 3 Karabağlar lzmır adrestnde ıkamet ettığı bıldınlen davalı Mustafa Erdoğan Gul'un mahkememızın yukanda esas numarası yazılı olan dava dos- yasının duruşma gunu olan 7 6 1995 gunü saat 9 30'da mahkememızde hazır bulunması \eya kendısını vekılle temsıl ettırmesı, gel- medıği veva vekılle temsıl ettırmedığı takdırde duruşmalann yokluğunda yapılıp bıtınlerek karar venlecegı hususu 7201 sayılı kanu- nun 28 ve 31 maddelen gereğınce ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun sonra teblığ edılmış sayılacağı ılanen teblığ olunur 15 5 1995 Dava konustı araç-1960 model 35 AK 062 plakalı Taunus marka otomobıl Basın 22512 ÇİZGİLİK KÂMtL MiSARACI HARBİ SEMtHPOROY ı ı BULUT BEBEK M-RAY ÇIFTÇÎ senin şapşal svra-bm" âersiniz, ha " TARtHTE BUGÜN MIMTAZARIKAN 21 Mayıs UÎDROJEN BOMBÂS//. 13S6 M Bu&UM, ABD, &U/UIC 8ft:ıHI ADA£/'VM SıfS Hı&eaTEM 8OMSASI OENEMBSt YAPT1 SU AIUKLeBG F*fTLAMA,HA- FIF OLAN HlDBOJSM <*tTZ>**LAGtMrU YUKSEK ISI ALTIMPA aıGi£ŞER£K MHA A&IR. Oi/>AJ HELYUM'U OUJŞTV/SMASI SfBAS/AtOA MeYO*- MA GSLMEJCTEYbl UEBHAUGl 8>K GUÇLU JOMYASAL PATLAYIClOAAl AAiLYOfJLAieCA K£Z BUYÜK ETKl YAmN H(D/ZOJ6*J ATOto BOMBASINI OA GOU9ED€ TAYDt 19SO 'D€, ABD &4ŞKAUI H4OSY TRUUAN TARAf^NDAM YAPIMINA IZJAJ VE- ftLEN HıDPOJSN BOMBASI, fLK 19SZ 'D W tLAN ELBİSTANASLİYE l. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1967 367 1967/491 Davacılar Halil tbrahım Uçar ve ar- kadaşlan tarafından davalılar lmam Özgul ve arkadaşlan aleyhıne mahke- memıze açılan tapu ıptalı ve tescıl da- vasının yapılan açık yargılaması so- nunda, Davacılann munsı babaları Şenf Uçar'ınteşnnıe\"vel930tanh, 32 no lu kadım hudutlu tapulu arazılennden da- valılardan lmam Ozgul'e hazıran 1957 tanh, 468 ve davalı Ismaıl Kupel'e (Goçer'e) hazıran 957 tanh, 4^7 no lu tapu ıle venlen arazılenn ış bu adı ge- çen davalı tapulannın ıptalıne da\acı- lann Hasan Gok ve Omer Gok hakkın- dakı davalannın feragat nedenı ıle red- dıne daır v enlen karar. Yargıta> 5 Hu- kuk Daıresı Başkanlığı'nın 3 3 1994 tanh, 18954 esas, 4619 karar sayılı ıla- mı ıle onanarak donmuş olup \argı- tav ılamı davalılardan bır kısmına teb- lığ edılemedığı, tum aramalara rağmen de adreslen tespıt edılemedığınden Yargıtay ılamının ılanen teblığıne ka- rar venlmış olmakla. 2701 sayılı Teb- lıgat Kanunu'nun 28 ve devamı mad- delen gereğınce Yargıtay ılamının da- valılar, tbrahım Ozgûl Fatma Ozgul Hatıce Ozgul lsmaıl Ozgul Durdu Ozgul, Elıf Ozgul Ramazan Pamuk Zeynep Pamuk, Selahattın Pamuk ve Hınney Ozgul'e ılanen teblığıne, ıla- nın neşır tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçensınde tashıhı karar edılmedığı tak- dırde karann 15 gûn sonra kesınleşe- ceğı, Yargıtay ılamının teblığı yenne kaım olmak uzere ılan olunur Basın 21843 BODRUM Alabanda Otel Golkoy / Bodrum Mayıs-Hazıran 650.000 T L Temmuz-Ağustos 1.150.000 TL (Yanm pansıyon gunluk) Rezervasyon ve bılgı ıçın Istanbul Kultur Turızm (212) 234 34 20 / 4 hat Kosmos Tunzm (216) 356 68 84 Bodrum Fora Yatçılık (252) 316 46 64 Mavi Yolculuk Bodrum / Bodrum Marmarıs / Manmans Mayıs-Hazıran-Temmuz Her Cumartesı hareket Haftalık tam pansıyon 15.000.000 TL. 6 8 68'LİLER BİRLİĞİ VAKFI ""Bağuıısızbk ve Yeni Dünya Düzeni PROGRAM Panel Slavt ve Vıdeo Gostensı Folklor Esenyurt Beledıvesı Çocuk Korosu Muzık Muammer KetencoSlu KONLŞM\CILAR. • Ercan KARAKAŞ * Azız NEStN Kultur Bakanı Yazar • Jorge CASTRO * Mehmet ATAY Kuba Buvukelçısı DlSK Gn Sek 68 hler Vakfı Onur Kur Uyesı Butün halkımız davethdır Tanh 21 Mavıs 1995 - Pazar saat 16 00 Yer ATATURK KÜLTUR MERKEZİ Konser Salonu-TAKSİM Davetıyeler gınşten alınabılır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog