Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Otomotivciler zorlanmayacak • ANKARA (AA) - Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer, otomotiv sektörünün şu anda ulaşmış olduğu seviye bakımından gümrük birliğine gidıldiğınde çok fazla zorlanacağinı sanmadığını bildirdi. Prof. Tezer, "Ancak kullanılmış ithal araçlann en az 15 yıl daha Türkıye'ye girişine izin verilmemeli. Aksı halde bu piyasayı önemli ölçüde durdurur" dıye konuştu. Vepgi yüzsüzü sıranı 200 mtlyon • ANKARA (ANKA) - Malıye Bakanlığı, vergi yüzsüzlenni açıklamak için geçen yıl 50 milyon lıra olarak belirlediği asgari sının. bu yıl 200 milyon liraya yükseltti. Geçen yı! sonu itibanyla 200 milyon ve üzennde vergi borcu olan ve bunu 3 temmuza kadar ödemeyenlerin üstesi vergi dairelennce ilan edilecek. Vergı borçlulan listesi 17 temmuzdan itibaren 60 gün vergi daırelerinde asılı kalacak. HalKbank'tan esnafa kredi • ANKARA <AA)- Türkıye Agaç Işleri Esnaf ve Sanatkârlan Federasyonu Başkanı A.1İ Rıza Ercan, Halkbank'ın Ankara Siteler esnafı için oluşturdugu özel faizli "Siteler Kredisı"nin uygulamasına başlandığını bildirdi. Ercan. krediyle site eMiafının ışlerlerini tamamlama ve genışlerme imkânı bulacağını ifade etti. T'nin dış borsalarda satılacağını belirten ÖİB Başkanı Söylemez, fiyat ve zaman vermiyor Ozefleştirıne düğümünü T çözecek Ekonomi Servisi- Baş- bakan Tansu ÇüTer'ın "En büyük hayalim" diye nite- lendirdiği T'nin satışını. özelleştirmenin yeni patro- nu Ufuk Söylemez günde- minin ilk sırasına aldı. llk olarak T'nin özejleştirilece- ğini ifade eden ÖÎB Başka- nı Ufuk Söylemez, Istan- bul'daki ilk toplantısınd.: Marmara Üniversitesi öğ rencilerine özelleştirm^ dersi verdi. Temiz, şeffaf \ c ciddi bir özelleştirme sözu veren Söylemez, özelleştir- mede açtıklan beyaz sayfa- ya ilk not olarak T'yi işledi. PTT'nin T'sini ülkenin en önemli özelleştirmesi ola- rak gösteren Söylemez, "Kimse benden rakam ve zaman duyamaz. Söyleyen- ler de bunu revize etmek zo- runda kalıriar" dedı. Özelleştirme Idaresi Baş- kanı Ufuk Söylemez ve Emlak Bankası Genel Mü- dürü Avdın Ayaydın, Mar- mara Üniversitesi Ekono- metri Kulübü'nün düzenle- diği "özeDeştirme'' panelin- de özelleştirmeyi Türki- ye'nin yapması gereken mali reform olarak değer- lendirdiler. Panelin açılış konuşma- sını yapan Emlak Bankası Genel Müdürü Aydın Ayay- dın, Türkiye'nin bütçe açı- ğının KlT'lerin borçlann- dan kaynaklandığını belir- terek özelleştirmede önce- likle işe kamu bankalann- dan başlanması gerektiğmı söyledi. Bankacılık sektö- ründe devletin yüzde 60 gi- OMETRİ Marmara Cniversitesi'nin düzenlediği ekonometri paneüne Ayaydın ve Söylemez kaüldL bi büyük bir oranda paya sa- hip olmasının doğru olma- dığını dile getiren Ayaydın, "2 yıl içerisinde Ziraat, Halk ve Eximbank dışında diğer kamu bankalarmın özelles- tirileceği yasada yer alryor. Biz Emlak Bankası olarak kendimizi özeUeştirmeje hazırbyoruz. Kanımca özel- leştirmede hızlı adımlar aüt- ması için ÖtBŞe geniş yet- kiler verflmeli, Özelleştirme Yüksek Kurulu sadece ÖİB'in karannı onaylayan bir siyasi otorite olmalı" de- dı. " Özelleştirmenin sosyal sonuçlan olan bir olay nite- liğini taşıdığını, işçi kjyımı taşımadığını belirten ÖİB Başkanı Ufuk Söylemez ise idare olarak toplum önünde açık ve kararlı olacaklannı kaydetti. Söylemez, u Ne kimseyi zengin etmek, ne de ülkemize ihanet etmek gibi bir amacımız var" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ciddi ve kabcı çözümler bulmak istiyoruz. Özelleş- tirmeyi yaptıktan sonra da görevimiz bitmeyecek, o za- man da kontrol görevimiz başlayacak. Halka rağmen halkın malını satmayız. Ya- pıcı eleştirilere açığız, bu si- zin mahmz, sizin ülkeniz." ÖnceT Özelleştirmede işe önce- likle T'den başlayacaldan- nı da kaydeden Ufuk Söyle- mez, bu arada T'nin rakip- lerinin de giderek arttığına dikkat çekti. T'nin yasası- nın kabul edildiğini hatırla- tan Söylemez. "Bundan bir-iki yıl önce piyasada kimse yoktu. Şimdi ise bir- çok ülkeTlerini pazara ha- Tüketici kimseden çekmedi, pazarlamacıdan çektiği kadar E vimde misafir olarak bulunan akrabama, kendilerini En-Pa Dayanıklı Tüketim Mallan Aktif Satış Merkezi'nin pazartama elemanları olarak tanıtan iki kişi, katılmış olduğum bir çekilişte hediye kazandığımı söylemişler. Bu hediyeyi alabilmem için firmanın ürünlerinden birisinin aynı gün içinde satın alınması gerektiğini belirten yetkililer, sattıklan ürünü göstermeden akrabamın sözleşmeyi imzalamasını sağlamışlar. Daha sonra söz konusu üründen bir adet getirip akrabama seçme hakkı tanımadan bırakıp gitmişler. Herhangi bir çekilişe katılabilmek için, ben hiçbir zaman form doldurmadım. Aynca benim adımı ve adresimi kullanarak başka bir kişiye nasıl sözleşme imzalatabiliyoriar, bunu anlayabilmiş değilim. GülerAras/ISTANBUL ... „ A ralık ayında Başak Basın Yayın Pazarlama elemanlarından 500 bin lıra peşinat ödeyerek 4 milyon 700 bin lira bedelle almış olduğum Roby çocuklar için eğlenceli Ingilizce setinin fiyatını, iki ay sonra bir dergi ilanında 1 milyon 200 bin lira olarak görünce çok şaşırdım. Pazarlanan başka bir ürün olsa ve ben aynı durumla karşı karşıya kalsam bu kadar üzülmezdim. Tüketicinin kitap konusunda.da istismar edilmesini kabullenemiyorum. Fatma Öntarhan / ANTAKYA B aşak Basın Yayın Pazarlama ümited Şirketi'nden 24.3.95 tarihinde 6 milyon lira değerinde klasik yayınlann kitaplannı aldım. Daha sonra kitaplan incelediğimde, istediğim baskı kalitesinde olmadığını gördüm. Kitaplan geri vermek istiyorum. Sıdal Bilginler/İSTANBUL K anal D'nin bir çekiliş yaptığını söyleyen pazarlama elemanları bana 34 parçalık bir kristal takım sattılar. 100 bin lira peşin ödedikten sonra 6 milyon liralık bir senet imzaladım. Teslim edilen kristal takımı incelediğimde ürünlerin beklediğim kalitede olmadığını gördüm. Firmayı aradığımda, iadenin mümkün olmadığını bildirdiler. Hatice U. / İSTANBUL • I stanbul'dan yazan okurumuz Güler Aras, akrabası tarafından ımzalanan sözleşmenin iptali için noter aracılığıyla bir ihtamame çekmeyi denedi. Gittiği üç noterin de "ihtamame çe/cme"konusunda bilgi sahıbi olmadığını hatırlatan Aras, sonunda Beşiktaş 2'nci Noterliği'ne başvuruda bulundu. İki gün içerisinde aynı sebeplerle En-Pa'ya ihtamame gönderen dördüncü kişi olduğunu öğrenen Aras, bu arada firmanın belirtilen adreste bulunrnadığını da tespit etmiş oldu. Satın aldığı kristal takımı beğenmeyen okurumuz ise bizi aradığında sözleşmeyi iTizalanasının üzerinden 6 gün geçmişti. Bunun üzerine Keskin Ticarefi arayarak, okurumuzun aldığı eşyalan geri iade etmek istedığjii bildirdim. Kalitesiz ürün satmacıklarını ifade eden Keskin "icaretten bir yetkili, ürünü geri almalannın mümkün olmadığını söyled Okurumuzun bu T ükîticiyi Koruma Yasası ile bin'kte yapılan diizenlemeler, pek çok kişi larafıncan hâlâ bilinmiyor. Okurtaimızın başından geçen olaylar yeni uygulamalann, Krterlein birçoğu tarafından da HÜLYA GENÇ Cumtıuriyot Gazetesı TurkocaOı Cad 39/4 1 CagaloğTu/ISTANBUL. TEU 512 O5 O5 FAX: S14 O7 51 durumda sözleşmenin iptali için ihtamame çekeceğini söylemem üzerine ise tüketicinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkının bulunmadığını iddia eden yetkili, "Biz de yanndan itibaren icra işlemlerini başlatmz" dedi. Okurumuz yasal hakkını kullanarak, Keskin Ticaret'e sözleşmeyi iptal ettiğine ilişkin bir ihtamame Kapıdan satışlara yönelik düzenlemeler ğ Dilinmediğini gösteriyor. Tüketicinin Korunması Hakkırda Kanun'da kapıdan yapılan satışlara /önelil' düzenlemeler bulunuyor. Yasanın 8'incı naddlesinde tüketiciye yedi günlük tecrübe ve nuayene süresi veriliyor. Bu sürenin sonuna kadar nalı tcaoul veya hiçbir gerekçe göstermeden ieddetne hakkı bulunuyor. Tüketicinin noter ıracıl»öyla veya ladeli taahhütlü mektupla jöndedıği "sözleşme iptal bildırim" belgesinı alan satıcıların, almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve üketicyı borç altına sokan her türlü belgeyi 10 gün çinde ade etmesi gerekiyor. Buna karşın Tüketici •fasasmn 6 ay sonra yürüriüğe giriyor olması bazı onşıkjkları da beraberinde getiriyor. "Sözleşmenin ptalı içn noter aracılığıyla çekilen ihtamameler çekti. Istanbul ve Antakya'dan yazan okurlanmızın şıkâyetlerini de Başak Basın Yayın Şirketi'ne ilettim. Antakyalı okurumuz Öntaman'a ulaşmaya çalıştıklarını belirten Başak Basın Yayın Şirketi yetkilisi, okurumuzun Ingilizce setini teslim etmesi halinde sözleşmeyi iptal edeceklerini ve parasını iade edeceklerini vurguladı. Satmış olduklan çocuklar için eğlenceli ıngilizce setinin fiyatının 1 milyon 200 bin lira olmasının mümkün olmadığını hatırlatan yetkili, söz konusu ilanlann eski olabileceğini ifade etti. Istanbul'dan yazan Sıdal Bilginler ise sözleşmenin iptali için Başak Basın Yayın ümited Şirketi'ne bir ihtamame çekti. Söz konusu ihtarnamenin Ankara'daki merkeze henüz ulaşmadığını belirten pazarlamacı firma yetkilileri, bu konuda okurumuza yardımcı olacaklannı söylediler. • yasa yürüriüğe girene kadar geçerli sayılmayacak mı" sorusu şu aralar tüketicılerin kafasını kanştırmaya yetiyor. 25 Mayıs 1994 tarihli 21940 sayılı tebliğ bu konuya açıklık getiriyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kdüzenlenen "Taksitli Kampanyalı ve Kapıdan Satışlar Hakkındakı Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ"de tüketiciye yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya gerekçe göstermeden reddetme hakkı tanıyor. Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlükte bulunan tebliğ, Tüketici Yasası yürüriüğe girene kadar kapıdan satışlara yönelik düzenlemeleri sağlıyor. Tebliğde, aykın hareket edenler hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesine göre cezai kovuşturma başlatılacağı yer alıyor. Tüketicinin yasa ve tebliğ doğrultusunda hareket etmesine karşın, pazarlamacı firmalar icra işlemlerini başlatıriarsa ne olacak? Bu durumda tüketicilerin 'menfi tespit davası' açması gerekiyor. • zuiıyor. israiL Yunanistaa, Portekiz, Almanya ve Fran- sa T'lerini özelleştirme ça- lışmalanna başladılar. Ne kadar gecikirsek pazara başka mallann girmesi de kaçmümazdır. Lluslararası danışmanlardan >ararlana- rak Türk ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlayacak özelleştirmeyi yapmak ama- cındajTz" dedi. Öte yandan art arda gelen iptallernedeni ile önlerinde büyük bir yığılma olduğunu da belirten Söylemez, yeni yaniışlar yapmamak için acele etmeden, bürokrat yaklaşımından uzak bir özelleştirme sözü verdi. Bu arada Söylemez, bir öğren- cinin "Neden bizlere yöne- lik bir özeDeştirme yok" so- rusunu ise "Talep olursa herkese satanz. Parası olan gebin" şeklinde yanıtladı. Şeffaf ihaleye devam Özelleştirme kapsamında bulunan ve bankacılık dışındaki faaliyet alanlanndan çekilme gayretinde olan Emlak Bankası'nın şeffaf ihaleleri iş dünyasına fazla geldi. Ataköy Marina'yı iki kez, Holıday Inn'i de bir kez satışa çıkardıklannı, ancak talep gelmediğini belirten Emlak Bankası Genel Müdürü Aydm Avaydm, kapalı kapılar ardındaki satışlann işadamlanna daha cazip geldiğini söyledi. Ataköy Marina'nın ve Holiday Inn'ın kârlı durumda olduğunu hatırlatan Ayaydın. "İhale öncesinde çok büyük kuruluşlar bu tesislerle ilgilendîği halde sonradan kayboldular. Satışla ilgili şartnameler ahndığu ancak ihaleler basının önünde yapıldığı için kahlmadılar. .Ancak bizim bundan sonra ihale sistemini değistirmek gibi bir yaklaşımımız olmayacak. Biz sistemimizi defiştirmeşeceğiz. ama iş çevreleri değişmek zorundalar" dedı. Metaş'ta geri dönüş yok Metaş'm sattşından vazgeçilmesinin yollan kapalı. Uzan ailesine satıldıktan sonra işlerme çahşanlan ve lzmırlileri ayaga kaldıran Metaş olayının kendisı ıçın tamamen bittigini söyleyen ÖlB Başkanı Ufuk Söyiemez, "Benden ^,- önce bitmiş bir hadisedir. artık geri dönmememiz lazım. İhateye Metaşlılar da katılmış. ama düşük fhat \ermişler. Başkası daha fazla \ermis. Şimdi bu ihaleyi nasıl iptal edeüm" dedi. Metaş olayını bir ev alma hıkâyesine benzeten Söylemez, tam tapuya gelmişken birinın gelip daha fazla para vermeye kalktıgını ifade ederek şunlan söyledi: "thale v-apdmışsa, objektif olarak herkese duyumlmuşsa. herkes teklifıni vermiş ve ihale açılıp tutanak rutulmuşsa bu ihaleden şu veya bu gerekçe ile nasıl geri dönelim. Ihalede suiistimal diye bir şeyede rastlamadık. Geri döndüğümüzde Havaş, Petlas olaylanna benzer. Yapılmış ihaleleri artık bozmayalım. Metaş olay ı benim için bitmiştir. yasadışı bir şev olmadığı takdirde geri adım atmayacagım." ORTA DOĞU TEKNÜC ÜNİVERSİTESt LtSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCl ALINACAKTIR 1995-19% e^itım-ögretım yılı bınncı dönemınde ogrenıme ba^lamak üzerc Fen Bılunlen, Sosyal Bılımler ve Denız Bılımkri Enstıtülcn tanfından yunıtülmekte olan lısansustû programlan sınavla yuksek hsans ve doktora ögrencılen alııucakbr ögrenci almacak programlar aşagıda belırtılmıştır FEN BtLtMLERİ ENSTTTCsC AoabiUaıIMı Bilgnayar Mühenduhgı * Doklora Çevrç Mühendıslığı Eldcmk-Elektronık Mühemlulıgı Biyomedılul Muhendıslıgı Eodüsm Muheodısligı Gıda Mûhendıslıği H»v»cılık Mühmdisiıgı lnfaat Mübendıslığı Jeolojı Muhcndıslıgı Kimya Mûhcndısligı Maden MuhenJisligi Makına Muhendıslıgı Mrtılunı Mühendısiıgi Miıhendıslık Bılımlen Uygulamaü Mekanık (Fen ve Mûhendıshk Fakûltesı Mez) Biyomekanık (Fen. Mflhendıslık, Tıp ve Dış Hekım Mez ) Petrol Mûhendulıgı Biyolojı Fizık Istıtistik Kimya Matenutık Aıveofnctıi Bıyokımya Biyotekııoloji Polimer Bılimı ve Teknolojnj Yöneylem Araştınnası Mımarlık Bına Bılgısı (Mtmariık Bhn. Mezunlan) Yapı Bilgısi Restorasyon (Minuriık Blm Mezuol*n) i Şchır Planlama Bölge Planlama 1 Şelur ve Bölge Planlama SOSYAL BtLİMLER ENSTİTÜSC AsaMlim Dalı Beden Egıtimı ve Spor Eğitım Bılımlen Felsefe Iktısaı lngılız Dilı Ogreünu Ingılız Edebıyatı tsletme Kadın Çalıamalan KeoMel Politika Plaa ve Yerel Yön. Mımartık Tanhi Siyaset Bihmı ve Kamu Yönctımi Sosyolojı Uluslararası lhşloler Tanh (T C. Inkılap Tarihi) Tarih Psikolojı •• DENtZ BİLİMLERİ ENSTlTOsC AubUiaDaü Denız Jeolojisi ve Jeofizıgı Deniz Bıyolojısi ve Balıkçılık Fıziksel Oşınografı Kimyasal Oşınografı Progran Yuksek Lısans Ingilizce Yuksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısaju ve Doktora Yuksek Lısans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans Doktora Yüktek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yuksek Ltsans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans ve Doktora Yuksek Lisans Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Yüksek Usans Yüksek Usans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yüksek" Lısans Yüksek Lısans ve Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lısans Doktora Yüksek Lısans Doktora Yüksek Lısans Yüksek Lısans Doktora Progr» Yüksek Lısans Yüksek Lısans ve Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yuksek Lısans ve Doktora Yüksek Lisans Yüksek Lısans Yüksek Lısans Yüksek Lısans Yüksek Lısans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yüksek Lısans Doktora Yüksek Lısans Yuksek Lısans Program Yüksek Lisans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Yüksek Lısans ve Doktora «llm Sıaavı DUİ tngilızce ve Tûrkçe Ingilizce veTürkçe Ingilizce ve Tûrkçe Ingilizce ve Tûrkçe tngılızce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe Ingilizce ve Tûrkçe lngiltzce vc Turkçe Ingilizce ve Tûrkçe tngilızce tngilızce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe Ingilizce Ingilizce ve Turkçe Ingilizce ve Tûrkçe Ingilizce ve Turkçe Ingilizce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe tngilızce ve Turkçe tngilızce ve Tûrkçe tngilızce tngilızce ve Tûrkçe tngilızce ve Turkçe Ingilizce ve Turkçe tngılizce ve Tûrkçe Ingilizce ve Tûrkçe Ingilizce tngilızce ve Turkçe Ingilizce ve Turkçe Ingilizce tngılizce veTürkçe tngilızce tngılizce ve Tûrkçe Ingilizce tngilızce ve Turkçe tngılızce ve Turkçe Ingilizce Bilim SUMVI dBi Saıd tngilızce ve Turkçe tngilızce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe tngilızce Ingilizce tngilızce Ingilizce Ingilizce ve Turkçe Ingilizce lngıbzce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe Ingilizce ve Turkçe tngilızce tngilızce tngılizce ve Tûrkçe 1000 1000 11.00 10.00 14.00 14.00 13 00 10.30 1300 1000 13.30 13.00 1000 14.00 1000 14.00 Bltün SJMVI DUİ tngilızce ve Turkçe tngilızce ve Tûrkçe tngilızce ve Tûrkçe Inğılızce ve Tûrkçe nptlenm eklemelen gerekmcktedır. iilgısayar Mühendisligı'ne başvuru yapan tüm adaylardan 2 adet rcferans mekrubu ve transcript isten- BAŞVLRU tÇlN GEREKLİ BELGELER 1 Yüksek lısans programlanna basvuracak adaylann lisans dcrecesine, doktora programlanna basvuracak adaylann yüksek lısans derecesıne sahıp olması gerekmektedu Mezunıyet durumunda olup henüz mezun olmayan ögrenciler de bölüm baskanlıklanndan lemin edebileceklen. mezunıyetleruun beklendıgıne daır bir belge ile basvurabıleceklerdır 2. Adaylann roezunıyet durumlannı gösteren çıkts ve^a mezunıyet belgesı ve transcnptlerinın (noter veya okui onaylı) kopyası, 1 fotograf, 500.000 TL basvuru ûcretaun (Zuaat Bankası ODTÜ Şubesı 30423-3! oo lu hesapl ödendigını gösteren roakbuz ile birlikte I Mayıs I99S - 9 Haziran 1995 tanhlen arasında Ankara'da Oru Dogıj Tckr.ık Üniversitesi Ögrcncı tsleri Daıresı Başkanlığı'na bızzat başvurarak aday kaydı yaptırmalan ve ck bılgılen almalan gerelonektedır 3 ODTÜ mezunu olup, farkJı dısıphndekı bir lisansûstü programa basvuranlann da ön kayıt evraklanna transcnp ' * Bilgısayar mektedır ** Psıkolojı Bölûmû'ne basvunı yapan ODTU dışındaki adaylardan 2 adetrcferansmektubu ısteomekteajr. SGSAV YERİ VE TARİHİ I. Adaylann başvurduklan programlann yürütüldûkleri Anabilım dallannda Tûrkçe ve/veya tngılizce olarak verilecek bılım sınavına ve Ingilizce Yelerlık Sınavına gırmelen gerekJıdır Bılım Smavı ve tngılızce- Yeterlık Sınat ı lanhlen aşagıdadır BUImSınavı lıgiazM YeterUk Suuvı 28 Haziran 1995 27 Haziran 1995 saat 13 30 29 Haziran 1995 27 Haziran 1995 saat 13 30 30 Haziran 1995 27 Haziran 1995 saat 13 30 30 Haziran 1995 27 Hazjran 1995 saat 13 30 2 Sosyal Bılımler Enstıtüsûne baglı Enstıtu Anabilım Dallanndakı bazı programlarda Bilım Sınavindan ayn olarak mulakat yapılacaktır Mülakat yapılacak programlar AoabiUm Dalı MSIalut Tariki Mfihkat SnrJ Beden Eğıtımı ve Spor 4 Temmuz 1995 10 00 Egıtım Bılımlen 3 Temmuz 1995 10 00 Felsefe 30 Haziran 1995 1100 tsletme 3 Temmuz 1995 9 00 * Sosyal Bılimler Enstitusü'ne baglı Enstitü Anabilım Dallanndakı dıger programlann mulakat tanh ve saati, anabilım dalı baskanlıklannca adaylara duyurulacaktır 3 Bılım sınavında basanlı olan tüm adaylar "tngılızce YeterUk SınavV'na alınır Bu smavda basansız olan adaylara tngılızce ögrenebilmelen ıçın bir yıl süre venlır ve bir yıl sonunda bu adaylar yenıden "Ingilizce Yeterlık Sınavı'na alınır Bu smavda'başanlı olamayan adaylar programa kabul edılmez. 2 yıldan eskı olmayan uluslararası standarna bir tngılızce sınavından en az geçer nol alanJaruı notu "Ingilizce Yelerlık Sınavı" yenne sayılabılir Bu sınavlar ıçm en az geçer notlar; TOEFL 520, IELTS-6, KPDS-80, FCE-B. CPE- Cdir (lngılız Dilı ögreümı ve lngilız Dilı Edebıyatı Anabilım Dalı için TOEFL 600, KPDS-85. IELTS-7, CAMB PROF-B 4 Fen ve Sosyal Bilımler Enstitusü'ne baglı bolümlenn bılım sınavlan, ılgıli bölümkr tarafından ılan edile- cek yer ve saane yapılacaktır. 5 Denız Bılımlen Enslitüsü'ne baglı bolümlenn bılım sınavlan, Erdemli-Mersin Kampüıü'nde yapılacaktır Buıı: 210*3 AncMlln Dmh Fen Bılımlen Enstitüsû Sosyal Bılimler Enstitüsû Kentsel Polılıka Plan ve Yerel Yön. Deniz Bılımlen Enstıtûsü BENCE tZZETTtN ÖNDER IQ Değil ID Geçen haftaki yazıda yapılan bir harf hatası kapi- talist sisteme inanılmaz bir nitelik kazandınyor. Ya- zıda "D"harfı yerine, yanlışlıkla, "Q"harfl kullanılın- ca. Freudian "ID, "IQ" ya dönüşmüş oldu. Diğer bir deyişle, bireyin içgüdülerinden kaynaklanan enerji anlamına gelen ve haz ilkesini izleyen psişik aygıtın henüz aynşmamış bölümü kastedildiği halde, bu u- fak hata sonunda, bireyin zekâ katsayısı anlamı or- taya çıkmış oldu. Kapitalist sistem, insanın denet- lenmemiş ve insanileşmemiş ID dokusu ile ilgilidir. Iktisat, ihfıyaçların tatmini ile ilgili olduğuna göre, hiç kuşkusuz, ID dokusu ıle de ilgilidir. Dolayısıyla bireyin iktisadi faaliyete yönelebilmesi için doğal ge- reksinimleri ile dürtülenmesi gerekir. Yiyecek, giye- cek, bannma vb. gibi gereksinimler olmasa idi, ikti- sadi faaliyet diye bir davranış da gerçekleşemez i- di. Kısacası, ID bedensel içgüdüleri kapsayan ham psişik anlatımları ifade ettiğine göre iktisadi faalıyet- lerin açıklanmasında da temel dürtü kaynağını oluş- turur. Ancak içgüdü enerjileri ile dolu olan ve haz ilkesi doğrultusunda tatmine ulaşmaya çalışan ID doku- su, bu hali ile henüz düzenli EGO'ya dahi dönüşme- miştir. Oysa birey, toplum adı verilen örgütlü bir dü- zende yaşar. Böyle bir düzen ya ID-EGO merkezli, bireyci örgütlenme modelı veya akılcı toplumsal ör- gütlenme modeli içinde şekıllenir. Bunlardan btrin- cisi sağ, ikincisı isesol rejımlen simgeler. Her iki top- lum da örgütlüdür. Her iki toplumda da bireyin ge- reksinimlerı, dolayısıyla da ID dokusu söz konusu- dur. Ne var ki birinci toplumda ID-EGO dokusu üze- nndeki tüm denetim kaldınlmıştır. ikincı toplumda ise ID dokusu toplumsal sonuçlanna göre olumlu yön- de kanalize edilmiştir. Birinci tip toplumda, toplum- sal çıkarlar aleyhine bireysel çıkarlar pompalanmış- tır, ikinci toplumda ise toplumsal çıkarlar bireysel çı- karlara hizmet ettiği sürece korunur. Birinci tip top- lumda denetımsiz ID-EGO dokusu önemli olduğu için, doğal kaynaklar hoyratça tahrip edildiği halde, ikinci tip toplumda, bıreyle birlikte toplumun tüm fertlerinin mutluluğu arandığı için. uzun dönemli gö- rüşler öne çıkar. Birinci tip toplumda çevreyı sömü- ren birey, ID dokusunu, kendi doğal dürtüleri yanın- da toplumsal güvensızlik ve korkulan ile beslediği için giderek artan bir doyumsuzluk ve saldırganlığa bürünürken, ikinci tip toplumda birey, çevresi ve toplumla mutluluğa erişeceği bilıncini gelıştırdıği için özverili ve yaratıcı davranışlar sergiler. Kısacası, bi- rinci tip toplum ham insanı simgelediği halde, ikin- ci tip toplum kâmil insanı simgeler. Onun için top- lumlar geçişlidir ve insan düzeyi ıtibarıyla ikinci tip topluma geçiş için farklı insan dokusunun oluşma- sı gereklidir. Bireyci görüşten toplumcu görüşegeç- mek, sadece bir ekonomik düzey sorunu olmayıp, bir tür insansal birikim sürecıdir de! Çağımızın olumsuzluğu şudur ki, ID-EGO mer- kezli bir toplum, ikinci tip kâmıl insanı dezavantajlı ve daima kaybeden bir konuma sokmaktadır. Bu ne- denle, bireyci toplumlarda ikinci tip, kâmil insan ge- lişememektedır. Yine aynı nedenle, günümüzde li- beral sloganı altında bıreysellik pompalanmaktadır. Çünkü böyle bir akımla servetler belirli yerlere çekil- mektedir. Sistemin IQ ile ilişkisı işte bu bağlamdaor- taya çıkmaktadır. Bireyselci yaklaşımdan yarar sağ- layanlar kendilerini yüksek 10. sahıbi saymakta, sal- dırgan tavırlar geliştirmekte ve bunların teoriierinr üretmekteler. Zıra bu bireyler, boylece davrarjışları- nı meşrulaştırıp, etrafa kabule yeltenmekteler. Aşırı bireyci davranışları, insanları mutluluğa eriş- tirecek görüntüsü ile liberalizm adı altında savunan- lara ufak bir hatırlatma yerinde olur sanınm. Bu çev- reler, lıberalizmin kurucuları arasında zikrettikleri Adam Smith'in; kitabının adını, kısaltılmış hali ile "Milletlerin Serveti" olarak koyduğunu hiç hatırla- maz, bunun nedenini sorgulamaz mı? Acaba bir ah- lakçı niçin böyle davranmıştır? TURBAN kavgası Ömer Bilgin'e eleştiri yağmuru • TBMM KİT K.omisyonu"nda TURBAN'ın 1993 yılı hesapları görüşülürken ANAP'lı üyeler. Genel Müdür Ömer Bilgin'i eleştiri yağmuruna tuttular. ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)-TBMM KtT Komisyonu'nda TUR- BAN AŞ'nin 1993 yılı hesapları görüşülürken ANAP'lı üyeler. Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel'e yakınlığı ile bilinen şırketin Genel Müdürü Omer Biigin'i eleştiri yağmuruna tuttular. ANAP'lı komisyon üyele- rınden Halit Dumankaya. denetim kurumlarının TURBAN'ın sovTilmasına seyirci kaldığını belirttı Dumankaya, kurumda yaşananların "onurlu ve basiretli bir hükümetin düşmesini gerektirecek ni- telikte olduğunu" savun- du. Bilgin'den suçlama ANAP Gıresun Millet- vekıh Yavuz Köymen'in de eleştirılerine hedef olan Genel Müdür Bilgın. elindekı bır belgeyi eöste- rerek "Siz de İLK- SAN'dan araba almışsı- nız** deyince tartışma çık- tı. Sınirlenen Yavuz Köy- men, İLKSAN'dan "Her kuruş taksitini ödeyerek araba aldığını" belirtti. Yavuz Köymen. daha sonra TURBAN'dan "ça- lışmadan maaş alan" DYP'liIerin lıstesini açık- ladı. KöymeıTin listesi Lıstede Şevket Demi- rel'in kayınbıraderı Ercan Işık. Devlet Bakanı Nec- mettin Cevheri'nın yeğeni ve Başbakan Tansu Çil- ler'ın sıyası danışmanı ll- han Cevheri. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Tu- ran Giiven'in yeğeni Se- dat Yılmazlar ile çok sa- yıda partilinin adının yer aldığı dikkati çekti. Bu arada Ömer Bil- gin'in konuşmalara karşi- lık vetmesıne tepkı göste- ren RP'lı üye, salonu terk etti. ORAL ÇALIŞLAR İslanıda Kadın ve Cinsellik İSLAMDA KADIN VE CİNSELLİK ORAL ÇALIŞLAR Isteme adresi: AFA Yayıncılık Istiklal Cad. Bekar Sok. No. 17 80080 Taksim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog