Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Bulgarlar Türk gemisineel koydu • SOFYA(AA)- Bulgaristan'm Varna şehrinde, liman idaresine bağlı çevre koruma ekipleri Türk, Suriye ve Yunan bandralı üç gemiye deniz kirliliğine yol açtıklan gerekçesiyle el koydu. Varna liman müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, çevre koruma ekipleri liman içinde denize büyük miktarda petrol atığı döküldüğünü tespit ettiler. Çeçenya: Ruslar Çiri-Yuıfıı aldı • MOSKOVA (AA)- Çeçenya'da çatışmalar sûrerken, Rus birliklerin, ülkenin güneyinde stratejik öneme sahip Çiri-Yurt kasabasını aldıkJan açıklandı. Çeçenya'daki Rus birliklennin komutanı General Mikhail Egorov, yaptığı açıklamada, söz konusu kasabanın Çeçen direnişçilerin bulundugu daglık kesimlerin birinin girişinde olduğunu beürtti. fransseksüeHere kolaylk • LONDRA (AA) - Londra metrosu, "transseksüel" yolculanna kolaylık getirdi. Londra metrosunda yolcular, zaman zaman yapılan bilet denetimlerinde hem bileti, hem de metronun verdigi fotoğraflı kimlik belgesini göstermek zorundalar. Çogu transseksüelin kadın giysileriyle metroda yolculuk yapıp çıkışta erkek fotoğraflı kimlik kartı göstermesinin kanşıklığa yol açtığım gören metro idaresi. isteyen transseksüellere hem erkek, hem de kadın fotoğraflı iki ayn kimlik verecek. ABD: OkuHanla şiddet aptıyor • NEWYORK(AA)- Amerikan okullannda şiddet olaylannın yüzde 28 oranında arttığı, artışın özellikle hırsızhk, saldın ve seks suçlannda görüldüğü bildirildi. Bu yılın ilk yansında Amerikan okullannda yapılan aramalarda, 800'den fazla keskin kutu açacağı ele geçirildi. Okul yöneticileri, kutu açacaklannın öğrencilere satışı ve bu aletlerin okula getirilmesinin yasaklanması için girişim başlattılar. Oğrencilerin çalınacağı korkusuyla okula deri ceket. değerli saat, dolma kalem gibi şeyler getiremedikleri de bildiriliyor. ABD'deki okullarda bu,yıl içinde meydana gelen olay sayısının 8 bin 333'a ulaştığı da yetkililer tarafından belirtildi. Denktaş'tan sert tavırBM plamna hayir: Danışmalar için Türkiye'ye gelen DenktaŞ rahat: Türkiye'de bulunan KKTC KKTC Cumhurbaşkanı ve Ankara, BM tarafından sunulan Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Ankara taviz verecek diye Avrupa Birliği destekli Amerikan-îngiliz planını reddettiler. hiç endişe etmedim. Hükümet taviz vermez" dedi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkiye ve danış- malar için dün Ankara'yı ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş, Birleşmiş Mıllet- ler'in (BM), ABD ve îngilte- re'nin de desteğiyle Kıbns'ta çö- züm için empoze etmeye çalıştığı Avrupa Birliği (AB) planının ka- bul edilemez olduğunu bildırdi. Plan, Türkiye'nin tam üye olma- dığı Avrupa Birlıği'ne KKTC'nin de içinde olacağı, ku- rulacak bir Federal Kıbrıs Cum- huriyeti'nin tam üye olması ve Türkiye'nin adadaki garantörlük hakkının devam etmesi koşulunu getiriyor. AB destekli plan Türk tarafina empoze edilmeye çahşılırken. ABD ile Kıbns garantörlerinden Ingiltere. Türk ve Rum toplumu temsilcilerini önümüzdeki hafta Londra'da bir araya getiriyor. AB'nin savunma kolu Batı Avru- pa Birliği'nin (BAB) geçtiğimiz hafta Türkiye'nin çekince koy- masına ragmen Kıbns Rum kesi- mi ile diyalog başlatmayı kabul etmesi de Kıbns sorununun çö- zümünü AB zemınine kaydırma yolundaki gırişimlerde tehlikeli gelişme olarak değerlendirildi. Ankara rahaüattı Denktaş dün gazetecilerin so- rulannı yanıtlarken Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel ve Dışiş- leri Bakanı Erdal Inönü'den, Türkiye'nin tam üye olmadığı bir Avrupa Birliği'ne, kurulacak bir federal Kıbns cumhuriyetinin üye olamayacağı ve Türkiye'nin garantörlük hakkının devam ede- ceği konusunda tam destek aldı- ğını söyledi. Denktaş şöyle dedi: "Ankara'ya gelmek istedim ve sonucunu aldım. raharım. Anka- ra taviz verecek di\e hiç endişe etmedim. Hükümet halkın kabul etmeyeceği milli davalarda taviz vermez." Denktaş, BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin Kıbns Özel Temsilci Yardımcısı Gustave Fe- issel'ın. kurulacak bir federal Kıbrıs cumhuriyetinin AB'ye tam üyeliği karşıhğında Türkı- ye'nin garantörlük hakkının ko- nınacağı yolundaki açıklamasını da "FeisseL, büyük kuyruklu ya- lan söylüyor. AB Troykasıfleada- da yaptığım ilk görüşmede ken- dilerine bunu sordum, 'her iki ta- rafı da tatmin edecek güvence verebıleceklerini' söylemekle ye- tindiler''diye yanıtladı. AB'nin, Kıbrıs Rum kesimi kanalıyla KKTC'ye ekonomik yardım önerdiğini belirten Denk- taş, şu görüşü dile getirdi: "Problemin ekonomik değil, hukuki ve siyasi olduğunu söyte- dik kendilerine. Türkiye'nin ga- rantöriüğünün kabul edilmesi demek Türkiye'siz bir AB ola- maz anlamına gefir zaten." Ancak Gali'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Joe Clark ile Feis- sel'in bu hafta başında Anka- ra'ya yaptıkJan ziyaret sırasmda ve Feissel'in Cumnuriyet'e yap- Ukraynalı Danimaricalı Glma Kostayınıka Ürdünlû 3 _ T ^ Topusko Polonyalı _ ^ Slunj Bangladeşli Bıhaç Çek Titova Korenıka Ûrdünlü Graçah Ingiliz Gornji Vakuf Bugoyino Malezyalı Konıjıç Ispanyol £ Mostar o Medugorye Urdûnlû Novska Arjantinli Nepalii Daruvar Ingiliz Okucanı vitez Celah Kontrol Böigeteri | | Musluman İ H İ Sırp Mayıs 1995yayılımı Rus / Belçika Osıyek Pakistanlı Bonovıçı Atorveç/ı Tuzla Pakistanlı Vares Hollandalı Srebrenıka Kanadalı Visoko Ingiliz Gorazde SARAVBOSNA BÖLGESİ • Fransız •Mısıriı »Rus • Ukraynalı • Danimarkatı ve Hırvat Kaynak: UNPROFOR Fransa ÜfdCn Ingiltere Pakıstan Kanada Hollanda Yugoslavya daki UNPROFOR birliklerine asker veren ülkeler 4 707 3505 3399 3039 2 091 1719 Malezya Turkıye Ispanya Rusya Bangladeş Danımar1<a 1595 1479 1448 1349 1323 1268 Isveç Ukrayna Kenya Polonya Nepal Çek Cum. 1221 1 113 1074 1049 953 953 Norveç Betçıka ABD Arjantin Slovakya Finlandiya 916 896 874 861 525 505 Karadziç'ten BM'ye tehdit BONN(AA)-Bosnalı Sırpla- nn lideri Radovan Karadziç, Bosna çatışmasına uluslararası bir müdahale durumunda, BM koruma gücü askerlerini rehin alma tehdidinde bulundu. Ka- radziç, Almanya'dayayımlanan Der Spigei'e verdığı demeçte, "Mevzflerimize NATO bomba- lan ile bir saldın olursa, mavi berelikr rehinelerimiz olacak- ür"dedı. Bosna'daki BM askerlerinin çekilmesini memnunlukla ka- bul edeceklerini belirten Karad- ziç, BM koruma bölgelerinde. Müslüman birliklerin silahlar- dan anndınlmaması durumun- da, Saraybosna dahil bu bölge- leri silah kullanarak alacaklan- nı söyledi. Demecinde eski Yu- goslavya Savaş Suçlan Mahke- mesı'nin kendisi ile ilgili olarak soruş.turma yapılması karanna da değinen Karadziç, hiçbır so- rumluluk kabul etmediğinı. da- ima iyi davrandıgı ve ne tecavüz ne de sınırdışı etme gibi uygu- lamalar yapılması yolunda asla emirvermediğini ifadeetti. Ka- radziç, "Tecavüzsonucudünya- ya geimiş 100 çocuk bulun. ben de suçlu olduğumu kabul ede- >im"dedi. Almanya, Fransa, ABD, In- giltere ve Rusya'dan oluşan Te- mas Grubu'nun da yetersız kal- dığını belirten Karadziç, özel- likle Almanya'nın, grubun ça- lışmalanm felç ettiğini ıleri sür- dü. Karadziç, "Almanlar, bu gruptan çıkanlmali" dedi. tığı açıklama ile AB'nin federal Kıbrıs cumhuriyetinin birliğe tam üye olması koşuluyla Türki- ye'nin garantörlük hakkının ko- runabilmesi yolunda bir formül ortaya attıklan anlaşılıyor. Bir dıplomatik kaynak şu gö- rüşleri dile getirdi: "Kıbrıs sorununun çözümü için masada 'Güven Artüncı Ön- lemler (GAÖ)' dahil pek çok maizeme var. BM Genei Sekrete- ri'nin sorunun çözümü yolunda üstlendiği misyon, AB nıisyonu üzerine oturtulamaz. Brüksel'de aluıan kararlar Kıbns'a empoze edilemez. Doğu Akdeniz'de istik- rar istiyorlarsa o zaman Türki- ye'yi de AB'ye tam üye yaparlar, bövlece Türk-Yunan sorunlan da çözülmüş olur." •fci,rMi.ıwımra.war^ırOT.Mt.iHnn,w:r.TO™ Iran, ABD ve IsraiPle çatışabilirLONDRA (AA) - Jane's InteUigen- ce Revievv dergisi, Iran'ın uzun men- zilli balistik füzeiere ve kitle imha silahlanna sahip çıkma yanşının, bu ülkenin ABD ve Israil ile çatışma tehlikesini arttırdığını savundu. Derginin 24 sayfalık özel raporun- da. ABD Başkanı Bill Clinton'ın Iran ile ticaret ve yatınmı yasaklama kararının da, Tahran ile çatışmayı yoğunlaştıracağı belırtılerek, "Yanhş hesap ve yanlış anlama, kanlı çatış- maya çok kolayca yol açabflir" denil- di. lran'm Körfez Savaşı'ndan ders alarak, Batılı ülkeleri çatışmaya çek- mek için kitle imha silahlanna sahip olmayı ön koşul olarak gördüğü kaydedilen raporda, Tahran'ın muh- temelen iki bin tona kadar çeşitli kimyasal silah stokladığı, bir biyolo- jik silah programına ve henüz geliş- memiş bir nükleer silah araştırma programına sahip olabileceği iddia edildi. Exter Üniversitesi'nden Dr. And- rtv, Rathmell'in kaleme aldığı ra- porda, Rusya ve Çin'in lran'a nükle- er teknoloji satma projelerinin de- vam etmesi halinde Israil'in Iran nükleer tesislerine hava akınlan dü- zenleyebileceği ve lran"ın da buna yanıtının sert olacağı ifade edildi. Clinton'ın lran'a yönelik ekono- mik yaptınmlarının da bu ülke ile yoğun çatışma sonucunu doğuracağı ve Körfez'de gerginligın artmasına yol açacağı belirtilen raporda, ABD ve Israil'in kendisini askeri açıdan geri bırakmak istediğine inanan Iran'ın, Körfez bölgesindeki askeri gücünü arttırmaya gidebileceği kay- dedildi. Belçika sandık başında BRÜKSEL (AA)- Devlet yapısı fe- deral olan Belçika'da 7.2 milyon seç- men bugün sandık başına giderek Fe- deral Meclis'in 150, Senato'nun 71 üyesiyle birlikte Flaman, Valon ve Brüksel bölgesel meclislennin üyele- nni belirleyecek. Merkezi Federal Hükümet'in ve Meclis'in yanında Flandr, Valonya ve Brüksel bölgelerinde de birer yerel meclis ve bölgesel hükümet kurula- cak. Belçika'da federasyon sistemine geçilmesinden bu yana ilk defa bölge- sel meclislerde milletvekilleri halk oy- lamasıyla seçilecek. Oy vermenin mecburi olduğu Bel- çika'da çift tabiyetli 5 bin kadar Türk'ün de sandık başına gitmesi bek- leniyor. Seçim kampanyası genelde renksiz ve sönük geçti. Kampanya sı- rasında, hükümet koalisyonunda yer alan Sosyal Hıristiyan ve Sosyalist Koalisyonu ile muhalefetteki liberal- ler arasında çekişme sahneleri yaşan- dı. Tarihi boyunca koalisyonlarla yö- netilen Belçika'da bu koalısyonlann kaçımlmaz ortağı Sosyal Hıristianlar son 20 yıldır Başbakanlık koltuğunu ellerinde bulundurdular. Sosyal Hıris- tiyanlar, zaman zaman sosyalistlerle veya liberallerle koalisyonu paylaştı- lar. Belçika'da son iki yıl içerisinde yaşanan geniş kapsamlı siyasi yolsuz- luklar. halkın politikacılara olan güve- nini yitirmesine yol açarken, bu yol- suzluklar sırasında en fazla yara alan sosyalistlerin, seçimlerden sonra hü- kümet koalisyonundaki yerlerini libe- rallere devretmeleri olasılığı yüksek gözüküyor. POLİTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Gayri Ciddi... Türkiye'nin dış soaınları çığ gibi büyüyor. Kuzey Irak harekâtı sona erefi yaklaşık üç hafta oluyor. Ama sınır güvenliğinin sağlanması konu- sunda hâlâ kayda değer bir mesafe alınmış değil. Ankara, ABD'nin tercihi olan Barzani ve Talabani güçleriyle işbirliği yapmayı kabul etti. Barzani, gü- venlik konusunda Türkiye ile işbirliğine yatkın. An- cak Talabani, henüz ayak diriyor. Kaldı ki Barzani de işbirliği için Türkiye'ye kabarık bir fatura sunu- yor. Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri, Saddam Hüseyin tarafından yıkılan sınır köylerinin Türkiye tarafından yeniden inşasını istiyor. Kafkasya'da Rusya atağa geçmiş durumda. Moskova, üç hafta önce, böîgede 58. Ordu adında yeni bir askeri birlik konuşlandırılacağını açıkladı. Yani açıkça AKKA'yı (Avrupa'da Konvansiyonel Si- lah Indirimi Anlaşması) deleceklerini duyurdu. Moskova'da Başkan Clinton'la Boris Yettsin ara- sında yapılan zirvede AKKA da gündeme geldi. Yeltsin, basın toplantısında, AKKA'nın değiştirilme- si konusunda Clinton'ın desteğini aldıklannı söyle- di. Clinton ise açık destek vermekten kaçınmakla birlikte "Rusya'nın kaygılannı gözardı etmedikleri- ni, AKKA konusunda görüş alışverişini sürdüre- ceklerini" belirtti. Her durumda AKKA konusunun ısıtıldığı anlaşılıyor. Rusya, Azen-Ermeni anlaşmazlığı konusunda da devreye girerek, iki ülkenin temsilcilerini geçen hafta Moskova'ya çağırdı. Yani Türkiye'nin de da- hil olduğu Minsk Grubu'nu dışladı. Moskova, Aze- n-Ermeni bunalımında tek hakem olmayı ve Dağlık Karabağ'a gönderilecek Barış GüCü'nün BDT (Ba- ğımsız Devletler Topluluğu) askerlerinden kurulma- sını istiyor. Bu takdirde Barış Gücü'nün çok büyük bölümünün Rus askerlerinden oluşacağını belirt- meye herhalde gerek yok. Kıbrıs konusunda baskılar artıyor. Bir yandan ABD, öte yandan BM ve Avrupa Birliği (AB) soruna bir an önce çözüm bulunması için devreye girmiş durumdalar. BM'nin Kıbrıs özel temsilci Joe Clark ve yardımcısı Gustave Feissel hafta başında An- kara'yı ziyaret etti. BM. kurulacak bir Federal Kıb- rıs Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üyeliğine paralel olarak Türkiye'nin de adadaki garantörlük hakkının devamını öneriyor. Türkiye ve KKTC ise Ankara'nın tam üye olmadığı Avrupa Birliği içinde böyle bir formülün olamayacağını bildirerek öneriyı kabul et- mıyor. ABD, BM ve AB Kıbns'ta çözüm için bastırırken NATO da Ege'de Yunanistan'ın tek yanlı sorumlu- luk iddiası yüzünden ittifakın faaliyetlerini engelle- yen karargâh ve tümen sorunlarının çözümü için devreye girmiş durumda. Ve Avrupa cephesi.. Türkiye'nin Gümrük Birli- ği'ne gırmesi için karann verileceği tarih yaklaşıyor. Bir dizi demokratik reformların yapılması, çağdışı uygulamalann kaldırılması gerekiyor. ••• Peki dış sorunlar böylesine yığılırken biz ne yapı- yoruz? Cumhurbaşkanı Sayın Demirel ünlü 8. madde- nin kaldırılması ve Gümrük Birliği konulannın refe- randuma sunulmasını öneriyor. "Ordunun da gö- rüşünü alalım "diyor. Başbakan Tansu Çiller, "Avrupa ile yakınlaşma- mızı kimse engelleyemez"diyor. Ama demokratik reformlar konusunda hiçbir hareket yok. Hareketi bir yana bırakın, Ahmet Altan hakkında bölücülük yaptığı savıyla dava açılıyor. Başında ve televizyonlarda hanl hanl cuma na- mazı, Atatürk'ün Samsun'a gittiği Bandırma Va- puru'nun boyu ve bacasının yüksekliği tartışılıyor. Tablo ya da eski deyimle 'manzara-i umumiye' böyle. Bu tabloya tek kelimeyle ne denir biliyor musu- nuz? Gayri ciddi. Evet, Türkiye, hükümetiyle, parlamentosuyla ve basınıyla giderek daha gayri ciddi niteliğe bürünüyor. şayanlar yakıt parasını pencereden savurmaz, ha iyi ısınır. akıtla, hava kirliliğinin azalmasına, çevrenin ıtkıda bulunur. ce ısıtmak değil, yazın serin tutmak da igürültünün içeriye girmesini engeller. I doğramasına takılan Isıcam, (PVC) plastik 3 yüksek verim sağlar. Isıcam taktırın. yazın sıcağından, kirli havadan, aşırı giderlerden kurtulun. 'I I I. Her Çİft C a m I s ı c a m d e ğ i l d i r . Isıcam, Şışecam'ın float camından ü r e t ı l i r . T S E K a l i t e B e l g e s i ' n i t a ş ı r . B u m a r k a y ı s a d e c e Ş i ş e c a m v e Ş i ş e c a m ' ı n t e k n i k l ı s a n s ı y l a ü r e t i m y a p a n k u r u l u ş l a r k u l l a n a b ı l i r . S a d e c e I s ı c a m y e t k i l i ü r e t i c i l e r i t a r a f ı n d a n ü r e t i l e n I s ı c a m ' l a r 5 y ı l g a r a n t ı l i d i r . Çift camın gerçek Isıcam olduğuna güvenmek için, alümınyum ara çıtanın üzerinde "Isıcam" markasına ve yetkili satıcının adına mutlaka dikkat edin. Satıcıdan 5 yıllık garanti belgesini kesinlikle ısteyin, saklayın. Modern yapılarda 2 yeni Isıcam, iki mükemmel çözüm: Isıcam S ve Isıcam Ultra Ayrıntılı bilgi: (0212) 272 43 95 - 274 81 82 ŞİŞECAM -rüradvm iş BANKAMŞİŞECAM I Isıcam Yetkili Üreticileri ADANA: Camkıran Cam Tic. ve San. Tel: (0-322) 428 24 10 AMASYA: Aydın Cam Paz. Tic. San. Koll. Şti. Tel: (0-358) 212 36 99 ANKARA: Camsan Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-312) 350 07 03 - Görsan Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-312) 349 11 40 - (Polath): Köseoğulları Cam Tic. ve San. Koll. Şti.Tel: (0-312) 623 10 67 -Sinan Cam San. ve Tic. Ltd. Şti.Tel: (0-312) 270 72 54 BALIKESİR: Özcam Tic. ve San. Tel: (0-266) 221 48 00 BOLU: Kiler Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel 10-374) 243 84 88 - Yorim Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-374) 243 89 44 BURSA (İnegöl): Campen Camlı Pencere Sistemleri A.Ş. Tel: (0-224) 714 83 23 - Gavaz Cam San. ve Ticaret. A.Ş. Tel. (0-224) 243 68 17 DENİZLİ: Campet Petrol Motor San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-258) 269 10 57 ELAZIĞ: Ayhas İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Tel (0-424) 255 57 53 ESKİŞEHİR: Hatipoğlu Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-222) 236 00 27 GAZİANTEP: Güneydoğu Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-342) 220 20 45 - Güven Cam San. Ticaret A. Kom. Şti. Tel (0-342) 321 40 40 GİRESUN (Görele): Onurlu Cam San. ve Tic. Ltd Şti. Tel: (0-454) 416 70 37 İSTANBUL: Birlik Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-212) 286 08 90 - Tek Isı Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-212) 224 20 44 - Trakya Cam ve Plastik Doğ. San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-212) 875 31 51 - Yıldız Cam San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0-212) 651 24 00 İZMİR: Yorcam Yorgancılar Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel (0-232) 376 74 15 KAYSERİ: Ak Isı Yalıtım Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel (0-352) 321 10 85 Okandan Kardeşler Cam Tic. ve San. A.Ş. Tel: (0-352) 231 28 95 KOCAELİ (Gebze): Cam İşleme San. A.Ş. Tel: (0-212) 274 72 00 (72 Hat) - Inteç Aliiminyum Kons. İmalat ve Tic. A.Ş. Tel: (0-262) 646 28 40 KONYA: Oran Orta Anadolu Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-332) 350 80 40 MERSİN: Çukurova Cam Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel (0-324) 336 14 85 SAMSUN: Resman Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel. (0-362) 431 22 35 SİVAS: Haksan Cam San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0-346) 221 36 00 TRABZON (Arsin): Yavuz Cam Tic Ltd. Şti. Tel (0-462) 321 46 67
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog