Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

17 MAY1S 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER BAB toplantısı sonaerdi •LİZBON (AA) - Türki- ye, Lizbon'da öncekı ak- şam sona eren Batı Avru- pa Bırlığı (BAB) Bakanlar Konseyı sonuç bıldirisinde iki maddeye çekince koy- du. Bildinnin 39 madde- sınde "Bakanlar. Daımi Konsey'ın Kıbns (Rum Kesımi) ve Malta'nm Av- rupa Bırliği ıle ilışkilerin- dekı gelışmelere paralel olarak Batı Avrupa Bırliği ıle dıyaloğa girmeleri ka- rannı memnuniyetle karşı- ladılar" denildı. Türki- ye'nin konu ile ilgili çe- kincesi dıpnot olarak bıl- diride yer aldı. Türkı- ye'nin ikinci çekıncesi ıse bildırinin eski Yugoslavya ile ilgili ekinde oldu. Almanya ambargo'yu inceliyor • BERLtN (A.A) - Almanya Dışişlen bakanlığınm, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun kaldınlması konusunu incelemeye aldığı bildirildi. Berliner Zeitung gazetesinin dışişlen bakanlığı ûst düzey yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, bakanlık hazırlayacağı rapor doğrultusunda, Federal Meclıs'in yaz tatilı öncesı yapacağı oturumda ambargonun kaldınlmasını önerecek. Bonn'un Türkiye ıle ilişkilennı yumuşatmak amacıyla, Fırkateyn ambargosunu kaldırmayı incelediğı bildirildi. Caferov PKK'ye silah satıyor • BAKÜ (A.A) - Azerbaycan Cumhunyet Başsavcısı Eldar Hasanov. bölücü terör örgütû PKK'ya silah satmakla da suçlanan Yüksek Sovyet üyesi Şahmerdan Ceferov'un dokunulmazlığının kaldınlması için Millı Meclis'e başvurdu. Şahmerdan Ceferov, Nahçıvan'da Halk Cephesı'ne bağlı birîiklerle, hükümet kuvvetlen arasmda Agustos I994"demeydana gelen çatışmayla ilgili olarak, o tanhten buyana aranıyor. Ceferov, bölücü örgüt PKK'ya silah satmakla da suçlanıyor. Bolucu opgüt üyesi yakalan* • BONN(A.A)- Almanya'daki Türk kuruluşlanna 1993 yılında düzenlenen çok sayıda saldınyı yönlendırdiği sanılan bölücü örgüt üyesi bir kişi yakalandı. Karlsruhe Federal Savcılığı'nın bıldirisinde, adı "Azız Y." olarak verilen 36 yaşındaki kişinin, bölücü örgüt üyelerinin Pazar günü Maınz'de düzenledikleri gizlı bır toplantı sırasında yakalandığı belirtildi. Claes'in sorgulaması • BRÜKSEL(AA)- Belçıka'nın ttalya'dan aldığı Agusta heliicopterlen ıle ilgili yolsuzluk skandalına adı kanşan ve geçen cuma günü 12 saat süreyle Brüksel Adliyesi'nde ıfadesı ahnan NATO Genel Sekreten Willy Claes'in öncekı gün de sorgulamasının devam ettigı ögrenildı. Belçıka Parlamentosu tarafindan 8 nisanda dokunulmazlığı kaldınlan Claes. geçen curna günü yapılan uzun sorgulamasından sonra "istifa etmeyeceğinı" açıüamıştı. Ftfpinler'de îepibot battı • MANİLA(AA)- Filipınler'ın başkentı Manıla açıklannda bir ferix>t battı. Olayda en az 22 Lışinin öldüğü bıldrildi. Yetkililer, yakaşık 200 yolcu taşı/an ahşap gövdeli ferîxıtun, Pagpilao koyjnda alev aldıjını ve kısa sürede sul<ra gömüldügünü belrttiler. Feribotun yarurak batmasına neyin seb>ep olduğu henüz bılmımiyor. • NATO Genel Sekreteri Willy Claes'in, Yunanistan'dan sonra bugün Türkiye'ye yapacağı ziyarette, Atina'nın hava ve kara karargâhlannı birlikte kurması karşılığında çokuluslu Tümen karargâhının Selanik'te kurulmasını öngören paket çözüm önermesı bekleniyor. • Ankara ise Yunanistan'm hava ve kara karargâhlannı birlikte kurması halinde çokuluslu tümen karargâhının Çarmıkh yerine Selanik'te kurulmasının 'düşünülebileceğini' belirtiyor. Türk-Yunan krizi, NATO'yu engelliyor ANKARA (Cumhunyet Bürosu) - Yunanistan'm Ege'de tek yanlı hak iddialannı sürdürmesi nedeniyle, karargah ve tümenin kurulamaması, NATO faaliyetlerini sekteye uğratıyor. Karargah ve tümen sorunlanna tepki olarak Türkiye \e Yunanistan'm karşılıklı vetolaşmalan nedeniyle bir savaş halinde uygulanacak yöntemleri içeren ittifakın ihtiyati önlemler kitabı onaylanmış durumda değıl. Türkiye ve Yunanistan arasındakı anlaşmazlıgın ıttifaka bazı yansımalan şöyle sıralanıyor: • Yunanistan kendi karargâhını kuramadığı için lzmir'deki karargâhın bütçesıne rezerv koyuyor. • Yunanistan "ın henüz karargahı bulunmadığı için aynı şekilde misillemede bulunamayan Türkiye de NATO bütçesınin tümüne çekince koyuyor. Bu nedenle de NATO'nun askeri kanadının bütçesi bulunmuyor ve geçıci aylık bütçe ile çalışıyor. • NATO'nun, tatbıkatlarda ya da savaş çıkması halinde kullanacağı ihtiyati önlemler kitabı bulunuyor. Ancak bu kitapta Yunanistan'ı Ege'den sorumlu gören eski duruma atıfta bulunuluyor. Bu nedenle de Türkiye bu kitabı kabul etmiyor. Yunanistan da atifsız kabul etmiyor. Bu durum yüzünden bır savaş çıkması halinde kullanılacak NATO'nun ihtiyati önlemler kitabı onaylanmış değil. • NATO'nun Doğu Avrupa ülkeleriyle yaptığı Banş için Ortakhk (BİO) anlaşması da sekteye uğruyor. Yunanistan, örneğın. BÎO faaliyeti olarak kabul etmeyerek, Izmir'deki Türk komutanın Romanya'ya gıtmesine veto koyuyor. NATO, Ege için devredeLALE SARIİBRAHİMOĞHJ ANKARA- NATO Genel Sekreteri WiDy Qaes. Türkiye ve Yunanistan arasında, itrifak faaliyetlenni sekteye uğratan karargâh ve tümen sorunlannı çözmek üzere Yunanistan'dan sonra bugün Türkiye'ye geliyor. Yunanistan'm NATO'nun asken kanadına 1980 yılında dönmesıni sağlayan dönemin askeri rejiminin esnek tutumu yüzünden Atina. Ege'yi Yunan sorumluluğuna bırakan 1974 öncesı fiilı durumu sürdürmede ınatçı davranıyor. Türkiye, Yunanistan'm Ege'de tek yanlı hak ıddıalanndan vazgeçecek şekilde hava va kara karargâhlannı birlikte kurması karşılığında çokuluslu tümen karargâhının Selanik'te oluşturulmasının 'düşünülebUeceği' yolunda bir tutum izlıyor. Claes'in ise Atina'nın hava va kara karargâhlannı birlikte kurması karşılığmda çokuluslu tümen karargâhının Selanik'te kurulmasını öngören paket çözüm getirmesı bekleniyor. Yunanistan, Türkiye'nın 1974 Kıbns Banş Harekâtı'nı protesto ederek çekildiği NATO'nun askeri kanadına 1980 yılında Türkiye'nın vetosunu kaldırması üzerine Rogers Antlaşması ile gen döndü. Anlaşma, Ege'de komuta kontrolü tamamen Yunanistan'ın sorumluluğuna bırakan 1974 öncesı durumu ortadan kaldınyordu. Ancak antlaşmanın kâğıda bağlanmaması, Atina'nın 1974 öncesi tek yanlı hak iddialannı sürdürmesine zemin hazırladı. Atina'nın ıttifaka gen dönmesi üzerine NATO, Izmir'de bulunan 6. Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ATAF) ile yine lzmir'deki kara karargâhına paralel olarak Yunanistan'm Larissa kentinde 7. ATAF ve kara karargâhının kurulmasını kabul etti. Atina debnek istiyor Yunanistan, 1974 öncesi durumunu korumak için yalnızca kara karargâhını kurarak bu karargâha hava karargâhının görevlerini de yaphrmak istiyor. Bir diplomatik kaynak bu konuda şu görüşleri dile getirdi: "Yünanistan''ın Girit ve Eğriboz gibi silahsızlanmış statüde olmavan adaları da var. Bu adalarda radarlar da var. Hava karargâhının birtakım işlevlerini kara karargâhına yüklevebiiir. Hava karargâhını da kurmadığı için 'halen eski durum geçerlıdır' diyebilir." Tümeni de etldledi NATO'nun 'soğuk savaş' sonrası yeni stratejisi çerçevesinde kurulması öngörülen çokuluslu tümen karargâhına ise Türkiye Carmıklı, Yunanistan ise Selanik ile aday. Türkiye, Yunanistan ve Italya'nın bir savaş anında tugay vermelerini öngören karargâhın komutanlığını rotasyon ile üç ülke komutanlan üstleniyor. Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'm 1974 öncesi belgeleri iptal ederek yalnızca Yunan kıtasını ilgilendirecek şekilde bir yapılanmayı kabul etmek zorunda olduguna ve bunun karşılığında tümenin Selanik'te kurulabıleceğmi dile gerinyorlar. Üst düzey bir dışişlen yetkilisı şu görüşlen dile getirdi: "Yunanistan, bu iki komutanlığı birlikte kurmayarak NATO kara karargahı vasıtasıyla Ege'de öne sürdüğü tek yanlı hakları korumak istivor. Bu da kabul edilemez." Ermeniler, sözde soykınm iddialannı reddeden tarihçiye 2. kez dava açtı Lewis yeıdden ıııalıkeıııecleDış Haberler Servisi - Fran- sa'da sözde soykınm iddialannı reddeden ABD'li ünlü tanhçi Prof. Bernard Lewis hakkında Fransız Ermenı Demekleri Forumu tara- findan açılan ikinci dava bugün Paris Mahkemesi'nde başlıyor Bemard Lewıs, 1993 yılının ka sım ayında Le Monde gazetesın- de yayımlanan bir makalesinde, Osmanlı tmparatorluğu'nda 1915 yılında Ermeni soykınmı yapıldı- ğı iddialannı reddederek 1915- 1916 yıllannda Doğu Anadolu'da 'tehcir' (zorunlu göç) gerçekleştı- rildiğini yazmıştı. flk dava reddedildi Ermeniler bunun üzerine Le- wis'i 'Ermeni soykmmını' reddet- tiği gerekçesıyle mahkemeye ver- mişlerdi. Ancak Paris Mahkemesi 8 Ka- sım 1994'te yapılan duruşmada, Ermenilerin açtığı davayı reddet- • Ünlü tarihçi Bernard Lewis, 1993 yılının kasım ayında Le Monde gazetesinde yayımlanan bir makalesinde, Osmanlı Imparatorluğu'nda 1915 yılında Ermeni soykınmı yapıldığı iddialannı reddetmiş ve 1915-1916 yıllannda Doğu Anadolu'daîci Ermenilere 'tehcir' (zorunlu göç) uygulandığını yazmıştı. mıştı. Ermeniler bunun üzenne Lewis hakkında Paris 1. Aslıye Mahkemesi'nde ikinci kez dava açtılar. Levy savunuyor Bugün göruşülmesıne başlana- cak olan davada Prof. Lewis'i ün- lü avukat ThJerry Levy savunuyor. Ermenilerin avukatlan arasında ise Paris Milletvekili Fransız Er- menisi Patrick Deveciyan da bulu- nuyor. Patrick Deveciyan, Türkiye aleyhtan tutumu ile tanınan bir avukat. Deveciyan, Bernard Le- wis'in Türk yanlısı olduğunu, gö- rüşlerinin bilimsel dayanaktan yoksun bulunduğunu ileri sürüyor. Ancak ünlü avukatın aslında kendi görüşü bılimsel dayanaktan yoksun. Deveciyan, zamanın ko- şullannı, Ermeni çetelennin Türk köylerine yaptıklan baskmlan ve Anadolu'da yüzyıllardır bir arada yaşayan iki halkın büyük kışkırt- malar nedenıyle birbınnın boğa- zına sanlması sonucunda iki taraf- tan da çok sayıda insanın öldüğü- nü düşünmeden, Türklenn soy- kınm yaptığını iddiaedıyor.Erme- nıler. Bernard Levvis'e hücum ederken "Ermeni soykınmını reddetmek, Nazi'Ierin yaptığı Yahudi soykınmını reddetmet anlamına gEİir" tezını ılen sürerek ünlü tar- ihçiyi güç duruma düşürmeye çalışıyorlar. Ancak Bernard Lewis, Ermeni- lerin şımdiye kadar yaptığı yoğun baskılara rağmen görüşünü değiştinneye yanaşmadı. 18 Mayıs Perşembe günü ılcıvor Bu gazetede "herşeyı bilen" ve size akıl öğreten köşe yazarları yok. Ama herbiri kendi alanında uzman, geniş bir yazı kadrosu var. Bu gazete ne bir sermaye grubuna, ne de siyası bir akıma angaje. Ak ve kara bu gazetede olduğu gibi görünecek, halkımızın deyişıne uygun! Haber ve yorum birbirine karışmayacak. Bu gazete size yalnızca doğruları çıplak yazan bir gazete verecek. Karşılığında kendisine vakıt ayırmanızı ısteyecek. Bu gazete, rengıni boyasından değil, ıçerığinden alacak. Bağırıp çağırmayacak, moral hocahğı yapmayacak. Bu gazete okuyucu "avlamayacak". Tiraj içm kimseye kur yapmayacak. Bu gazete, referans gazetesi olacak. 1 8 M A Y I S ' T A B A Y İ N İ Z D E c d ı ı t e u ı m AkayCad No 10 Bakanlıklar / Ankara Tel (312) 419 01 ">5 Faks (312*425 74 17 Saraybosna'da giderck artan bombardımanlar nedeniyle halk, sığınaklara kaçıyor. Saraybosna patladıDış Haberler Servisi - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna ve çevresinde 1993 yı- lından bu yana meydana gelen en şiddetli çatışmalann yaşanmakta olduğu bildirildi. Kente yönelik voğun saldınlarda en az 2 ki- şi öldü, 6 kışi de yaralandı. Bırleşmış Mil- letler(BM), Bosna-Hersek hükümetinin ha- va harekatı düzenlenmesı talebinı reddettı. Görgü tanıklan, dün sabah şıddetlenen çatışmalarda, havan topu, makinalı rüfek ve hafif sılahlann kullanıldığını. kentin kuzey ve güneyindeki tepelerden yoğun top ateşı açıldığını belirttıler. Sırp keskin nışancıla- nn saldınlann biri 10 yaşında bır kız çocu- ğu ohnak üzere en az 2 kışinın öldüğü bil- dirildi. Çatışmalar, Saraybosna ile doğusun- da Sırplann denetiminde bulunan Pale ara- sındakı karayolunda yoğunlaşıyor. Bosna-Hersek hükümetinin Sırplara kar- şı hava harekatı düzenlenmesi talebini BM reddetti. BM Sırplara karşı NATO'nun ha- va harekatı yapmasına bır kez daha karşı çı- karken. buna gerekçe olarak Saraybosna'da- ki çatışmalan Bosna-Hersek hükümet ordu- sunun başlatmasını gösterdi. BM'nin eski Yugoslavya özel temsilcisi Yasuşi Akaşi, 7 mayısta kent merkezine gerçekleştirilen ve 11 kışınin ölümüne neden olan Sırp saldı- nsının ardından da NATO'nun hava hareka- tı yapmasına ızın vermemişti. Başkentte karşılıklı çatışmalann şiddet- lenmesi üzenne dün Bosna-Hersek Başba- kanı Haris Sladziçve Saraybosnadaki BM komutanı General Herve Gobüliard arasın- da gerçekleştirilen görüşmede. anlaşmaya vanlamadığı bildirildi.. Bu arada, ABD Savunma Bakanı WÜB- am Perry. Bosna ve Hırvatistan'daki BM varlığının sürmesini istedi. Perry, Bosna ve Hırvatistan'daki BM askerlerinin çekilme- mesinden yana olduklannı belirterek, "Umuyoruz ki Mavi Bereliler çekilmezler" dedı. Bosna'da asker bulundurmayan ABD, BM askerlennın çekılmesi halinde. Bosna ve Hırvatıstan'a, çekılme işleminin güven- liğını sağlamak için müdahale edebileceğini açıklamıştı. Öte yandan Hırvatistan'da tek yanlı ilan edılen Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin Silah- lı Kuvvetler Komutanı General Milan Ce- leketic'in istıfası Savunma Yüksek Konse- yı tarafindan dün kabul edildi. BM TEMSİLCİSt CLARK, K1BRIS İÇİN ANKARA'DA Gündemde zirve varANKARA (Cumhunyet Bürosu) - Birleşmış Millet- ler (BM) Kıbns Ozel Temsil- cisi Joe Clark, Kıbns'ta her iki tarafindan benimseyebi- leceğı çözüm ara> ışlan kap- samında dün Ankara'da te- maslarda bulundu. Joe Clark, adadaki Türk ve Rum lider- lenn yüzyüze görüşmesı için BM'nm bır öneri götürmesı konusunda zemın araştırma- sı yaptığını beiırttı Dışişlen Bakanlığı Müste- şar Yardımcısı Tugay Uluçe- vik de. pazarlık konulannın gerçekçı bir şekilde tespit edilmesi gerektiğini belirte- rek, Kıbns sorunuyla ilgili olmayan Avrupa Bırlığı üye- liğı gibi konuîann ön plana çıkanlmamasını istediğıni kaydettı. Dışişlen Bakanı Müsteşar Yardımcısı Tugay Uluçevik ile biraraya gelen Clark. gö- rüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, görüş- mede KKTC'de geçen ay ya- pılan Cumhurbaşkanlığı se- çımleri sonrasında Ada'da son durumu değerlendıre- ceklerini ve Türk tarafmın bu konudaki görüşlennı alaca- ğını söyledı. Tugay Uluçevik de Türki- ye'nın BM Genel Sekrete- ri'nın iyiniyet görevini des- teklediğını belirterek. "Biz demüzakereleryoluyla Kıb- ns'taki durumu 1974 öncesi- ne götürme>vcek bir çözüm olmasını dili>oruz'* dedi. Gö- rüşmede Kıbns Özel Temsil- ci Yardımcısı Gustave Feissel de hazır bulundu. Joe Clark. Dışişlen Ba- kanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tugay Uluçevik ıle yaptığı görüşmeden son- ra gazetecılerin sorulannı ya- nıtladı. KKTC'de seçim süre- cının tamamlanmasının ar- dından bugün adaya gidece- ğinı belirten Clark. "IkiUde- rin vlizyüze görüşmesi için BM'nin bir öneri götürmesi konusunda zemin araşOrma- sı yapmak için adada ild U- derte görüşeceğiz.'' dedi. Clark, iki lıderin yüzyüze görüşmesı yönünde birkarar almalan halinde. önce ken- dilerinin BM Genel Sekrete- n Gali'ye, Gali'nin de Denk- taş ve Klerides'e bir araya gelmelen önensınde buluna- cağını kaydetti .Clark, Dışiş- len Bakanı tnönü ve Dışişle- ri Bakanlığı Müsteşan Büyü- kelçi Sanberk ıle de görüştü. Bu arada, Almanya, Fran- sa ve Ispanya Dışişlen Ba- kanlan'nın. 19 mayıs cuma günü adaya gıderek, Rum ke- sıminın AB'ye tam üyeliği konusunda görüşmelerde bu- lunması bekleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog