Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 1995 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Ankara ve Atina'ya baskı • BRÜKSEL(AA)- Belçika'nın 'La Libre Belgique' gazetesinde dün yer alan bir yorumda, anlaşmazlıklan nedeniyle NATO bütçesini bloke eden Türkiye ve Yunanistan üzerinde baskılann yoğurüaşacağı, Ankara ve Atina'nın bu baskılara karşi koymalannın zor olacağı görüşü öne sûrüldü. NATO Genel Sekreteri Willy Claes'ın iki başkent arasında mekik dokuyarak diplomasi yapmak ve sorunlara çözüm aramak niyetinde olduğunu belirten ve bunun kolay bir iş olmadığını, süratle sonuca ulaşılmasının olanak dışı gözüktüğünü ima eden gazete, Claes'ı 'fazla iyimser' buldu. Sofya ne teröre karşı işbirliği • ANKARA/SOFYA (AA) - Içişleri Bakanı Nahit Menteşe. Bulgaristan Içişleri Bakanı Lübomir Naçev'in davetlisi olarak iki günlük Tesmi ziyaret için yann Sofya'ya gidecek. Menteşe'nin, Bulgaristan'da özellikle son altı ay içinde Türkiye aleyhine çeşitli gösteri ve eylemler düzenleyen PKK'nin faaliyetlerinin engellenmesi konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor. Uyuşturucu şebekesine oarbe •DARMSTADT (A.A) - Almanya'nın Darmstadt kentinde bazı Tûrk ve Kürtlerden oluşan uyuşturucu şebekesine büyük bir darbe vuruldu. Darmstadt polisinin ve savcılığımn ortaklaşa yaptığı operasyonda 81 kişi gözaltina alındı. Gözaltına alınanlardan 18'i hakkında turuklama karan verildi. Polis, operasyon sırasında 1,7 kilo eroin, 1 kilo kokain ve 1,7 kilo uyuşturucu yapımında kııllanılan kimyevi maddede ile 4 tabanca, 200 mermi ele geçirildiğini kaydetti. Ukrayna'da BİO tatbtkatı • MOSKOVA(AA)- ABD askerleri, NATO'nun Banş İçin Ortaklık (BÎO) planı çerçevesinde düzenlenecek ortak tatbikat ıçin Ukrayna'ya gelmeye başladılar. 'Banş Kalkanı-95' tatbikatı, 23- 27 mayıs tarihleri arasında yapılacak. Toplam sayısı 1000'i geçmeyecek askerle yapılacak tatbikatı yabancı diplomatlar, ABD Savunma Bakanı William Perry ve NATO Başkomutanı John Şalikaşvili de izleyecek. MfnskGnıbu toptandı • MOSKOVA(AA)- AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bir banş anlaşması ile sona erdirilmesine yönelik görüşmelerine devam etmek ûzere Moskova'da toplandı. Görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanamadı. 15-19 Haziran tarihlerinde Helsinki'de yeni bir toplantı yapılması kararlaştınldı.. Bangl • DAKKA(AA)- Bangladeş'te hafta boyunca etkili olan firtınada 77 kışinin öldüğü, 500 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Basında çıkan haberlere göre özellikle Bangladeş'in kıyılannda etkisini gösteren firtınada 60 kişinin cesedi bulunmuştu. Kurtarma ekipleri ve köylüler dün de 17 kişinin cesedini buldular. Kurtarma ekipleri halen 500 kişinin kayıp oldugunu hatırlattılar. Lübnan Bafbakaıu istîfa ettî • BEYRUT(AA)- Cumhurbaşkanı'nuı görev züresinin uzatılması konusunda Parlamento Başkanı'yla anlaşmazlığa düşen Lübnan Başbakanı Refık EL Hariri, dün televizyondan yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı Elias Hrawi'ye istifasını sunduğunu bildirdi. Kuzey Irak aulaşmazbğı• Devletin üst düzey yetkilileri, Batı'dan gelen baskılar ve birbirine ters düşen resmi açıklamalar nedeniyle TSK'nin, kalıcı çözüm yollan bulırnmadan K.Irak'tan çekildiği göriişünde. LALE SARÜBRAHtMOĞLÜ" ANKARA- Hükümetin, 'PKK'- nin kökü kurutulana kadar' hare- kât yapmak Ü2ere Kuzey Irak'a gönderdiği Türk Silahlı Kuvvetle- ri'ni (TSK), önlem mekanizması geliştirmeden geri çektiği görüşü, devletin üst düzeyi ve istihbarat birimlerince de gündeme getiril- meye başlandı. Jsrihbarat birimle- ri yöneticilerinin de aralannda bu- lunduğu devletin üst düzey yetki- lileri, Batı'dan gelen baskılar ve birbirine ters düşen resmi açıkla- malar nedeniyle, TSK'nin. kalıcı çözüm yollan bulunmadan Kuzey Irak'tan çekildiği görüşünü kapa- lı kapılar ardında dile getirdiler. Ancak hükümet, Türkiye'nin, MGK toplantısında Kuzey Irak tartışılacak Harekât yerine özel tim operasyonu ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Başbakan Tansu ÇiDer başkanlığmda öncekı akşam gerçekleştinlen güvenlik zirvesinın ardından bugün yapılacak olan Millı Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında da ağırlıklı olarak Kuzey Irak'la ilgili gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Sükyman Demirel'in Çin ziyaretı nedeniyle öne alınan MGK toplantısında, Kuzey Irak'taki PKK kamplanna yönelik 'ÇeHk-r harekâtının ardından yerel Kürt liderlerle yapılan temaslar sırasında ele alınan konulann değerlendirilmesi, Kürt liderlerin, zarar gören köylenn onanmı ve maddi destek istemlerinin görüşülmesi bekleniyor. Başbakan Çiller başkanlığındakı güvenlik zirvesinin ardından yayılan Kuzey Irak'a yeniden girileceği savlan ise doğruluk kazanmadı. Kuzey Irak'a ikinci bir kara harekâtının bu aşamada gereksiz olduğu dile getirilirken, hava destekli özel tim operasyonlannm gereğine işaret edildi. Özel harekât timlerinin, Çelik-1 harekâtı öncesinde de fazla derinlemesine olmamakla birlikte bölgeye birkaç kez gırip çıktıklan belirtilirken, Çelık-1 harekâtının ardından sağlanan hava ve kara istihbaratının 'şok' operasyonlar yapılmasını kolaylaştırdığı kaydedildi. Kuzey Irak harekâtı ile toprak bü- tünlüğünü tehdit edecek bir yapı- lanmayı önleyebilecek güçte oldu- gunu kanıtladığı ve gerekirse ye- niden bölgeye girileceği tezini iş- lemeye özen gösteriyor. Türkiye'nin, önerdiği çözüm paketini yetersiz bulduğu Mesut Barzani liderliğindekı Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) Türkiye'deki temsilcisi Sefin Di- zai de Cumhuriyet'e yaptığı de- ğerlendirmede, "TSK'nin böige- den çekilmesini istedik. Ancak bu çekilme işlemi gerçekleşmeden ön- ce güvenlik önlemlerini içeren bir mekanizma mutlaka oluşturulma- hydı" dedi. Talabani kuşkusu TSK'nin bölgeden erken çekil- diği tartışmalan sürerken. PKK'nin Türkiye'ye sızmasının önlenmesı ve Kuzey Irak içlerin- de güç kazanmasının engellenme- si amacına yönelik görüşmeler de gelecek hafta hareketlenecek. Celal Talabani liderliğindekı Kürdistan Yurtsever Birliği'nden (KYB) bir heyet, önümüzdeki haf- ta ortasında Ankara'ya gelecek. Ankara, PKK ile ile yakın iliş- kilerinden rahatsız olduğu KYB heyetine şu sorulan yöneltecek: - Gerek KDP, gerekse KYB, Ku- zey Irak'ta güvenlik sorumluluğu- nun kendisine ait oldugunu smlü- yor. O zaman Kuzev Irak'ta kendi kontrolünüz altındaki bölgede PKK'nin faaliyetlerini önlemek için nasıl bir güvenlik önlemi düşü- nüyorsunuz? - Talabani, PKK ile savaşmaya- cağını açıkladı. Sorumlu olduğu- nuz alanda PKK terörünün önlen- mesi için ne ölçüde inandıncı ola- caksınız? Diplomatik kaynaklar, PKK'nin Talabani'nin kontrolü âitındaki bölgelere yerleşme planı yaptığı- na dair duyumlar alındığını da söylediler. KDP önerisi yetersiz KDP heyetınin bir süre önce Kuzey Irak'ta PKK yuvalanması- nın önlenmesi amacıyla Anka- ra'ya getirdiği, 350 kadar köyün yeniden iskânı ve sınıra peşmerge yerleştirilmesi önerileri. uzun va- dede güvenlik sorununu çözme- yeceği gerekçesiyle yetersiz bu- lundu. Bir diplomatik kaynak, şu görüşleri dile getirdi: "KDP'nin sunduğu bazı öneriler. hayali ve kı- sa vadede güvenüği sağiamayacak şekilde. Sımr bölgesinde 350 kadar köyün imar edilerek iskâna açıl- ması en az 1 seneyi alır. Stnır güven- liği için de 20 bin peşmerge gerek- li dediler. Ancak şu anda sınırda 500 kadar peşmerge var." JUPPE HÜKÜMETİ İŞBAŞ1NDA Fransa'da kadın iktidarda • Yeni Başbakan Alain Juppe, hükümette 12 kadın bakana yer verdi. MtŞELPERLMAN PARİS - Fransa'da yeni Başbakan Alain Juppe'nın yöneriminde önceki gün kurulan hükümet, kollan sıvayarak işe başladı. Hü- kümet, Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın başkan- lığmda ilk toplantısını bu sabah Elysee Sarayı'nda yapacak. Başbakan Juppe'nin dı- şında, toplam 42 bakandan oluşan kabinenin dikkat çe- kici başlıca özellikleri ara- sında, 'rekor' düzeyde ka- dın bakana yer verilmesi sa- yılıyor. Hükümette 12 ka- dının varlığmın yanı sıra, şimdiye dek hiç bakanlık yapmamış 29 kişinin ba- kanlık görevine getirilmesi de gözlemciler tarafından 'dikkate değer' bulunuyor. Yeni hükümetin 'ağır toplan'nı ise Alain Jup- pe'ye 'yakınhklanyla' bili- nen, Adalet Bakanı Jacqu- es Toubon. Ekonomi ve Maliye Bakanı Alain Ma- deKn, Içişleri Bakanı Jean- Louis Debre gibi kişiler oluşturuyor. Yorumcular, aynca hükümetteki koltuk dağılımının, sağ iktidann iki ortağı, Cumhuriyet İçin Birlik (RPR) ile Fransız Demokrasisi İçin Birlik (UDF) arasında 'dengeli' bir şekilde paylaşıldıgını vurguluyor. Elenenler Bu arada, cumhurbaşka- nı seçimi sırasında Edo- uard BaDadur'e var gücüy- le destek vermiş kişilerin hükümet dışında kalmalan ise gayet doğal karşılan- makta. Elenmiş eski bakan- lann 'ağır toplan' arasında, eskı Içişleri Bakanı Charies Pasqua ile eski Sosyal tşler Bakanı Bayan Simone Vefl en başta yer almakta. Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Herve de Charet- te 57 yaşında. UDF parti konfederasyonu üyesi yeni bakan, UDF Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'in adamı olarak biliniyor. PENTAGON'UN RAPORU ABD Castro'dan çok memnun Dış Haberler Servisi - Küba lideri Fidel Cast- ro'nun yönetimde kalması- nın, ABD'nin çıkanna ol- duğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlı- ğı'nın (Pentagon) isteği üzerine Rus ve Amerikalı uzmanlar tarafından hazır- lanan bir raporda, Cast- ro'nun iktidarda kalması- nın Küba'da kademeli bir şekilde banşçı değişiklik- lere olanak tanıyacağı be- lirtildi. Raporun bir kopyasını ele geçiren Fransız AFP ajansının haberine göre, ra- porda. Küba'nın değişen bir ülke olduğu ve önümüz- deki 4 yıl içerisinde daha büyük değişiklikler yaşanı- lacağı kaydedildi. Raporda, Küba silahlı kuvvetlerinin de, ülkenin daha kapitalist bir ekono- miye doğnı gitmesini sağ- layacak bu değişiklikleri destekkdikleri ifade edildi. Rapor, Pentagon için 200 bin dolar karşılığında hazır- landı. Saraybosna'da keskin nişancılar yollara kurulan barikaüan kontrol eden bir mühendisi öldürdüler. Saraybosna için yeni umut Dış Haberler Servisi - Birleşmiş Milletler, Bosna- Hersek'in başkenti Saraybosna'da keskin nişancılann ateşi kesmesine ılışkin anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için çaba sarfediyor. BM yetkilileri, geçen hafta son iki yılın en şiddetli çatışmalanna sahne olan Saraybosna'da keskin nişancılann saldınlannın durmasıyla durumun biraz sükûnet kazanabileceğini belirtiyorlar. BM sözcüsü Aleksander Ivanko, Bosna-Hersek Başbakanı Haris Sladziç'in 1994 yılında vanlan keskin nişancılann ateşi kesmesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe konması konusunda BM yetkililerine "olumlu" yanıt verdiğini belirtti. Ivanko, BM yetkılilerinin Sırp liderlenyle de aynı konuda görüşmeyi planladıklannı kaydetti. Saraybosna'nın hükümet denetimindeki bölgelerinde önceki gün bir kişi keskin nişancılann açtığı ateş sonucu vurulurken, bir kişi de yaralanmıştı. Bu arada, Bosna-Hersek hükümet ordusuna bağlı keskin nişancılann Sırp denetimindeki Grbaviça kesimıne yönelik saldınlannı büyük ölçüde arttırdıklan belirtıliyor. Hazar Denizî paylaşılamıyor • Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, îran ve Türkmenistan, dünyanın en zengin petrol yataklanndan birine sahip olan Hazar Denizi'nin statüsü konusunda anlaşamıyor. Dış Haberler Servisi - Hazar Denizi petrollerinin paylaşımma ilişkin tartışmalar sürerken, bu tar- tışmalann belirleyicisi olan Hazar Denizi'nin statüsü konusundaki kavga da büyüyor. Dünyanın en zengin petrol yatak- lanndan birine sahip olan Hazar Denizi'nin hukuki statüsünü belir- lemek üzere Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen konferans, geçen çar- şamba günü hiç bir sonuca ulaşıla- madan kapandı. Almatı'da yapılan ve hiçbir olumlu gelişmenin kayde- dilmediği konferansta katılımcılar, sadece bir çalışma grubu kurulma- sı ve bu grubun ilk toplantısını 20 haziranda Tahran'da yapması konu- sunda anlaştılar. Independent gazetesinde yer alan bir habere göre taraflar arasındaki anlaşmazlık, Hazar Denizi'nin al- tında yatan geniş petrol yataklannın vaat ettiği zenginlikten kaynaklanı- yor. Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Tengiz petrol sahası günde 750 bin varillik potansiyeliyle, dünya- nın en zengin petrol yataklanndan biri olarak tanımlanıyor. Sovyet dö- neminde bulunan Tengiz'den bugün yalnızca 130 bin varil petrol çkan- lıyor ve bunun sadece 65 bin varili boru hattına basılabiliyor. Bölgenin sahip olduğu büyük po- tansiyel, bölge üzerine yapılan he- sap ve kavgalan da arttmyor. Rus- ya, Türkiye ve Iran'ın yanı sıra, BP'nin de aralannda bulunduğu dünyanın en büyük petrol şirketle- ri ve Umman Sultanı da Hazar pet- rolünün peşinde. Petrol devlerinden Chevron şir- keti, Tengiz sahası için bugüne dek 1 milyar dolar harcadı, Alpha adı al- tmda kendi güvenlik birimini kur- du. 12 uydu televizyon kanalı kira- ladı, Ingiltere'den aşçılar, barmen- ler getirdi. Ancak Chevron bunca masrafı boşuna yapmıyor. Uluslara- rası petroljargonunda, 1 milyar va- rilden fazla potansiyele sahip olan petrol havzalanna 'fîF adı verilir. Petrol uzmanlanna göre, Tengiz ol- dukça'iribirfıl'. Hazar Denizi'nin nimetlerinden mahrum olmak istemeyen Rusya, Hazar'ın hukuki statüsünün değiş- tirilmesini ve bir göl olarak kabul edilmesini istiyor. Rusya, böylelik- le Kazakistan ve Azerbaycan'ın kendi kıyı şeritleri içinde bulundu- ğu için üzerinde hak iddia ettikleri Hazar Denizi'nin ortak sular haline gelmesini hedefliyor. Hukuki statüde değişiklik Rusya, aynca Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşması'nda öngörüldü- ğü gibi Hazar Denizi'nde de kıyı- dan 12 millik bir alanın ancak 'ka- rasulan sının' olabileceğini söylü- yor. Bu takdirde, Azerbaycan'uı uluslararası konsorsiyuma 120 mil- de verdiği petrol işletme hakkı ge- çersiz-oluyor. Buna karşılık Rusya dışındaki di- ğer ülkeler, başta Azerbaycan ol- mak üzere uluslararası deniz trafi- ğine açık olmadığı için Hazar De- nizi'nin devletler hukukunun ön- gördüğü 'medyan çizgisi'ne göre paylaşılacağını söylüyorlar. Bu du- rumda, uluslararası konsorsiyuma Hazar Denizi'nde verilen petrol alanlan Azerbaycan'ın kendi ege- menlik bölgesi içinde kalıyor. Mevcut boru hatları Mevcut ama kullanılmayan boru hatları Hazar Denizi ile Karadenız arasında çalışır durumdakı tek boru hattı RUSYA ftSamara AVRUPA'DAN EDİP EMtL ÖYMEN . Manas 1000 Manas, bir Türk destanı. Türkiye Türklerinin değil- se bile Kırgızların ulusal kahramanlık destanı. Ve bu yıl 1000 yaşında. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kül- türörgütü UNESCO, Türkiye'nin öncülüğüyle bu yı- lı Manas Yılı ilan etti. Bunun anlamı şu: Bin yıllık bu destan, dünyaya tanıtılacak. UNESCO, Nıanas Des- tanı'nın "dünya çapında önemli bir kültür anıtı" ol- duğuna karar verdi. Manas, Türklerin Müslümanlığı kabullerinden son- ra yarattıklan ilk büyük halk destanı. Er Manas adlı kahramanın, Müslüman olmayan Türklerle yaptığı savaşlann öyküsü. 18 bin mısraya uzayan destan Manas'ı uzun uzun anlatır ama, şu kadarı bile bir fi- kir vermeye yeterli: Bir kahraman gelmiş/ Aydınından ay korkmuş/ Parlaklığından güneş/Ay buluta saklan- mış/ Gün, buluta sığınmış/ Bindiği at ak kula/ Giydi- ği urba ak zırh/ Kulaya at erişmiyor/ Ak zııtıa ok geç- miyor/ Manas Manas olalı/ Manas ata bineli/ Ak ku- laya at erişmez/ Ak zırhına ok geçmez. Şimdilerde hazıriıkları ılerleyen, Ağustos ayında doruğuna ulaşacak olan Manas kutlamaları çerçe- vesinde Bişkek'te Türk Cumhuriyetleri üderler Do- ruğu toplanacak. Doruğa BM Genel Sekreteri But- ros Gali ve Pakistan Başbakanı Butto da davetli. Ancak Manas kutlamalannın en ilginci, 27 Tem- muz'da Istanbul'dan başlayıp 29 Ağustos'ta Ma- nas'ın doğduğu kabul edilen yerde (Kırgızistan'da Talas'ta) sona erecek bir "at maratonu". Türk cum- huriyetlerinın yanı sıra Iran, Japonya ve Amerika'dan da 1.500 kadar süvari katılacak maratona. Birinci gelenin ödülü 750 bin dolar. Maratonculara ödene- cek toplam ödül 1 milyon dolan buluyor. Atlar en az 6 yaşında olacak. Kırgızlar, atlarının günde 120 kilometre yapabileceğini söylüyorlar. Ama maraton boyunca sadece 20 gün at sürülecek, 10 gün dinlenilecek. Her süvarinin bir atı bir de yedeği olacak. Günde en az 6 saat boyunca en az 82 kilo- metre katedemeyen, yanştan çıkacak. Atlara kötü davranmak, zoriamak yok. Yarış, helikopterden sü- rekli izlenecek. Videoya alınacak. Maratonun film haklan şimdiden Japonlara satıldı. Yanşa ara verilen her noktada, Manas Destanı bölüm bölüm sahnele- necek. Orta Asya, at maratonuna yabancı değil. Geçen yüzyıllarda, at sırtında uzun mesafelerde rekorlar kı- nlmış. Ömekleri çok. En epik maraton 1905 Eylülü ile 1906 Mayısı arasında. Rus süvarileri Mançurya'da Hersu'dan St.Petersburg yakınında Krasnoye Se- lo'ya olan 9.280 kilometrelik yolu kar, kış, fırtına de- meden fire vermeden aşmışlar. En son örnek ise 1935'te. Aşkabat-Moskova arasında 4.300 kilomet- relik yolu 30 süvari 84 günde almış. Kara Kum Çö- lü'nü ve Üst Yurt Yaylası'nı aşarak. Bişkek'te, maraton sonunda 9 gün sürecek dev tö- renler planlanıyor. Manas, 5.000 aktör ve 1.000 sa- vaşçı ile sahnelenecek. Çok sayıda, çok farklı, ilginç etkinlikler listesi uzun. Bişkek'e 100 bin ziyaretcı bek- leniyor. Manas'ın 1000. yılı, Kırgız milliyetciliğinin simgesi halinde. Bunu vurgulamak için de Manas'ın at sırtın- da dev bir heykeli yapılıyor. Manas'ın yüzünü koru- yan zım som altından olacak. Sadece bunun için harcanacak para 1.5 milyon dolar. Kırgızistan'daki Manas Kutlamaları'nın sanat yö- netmeni Bolotbek Şemsiyev, törenlerin Olimpiyat oyunlarını bile gölgede bırakacağını söylüyor. Manas sayesinde Kırgızistan büyük bir şov yapma fırsatı bu- lacak. Geleneksel ve tarihi Türk kültürüne önem verenle- rin dışında kalan "kitle medyamız" bakalım bu çok ilginç ve örneği bir daha bulunamayacak olaya ne za- man uyanacak? Ve nasıl degertendirecek? Mohaç'ta Kanuni Heykeli'nin açılışı gibi simgesel anlamı çok yüklü bir olayı bile sadece magazin boyutunda ge- çiştiren "kitle medyamız"\n Manas'tan bir "anlam"ç\- kartabileceğini düşünmek zor. ABD TEMSİLCİSİ BEATTIE; Kıbrısiçin anlasma uzak NEVV YORK (AA) - ABD Başkanı Bill Clin- ton'un Kıbns Özel Temsil- cisi RichardBeattie. Kıbns sorununu "çokkomplikeve çok ihtilaflı'' bir konu ola- rak nıtelendırdı ve "Görü- nürde iki tarafi da memnun edecekbir çözüm bulunma- dığuu, ancak umudu kay- betmemek gerektığini''söy- ledi. Beattie, Rum silahlan- masının endişe verici oldu- gunu da ifade etti. Richard Beattie, New York'ta de- vam etmekte olan Türk Haftası çerçevesinde dü- zenlenen "Kıbns'ta son ge- lişmeler*' konulu toplantı- ya katılarak bir konuşma yaptı. Beattie. KKTC hal- kının. Türkiye AB'ye tam üye olmadan topluluğa gır- me önerisine yüzde 75 ora- nında "hajir" dediğini ha- tırlatan AA muhabinnin sorusunu cevaplandınrken, "Türkiye'nin AB'ye yakın gelecekte üye olamayacağı- nı herkesin bildiğini" ifade etti. Richard Beattie. Kıb- ns'm A\Tupa Birlıği'ne tam üye olmasının insan haklan ve maddi açının ya- nı sıra "güvence" bakımın- dan da hem Kıbnslı Rum- lar, hem de Kıbnslı Türkler için yararlı olacağını söy- leyince dinleyicilerin tep- kisiyle karşılaşt;. ÇEÇENYA Rii8İar büyük saldırı başlatb Dış Haberler Servisi - Çeçenya'da. Rus ordusunun dün sabah erken saatlerden itibaren başkent Grozni'nin güneyindeki Çeçen mevzi- lenne karşı şiddetli bir roket saldınsına giriştiği bildiril- di. Rus askeri yetkilileri, operasyonun Grozni'nin 40-50 km. güneyinde yürü- tüldüğünü bildirdiler. Rus savaş helikopterlerinin de başkent Grozni'nin güney ve güneydoğu kesiminde uçtuğu, çok güçlü patlama- lann Groznı içinden dahi duyulabildiği belirtiliyor. Itar-Tass ajansının Rus askeri yetkililere dayanarak verdiği haberde, askerlerin bölgedeki Çeçen köylerini vurmadıklan, sadece dire- nişçilerin mevzilendikleri sık ormanlarla kaplı dağlık araziyi hedef aldıklan kay- dedildi. tnterfaks ajansı, Groz- ni'nin güneybatısındaki Geki Chy köyünde, Bamut köyü çevresinde ve doğu- dakı Serzen Yurt bölgesin- de şiddetli çarpışmalar meydana geldiğini bildirdi. Öte yandan, ABD yöne- timi. Çeçenya'da çatışmala- nn şiddetlenmesinın, Baş- kan Bill CHnton'ın Mosko- va zirvesinde dile getirdiği kaygılan doğnılar nitelikte oldugunu bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Ruslann Çeçenya'da saldınlannı ar- tırdıklanna işaret ederek, savaştan özellikle sivıllerin etkilendiğine dikkati çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog