Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI TCDD'li zoraki emeklilikten kurtuldu Toplusözleşme hükmü işsizliği engelledi ADANA (Cumhuriyet) - TCDD'de çalışan bınlerce işçi, Bakanlar Kurulu kara- nnarağmen toplusözleşme- Jeki bir hiiküm sayesinde "25 yılı da doldurduklan haWe"emekli olmaktan son anda kurtuldu. TCDD'nin îstanbul. An- kara. Sıvas. Izmır. Malarva, Adana ve Afyon gıbi bölge müdürlükle- rinde görevlı 16 bın kadar işçıden 25 yılı- nı doldurmuş olan 4 binine yapılan "emekii olacaksınız" biçi- mindeki duyuru, sonuçsuz kaldı. Sendika Genel Başkanı ve Türk-lş Yönetım Kuruiu üyesi Enver Toçoğlu,Genel Sekreter Nurettin Girginer ile Mevzuat Sekreteri Salih Bozdoğan, Devlet Bakanı Beldr Sami Daçe dahil üst düzey yöneticilere yaptıkla- n başvurularda şu mesajı dettiler: "TCDD işyerlerinde yaş haddini doldurmamış ol- makla birlikte 25 >ıllık sigor- tahhksüresini dolduran üyc- lerimize işverence bildirim yapılraaya başlanmıştır. İş- çilere emekli olmadıklan takdirde iş akitlerinin feshe- dileceği duyunılmuş- tur Demiryolları ile sendikanuz arasında aktedilen toplusözleş- menin 94. maddesin- de 'emeklilık ışlem- lerinde sadece SSK Kanu- nu'nda erkek ve kadın işçi- ler için tespıt edilmiş olan ıhtiyarlık yaşının dıkkate almacağı' hükmü bulun- makta, 25 yıüık sigortahlık süresini dolduranlann emekli edileceği şeklinde bir ifade bulunmamaktadır. Bu durumda emeklilik >aşı er- kekler için 55'tir.~ Uzun tatilde toptancı hallerde bekleyen sebzenin çürümemesi için fiyatı düşürüldü Bayram tatfli sebzeyi ucıızlattı HÜLYAGENÇ L'zun süren Kurban Bay- ramı tatıli sebze fıyatlannı yûzde 40 ucuzlattı. Kurban Bayramı öncesinde artan ta- lep karşısında yükselme eği- lımıne gıren meyve ve sebze fiyatlan. tatil sonrasındaki arz patlamasıyla inışe geçti. 9 günlük bayram tatilinin bü- yük bölümünü kapalı geçıren toptancı sebze \ e mey\ e hal- leri, binken ürünü tüketmek için bayram ertesi kepenkle- rini düşük fiyatlarla açtılar. Bayram öncesinde Antal- ya ve çevresindeki toptan sebze hallerinde ortalama 30 bin liradan satılan sera doma- tesi, tatil sonrasında 20 bin li- raya, 35 bin liradan satılan dolmalık biber 24 bin liraya düştü. îstanbul Meyve Sebze Ko- misyonculan Derneği Baş- İstanbui Hali'nde fiyattar Domates Patlıcan Dolmalık biber Çarliston Taze fasulye Salata Portakal Greyfurt 16-25 bin TL M 35-40 bın TL fl 22-28 bin TL ^ 20-28 bın TL - ^ 35-40 bin TL M 10-12 bmTL ^ - 20-22 bın TL ^ k 17-20 bın T L ^ H Ryatlarda KDVhançtır kan Yardımcısı Sedat Tok- türk. hallerin Kurban Bayra- mı süresince kapalı olması- nın tatil sonrasında arz patla- masına neden olduğuna dik- kat çektı. Bayram süresince sebze üretim merkezlerinde hasatın durduğunu vurgula- yan Toktürk, olgunlaşmış ürünlerin bekleme ve dayan- ma süresinin kısa olduğunu hatırlatarak. "Bazı ürünlerin bekletflmesi ve hasatının uzun süre geciktirilmesi mümkün değil. Bu nedenle bayram sonrasında vaşaruian ürûn bolluğu arz patlamasH na neden oldu" dedi tklim şartlan nedenıyle ürün rekoltesinin tam randı- man verdiğini ifade eden Toktürk, tarla ürünü sebzele- rin piyasaya girmesiyle dü- şüşün ileriki aylarda da de- • Bayram süresince sebze üretim merkezlerinde hasatın durduğu vurgulanarak, olgunlaşmış ürünlerin bekleme ve dayanma süresinin kısa olduğu, ürünün bir an önce satılması için fiyat indiriminin kaçınılmaz hale geldiği belirtildi. vam edeceğini kavdetti. Antalya ve çevre bölgeler- de narencıye hasadının sona ermesı portakal. greyfurt ve limon fiyatlannı yükselişe geçirdi. Bayram öncesinde 19 bin liradan satılan porta- kalın kilosunun tatil sonra- sında 22 bin liradan satıldığı- nı kaydeden Toktürk. grey- furt ve limonda da durumun aynı olduğunu bildırdi. An- talya ve çevre bölgelerde se- zon içinde portakalın kılosu 6-14 bin liradan. limon 5-10 bin liradan. greyfurt ortala- ma 20 bin liradan satılıyordu. Hava koşullan nedeniyle üretimı azalan can eriğinın kilosunun bayram sonrasında 45 bin lira civanna düştüğü- nü kaydeden Toktürk, kirazın bu yıl sezonu 100 bın liradan açtığını söyledi. Bayram öncesinde Antal- ya \e civannda kilosu 10 bın lira, Îstanbul halinde 20 bin lıra olan tran karpuzunun ki- losunun tatil sonrasında 40 bin liraya tırmandığını belir- ten Toktürk. bu tırmanışı it- halata sınırlama getinlmesi- ne bağladı. Yerli üreticinin Iran'dan ıthal karpuz fiyatla- nna tepki gösterdiğinı bildi- ren Toktürk. hükümetm çö- zümü ithalata sınırlama ge- tirmekte bulduğunu söyledi. Düşledikleri tstanbul'da yaşamak isteyen çok sayıda tstanbul'ludan yalnızca biri. Düşledikleri Istanbul'da yaşamak isteyenler için: B O Ğ A Z İ Ç İ M A L İ K A N E L E R İ tstanbul'un bildik sıkıntılarından uzakta, düşledikleri gibi bir tstanbul'da yaşama fırsatını yakalayanlar yok degil! Onlar yaşama sanatına önem veren öncüler. Onlar, düşledikleri îstanbul'da yaşamak isteyen îstanbulseverler. Sinpaş'ın, Rumeli Feneri yolu üzerinde yarattığı Boğaziçi Malikanelerinde, sizi doğa ile iç içe, süper konforlu ve standartlarüstü bir yaşam bekliyor. Tertemiz havası, her yaprağı koruma altında ormanı ve deniziyle örnek bir çevreye sahip, ultra modern malikaneler. 0 c Sinpaş, düşledigi tstanbul'da yaşamak isteyen herkesi "Akıllı Konut"larda yaşatmaya hazır. Ayrıntıh bilgiye bir an önce ulaşın. tnanılmaz ödetne kolaylıklarıyla, bu muhteşem malikanelerden biri mutlaka sizin olsun. Işte düşlenen İstanbui, işte Bogaziçi Malikaneleri! Sanyer'de Rumeli Feneri yolu uzennde Sinpaş'ın yarattıgı konforlu apaıtnunlar. Tam 26 blok ! Ürtelik 26 bloktan 19. sunun inşaatı bitmek üzere! Haziran "96'da «ımım bitmis olacak ' Her biri 5,4, ya da 3 yatak odalı, 270 m2'den 84ra2"yekadar, dubleks ya da normal daireler. Dubleks dairelet, kapalı yÜMne bavuz ve saunab. Malikaneler size, dünya götüşünüze uygraı dekore edebümeniz için, batıda yıllardır uygulanan ujıdecorated ristemi ile ( dekorasyonsuz ) sunuluyor. İftc standartlarüstü özelliklerl : • Merkezi güvenlik sistemi, çevresi güvenlik çiti Ue çevrili • Evinizdeki TV monitöru ile, apartman giri$îni sesii Te göruntülü koatrol olanagı • Yangııı. hırsız alantı sistemi • Site girişinde kontrol, özel guvenKk elemanlan • 650 dahili hattık özel telcton santndı, dabili dijical telefon santrali aracıhgıyla, sitegjriji, sosyal tesisler ve alışveris merkezi arasında dogrudao üerişim • Alışveriş merkezi ile malikaneler arasıcda bilgisayar haberieşmesiyle ahşveriş • Dogaya zarar vermeyecek mikroprosesör koncrollü LPG latma sistemi • Temiz hava ve ormana saygılı atıksu antma sistcmi • Tenis kortlan • Voleybol ve basketbol alajılan • Yürüyüş ve kosu pajtkurlan • Aletli jimnastık s3İonu, kre$ • Fıskiyeli kaskat havuzlar • özel kavnaktan su iınkatu B O İ A Z I C I M A L İ K A N E L E R İ S E C E N E K L E R I : ÇATI DUBLEKS ÇAT1 DUBLEKS ÇATI DUBLEKS 27ıı m HALIKANE 270 m MAUKANE 5 ODA - SALON - DAlRt IÇI YUZME HAVUZU * SAUNA 6 ODA * SALON 9 300 000 000.-TL 8 800 000 000.-TL 231 m MALIKANE 4 ODA • SALON - DAIRE IÇI YÜZME HAVUZU - SAUNA 8.200.000 000.-TL 7 550.000.000 -TLÇATI DUBLEKS 231 m MALJKANE 5 ODA • SALON - VERANUA BAHÇE DUBLEKS BAHÇE DUBLEKS NORMAL KAT GtRlŞ KAT 162 m' MALKANE 138 m' MALIK.\NE 136 m MAÜKANE 128 m- MALIKANE 4 ODA • SALON 3 ODA - SALON 3 ODA - SALON 3 ODA * SALON - VERANDA - VERANDA - BALKON - BALKON 5 400 000.000-TL 4 700.000.000 -TL 4.700.000.000.-TL 3.850 000 OOO.-TL BAHÇE KAT BAHÇE KAT 113 m MALIKANE 84 m' MALIKANE 3 ODA * SALON * VERANDA 2 ODA » SALON - VERANDA 3 200 000 000-TL 2.325 OOU OrtO.-TL YıIİjrtiır konut iirctinıi) j^un Sıııp.3>'ın. cHİcıııc sistcıııltrrindcn size cn uygununu s*.\crtk. nıalikaıiL-lerdı-'u hnnc, 165 milyon TL pc^inatla *.ahİp olabilirsinîz. Kampanya süresi boyunca Sinpaş, pazar dahil her 3ün acık. Buyükdere Caddesi No:58/18 Kat 8/9, 80290 M e c i d i y e k ö y . î s t a n b u l Tel:(0212) 288 68 68 (4 hat), (0212) 275 41 50. 274 02 10 F a k s : ( 0 2 1 2 ) 2 7 3 04 69YAPIENDÖSTRİaSAN veTIC AŞ IŞÇININ EVRENINDEN ŞÜKRAN SONER Adım Adım... Laık cumhunyete bağlılık yemini etmiş Refahlı, ANAP'h, DYP'li, YP'li milletvekilleri, partı sözcüleri, başkanlar, aynı anlama gelen açıklamalar yapıyorlar. "Ibadetini yapacak Müslümanın cuma namazını kı- labilmesi için tatil hakkı verilmesınin ne sakıncası var? CHP işi abartıyor." Kendisi namaz kılmasa bile dostları, akrabaları namaz kılan insanlar olarak, bu savunma çoğumu- za aykırı düşmüyor. En azından güçlü bir tepki ya- ratmayacak kadar yumuşak, zararsLZ geliyor. Nasıl- sa resmi tatii olmadan da bütün resmi dairelerde yıllardır, cuma namazına gitme adına, işler fiilen dur- duruluyor. Buna yasal çerçeve konsa, ne sakıncası olur ki? Devletin laiklik ilkesinin çok önemli, ciddi bir yara daha almak üzere olduğunun algılamasında, bilin- cinde olamıyoruz. Şenat cephesi, önemli bir adımı daha atmanın, kolayca bir zafer daha kazanmak üzere olmanın keyfini çıkarıyor. Laik devlet yöneti- minde, resmi çalışma saatlerinde. dine dayalı bir düzenleme, değişiklik yapmak, laiklik ilkesini özün- den çığnemek, çok ciddi bir suç. Bundan sonrası, tatil günunün pazardan cumaya alınması, çalışma saatlerinın tümünün namaza göre ayarlanması, şenat düzenınin devlet düzenine geç- mesi. Şeriat, Erbakan ın deyışi ile "geliyor". Şeriat- çılar adına "Silahlı mı silahsız mı olacak?" sorusu- nun yanıtı ise "Şimdilik silaha gerek yok, ışler tıkı- nnda, tatlı tatlı gidiyor. Laik geçinen aptal liberaller, Kemalizmi reddeden 2. Cumhuriyetçiler, demokrat geçinen kimi solcular bile bizim yenmize, bizim ya- pacaklarımızı yapmak üzere yarışıyor. Bize iş bile düşmüyor" olabilir. Şeriatçılann sabııiı olmaları, adım adım ılerlemeyi, yol almayı seçmeleri halinde, şeriat düzeni müca- delelerinde şimdilik gerçekten şiddet kullanmaya gereksınmeleri hiç yok. Oy adına, popülızm adına sağ siyasetçiler yıllardır ekmeklerine hep yağ sürdü- ler Şımdrlerde daha bir aymazlık, ek katkılar gün- demde. Şerıatçılar da bunun bilincinde, alabildiğine yumuşak gitme ve takıyye yapma taktiklerini gelişti- nyorlar.. Televizyonda şeriat hukukunun uygulanmasını sa- vunan sözcüler ne kadar da demokrat, yumuşak ve sevimli, zararsız konuşuyorlar. "Canım biz sizin hu- kukunuza karışmayacağız kı. Siz ıstediğiniz hukuku uygulayın. Biz de şeriat hukukunu uygulayalım. İs- teyen istediği hukuk düzenine göre yaşayıp gıtsin. Ne güzel, ne demokratik bir duzen olur." Şeriat hukuku uygulanması önerisine sıcak bak- masanız bile, önerenlerin yumuşak yaklaşımından etkılenıyor, olaya zararsız bir aykırı düşünce gibi ba- kabiliyorsunuz. Kol, kafa isteyen. dehşet bir şeriat hukukunun insanımıza sevdırilmeye başlanması gibi bir büyük tehlikeyi göremiyorsunuz. Birden aklıma geldı. llk turban eylemlerınin başla- dığı günlerde turbanlılar, demokratik destek alma adına herkesi tek tek ziyaret ediyoriardı. Çok dost- ça, çok yumuşak cümlelerle, "Sız eşarbınızı boynu- nuza takmışsınız. Kimisı beline, kımisı de başına takmak ıster. Bunun ne zaran var? En doğal ınsan hakkı değıl mi? Bizi destekleyin.." çağrıları, en azın- dan itıci gelmemişti. Bunun şeriat ideolojısının çok örgütlü, bilinçli, etkili bir propaganda kampanyası, eylemi olduğunun aynmında olmama rağmen. Derken her tarafı, tarıkatlara göre değişen özel renkli ve modelli, sadece gözleri açık bırakan çar- şaflar, peçeler, şalvariar, cüppeler, takkeler, sanklar doldurdu. İş bu kadaria da durmadı. Anadolu'nun çoğunluk kentlerinde, üniversite kampuslannde, ra- mazanda oruç tutmayanlar saldınya uğramaya baş- ladı. Sokaklarda modern giysilerle dolaşmak tehli- ke, saldınya uğrayabilme nedeni oldu. Onceki gün Boğaziçi Ünıversitesi'nde kadın hak- larına ilişkin bir söyleşideydim. Güneşlı bir bahar gününde, yeşil çimenlere uzanmış gençlerin mutlu- luklannı, özgüriüklerini içım sızlayarak ızledim. Tür- kiye'nin bir başka yerinde, milyonlarca gencimiz için bu türden bir özgürlük. hak söz konusu bile de- ğil. Fatih'te, Türkiye'nin herhangı bir başka yennde "tuhstık bölgeler dışında" bir genç kızımız, parkta çimenlerin üzerine öyle uzanmaya kalksa, başına neler gelebilir? Boğaziçilı gençlerin duvariar arasın- da korunabilır özgüriüğünün, ne kadar dar bir alan- da, bir avuç genç için geçerli ve onların da yaşam- lannda, kolayca ellerinden alınabılirliğini düşündüm. Şimdilik, yeşil çimlere uzanmak hakkı olmasa bi- le, Atatürk devrim ve ilkeleri, laiklik sayesinde, he- pimizin yaşamında kullanabildiği çok önemli hak ve özgürlükleri var. Halkımızın, yaşam biçimınden. haklarından ödün vermemek için dıreneceğine güveniyor, ancak poli- tikacının aymazlığından, ucuz hesaplarından, şen- ata verilen büyük destekten, beslenmesınden de çok ciddi kaygılar taşıyorum. Türkıye'yi çağdışı Arap ülkelerine, Iran'a, Cezayir'e döndürmek elbet- te ki kolay değil. Yine de bu anlamşız, gereksiz geri gidişe, ülkemiz için bedeli çok ağır, insanımızın çağ- dışı yaşama sürüklenmesıne göz göre göre ızin ver- mek niye? Cenel Müdürü Akbay: Tekel'in ürünlerine komplo düzenleniyor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Tekel Genel Müdürü Mehmet Akbay. alkollü ürünlerinin tümü- nün Avrupa Birliğı stan- dartlanna uygun bileşimle- re göre üretildiğini ve bü- tün denetlemelerin yapıldı- ğını belirterek "Rusya'ya ihraç edilen votkalann ze- hirli olduğu" yönündeki haberleri, "karalama kam- panyası" olarak nitelendir- di. Akbay, "Tüm hukuki >« idari önlemleri alarak ince- leme başlatacağız. Ancak bu kampanya, üriinlerimi- ze karşı bir komplonun göstergesidir" dedi. Akbay, dün düzenlediği basın toplantısında kamu- oyuna, Tekel'den Rusya'ya ihraç edilen votkalann ze- hirli olduğu yönünde açık- lama yapan Sinan Ulusla- rarası Inşaat ve Limitet Şir- keti'nin, kendilenne geçen yıl başvurarak votka istedi- ğini anlattı. Şirketin, Rus- ya'ya 600 bin şişe votka ihraç edilmesi yönündeki talebinin geçen yıl kasım ayında kabul edildiğini ammsatan Akbay, ürünle- rin kalitesiz veya zehirli ol- duğu yönünde kendilenne bugüne kadar herhangi bir duyum gelmediğini belirtti. Şirketin, votkalan tüke- tenlerin zehirlendiği yö- nünde iddıalan bulunduğu- nu ammsatan Akbay, "Rus yetkililerinden böyle bir ko- nuda bilgi almadık. Ya da Rus basınında böyle her- hangi bir haber çıkmadı. Yahıızca votkayı ihraç eden firmanui bu yönde bir şikâ- yeti var. Firma şikâyetini bize de yapmadı" dedi. Şirketin isteği üzerine getirilen bir numunenin de tahlil edildiğini bildiren Akbay. "Şirketin getirdiği numunenin tahlil edilmesi sonucunda da herhangi bir standart dışı sonuç alma- dık"dedi. Tekel'in ürettiği alkollü ıçkilenn Avrupa Birliği ve dünya standartlannın ön- gördüğü bütün şartlan içer- diğini ve kalitenin tüm ilgi- li kuruluşlar tarafından onaylandığını anlatan Ak- bay, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Burada açıkça Türki- ye'nin ürünlerinin ihraç edilmesini, ticaretini enget- lemeye yönelik bir kam- panya var. Bu kampanyayı hangi mihrakların ne ge- rekçeyle başlattığını araştı- rıyoruz. Tüm idari ve hu- kuki tedbirleri alacagLZ."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog