Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1995 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 'Tath Cadı' ıııelek olduLOS ANGELES (AFP)- 'Tath Cadı' dizisinin Sa- mantha'sı Elizabeth Mont- gomery, önceki gün kanser- den öldü. 57 yaşında ölen Montgomery, nisan ayında ameliyat olarak vücudunda- ki küçük bir tümörü aldır- mıştı. 1964-1972 yıllanara- sında çevirdigi 'Tatli Cadı' dizisiyle büyük ûn kazanan sanatçı, annesinden kendisi- ne geçen büyücülük özellik- lerini kocasından gizlemeye çalışan, ama çıkan sorunla- n bir burun hareketiyle çö- zebilen bir ev kadınını oy- nuyordu. Montgomery, dizide ayn- ca, Samantha'nın yaramaz kuzeni Serena'yı da oyna- mıştı. Samantha ve önce Dick York. sonra Dick Sar- gent tarafından oynanan ko- cası Darrin'den oluşan aile- ye 1966 yılında, annesi gibi burun kjvıran Tabitha kaül- mış; Samantha'nın hamile- liği, Montgomery'nin hami- leliğiyle eşzamanlı olmuştu. Montgomery, 1950 ve 1960 'lı yıllarda birkaç film- de rol aldı ve televizyon için 'Deadtine For Murder' dahil fılmler çevirdi. Onlü Holly- wood yıldızı Robert Mont- gomery'nin kızı olan Eliza- beth Montgomery, Gig Yo- ung adında bir oyuncuyla evlenmişti. Rus baleti Godunov öldü LOS ANGELES (Re- uter)- 1979 yılında, Bolşoy Balesi'yle çıktığı bir turne- de ABD'ye iltica ederek dikkatleri üzerine çeken ün- lü Rus baleti AleıanderGo- dunov, önceki gün, West Hollyvvood'daki evinde ölü bulundu. Basın danışmanı Joanne Burnside ve polis şefi Bob MinuteUo. Godunov'un u- zun süredir tedavi gördüğü- nü ve ölümünün tamamen doğal nedenlerden kaynak- landıgını belirttiler. Minu- tello, "Neden öldüğiinü bi- lemiyoruz. ama daha önce- leri alkol bağımlısı olduğu anlaşıuvor" dedı. Mınutel- lo, yaptığı açıklamada, Go- dunov'un dûzenli olarak gö- zetimde olduğunu, 8 mayıs- tan beri kendisinden haber alınamaması üzerine hem- şiresinin endişelenerek du- rumu evsahiplerine bildir- diğini sözlerine ekledi. Evinde ölü bulunan Godu- nov'un. ne zaman yaşama veda ettiği tam olarak bılin- miyor. Polisin, Godunov'un ölü- müyle ilgîli daha fazla araş- hrma yapmayacağmı ifade eden Minutello, yıldızın ce- sedinde herhangi birtravma ızine, uyuşturucu ya da al- kole rastlanmadığını söyle- di. Godunov. bale yıldızlan Rudolf Nureyev ve Mikhail Banşnikov'un ardından, ABD'ye iltica ettikten son- ra, Nevv York'taki American Ballet Theatre'a katıldı; te- levizyon ve sinema dünya- sına girmeden önce, üç yıl dansetti. 1983-84 yıllann- da, 'Godunov: The World To Dance In' adında bir te- levizyon şovu hazırlayan dansçı. daha sonra Holly- wood'ayerleşti, 1985 yılın- da Harrison Ford'la birlik- te. 'The VVrtness' (Tanık) fil- minde rol aldı. Tom Han- ks'le 'Money Pit' fılmıni çe- viren Godunov, 'Die HanT fılminde Bruce WilKs'lebır- likte oynadı ve son olarak, Budapeşte'de yeni bir Fılm tamamladı. Eski Sovyetler Birli- ği'nde, Sakhalin Adası'nda doğan sanatçı, 1973 yılında Uluslararası Moskova Ya- nşması'nda altın madalya almış. on üç yıl Bolşoy'da dans etmiş ve dünya çapın- da üne kavuşmuştu. 1971 'de evlenen Godunov, ABD'ye iltica etmesi nedeniyle eşin- den aynlmıştı. Başbakan vergi ödeyemiyor! • Baştarafi 1. Sayfada açıkladı. Kararda, Ingvar Carlsson'un daha önceki kiralık dairesinı bırakma- ması da rol oynadı. Sa- gerska Konağı'nm vergi- sini ödemek için başbaka- nın 65 bin kronluk bir yıl- lık maaşının (690 milyar lira) yetmeyeceği ve bu nedenle herhangi bir ma- aş artışının olmayacağı a- çıklandı. Ingiltere Başba- kanı John Major, 10 Dovv- ning Street'te, BiUCKnton ıse Beyaz Saray'da kira ödemeden ve vergilendi- rilmeden yaşıyorlar. Karannı vermedi Ingvar Carlsson. ya ön- ceki dairesine dönecek ya da büyük bir ekonomik yükün altına girecek. He- nüz karannı açıklamadı, ama vergi dairesine bu ko- nuyu araştırması için baş- vuranın da kendisi olma- sı, ışın en ilginç ve düşün- dürücü yanı. 1. KOŞU: F: Özgülhanım (4), P: Beep Beep (2), PP: Make Better (5), S: Ramses (1). 2. KOŞU: F: My Honour (2), P: Steel 1 (3), PP: Weco (4), S:Hero 1 (1). 3. KOŞU: F: Topnel (4), P: Çayırhisar (7), PP: Katmer (6), S: Seyran 9 (5). 4. KOŞU: F: Lyra 1(10), P: Hovarda 1 (4), PP: Volca- no(6). S:Cartekîtt(l). 5. KOŞU: Çınar (6), P: Sand Strom (2), PP: Excuseme (l),S:Salmonl(4). 6. KOŞU: F: Nazıma 21/90 (10), P: Nurseda (8), PP: Benazır (9). S: Fmdık 1(1). SS: Cihangirli (5). 7. KOŞU: F: Ipekçe (10), P: Babaorhan (1), PP: Emre- bey(3ı, S: Batuhan2(8). Güniin İkilisi: 4. Koşu: 4/10 Tabela Bahis: 10. 8. 9. 1.5. ALTILI 2 3 4 1 GANYAN 4 10 6 7 4 2 6 OTOtfTHEÜNGÖRÜ! BurtvanDalgıç J&tan&sj M.Ö**az GüneyMcncı 2-3-4-1 4-3-2 1-2-34 2-4-3-1 4-6-7-5 7-4-6-5 4 4-7-6-5 JFRİ 10-1-4-6 4-6-10 10 10-4-6 10 8 6 5-1-6-2 2-6-4-1 6-2 1-8-10-9 10-8-9 9-8-1-10 8-9-10-1 10 10 10 1-10-3-8 10 32 bin liraya 18 milyar Altlı Ganyan, milyarlar vermeye devam ediyor. Veliefendi Hipodromu'nda çarşamba günü yapılan yançlirda bir kışinin 162 bin liralık oynadığı İcuponla Altılı Ganyan'ı tutturarak 25 milyar 903 milyon lira kazanmasından sonra. önceki gün yapılan Bursa at yanşlainda da bir kişi 18 milyar liranın sahibi oldu. Istaıbul Güngören'de 364 no.'lu ganyan bayiinden 32 bin lınl'k oynanan kupon şöyle: l.Ayak:Coan. Ferhat 5, Harran Şahini, Simri 2. Ayık: Robinson 3. Ayık: Sangacı 4. Ayık: Karahan 5. Ayık: Şahin 116, Doğangüneş 6. Ayık: Salvo 1, Washington G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY H Baştarafi 1. Sayfada kabul ediyor musunuz? Beyaz Rusya halkının yüzde 80'i bu sorulara "evef"yanıtını verdi. Artık Rus- ya ile Beyaz Rusya'nın, federasyondan öte sıkı bir işbirliği içine girdiği söylene- bilir. Yakında birteşirlerse de şaşmamak gerekir. Ukrayna'da da seçimleri, (rastlantı bu ya) Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini is- teyenler kazanmıştı. Rusya, dört yanındaki komşularına "elense" çekiyor, "çevre düzenlemesi" yapıyor. "Tam saha pres" yapıp boş alan bırakmıyor. Rusya'nın Batı yakasındaki çevre dü- zenlemesinin yanı sıra asıl hareketlilik güneyinde, Kafkaslar'da gözleniyor. Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetle- rin Azaltılması Anlaşması (AKKA) uya- nnca Asya ve Avrupa'daki 29 ülke, top, tank, zırtılı muharebe aracı, savaş uça- ğı ve helikopterierinin sayısını azaltıyor. Anlaşma 1990 yılında Paris'te imzalan- dı. O gün imza koyan ülke sayısı 22 idi. SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan devletlerden Rusya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Kaza- kistan, Ukrayna ve Moldova da 1992 Taşkent Anlaşması ile AKKA'ya taraf ol- dular. Bu anlaşma uyannca 17 Kasım 1995'e dek Avrupa ülkelerindeki top- lam 20 bin tankın 6 bin 500'e, 20 bin zırhlı muharebe aracının da 11 bin 50O'e inmesı gerekiyor. Rusya'nın Çevre Düzenlemesi ABD. Almanya ve Hollanda gibi ülke- ler, ımha etmek zorunda oldukları tank ve zırhlı muharebe araçlannı Türkiye ve Yunanistan'a "askeriyardım" adı altın- da hibe ediyorlar. Herhangi bir pürüzde de sanki ceplerinden para çıkıyormuş gibi bu "yardımı" kesme tehdidinde bu- lunuyorlar. Konunun bu yanı derin, batmadan Rusya'ya geçelim. Rusya Kafkaslar'da istediği gibi tank oynatamamaktan rahatsız. Kafkas- lar'daki silah indirimineyanaşmak iste- miyor. Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya için şu tanımı kullanıyor: "Yakın sınır ötesi." Buna uluslararası diplomatik dilde "nearabroad" deniyor. Ama Türkiye'de şöyle deniyor: "Kardeşim, buralardışandan bağım- sız evler gibi görünür, ama odalar bir- birine açılır. Açılmayan kapının icabına bakılır." Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vadim Kuznetsov ile Dışişlerı Bakanlığı Müs- teşarı Özdem Sanberk'in, Inönü'nün konutundaki "veda" kokteylinde soh- bet ettim. Sordum: - Kafkaslar'daki silahlarınız ve asker- lerinizle ilgili yeni düzenleme isteğiniz nereden kaynaklanıyor? Ellerini beline koyup yanrtladı: - Bu, değişen koşullardan kaynakla- nıyor Biz Gürcistan'daki, Ermenis- tan'daki askerlerimizi çekmedik. Eski Sovyetler Birliği döneminde nasılsa, büyük ölçüde şimdi de öyle. - Peki, yapmak istediğiniz nedir? - Sovyetler Birliği koşullan içinde as- keri bihiklehn çoğu köylerde, kasaba- larda dağınık durumda. Şimdi onları belli bölgelerde toplulaştırmak istiyo- ruz. - Bir çeşit üs mü? - Evet. - ABD'nin diğer ülkelerde kurduğu gi- bi yani... - öyle denebilir. - Buna niçin gerek duyuyorsunuz? - Bölgenin güvenliği ve istikran için. Öyle görünüyor ki, 10 mayıstaki Clin- ton-Yeltsin zirvesinin sonuçları, önü- müzdeki dönemdeki uygulamalarla or- taya çıkacak. Zirvenin meyveleri Clinton, 1994 ocağında Moskova'yı ziyaret ettiğinde şöyle birtümce kullan- mıştı: "Rusya'nın kendi bölgesinde bir tür Monroe doktrini uygulamasına anlayış- la bakmak gerekir." Monroe doktrini diye anılan yaklaşı- mın temeli şu: Yeni dünyanın çıkarları ve idealleri eskisinden farklıdır. Bu "yeşil ışık"\n ardından Ruslar so- luğu Kafkaslar'da aldılar. Gürcistan'a üç üs kurmak için anlaşma yaptılar. Rusya Federasyonu Başkanlık Danışmanı Sergei Stankoviç'in, stratejik araştır- malar dergisi Avrasya Dosyası'nın Rus- ya özel sayısında yer alan yazısından bir paragraf aktaralım: "Benim bakış açımdan Rusya'nın dünyadaki misyonu, kültürler, medeni- yetler ve devletlerarasında geniş birdi- yalog başlatmak ve desteklemektir. Rusya biraraya getirici, bağlayıcı veya- tıştıncıdır. Hukuk ve iyiniyet sınıtian için- de hoşgörülü ve açık olma yönünden cömert, ancak bu sınıhar dışında cay- dırıcı olmalıdır. Doğu, Batı, Kuzey ve Güney'i içine çeken, tarihin birçok prensibinin birleşmesinden oluşmuş bir harmoni olmalıdır." Bugün Rusya'nın etkisi altındaki Türk cumhuriyetleri 4.5 milyon metrekarelik bir yüzölçümünü oluşturuyor. Kafkas- ya'nın önemi de Orta Asya ve Hazar petrollerinin geçişyolu üzerinde bulun- masından kaynaklanıyor. Azerbaycan ve Ermenistan, Ruanda'nın hemen al- tında olsaydı. iki ülke birbirini boğazla- sa kimsenin kılı kıpırdamazdı. Sadece cinayetlere gözlemcilik yapmak üzere bir miktar BM askeri gönderilirdi. önümüzdeki dönem Rusların Kaf- kaslar'daki çevre düzenlemesi yogun- laşacak gibi görünüyor. Ne diyelim, devam Rusya; âlem buy- sa kral sensin! 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kııtlaıulı Haber Merkezi- '19 Ma- yıs Atatürk'ü Anma. Gençlik ve Spor Bayramf, tüm yurt- ta, dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuri- yeti'nde (KKTC) görkemli törenlerle kutlandı. Cumhur- başkanı Süleyman Demirei 19 Mayıs'ın ulusal kurtulus mü- cadelesinin başlangıcı oldu- ğunu belirterek "Bûyük Ata- türk, 19 Mayıs'ı "Gençlik Bayramı' yaparken ve cum- huriyeri emanet ederken bu görevi de ülkenin ümidi, gele- cegimizin teminatı gençleri- mİ2evermiştir'"dedı. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk, Başbakan Tansu Çiller ve CHP Genel Başkanı Dev- let Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetin ve di- ğer sıyasi parti liderleri ya- yımladıklan mesajlarda "A- tatürk'ün kurduğu cumhuri- yeti ve O'nun ilkelerini sonsu- za kadar yaşatma karaıiıu- ğuıda oMuklannı" belirttiler. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ise mesajında. "19 Mayıs'ın Batı taklitçiliğinin bayramı gibi kutlanmasının gaflet olacağuu" öne sürdü. Ankara'daki '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlama törenlerı Atatürk'ün Samsun'a çıkış saati olan 07.00'de Topraklık sırtlanndan atılan 21 pa- re top atışıyla başladı. 19 Mayıs için ilk tö- ren Anıtkabır'de düzenlendi. Devlet proto- kolü eşliğinde Atatürk'ün mozolesıne çelenk koyarak. saygı duruşunda bulunan Cumhur- başkanı Demirei, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunlan yazdı: "Büyük Atatürk; Kurtulus mücadelesinibaşlarhğınızgünün, 76. yılında huzurunu/dayız. Size bitmeyen minnetve şükranlanmızı sunuyonız. Sizi. sev- gi ve saygryla anıyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlik, izinizdedir. Kurduğunuz dev- let, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü- müzü koruyarak, milktie el ele verip uygar- lık mücadelesine şev kle devam edecek, sonsu- za kadar yaşayacak&r. Ruhun şad olsun sev- gili Atatürk. Sana minnet,sana şükran ve say- 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen tö- renlerde Cumhurbaşkanı Demirei "e 12 ma- yıs günü Samsun'dan yola çıkanlan Türk bayrağı ile Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden getirilen toprak. öpülerek teslim edil- di. Bayrağı ve toprağı öperek teslim alan De- mirei, gençlere, "Hepinizi kucakhyor. gözle- rinizden öpüyorum" diye seslendikten son- ra, 3 kez "Bavramınız kutlu olsun" dedi. 19 Mavıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbuTda dün coşkuyla kutlandı. (UĞU R GÜN YÜZ) Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Er- dem, gösteriler öncesi yaptığı konuşmada. gençlerin, cumhuriyete karşı her türlü bölü- cü, yıkıcı güç karşısında birer Mustafa Ke- mal olarak yetiştiklerini belirtti. Çeşitli okullardan gençlerin oluşturduğu ekiplerin göstensi. "Yıl 1919. Mavısın 19'u. Tuteak olmak bize en büyük zulüm. Parola: ya istiklal ya ölüm" anonsuyla başladı. ?op müzik sanatçılan Mustafa Sandal'ın "Bu kız beni görmett" ve Demet'in "Kmab bebek" şarkılannın da yer aldığı gösterilerin finali, "Bu dünya bizûn" parçası ve Fon Gru- bu'nun "Vatan Bir Bütündür; Parçalana- maz" yazısı ile yapıldı. Gösterilenn sona er- mesinin ardından Cumhurbaşkanı Demirei ile Başbakan Çiller. "Türkiye'* sloganlany- la tempo tutan yurttaşlan ayakta selamladı- lar. Tören sırasında 155 Polis lmdat telefo- nunu arayan bir kışinin stadyuma 5 adet bom- ba konulduğu yönündeki ıhban asılsız çıktı. İstanbul''dald törenler Istanbul'dakı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri dün saat 09.30'da Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çeşitli kurum ve kuruluşlann çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, tstanbul Valisi Hayri Kozakcıoğhı Anıt Şeref Defte- ri'ni imzaladı. Taksim'de yapılan törenlere 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hikmet KöksaL Kuzev Deniz Saha Komutanı Koramiral Sa- lim Dervişoğlu. Harp Akademıleri Komuta- nı Orgeneral Atilla Ateş ve Istanbul Büyük- şehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan ile çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 19 Mayıs kutlamalan saat 10.00'da Inönü Stadyumu'nda gençlerin sunduğu renk gös- terileriyle devam etti. 19 Mayıs kutlamalan nedeniyle CHP Şiş- li llçe Merkezi'nin düzenlediği yürüyüşe Kültür Bakanı Ercan Karakaş ile ll Başkanı Ali Özcan katıldı. llçe Merkezı'nden başla- yan yürüyüş Atatürk'ün, Kurtulus Savaşı'nı planladığı Osmanbey'deki evine dek sürdü. Atatürk'ün evindeki ziyarette insan hakla- nndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Haca- loğlu da bulundu. Işçi Partisi, Atatürk'ü Anma. Gençlik ve S- por Bayramf nı Açıkhava Tiyatrosu'nda dü- zenlediği '19 Mayıs Bağunsızlık Şöleni' ile kutladı. Saat 19.30'da başlayan şolene gaze- temiz yazan İlhan Selçuk konuşmacı olarak katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. lzmir'dekı törenler sabah 09.00'da Vali Kutlu Aktaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Necati tkizoğlu ile Anakent Belediye Başka- nı Burhan Özfatura'nın katılımıyla Cumhu- riyet Alanı'nda başladı. Atatürk Anıtı'na çe- lenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Atatürk Stadfndaki törenlerde öğrencilerin gösterileri ilgiyle iz- lendi. Atatürk'ün Kurtulus Savaşı'nı başlatmak için 'ilk adım'ı attığı Sam- sun'daki kutlamalar sabah 08.00'de Atatürk Anıtı' na çe- lenk konulmasıyla başladı. TöreneTBMM Başkanve- kili DYP Konya Milletvekili Vefa Tanır, Ulaştırma Ba- kanlığı'na vekâlet eden Dev- let Bakanı Nafiz Kurt ve DYP Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili thsan Saraçlar da katıldı. Liderlerin mesajlan ANAP lideri Mesut Yıl- maz, Bakırköy Belediyesi ta- rafından Yunus Emre Kültür Merkezı'nde düzenlenen 19 Mayıs kutlama törenlerine katıldı. Yılmaz, "Atatürk'ün buyanıbugünkü ncsilfcr tara- fından iyi bilinmemektedir. Gencjer, onun bu yönünü iyi öğrenmelidir" dedi. Demokratık Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Bülent Ecevit yayımladığı mesajda Atatürk'ün "Dünyada kunı- cusu olduğu devieti ve gerçekleştirdiği devri- mi gençliğe emanet eden ilk ve tek önder" ol- duğunu vurguladı. Ecevit, bu emaneti yerine getirmesi gereken gençliğin önüne engeller çıkanldığını savundu. Refah Partisi (RP) Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan. "19 Mayıs'ın Batı taklitçOi- ğinin bay ramı gibi kutlanmasının gaflet ola- cağmı" belirttıği mesajında "Aynı zamanda gençlik bayTamı olarak kırdadığımız 19 Ma- yıs'ta gençliğimize bağımsızlık şuuru aşua- mamız ve gençliğinüzi Batı taklitçiliğj ve kül- tür emperyalizminden kurtarmamız en öoemli görevimizdir" dedi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş. mesajında "19 Mayıs, Türk lideri Gazi Mus- tafa Kemal'in önderliğinde, Doğulu-Banlı bü- tün milletinıian el efe vererek Türkiye'nin ge- leceğini aydınlatüğı bir günün doğuşudur" dedi. Işçi Partisi Genel Merkezı'nden Genel Başkan Doğu Perinçek ımzasıyla yapılan açıklamada, Atatürk'ün Gençliğe Hıtabe- si'nden esinlenerek bir bildiri yayımlandı. Perinçek açiklamasında, "Cumhuriyet Devrim'nin bütün kazammlanndan bugün geriye kalaıı her şeyin, dünya scrnıayesinin ve onunla işbirliği halindeki ortaçağ güçlerinin tehdidi altında** olduğunu savundu. Perinçek şöyle dedi. "Ey Türkiye'nin emekçi halkı, Türkiy e'mizin bütün sorunlanna örgiirdü gü- cünle el koymak sorumluluğuyla karşı karşı- yasın. Emperyalizmin tehdidi varsa, şimdi Samsun'a çıkrna zamanKhr." Küba'nın bağımsızlıksavaşçısı Jose Marti'nin büstünün açılış törenineyazar Ajiz Nesin,Küba'nın tstanbul Bü- yükelçisi Jorge Castro ve Kültür Bakanı Ercan Karakaş katüdı. (Fotoğraf: HÜLYA TOPCU) Esenyıırt'ta Jose Marti için tören Istanbul Haber Servisi - Esen- yurt Belediyesi tarafindan. Küba'nın bağımsızlık savaşçısı Jose Marti'nin ölümünün 100 yıldönümü ile Kur- tulus Savaşf nın önderi Atatürk anı- sına yaptınlan büstler, törenle açıldı. Kültür Bakanı Ercan Karakaş, "Jo- se Marti ve Mustafa Kemal'in ortak noktası, ülkelerinin bağunsızuğı için çalışnıalandır'' dedi. Esenyurt Belediyesi tarafından Abdullah Baştürk Parkı'ında yaptı- nlan Atatürk ve Jose Marti büstleri- nin açılış törenine Kültür Bakanı Er- can Karakaş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi lşıklar, CHP Kars Milletvekili Zeki Naci Taran, DlSK Genel Sekreteri Mehmet Atay, vazar Aziz Nesüı, gazetemiz yazan İlhan Selçuk, gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, Yönetim Ku- rulu Başkanvekili Atilla Coşkun, Mi- marlar Odası Büyükkent Şube Baş- kanı Oktay Ekinci, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Ataol Behramoğ- lu.eski DlSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, Küba Büyükelçisi Jorge Castro. Petrol-lş Sendikası eski Ge- nel Başkanı MünirCeylan katıldı. Törende konuşan Kültür Bakanı Ercan Karakaş, 19 Mayıs'ın, Türki- ye için demokrasi mücadelesinin başlangıç tarihini ifade ettiğini söy- ledi. Cumhuriyet ve laikliğe inanan kişilerin aynı zamanda demokrasiyi yaşatmak için de çalışması gerekti- ğinı söyleyen Karakaş, "Jose Marti ve Mustafa Kemal'in ortak noktası, ülkelerinin bağunsıztığı için çalışma- landır" diye konuştu. Esenyurt Be- lediye Başkanı Gürbüz Capan ise Atatürk ve Jose Marti'nin yurtsever insanlar olduğunu, ülkeleri için sa- vaştıklannı belirtti. Küba Devri- mi'nin Jose Marti sayesinde olduğu- nu vurgulayan Küba Büyükelçisi Jorge Castro da " Marti olmasaydı bi- zûn ülkemizde devrim olmazdı, Ata- türk olmasaydı bizler burada olmaz- dık. Aralannda uzak mesafeler olan halkiar, aynı gün ikianlamlı olayı kut- luyor" dedi. Behramoğlu, burjuvazinin sanat- çılann politika ile uğraşmasını iste- mediğini, buna karşın Jose Marti'nin politika ile uğraşmışyetenekli birsa- natçı olduğuna dikkat çekti. Konuş- maların ardından Karakaş, yazar Aziz Nesin ile bırlikte Atatürk ve Jo- se Marti büstlerinin açılışını yaptılar. 19 MAYIS NOTLARI... Törende Boyner şov ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Başkentteki ^ M a - yıs coşkusu, siyasetin kaba- nk gündeminin biraz olsun hafıflemesini sağladı. Aslanlı Yol'un girişinde protokol sırasına girmeden önce çe\Tesindekilerle selam- laşan Başbakan Tansu Çiller, bakanlann ardından, "Ana- muhalefet Partisi" plakasının önünde duran ANAP Genel Başkanı Mesut Ydmaz'a ar- kadan yaklaştı. "Yılmaz!" seslenişiyle ANAP liderini kendısine çeviren Çiller. "Günaydın, nasılsm?'' diye- rek tokalaştı. Mozolenin önündeki saygı duruşu sırasında Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın. dua okur gibi mınldandıktan son- ra başıru sağ ve sol yöne doğ- ru çevirip birer kez üflediği gözlendi. 19 Mayıs Stadyu- mu'ndaki törenler de Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) lideri Cem Boyner'in şovuna sahne oldu. 19 Mayıs kutla- malan için kendisine daveti- ye gönderilmediği gerekçe- siyle oğluyla birlikte proto- kolün sol yanında halkın ara- sına oturan Boyner, yanm sa- at boyunca etrafında biriken kalabalığa imza dağıttı. OLAYLARIN ARDHVDAKI GERÇEK I Baştarafi 1. Sayfada yanıtlayacak. Çünkü Başbakan Tan- su Çiller'le yaptığı görüş- mede şu sözü aldı basına yansıyan haberlere göre: "8. maddeyi 6 haziran- da DYP Grubu 'ndan geçi- receğim..." 4 haziranda 32 beldede ara yerel seçimler yapıla- cak. 6 haziran Hikmet Çe- tin'in karar günü olacak... Hikmet Çetin diyor ki: "Arkadaşlanm huzurlu olsun, 6 hazirana dek bek- lesin." Hikmet Çetin'in izlediği- miz kadar bir kurultay he- sabı yok. Yakırj çevresine de aynen şöyle'konuşu- yor: "Verdiğim tarih önemli- dir." Bu arada CHP'de kimi hesaplar da gündeme ge- liyor. Kişisel hırslar öne çı- kıyor. Sanınz 'çekilme' tartış- ması MYK'den sonra da devam edecek... • • • îsa Armağan Türkiye'ye iade edilecek BONN (AA) -12 Eylül sonrası Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce idama mah- kûm edilen ve hüküm infaz edilmeden Ankara Mamak Cezaevi'nden firar eden Îsa Armağan. Türkiye'ye iade edilecek. Türkiye'nin Bonn Büyü- kelçilıği yetkililerinin verdi- Î ;i bilgiye göre Türkiye'nin. sa Armağan ile ilgili olarak iade isteği Alman makamla- nnca kabul edildi. Yetkilıler, kesin iade tarihinin önümüz- deki hafta içinde belli olaca- ğını kaydettiler. 27 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Bochum ken- tınde tutuklanan tsa Arma- ğan. 8 Kasım 1993 tarihinde serbest bırakılmıştı. Türki- ye'nin tekrar "nota" ile îsa Armağan'ın iade edilmesini istemesi üzerine Armağan yeniden tutuklandı ve Türki- ye'ye iade edilmesi konu- sunda karar verildi. Ayılar • Baştarafi 1. Sayfada leri. çeşitli bakanlıklann temsilcileri ve çevreci kuru- luşlann katılımıyla gerçek- leştirilen toplantıda alman kararlaraçıklandı. Buna gö- re, avlanma mevsiminin 16 Ağustos 1995 - 28 Şubat 1996 tarihleri arasında ger- çekleştirilmesi kararlaştın- lırken, 1. grupta yer alan bıl- dırcın. güvercin (gökçe gü- vercin hariç). bağırtlak ve üveyik avı aynı tarihlerde yapılacak. 2. grup av hay- vanlanndan keklik, kum kekliği, çil ve tavşan avı 21 Ekim 1995'te başlayacak, 10 Aralık 1995'te sona ere- cek. 3. grup av hayvanlann- dan porsuk. kokarca. gelin- cik. İcakım, sansar. yaban ör- deği, yabankazı, kızkuşu, karatavuk. çulluk, su çulluk- ları, marti. büyük gümüşi martı, küçük gümüşi marti avı 14 Ekim 1995-28 Şubat 1996 tarihleri arasında yapı- labilecek. Merkez Av Komisyonu, avcının bir günde avlayaca- ğı bağırtlak, çulluk ve ya- bankazı miktannı 6'dan 4'e düşürdü. Yabanördeği sayı- sı da 6'dan 8'e yükseltildi. 40 kuş korumada Bu av mevsiminde, alage- yik, geyik. karaca, ceylan, ayı, dağ keçisi, dağ koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karakulak, yaban keçisi, su samuru, sincap, fok, kirpi, tilki ve yarasanın yanı sıra aralannda doğan, şahın, at- maca. çaylak. akbaba, puhu, baykuş, kukumav gibi yırtı- cı kuşlar ile flamingo, kelay- nak. sülün, turaç ve kumru- nun da bulunduğu 40'ın üze- rinde kuş korumaya alındı. Dlşişleri Bakanı Inönü, yurda döndü , Bostıa'da acîz kahyor9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dı- şişleri Bakanı Erdaltnönü, Bosna-Hersek'e. kendini savunma hakkının tanınması gerek- tiğinı söyledi. Bosna Hersek'te önceki gün Hırvatistan ve Bosna-Hersek dışişlen bakanlan ile bir araya gelen Inönü, ardından aynı gün tKÖ Temas Grubu toplantısı için Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Irfan Ljubljankk ile birlik- te Fas'ın başkenti Rabat'a geçti. Inönü, dün Rabat'tan Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantı- sında. eski Yugoslavya topraklanna konulan silah ambargosu nedeniyle Bosna-Hersek'ın zarar gördüğünü vurguladı. Bosna-Hersek'e yapılan yardımlarda çe- şitli güçlükler nedeniyle azalma görüldüğü- nü kaydeden Inönü, bu yardımlann da tek- rar arttınlması gerektiğinı belirtti. tnönü, bölgede görev yapan BM Koruma Gücü'nün görev süresinin de uzatılması ge- rektiğini söyledi. Inönü. "Askerleriçekmek demek, görevlerini yapamıyoriar demektir. Gerçi görevlerini tam yapamadıklannı görü- yoruz, ama askeıierin çekilmesi tamamryla acz ifadesidir" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog