Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için.. Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI ** D a H » U y g ı r B i r Y a ş a m I ç m ** Cumhuriy Bireysel. kredilerinizle her zaman yamnızda... EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a } a m İ ç ı n " . Yl SAYI25428 / 15MQII (KDViçinde) KURUCUSU: Y I M B NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMİR HüA (7945-1991) 21NMYB1885 MMR Fııristik yörelerde mafyanın pay kavgası • Ege ve Akdetüz bölgelerindeki mafya ve ülkücü gruplann rant savaşı eski Kuşadası Belediye Başkanı'nvn Öldürülmesiyle gûndeme yerleşti. Sahildeki plajlara şezlong konulmasından döviz bürolannm ruhsatsız çahşmasına, bar işletmeciliğinden arsa spekülasyonuna kadar uzanan alanlarda faaliyet gösteren bu gruplar, kimi zaman rant paylaşma uğruna kan döküyorlar. Kuşadası'nda vurgun • Kuşadasfnda hemen her gün imar yolsuzluklan yaşanmaktadır. Mafyanın Kuşadası'na egemen oluşuna; Zeki K.üçükberber"in adayı mesken tutmasına; kimi kumarhane işletmecilerinin arazi tnafyasıyla işbirliği yapmasına; Ozer Çiller'in 13 milyarhk araziyi 1 milyar liradan alıyormuş gibi göstermesine, ihale oyunlannda ülkücü mafyanın kimi DYP ve CHP'lilerle birlikte olmasma neden göz yumulmaktadır? HkNETÇETttUMrMyasosı • 5. Sayfada tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) -Tunstık beldelerde- ki rant kavgası. mafya yön- temlerini geçerli kılıyor. Mer- kezi \e yerel yönetıciler kimi zaman çaresiz kahrken Kuşa- dası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de yurttaşlann mafya- dan ve bazı ülkücü gruplar- dan yakmmalan artıyor. Kimi zaman cinayetlere değin uza- nan rant savaşı, tedirginlikle- re yol açıyor. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfı Suyolcu'nun öldürülmesiyle dikkatler, bü- yük birrant kavgasının yaşan- dığı turistik beldelere döndü. Arsa, bar. lokanta, dükkân, eğlence yerleri, plaj. şezlong ihaleleri, uyuşturucutrafiği ve döviz bürolanna değin uza- nan zincirde yasal prosedür kimi zaman işlemiyor, mafya yöntemleri daha belirleyici oluyor. Merkezi ve yerel yö- neticilerin yanı sıra siyasi par- ti temsilcileri ve idarecileri, resmi anlamda bu uygulama- lan doğrulamasalar da özel konuşmalarda gerçeği yansıtmak du- rumunda kalıyorlar. Mafya yöntemlerinin en geçerli olduğu turistikbeldelerin ba- şında Kuşadası geliyor. Ülkücü gruplar son iki yıldır bu ilçede egemenliklerini tescil ettirdiler. Suyoku cinayeüyle dikkatlerin UArkasıSa. 19,Sü. 7'de MAFYA USULÜ HESAPLAŞMA • 6. Sayfada G.AFRİKAKARAIİSTEDE Mandela'nın tavrına rest• Yakın bir döneme kadar ırkçı rejimiyle tanınan Güney Afhka Cumhuriyeti, terör örgütü PKKile mücadelesine tepki olarak Türkiye'yi, ticaret yapacağı ülkeler kategorisinde sondan bir önceki sıraya koydu. Türkiye de misilleme olarak Güney Afrika'yı 'kara liste'ye aldı. Gûney Afrika ve Türkiye hükümetlerinin aldığı kararlar, karşılıklı olarak resmen bildirildi. yılında reddeden Nebon Man- dela'nın liderliğindeki Güney Afhka Cumhuriyeti, ticaret ya- pacağı ülkeler sıralamastnda Türkiye'yi W 4. suuF'a sokru. Türkiye, misilleme olarak Gü- ney Afrika'yı "karaBste"ye al- dı. Güney Afrika ve Türkiye hükümetlerinin aldığı kararlar. karşıhklı olarak resmen bildi- LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA - Yakın bir döne- me kadar ırkçı rejimiyle tanı- nan Güney Afrika Cumhuriye- ti, terör örgütü PKK ile müca- delesine tepki olarak Türki- ye'yı. ticaret yapacağı ülkeler kategorisinde sondan bir önce- ki sıraya aldı. Atatürk Ulusla- rarası Banş Ödülü'nü de 1993 \ArkasıSa.l9,Sü. 6'da Demirerden ^siyasi ^ koşıılu • Türkiye'nin değişen dünyanın akışına ayak uydurabilmesi; kalkınmada, büyümede rekabet edebilmek için liberal demokrasiyi gerçekleştirmesinin şart olduğunu söyleyen Demirel, ağırlıkh olarak demokratikleşme ve insan haklan üzerinde durdu. ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Cjmhurbaşkanı Sü- leyman Denireldünyadadeği- şen dengeler içinde kalkınabil- rtvek ve ön saflara gelebilmek için liberal demokrasinin şart olduğunu söyledi. Demirel, ""Vialruzcaefconomikliberalizm yetrnez, siyasi Bberalizm ohna- dan hiçbir ysrevaramajTz" de- di. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) yenibinası Cumhurbaş- kanı Demirerin de katılımıyla dün açıldı. Açılış töreni, De- mirel'in gelmesinin ardından seğmenlerin gösterisiyle baş- ladı. Açılışta bir konuşma yapan ATO Başkanı AhmetÇavuşoğ- hı, hükümeti sert bir düle eleş- tirerek "Meclis'ten Cumhur- başkam'nakadarher şey tarü- mArkasıSa.l9,SiL9'da Nurtepe'de, Alevilere ait bir lokantaya yapılan saldm üzerine çıkan çok sayıda kişi yaralandı Provokasyon denemesi• ''Nurtepe komünistlere mezar olacak" sloganı atarak 1 kişiyi yaralavan ve daha sonra av tüfekleriyle hayaya ateş ederek olay yerinden kaçan 2 saldırgan, Gazi Mahallesi'ndeki olaylann benzerini yineletmeye çalıştı. Silah sesleri üzerine sokağa dökülen, yaşlan 15- 18 arasmdaki gençlere daha sonra kadınlar ve diğer Alevi yurttaşlar da katıldı. Kısa sürede sayısı 500'ü aşan grup, polisin gelmesi üzerine barikatlar kurarak slogan atmaya paştadı. • Nurtepe'nin giriş ve çıkışmı kesen polisle göstericiler arasmda gergin bekleyiş sürerken Kâğıthane çevresindeki graplarla polis arasmda taşh sopah, silahlı çatışma çıktı. 1 polisin kurşunla yaralandığı olaylarda 50 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altma ahndı. Olayın başlamasına neden olan 2 saldırganm yakalandığı öne sürüldü. • Bakan Ercan Karakaş ile CHP Erzincan Milletvekili Halil îbrahim Tutu olay yerine giderek göstericilerle görüştü. îstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in bizzat yürüttüğü ve Başbakan Çiller'in sık sık bilgi aldığı olaylar gazetemiz baskıya girdiğinde sürüyordu. îstanbul Haber Servisi - Kâğıtha- ne"de dün, çoğunluğu Alevi vatandaş- lann yaşadığı Nurtepe Mahallesi'nde ülkücü olduklan öne sürülen bir grup, Alevilere ait bir lokantayı basarak içer- de bulunanlara saldırdı. "Nurtepe ko- münistlere mezar olacak" diye slogan atan saldırganlar daha sonra pompalı av tüfekleriyle çevreye ateş ederek kaçtılar. Olayın duyulması üzerine bin- lerce kişi sokağa çıkarak saldınyı pro- testo için gösteri yaptı. Olay yerinde barikatlar kurulurken Nurtepe çevre- sindeki göstericilerle polis arasında taşlı, sopalı, silahlı çatışma çıktı. Olay- larda çok sayıda göstericinin yanı sıra bir emniyet müdürü ile bir polis me- muru yaralandı. Olaylann başlamasına neden olan 2 saldırganm yakalandığı belirtildi 12 Mart 1995 günü Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi'nde yaşanan olaylann bir benzeri dün, Kâğıthane'de büyük çoğunluğu Alevi yurttaşlann oturduğu Nurtepe Mahallesi'nde gerçekleştiril- mek istendi. Kâğıthane Nurtepe Ma- hallesi'nde dün saat 18.00 sıralannda plakası ahnamayan kırmızı renkli Tempra marka bir otomobil ile 4 kişi Alevilere ait Bolluk Lokantası'na gel- dı. Bozkurt işareti yapıp "Nurtepe ko- münistlere mezar olacak" diye slogan atan saldırganlar, daha sonra içerde bu- lunanlara da saldınp adı belirleneme- yenbir kişiyi döverekyaraladılar. Hız- la lokantadan çıkan saldırganlar gel- dikleri arabaya bindikten sonra pom- palı av tüfekleri ile havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştılar. Silah sesle- ri üzerine sokaklara dökülenler, "Nur- tepe faşistlere mezar olacak" diyerek yürümeye başladılar. Başlangıçta sayı- lan 50-60 civannda olan ve yaşlan ço- ğunlukla 15-18 arasında değişen genç- lerin saldınyı protesto etmeyi sürdür- mesi ve olayın duyulması üzerine ka* MArkastSa.8,Sü.3'te Httv «e WgraRar. İT|I YUMM / ZtfBl MCNM / lUntCI T ^ ^ 8. maddede farkh yoıiuııKirca'mn ÖtierlSİ reddedlldi DYP Îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca' nın. Terörle Mücadele Yasası'nın düşünce açıklamayı suç sayan 8. maddesinin değiştirilerek kabul edilmesi ve ülkenin bağımsızhğı veya devletin, ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne karşı propaganda suçlanna hapis cezası verilmemesi önerisi hükümet tarafından reddedildi. paraya çevrilebilecek 8. maddenın kalkacağını belirten Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe ise ancak bölücü propaganda suçlannın, Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 311. maddesine taşınacağını ve bölücü propagandaya 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Daçe, suçun,'kitle haberleşme araçlanyla işlenmesi dunununda cezamn üçte bir oranından yanya kadar arttınlabileceğirıi belirterek, cezalann ertelenebileceğini ve paraya çevrilebileceğini söyledi. 2-5 yil arasi hapİS Adalet Bakanı Mehmet Moğultay ise, "Her kım devletin. milletüı bölünmez bütünlüğünü parçalamayı hedefleyen terör örgütünün propagandasını yaparsa 2-5 yıl arasmda cezalandınlacak" dedi. • 7. Sayfada BAKAN. BAKANDAN HESAP SORACAK • 19. Sayfada iyatro toplumu sorguluyor İstaıılnıl, uluslararası tiyatro sanatçıları üe şenlenecek Ute Lemper (üstte), Kurt VVeill müriği ve şanson- lar sunacak. Orleans iiusal Dram Merkezi, tama- men tekniğeda>alı bir çalışmasergikyecek(sağda). Kültür Servisi - Îstanbul sokaklann- da yann gerçek bir şölen başlıyor. 7. Uluslararası tstanbulTiyatro Festivali.bu yıl meydanlara taşacak. Yaşadığımız zor ve karmaşık süreçte, tiyatro; umut ve he- yecanın yanı sıra toplumu sorgulamak için de bir fırsat verecek bize. Yurtdışın- dan gelen topluluklar arasında Sokak Tı- yarrosu'nun ünlü örneği havai fişekler. müzik, masklar, danslarla ve tiyatro ge- mısıyle ElsComediants. tamamen tekni- ğe dayalı 'Doktor Faustus ya da Şeytamn Paltosu' adlı çalışmasıyla OrleansLlusal Dram Merkeri, Kurt Weill müziği, Al- man kabare şarkılan ve şansonlar suna- cak Ute Lemper. multimedya tiyatro ka- nşımı göstensiyle Zelt Enscmble The- ater. 'Zincire Vurulmuş Promete'nm çağdaş bir yorumuyla Attis Tryatrosu, yıl- dızlan kankatürize ederek canlandıran Italyan sanatçı Ennio Marchetto, Make- donya'dan Csküp Dram Tı>Trtrosu bulu- '"nuyor. TürkTiyatrolan ve oyunlan da şunlar: StüdvoTiyatrosu 'Çöplük'. Ortaoyuncu- lar 'Üç Kurşunluk Opera', tstanbul Bü- yükşehir Belediyesi Palto' ve 'Montser- rat". Devlet Tiyatrolan'ndan Diyarbakır DevletTi\atrosu 'Onikinci Gece', Anka- ra Devlet Tijatrosu 'Annie Wobbler", ts- tanbul Devİet Tiyatrosu "Bina". Izmir Devlet Tiyatrosu 'Marat", Ankara Devlet Trvatrosu 'Pazar Keyfi", Ötekı Tiyatro bölümünde ise DT tnsiyatif Proje "Kay- bohna'. Ojnncular Tiyatro Gnıbu "Ba- har lsy ancıdır'. TîyatroFd"Günlük Müs- tehcen Sırlar. Kumpanya 'Kim O?' ve Tiyatro Grup "Yaz Gelmesın". İSTANBUL TİYATRO FESTtVALl • 14. Sayfada Öğrenciler smav yarışmda Özel okuUara giriş sınavı bugün yapılıyor. 85 özel okul için 17 bin 500 öğrenci sınava girecek. • Arka Sayfada Özel okullara giriş soru ve yanıtları yann Cumhuriyel 'te 130 yıldır birlikteyiz• Dünyanın 40'tan çok ülkesinde yaşıyorlar.Türkiye'de 50 il çe\Tesindeki bine yakın yerleşim merkezinde bulunuyorlar. Onlar için.7 milyon diyen de var, 2 milyon diyen de. Öyle bir dayanışma kurmuşlar ki aralannda, Istanbul'dakine bir şey olsa Hatay'daki Çerkez ertesi gün haberdar oluyor. • Çerkeztavuğundan, Çerkez kızlanmn güzelliğinden başka haklarında ne biliyoruz? Nelere üzülüyorlar? Nelere seviniyorlar? Onlarla sevinci ve kederi paylaştık mı? Artık daha yakmdan tanışmak gerekiyor. MÜL MBBlfirin IK yüM • 12. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Eıyı Yağmacıhğı Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun avinin öninde pusu kurula- r&k öldürumesinin ardından yeniden gjndeme gelen kıyı teeabalarndaki 'imar oyun- lan', bir başka deyişle 'arazi yağmacılığı' bugünün soru- nu değildir. Güney Ege ve Antalya kıyı diliminde Hazine ve tanm alanlan yıllar önce yağmalan- mış; imar oyunlan ise 1980'li yılların ortalanna doğru ivme kazanmıştır. Durum böyle olunca da 'arazi mafyası' bu yörelerde son on yıl içinde kök salmıştır. Aydın Valisi Kadir Uysal bakın ne diyor. "Kuşadası'nda mafya var, ama bir şey yapamıyorvz..." Valinin açıklaması gazete- lere böyle yansıdı... Turizm yörelerinde beledi- ye başkanları, meclis ve en- cümen üyeleri, kimi işadam- ları, siyasal iktidarın temsilci- leriyle iç içe bir konum sergi- liyor. Ortada bir pay dağıtımı kendiliğinden beliriyor. Bu arada mafya devreye giriyor, o da pay istiyor. Bu olay bir çürümüşlüğün fotoğrafını yansrtmıyor mu? • Kıyı kasabalarındaki 'arazi paylaşımı' değil kavgarnn tek nedeni. Ayvalık, Çeşme, Ku- şadası, Marmaris, Fethiye ve Antalya yöresinde bar, gazi- ••• MArkostSa.l9,Sü.9'da B u G U N C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e PAZAR KONUĞU 'Devlette gizli örgüt yapılanıyor' • Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu, raporunun son durumunu Cumhuriyefe anlattı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY 8. Sayfada 1978KuşağıYitikmi? Geçen pazar günü yayımlanan "7978 Kuşağı..." başlık- lı yazıma ilişkin aldığım telefonlar ve mektuplar, beni, ko- nuyu bir kez daha kaleme almaya itti. fepkiler birbirinden çok farklıydı. Sıcağı sıcağına bunla- n aktarmak istedim. Yaklaşımlar satırbaştanyla şöyle: - 7978 kuşağının karşılaştığı baskıtar gerçekten yoğun ve çok yönlü idi. Ancak bu kuşağa "yitik" demenizi kabul etmiyorum. O dönemin insanlan her şeye karşın ayakta durmaya çalıştılar. Bunu başaranlar da oldu... -1968 ile 1978 kuşağını karşılaştınrken birşeyi unutmuş- sunuz; 1968'liler kendilerini övmekten diğer kuşaklara ba- MArkosıSo. 19.Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog