Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyettmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç • Genel Yayın Koordinatöru. Hikmet Çetinkaya # Yazıışlen Müdürlerı: Ibrahim Yıldız, Dinç Tayanç (Sorumlu) 0 Haber Merkezı Mudünı: Hakan Kara # Gorsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler Ergun Balcı • I^tıhbarat Yılçın Çakır • Ekonomı Bülent Kızanlık 9 Rad>o-TV Uygsr Eremeküu* • KüJtür H»ndanŞenkoken»SponAbdülkadlrYücelmaıl • Yurt Haberlen: Mekmet Saraç • Makaleler Sami Karaören # Çevın: Scyfettin Tartıajı # E>üzeltme Abdullah \ azıcı • Fotoğraf Erdogıın Köseoğln Yayın ICurulu İlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtböke. Özgen Acar. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, Ergun Balcı. Dinç Tayanç. tbrahim Yıkbz, Orhan Bursah, Mnsufa Balbay. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbi) # Haber Müdürii Doğan AkınAtatüıkBulvanNo 125.Kat4.Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 Chatl. Faks 4195027 • tzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2 3 Tel: 4411220. Faks- 4419117 • Adana Temsılcısı: Çetin Yiğenoğlu, tnonü Cd 119 S. No: 1 Kat: 1, Tel- 3522550. Faks 3522570 Müessese Müdürü: Erol Erkut • MEDYA C: • Yöııetim Kurulu Koordınatör Ahmet Konıkan # Başkanı-Genel Mudür Gülbin Muhasebe: Bülent Yener#tdare: Erduran • Koordınatör Reha Hüseyin Gürer 9 lşletme: Önder I;ıtman 9 Genel Müdür Yardım- Çelik'*Bılgı-lşlem. NailtnaJ* cıs( Mine Akdaj • Halkla Uış- Bılgısayar Sıstem MürüvetÇiler kılerMudurü Nurten Berkjov \a>ıraU>aD \e Basae: Yenı Gun Haber Ajansı. Basm ve Yayıncıhk A Ş Türkocagı cad 39'41 Cigaloglu 343341si PK 246 tstanbul Td (»2121 512 05 05 (20 hat) Faks 10 212(513 85 95 2 0 M A Y I S 1 9 9 5 lmsak: 3.46 Güneş: 5.35 Öğle: 13.08 Ikindi: 17.02 Akşam 20.26 Yatsı: 22.07 MEDYACTei SMO^ 53 -51395 80-513 8460-61, Faks: 5118466 'Melih Cevdet Anday GünlerF • Kültür Servisi- Edebiyatçılar Derneği'nin Ankara'da düzenlediği "Melih Cevdet Anday Günleri", bugün saat 13.00'teBüyükTiyatro Opera'da Kültür Bakaıu Ercan Karakaş'ın açış konuşmasıyla başlayacak. Edebiyatçıîar Derneği Başkanı Mustafa Şerif Onaran'ın sunuş konuşması ve İlhan Selçuk'un "Melih Cevdet Anday'ın Kişili^i, Yazın ve Basm Çevresi Uzerine" başhklı konuşmasınm ardından ilk oturumda Emre Kongar, Emin Özdemir, Hasan Bülent Kahraman. Öner Ünalan ve Ramis Dara, " Melih Cevdet Anday'ın Dil ve Düşünce Dünyası" üzerine konuşacaklar. Ikinci oturumda ıse Burhan Günel, Feridun Andaç, Şemsettin Ünlü, Erhan Bener ve Pınar Kür, "Gerçeklik, Kurmaca, Uyumsuzluk tlişkileri Açısından Melih Cevdet Anday Romanı" üzerine görüşlerini açıklayacaklar. Anakent Lisesi • İstanbul Haber Servisi - Anakent Lisesi 9. Geleneksel Kültür. Sanat ve Spor Şenliği başladı. 9 hazirana kadar sürecek şenlikte kültür ve sanat alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şenlik komitesi, eğitim ve öğretimde hedefledikleri başanlan kültür ve sanat alanında da gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Pembe dmozor sokaklarda • Haber Merkezi - Garantı Bankası'nın 1989 yıhndan bu yana çocuklara ücretsiz olarak ulaştırdığı dergisi "Pembe Dinazor"un maskotu sokaklarda dolaşıyor. Dergiyle aynı adı taşıyan maskotun ilkokullarda, çocuk yayınevlerinde, sosyal derneklerde, kısacası her yerde karşıruza çıkma olasılığı var. f Yaz ateşi' • Haber Merkezi - Pepsi, temmuz ayında düzenleyeceği Non-Stop Müzik Festivali ile Türk gençlerini, yerli ve yabancı pop ve rock yıldızlan ile buluşturacak. Aşkın Nur Yengi, Blood Sweat and Tears, Bulutsuzluk Özlemi, Çelik, lzel, Kenan Doğulu, Mavi Sakal, MFÖ, Murat Çekem ve Mercury, Simple Minds, Stone, Rod Stewart ve Yaki-da gibi ünlülenn katılacağı festival, 17-18- 19 temmuz tarihlerinde saat 18.00-24.00 saatleri arasında gerçekleşn'rilecek. Biletler, 29 mayıstan itıbaren satışa sunulacak. VVHO'dan ADS uyarısı • ANKARA (ANKA) - Dünya Sağlık Orgütü (VVHO). AIDS'ın tehlikeli boyutlara ulaştığını ve 2 bin yılına kadar 5-10 milyon çocuğun anne ya da babasını bu hastalık yüzünden kaybedebiledeğini bildirdi. WH0 tarafindan yayımlanan bültende halen dünyada 18 milyon yetişkin ve 1.5 milyon çocugun AIDS virüsü taşıdığının tahmin edildiği belirtildi. Seramik bölümünün ilk ve tek öğrencisi, bugün dorukta bir sanatçı: Prof. Sadi Diren Seramik sanabnda uygarbkların sentezi • Prof. Sadi Diren, seramik sanatında bizden olan bir şeyleri çağdaş bir hale getirmeye çalıştığını söylüyor. Aksanat'ta sergilenen eserleri için Prof. Ufuk Esin, "Malzemede çeşitleme, üsluplaşmada doruk, sanatta öze vanş" tanımlamasını yapıyor. ŞÜKRANSONER Bugünlerde Beyoğlu'nda bir sınemaya gitmeyi, ya da şöyle bir gezmeyi düşünebi- lirsiniz. Biraz erken gelme- yi, ya da geç dönmeyi göze alarak, bir gün için vitrinle- re bakarak vakit geçirmek- ten vazgeçerek, Aksanat Merkezindeki Prof. Sadi Di- ren'in sergisini gezmeyi se- çebilirisiniz. "Ben seramik sanatmdan anlamam" diye düşünmeyin. tçinizin 'sevgi ve umutla, güzellikle' ısın- masını seçin. Düşünün ki. seramik sa- natınm cenneti olmuş top- raklarda, uygarhklann üze- rinde yasıyoruz. Gerçi Os- manlı'nın çöküş yıllannda, fabrikalann kapanması ile birlikte bu sanatı uzun yıllar öldürmüşüz. Evlerimizi se- ramik sanatının ürünleri ile süslemekten vazgeçmişiz. Toprağı, akla gelebilen her tür malzemeyi ışleyerek. ateşte fınnlayarak, ateşle adeta oynayarak, şekil, renk vererek, ağır işçiliğın, usta zanaatçılığin, üstün sanat ve yaratıcılığın ürunü olan bir seramik sanat eseri ortaya çıkarmanın, ne zorlu bir iş olduğunu düşünmeyi bile bilemez olmuşuz. Nasıl bir emek. sabır, çılgın yaratıcı- lık ürünü olduklannı algıla- masak da, insanı insan ya- pan güzelliklerle, gerçek sa- natla karşı karşıya olduğu- muzu görebilir, duyumsaya- biliriz. Dk ciddi ögrenci Prof. Sadi Diren Hoca, seramik sanatının cenneti bu topraklarda. Anadolu uygarlıkfan, üstün Osmanlı seramik sanatı sonrası, uzun yıllar unutulan bir sanatın ilk ciddi öğrencisi olmanın da onurunu yaşıyor. 1949 yılında IDGSA'nın, o za- man ikı hocası olan seramik bölümünün, ilk ve tek öğ- rencisi olmayı seçen biraz çılgın biri. Hem de hukuk ögrenimini yanda keserek. 1955 yılında Almanya'ya davet ediliyor. 10 yıl endüst- ride dizaynist olarak çalışır- ken, sanatını geliştirme ve eserlen ile bol bol sergi aç- ma ortamını buluyor. Tür- kiye'ye dönüşünde üniver- sıtede hocalık, yıllarca de- kanlık yapmayı, endüstnde dizaynist olarak çalışmayı Prof. Diren'e göre seramik sanatçılıgı. seramik sana\iinin yeniden geiişmesi ile birlikte, yaşamak ve gelişmek için bir ortam kazanmış bulunuyor. Ancak bu sanaün cenneti oİan ülkede, günümüzde değer verildiğini söylemeye ola- nak yok. Resim. hevkel koleksiyonculuğu yapanlar, 'kınhr' kaygısı fle seramik sanaöna avıu Dgryi göstermryorlar. sürdürürken, sanatını ara- lıksız geliştirmenin, çeşit- lendirmenin uğraşını veri- yor. Çogunlugu kişisel, yur- tiçi ve yurtdışında 47 sergi açmış. eserleri ulusal ve uluslararası müzelere gir- miş bir sanatçı. Cumhurbaş- kanlığı Köşkü, Atatürk Kül- tür Merkezi, Marmara, Ta- rabya otelleri, Koç Holdıng de dahil yurtiçi ve dışında pek çok binanın seramik kaplamalannı yapmış bir kişi.. Halen açık olan sergi- deki eserlerini, ne yaptığı- nı, ne yapmak istedigini so- ruyoruz.. Prof. Sadi Diren - Bu ser- gi meslek yaşamımın en son işlerinin sergilendiği bir o- lay. Çeşitli malzeme ile ça- lışrım. Formlan asgariye in- dirdtm. Eserlerin çok yalın, herkes tarafindan anlaşılır olmasına çahştım. Heykel, resim, tekniğin, porsellen tekniğinin en uç haddine ka- dar, en kritık noktasına ka- dar gıttim Çalışmalanm analiz ve sentezin sonuçla- ndır. Bu bir toplam oldu. Yapabileceğim en son sınır- lan denedim. Prof. Sadi Diren, çalışma- ya geçmeden önce, günün her saatinde, her ortamda çi- zikrirme alışkanlığı olduğu- nu, düşüncelenni kâğıtlara döktüğünü anlatıyor. Ancak çahşmaya oturduğunda bir kenarda sakladığı bu ömek çalışmalann hiçbırinı kul- lanmadığını, bunlann bir sonucu, bir sentezi olan ye- ni bir çahşmaya doğrudan geçmeyi seçtiğini söylüyor. Anadolu uygarlıklannın bir sentezi olarak da değerlen- dirilen ürünleri için şu de- ğerlendirmeyı yapıyor: "tklim ve sosyal yapılar sanatçdan çok etidler. Bize has, bizden olan bir şeyleri çağdaş hale getirmeye çalış- tun. Taklit sanattan çok ka- çuıdım. Yurtdışında ahnan eğitim ve etkinin baskısının dışında kalmaya, bize özgü olan, sosyal ve politik baskı- lan işlemeye çahştım. HicK - ler, anlatımlar, birlik, bera- berlik. kopmalar gibi tonla- n işler. Arkeolojhe meraklı idim. Anadolu"nun rüm uy- garhklan ile ilgilendim. Bü- tün formlan yorumlayarak, çağdaş düze>de açıklamala- ra getirmeje uğraş v'erdim." Sadi Hoca, sanat eserinde bir sanatçının bütün biriki- minin yansımasını ilke edinmış birkışi, birikiminin toplamını ürünlerine yansıt- mayı tutku edinmiş. Türki- ye'nin sanatçıya kaynaklık yapma anlamında bir cen- net olduğuna inanıyor. An- cak seramik sanatçısı için maddi koşullann pek parlak olmadığını da vurguluyor. Seramik sanatı, Osman- lı 'run çöküş yıllannda sana- yiin durması ile birlikte, unurulma. yok olma düze- yine inmiş. Cumhuriyetin çok sonraki yıllannda, sera- mik sanayıinin geiişmesi ile birlikte seramik sanatçısı için de ortam doğmuş. Ger- çi sanayide gelişen agırlıklı zanaat oluyor. Ancak sera- mik sanatçısının malzeme bulabilmesi, teknığini geliş- tirebilmesı. daha açıkçası çalışabilmesı için. seramik sanayiinin var olması gere- kiyor. Türkiye'de sevindiri- ci olarak seramik sanayıi son yıllarda gıderek artan bir ivmede önemli bir geliş- me kaydediyor. En azından şimdi öğrencileri yüzlere çıkmış seramik bölümünün mezunlan bu sanayide iş bulabiliyor ve bir yandan da sanatlannı, tekniklerini ge- liştirecek ortama kavuşu- yorlar. Sadi Diren Hoca yine de seramik sanatının geiişme- si için yaşamsal olan sanat atölyelerini bugün yaşatma- nın çok güç olduğunun altı- nı çiziyor. Çünkü çok paha- lı. Ve seramik sanat eserle- rinin değeri bilinmiyor. En azından resim. heykel ko- leksiyonculuğu yapanlar se- ramiğe "kmlır'' kaygısı ile uzak duruyorlar. Sonuç ola- rak seramik sanatçıhğı ger- çek bir tutku sanatı olma ni- teliğini koruyor. Amele işçi- liği gibi zorlu bir ışçiliği, uğraşı, zanaatkânn sabır ve el yeteneğini, büyük bir sa- nat tutkusu ve sınırsız yara- tıcılıkla bütünleştireceksi- niz. Bir ressamın boyasını yapması söz konusu degil. Ama bir seramik sanatçısı yaratıcılık ve yeteneğinin izin verdiği ölçülerde, sınır- sız her tür malzeme ve tek- niği. kullanma, geliştirme özgürlüğüne sahip. Yaşından çok genç, dina- mik ve yaşama sevinci yüzüne yansımış Sadi Diren Hoca, bu niteliklerini, şüp- hesiz sürekli çalışmayı, yararmayı kaçınılmaz kılan sanatına borçlu olmalı. Moda gösterilerinde Türkiye'yi Cemil îpekçi temsil edecek Ünlü modacılar banş için buluşuyor Cemil tpekçi gösteri için alün sırma işlemeti bir gelinük hazuiadL Cindy Cravvford, defileye kaülacak mankenlerden... Rrfat Ozfoek ve Yves Saint Laurent de moda gösterisine katılacaklar. Haber Merkezi - Ortadoğu'da "Banş Günleri" çerçevesinde yapılacak olan "Moda GösterUerTne Türkiye'den modacı Cemil tpekçi davet edildi. tsrail'de yapılacak defileye 55 ülkeden belli başlı modacılar katılacak. Givenchy, Donna Karan, Yves Saint Laurent, Pierre Balmain, Emanuel Ungaro, Giorgio Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren, Sonia RyldeL, Oscar dela Renta, Rıfat Ozbek, Laura Biagrotti, Kenzo ve benzeri dünyaca ünlü modacılann yanında bu gösteride yer alacak olan Ipekçi'nin kıyafetini, dünyanın en güzel mankenlerinden kabul edilen melez Yasmmeen Ghauri giyecek. Defileye katılacak modacılardan her biri banşı nasıl gördüklerini elbise halinde yansıtacaklar. Îpekçi, Ghauri 'nin giyeceği beyaz yöresel kumaşlardan altın sırma işlemeli gelinligin formunu "Türkmenistan gerdek odası kapısına asılan otantik örtüden" aldığını söyledi. Cnlü modacı DaMifun yıldızı, tsa'nın 'hac'ı, Islamın hilalının kullanıldıgı bu gelinük ile ilgıli olarak şu bilgileri verdi: "Banşm en #nemli yanı, aynı kökenli inançlarla, araçlan farklı, fakat amacı aynı insanlann bir rürlü sa\ > aşa son \vrememelerL Oysa hep tek Tann'nın gönderdiği pevgamberlerin dinkri... Bu anlamda din ve etnik kökenli savaşlara bir anlam veremiyorum. Ben bu gösteride yer alacak gelinliğimi hazıriarken banşı gelinle bir tuttum. Banşı ve veni bir nesli kucaklamaya hazır, ancak eşini bulamamış bir geline benzettim. O >üzden otantik gelinlikte simge olarak bu üç dinüı simgelerini bir araya getirdim. Üzerine de beyaz saçlar ekledim. Onlar da banşı beklerken yaşlanmış, ama beklemekten vazgeçmemiş. gönlü sevgi ve dostluk dolu insanlan simgeliyor... 10 haziranda gerçekleşecek bu gösteride ülkemi temsil etmek, benim için onurlann en büyüğü... Umanm bundan bö\te Türkiye'de moda, dümanın içinde yer alnıayı sürdürür. Bu güzeÛiğüı benimle başlaması elbette benim için çok önemlL." Cemil Ipekçi'nin gelınliğini giyecek Yasmmeen'in yanı sıra gösteriye Kate Moss, EUa Macpherson, Cindy Crawford, Cbristy Turlington gibi dünyaca ünlü modeller de katılacak. T" 7"zun bayram tatiline gidip de i I rengikararanlara'nereyegit- \^y tikleri' değil de 'nerede yan- dıklan' sorulur. Onlar da 'şurada/bu- rada/ötede/beride' gibi yanıtlar ve- nrler. insanlann 'nerede yandıklan' aslında çok önemli bir konudur. Yan- manın en kolayı 'güneşteyanmak'nr. Onu bile dogru dürüst yapamazsanız deriniz yanar, kabanr, su toplar, ba- şınıza olmadık işler açar. Elinizde ol- mayan 'yanmalar'ın ise uzunca bir listesi vardır. Mesela dedik... Hesapta yandınız, mi? ratil için bir para ayırmıştınız. Küçük bir yedeği de "Ne olur, ne olmaz" diye kenara koy- muştunuz. Ama daha yola çıkmadan. hazırlık aşamasında. "Odalanm/bu- nu da unutma>ahm"derken tırtıklan- ma başlamıştı. Tatil yerlerindeki fi- yatlann 'firsat bu firsat' etiketlerini unutmuş olmalısınız. Neyse ki ilk günlerde bile bunu anlamak şansını MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Nerede yandınız?.. 'Kalp hastalıklarına karşı üç bardak şarap 9 Çeviri Servisi - Kopen- hag'daki bir enstitüde araş- tırmalannı sürdüren Dr. Morten Gronbaek, geçen 15 yıl içerisınde, kalp ra- hatsızlıklanndan ölen in- san sayısının yüzde 30 ora- nında düştüğünü ileri sü- rerken, alkol satışlannda bu süre içinde hiçbir düşüş gözlemlenmediğini de söz- lerine ekliyor. Danimarkalı uzmanlann araştırmalan, şarabın yanı- sıra bira, ağır alkollü içki içen ve hiç içmeyen insan- lan da kapsıyor. Araştır- malann sonucunda, üç ile beş bardak arasında şarap içen insanlann hiç içmeyen insanlara kıyasla. ölümle sonuçlanan hastalıklardan çok daha az oranda etkilen- diği gözlemlenirken. bira içenlerin alkollü içki içen ve hiç içmeyenlerle aynı oranda seyrettiği, ağır al- kollü içki icenlerdeyse ölüm oranının yükseldiği- ni tespit ettiler. Dr. Gronbaek, Ingilız Tıp Dergisi'ne yaptığı açıklamada, faydalı olan unsurun şarabın içerdiği bir maddede olduğunu be- lirtiyor. Dr. Gronbaek: "Kalp krizine \e bazı kan- ser tipkrine karşı erkili olan unsur befld de, şarabın için- de bulunan birtakım anti- toksik maddeler otabilir." diyor. yakaladınız. Ülkenin yüksek fiyatlı refah düzeyiyle sizin refah düzeyiniz arasındaki faria, en usta ekonomi ya- zılanndan daha iyi anlama fırsatınız oldu. Ayaküstü yiyinti içintiler bile küçük birer yemek fiyatında olunca ayırdığınız parada hızh enflasyonist etkiler görülmeye başladı. Içinizde hafifürpertilerle "Yahu, çok para gi- diyor, biraz dikkat edeluTTder demez, başta hanımın ısyanıyla karşı laştınız: "Şu tatiUerde hep cimriliğin tutar, lark yılda bir tatil yapıyonız, ne olur- sun para lafi etmesen." Çocuklann böyle şeylerle zaten ilgileri yoktur. Hem tatili zehir etmenin de âlemi yoktur. Tarilin yansında yedek para da piyasaya sürülmüş, taze paranm peşine düşülmüştür. 'Hesapta yan- mak" diye buna denir ki, dışandan da belli olmaz. Traflkte yanmamaya dikkat... lerle BMW'ler hızh girmezse motor- lan bozulur. Onlara yol vereceksiniz. Genç sürücüler geride kalırlarsa kim- lik bunalımına girerler. Onlara da yol verin, gitsinler. Kendini Monte Carlo rallisinde sananlara hiç dokun- mayın. bırakınız geçsinler. bırakınız gitsinler. Acelesi olanlara. sağa sola y^çinizde şu trafik korkusu hiç / azalmadı. Yola bakmak, sola bak- Â. mak. sağa bakmak, öne bakmak, arkaya bakmak sizi epey dinlendir- miş olmalıdır. Solunuzdan fırlayan hızcının ne yapacağını kestiremezsi- niz. Geride mi kalsanız daha iyi olur, hızlanıp arkaya mı alsanız uygundur, bilemezsiniz. Arabalann markasın- dan ne yapacaklannı kestirmek gibi bir ustalık işinize yarar. Mercedes- LA^> girip çıkanlara hiç bulaşmayın. Yol verin bitsin. Tatilde olduğunuzu unutmayın. Siz iyice gerilerde kalın. Sakın sinirlenmeyin. Küfürleri içi- nizden edin. El kol hareketi yapma- yın. Tatilde olduğunuzu unutmayın. Tatilın canınıza okuduğunu, aklınıza bile getirmeyin. Sakın direksiyon ba- şında "Amma da para grtti" diye dü- şünmeyin. Kendinizı üzmeyin, sağ salim gidip gelmeye bakın. Benzınin de su gibi gittığini aklınıza takma- yın. Artık olan oldu bir kere. Yok otobüsle gidiyorsunuz. Kendi- nızi gevşetin. Arabesk müziğe kula- ğınızı alıştırmanız iyi olur. Zaten şu- nun şurasında on saat gibi kısa bir za- man var. 'thtiyaç molası'na da az kal- dı. Sıgara içenlere anlayış gösterme- niz gerekir. Zaten tatil süresince sizin anlayış göstermeniz gereken çok şey olacak. Kendinizi gevşetin. Bacakla- nnızı uzatacak bir yer bulun. Bakın şimdıden kaskatı olmuşsunuz. Pen- cereden dışanya bakın. Güzel yerler- den geçtiğinizi düşünün. Otobüsün amma da hızh gittığini aklınıza tak- mayın. Kaptan şoförün işini iyi yapr tığına kendinizi inandınn. Kitapoku- maya çalışın. Gene yanlış kitap getir- diğinızı anlamanız için iki üç sayfa yetecektir. Ağır kitap almışsınız. Oy- sa tatillerde hafif kitaplar okunurdu, ama sız bilemediniz. Bir dahaki se- fere 'Ught' kitaplan ya da 'fast food' kitaplan seçin. Sağ salim gidip geldiniz, şanslısı- nız. Biz zaten yanmışız... unu anlamak için tatile git- mek gereksizdir, ama oralar- da daha iyi anlaşılır. "Yahu, bunlar bu parayı nereden buluyor?" diye düşünüp kendinizi yakmayın. Onlar bir yerden buluyordur da siz bulamıyorsunuz. "Ne güzel, kumru- lar gibi sevişiyorlar''deyip de duru- munuza yanmayın. Onlar da baş ba- şa kalınca kedı-köpek oluyorlardır. "Bizim takım gene şampiyon olama- dı" diye yanıp yakılmayın. Gelecek sene de siz şampiyon olursunuz. "Ne olacak şu memleketin hab?" diye ya- nıp durmayın. Memleket çok şükür idare ediyor da sizin haliniz ne ola- cak? Ikide bir kendinizi köpürtüp durmayın. Işte tatihniz bitti bile. Şim- di gene işinize döneceksiniz. Kentin kalabalıklanna siz de katılacaksınız. Her günkü hay huy gene başlayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog