Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Adli Tıp Kurumu'nun araştırmasında, kazalann çoğunda kamyonlar hatalı bulundu Kamyonlar 'trafik canavarı' EVİNGÖKTAŞ ANKARA - Son günlerde trafik kazalanndaki artış üzeri- ne bir rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu, kazalann yüzde 47.489'unu taşıt-yaya, yüzde 34.579'unu taşıt-taşıt kazalan- nın oluşturduğunu saptadı. lçişleri Bakanlığı'na sunula- cak olan ve 9 yılda meydana gelen kazalann araştırılması üzerine hazırlanan raporda "Taşıt-yaya kazalannm birinci sırada olduğu saptanmıştır. Bö>lece >ayalann. trafik açısın- dan egitimlerinin yetersiz oldu- ğu ortaya çıkmıştır" denildi. Adli Tıp Kurumu Trafik Ihti- sas Dairesı uzmanları Hülya Çapanoğlu ve Nevzat Atalay, Türkiye'de I986'dan bu yana meydana gelen ve kuruma gön- denlen ceza dosyalan üzerinde yaptıkları araştırma sonunda bir rapor hazırladılar. Trafik terörû Raporda, toplam kazalar içinde taşıt-taşıt kazalarının yüzde 32.22'sini kamyonlar, yüzde 27.l "ini otomobiller, yüzde I3.7'sini motosikletler, yüzde 7.5'ini otobüsler, yüzde • îçişleri Bakanlığı'na sunulacak olan ve 9 yılda meydana gelen kazalann araştınlması üzerine hazırlanan raporda "Taşıt-yaya kazalannın birinci sırada olduğu saptanmıştır. Böylece yayalann, trafik açısından eğitımlerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır" denildi. 6.9'unu traktörler, yüzde 5.7'si- ni minibüsler, yüzde 3.7'sini bı- sikletler, yüzde 2.2'sini TIR'lar, yüzde 0.99'unu da at arabalan- nın oluşrurdugu belirtıldi. Trafik kazalarının yüzde 47.489'unu taşıt-yaya, yüzde 34.579'unu taşıt-taşıt kazalan- nın meydana getirdiğı saptanan araştırmada. devrilme sonucu meydana gelen kazalann oranı- nın yüzde 13.905, zincirleme kazalann 2.161, teknik anza ile ilgili kazalann 0.953, tren ka- zalannın 0.525, altyapı eksikli- ğinden kaynaklanan kazalann 0.234, iş makıneleri kazaları oranmın ise yüzde 0.158 oldu- ğu tespit ediidi. Araştırmanın "sonuç ve de- ğerlendirme" bölümünde şöyle denildi: "Bu araştırma, trafik kazala- nnda son günlerde göriilen aşj- rı artış da dikkate alınarak Adalet Bakanlığı Adli Tıp Ku- rumu bünyesinde hizmet veren Trafik İhrisas Dairesi Yönetme- liği'nîn. 14. maddesi (f) bendin- de yer alan trafik kazalannın önienmesine yönelik çalışmalan gündeme getirmek için yapıl- mıştır. Kuruma 1986 yılından bugüne kadar gelen ceza dosya- lan üzerinde yapılan araşörma ve inceleme sonucunda, veriler de değerlendirilerek taşıt-yaya kazalannın birinci sırada oldu- ğu saptanmıştır. Bu duruma da yayalann, trafik açısından eği- timlerinin yetersiz olmasının neden olduğu ortaya çıkmıştır. Aynca taşıt-taşıt kazalannda ise kamyonlann otoiara göre sa- yısının fazla olduğu tespit edil- miştir. Taşıt-taşıt kazalannda kamyonlann birinci, otomobil- lerin de ikinci sırayı işgal ettiği belirlenmiştir. Bu itibarla sürii- cülerin trafik kurallarına gereğince uymadıklan anlaşü- mışür." Bandırma vapuru yeniden yapılacak • 16Mayısl919'da Atatürk'ü Samsun'a götürmek üzere tstanbul Galata nhtımından aynlan Bandırma vapuru Samsun Valiliği'nin çalışmalanyla aslına uygun olarak yeniden yapılacak. CEMİLCİĞERİM SAMSUN - 16 Mayıs 1919 sabahı tstanbul Galata nhtımında başlayıp 19 Mayıs 1919'da noktalanan tarihsel yol- culukta Mustafa Kemal Paşa'yı Sam- sun'a getiren Bandırma vapuru, aslına uygun bir biçimde yapılacak. Samsun Valiliği'nin iki yıl önce başlattığı çalış- ma, Cumhuriyet gazetesinde 25 Ocak 1995'te yayımlanan "Bandırma vapu- ru artık 'hayali' değiT başlıklı haberde yer alan fotoğrafla noktalandı. 1918 Temmuzu'nda Köstence lima- nı silolanna yanaşmış durumdayken çekılen ve Cumhuriyefte yayımlanan 'tarihi' fotoğraf üzerine geminin proje- si çizildi. Büyükşehir Belediyesi Ana- kent Sosyal Tesisleri'nin yanında bulu- nan havuzun içine Bandırma vapuru- nun aynı boy ve ebatta bir örneginin yapılabilmesi için Bayındırlık ve Fskân Müdürlüğü'nden bir ekıp Trabzon ve Sinop'ta bulunan gemi yapım sanayici- leri ile görüşerek olayın mali portesini çıkartacak. Samsun Valisı Şinasi Kuş'un üzerin- de hassasiyetle durduğu Bandırma va- purunun ashna uygun bir şekilde ben- zerinın yapılarak Ilkadım iskelesinde halkm da gezebileceğı düşüncesi, Ana- kent Sosyal Tesisİeri'nin yanında bulu- nan havuza yapılarak "restoran" ola- rak değerlendirilmesi şeklinde değişik- liğe uğradı. Vali Şinasi Kuş'un emirleri üzerine sayısız yazışmalar yapıldı. Deniz Kuv- vetleri Komutanlıgı'ndan gelen yazıda- ki "Bandırma vapuruna ait bilgi- ler"den Bandırma vapurunun "Bandır- ma" adını alana kadar dört kez isim değiştirdiği belirtilerek şöyle denildi: "1878'de İskoçya'da Paisley ken- tindeki H.Uc. Intyre tezgâhlarında yapılan gemi ilk olarak Trocadero adını aldı. Boyu 47.97 metre. eni 8.5 metre, derinliği 8.5 metre olan vapu- run ilk sahipleri Dansey ve Robinson şirketi oldu. 1880-1885 arasında Londra'dan W.H.Sollas tarafından alındı. 1886'da Atinalı H. Psica'ya satüdı ve adı da KYMİ olarak değiş- tirildi. 1890'de yeniden el değiştire- rek E. ArvantiŞe satıldı. 1891% de Marmara Denizi'nde Erdek açıkla- nnda battı, daha sonra yüzdürüldü. 1893'te 'tdare-ı Mahsusa' gemiyi satın alarak adını PANDERMA olarak değiş- tirdL İdare-i Mahsusa 1910'da Osmanlı Seyr-i Sefaın" adını ahnca PANDER- MA adı da BANDIRMA oldu. 28 Ekim 1909'da Seyr-i Sefain, Bandırma'yı pos- ta vapuru olarak kuUanmaya başladi. 1924'te Seyr-i Sefain tdaresi l mum Müdürlüğü emrinde Tekirdağ-Mürefte Savarona yaü Atatürk'ün Samsun'a çıkışını temsüen dün tstanbul'dan hareket etti. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Savarona, Ata için Samsun 'agidiyor tstanbul Haber Servisi - Türkiye Cumhuriyetrnin kurucusu ve kurtancısı Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlattığı Kurtuluş Savaşı öncesinde Istanbul'dan Samsun'a hareketi, dün Dolmabahçe Meydanı'nda kutlandı. Istanbul Valiliği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen kutlamalar sırasında Savanora yatı da Atatürk'ün son nefesini verdıği Dolmabahçe Sarayı önlerinde demır attı. Savanora yatı daha sonra demır alarak Samsun'a hareket ettı. Kutlamalarda folklor göstenlen yapılırken denize de karanfiller atıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik \e Spor Bayramı. yurtıçı ve yurtdışında düzenlenen çeşitli etkinlıklerle kutlanacak. Kutlamalan çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel' 19 Mayıs 6. Külrür ve Sanat Senlikkri' de dün başladi. 4 gün sürecek şenlikte halk oyunlan. havaı fişek, üyatro ve saydam gösterileri, açık hava konserleri, paneller ve resim sergileri gibi etkinhkler gerçekleştirilecek. Belçika Türk Külrür, Eğitim ve Bilım Derneğı (ADAK) de genç Türk müzisyenlerın katılımıyla bir klasık müzik konseri düzenleyecek. Metin Baruh (keman), Şebnem Usen (flüt). Levent Yalaz (keman), Elif Yetunoğlu (Pıano) ve Monkjue VTgneron (gıtar) adli genç müzısyenler, 19 Mayıs gecesı, Charlıer Müzesi'nde vereceklen konserde Beetboven, Paganini, Ekrem Zeki Ün, Brahms gibı ünlü bestecilenn eserlennı seslendırecekler. Herkes için Spor Federasyonu (HlS) tarafından düzenlenen "Doğumundan Ötümüne Atarürk Yürüyüşü", bugün Yunanıstan'ın Selanik kentinden başladi. HlS Yönetim Kurulu üyelen, sanatçılar ve sporculardan oluşan kafılenın Selanık'te Atatürk'ün doğduğu evden toprak alıp Ipsala'ya hareketıyle başlayacak yürüyüş, toprağın 19 Mayıs cuma günü Ankara'da, Cumhurbaşkanı Sükvman Demird'e teslım edilmesıyle tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığf nın gözetiminde gerçekleştirilen 64 kilometrelık, "Atatürk'ün tzinde Erkek Ergin Izci Yürüyüşü'" ise dün Kurtboğazı Barajı'ndan başladi. Tüm ıllerden davet edılen 650 ergin izcinin katıldığı ve 19 Mayıs günü Anıtkabir'de son bulacak yürüyüş sırasında izciler Sarayköy, tstanbul-Ayaş yol kav şağı ve Hipodrom'da kamp kuracaklar. tzcı yürüyüşü 19 Mayıs günü. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen resmı geçit ve Anıtkabir'de Atatürk'ün manevi huzurunda yapılacak saygı duruşu ı!e sona erecek. arası posta vapurluğu yaptı. 1925 yıhn- da anzalandı. L'zun süre anzası gideri- lemedi. Haliç Fener'de gemi bozmacısı flhami Söker'e satıldı. Hemen sökümü- ne başlandı ve dört ayda da sökümü bi- tirildL 1926 yıhnda müdür Sadullah Bey ta- rafından alınan 900 tonluk bir Bandır- ma vapuru daha olmakla birlikte, Ata- türk'ü Samsun'a çıkaran aynı vapur değüdir." Samsun Valiliği'ne Istanbul'daki Ge- mi Modelcileri ve Gemi Severler Der- neği'nden de bilgiler geldi. Tarihsel ve teknik araştırmalar yaptıklannı bildi- ren Dernek Başkanı Ahmet Güleryüz valiliğe gönderdiği yazısında, "Cum- huriyet tarihimizin en önemli olaylann- dan birinin kahramanı olan Bandırma vapurunun gerçek biçimini (gerek fo- toğraf, gerek teknik plan olarak) bulup Türk kamuoyuna mal etmek konusun- daki çahşmaîanmız 16 yıh aşkın süre- dir devam etmektedir. Bu alandaki araştırmalanmız, 1919 yıh tngiliz Ha- ber Alma Servisi lngiliz Uhısal Denizci- lik Miizesi, tngiliz üniversite arşivleri ve günümüzde Türkiye Denizcilik İşletme- leri'ne bağlı çeşitli kurumlann arşMe- rini de kapsayacak şekilde sürdürül- müştür. Halen özel çabalan ile bu araş- ürmalan gerçekleşriren bazı üyeterimi- zin Özel koleksiyonlannda. çok büyük zorluklar sonucunda sağlayabildikleri dokümanlar bulunmaktadır" dedı. Dernekten yapılan açıklamaya göre Bandırma vapurunun özellikleri ise şöyle: "1878 yıhnda Ingiltere'de yapılan va- pur. 279 g.t ve 48.9x6 m. ölçülerindey- di. ilk olarak Pfre Limanı'na bağlı Yu- nan armatörler tarafından kullanıldı. Daha sonra 1894 yıhnda Türk sulann- da Bandırma adı ile hizmete başladi, 1915 yıhnda yaralanarak Silivri önle- rinde karaya oturdu, sonra yüzdürüle- rek Haliç'te onanma alındı ve 1924 yı- hnda yine Hahç'te söküldü. 1916 yıhn- da onanma alındığı sırada Bandırma vapuruna o günün koşullan içinde bazı ilaveler yapıldı, tadilat uygulandL 1919 yılı 14-19 mayıs arasında Atatürk'ü Samsun'a götürürken, gemi bu yeni bi- çimlendirilmiş hah'ndey di." Samsun Vaîisi Şinasi Kuş, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı II Kutlama Komitesi olarak aldıklan ka- ran gerçekleştirebilmek için tüm bilgi ve belgelerin toplandığını, aslına uy- gun bir biçimde yapılacak Bandırma vapuru için hiçbir masraftan kaçın- mayacaklannı ve 'ilk adım şehri' Sam- sun'a bu önemli eseri kazandıracak- lannı söyledi. Eminonu Belediyesi Işten aülan 261 işçi Çetinsay a ile görüşmek istediler. İşçinin umudu Yılmaz tstanbul Haber Servisi — Eminönû Belediyesi'nin Işten attıgı 261 işçi, işleri- aıe dönebilmek için ANAP «Genel Ba?kanı Mesut Yıl- maz'ın yaıdımcı olmasını istiyor. Işakitleri feshedi- len işçiler. tazminat değil aşlerine geri dönmek iste- <liklerini söyledi. ANAP'lı belediye yöne- ttiminin, t-ayram tatilinde *çalışmadıklan gerekçesiyle Sşten attıgı 261 işçi, Erninö- mü Belediye Başkanı Ah- •net Çetinsapa ile görüşmek için dün belediye başkanlı- p binası »nünde toplandı. işçiler, Mesut Yılmaz'ın iş- lerine gen dönmeleri konu- sunda yaıûmcı olmasını is- tediklerini söyledi. DİSK Genel Iş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Erol Ekici, işçilere ödenmesi gereken 26 günlük ikramiyenin Ba- kanlar Kurulu karan ile 25 nisanda ödenmesi gerekti- ği halde Eminönü Beledi- yesi'nin ödemediğini anlat- tı. Çetinsaya'dan en azın- dan ödenmesi gereken ikra- miyenin yansının bayram öncesi ödenmesini istedık- lerini belirten Ekici, "İşçi başına yaklaşık 5 buçuk mihon lira ödemeyen bele- diye şimdi yaklaşık 80 mil- yar tutan tazminatlan öde- yerek işçilerin iş akitlerini feshediyor. Bunu anlamak rnümkün değO" dedi. Bakanbktan öğı*etıııeııleı*e başarı ııotıı • Milli Eğitim Bakanhğı müfettişlerince 11 ilde 320 okulda yapılan 5. turne denetimlerinde, öğretmenlerin yüzde 34'ü, yöneticilenn de yüzde 23'ü 'çok iyi' olarak değerlendirilirken, geri kalan kısım 'iyi ve orta derecede başanlf bulundu. EMİNEKAPLAN ANKARA - Milli Eğitim Ba- kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlı- ğı'nca ortaöğretim kurumlannda yapılan genel denetimlerde. "çok iyi" sınıflamasına sokulan öğret- men oranmın yüzde 34, yönetici oranmın da yüzde 23 olduğu be- lirlendi. Denetimler, bazı branş- larda öğretmen açığı ve fazlalık- lannın yaşandığını ortaya koydu. MilJi Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku- rul Başkanlığı'nca Antalya, Ay- dın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Samsun, Manisa ve Bartın'da 288 okulda 13-31 mart günleri arasın- da yapılan 4. turne denetimlerin- de, görevlerinde yetersiz bulunan 5 okul yöneticisi hakkında soruş- turma açıldığı belirtildi. Süper liselerin genel liseler bünyesinden çıkanlması önerilen raporda, "Yabancı dil ağırlıklı lise- ler genel liseler bünyesinde açıldığı zaman, ber iki okulun ögrenciieri ÖSYM'den başarıh ögrenciye burs Yurtdışmda eğitim smavı, 4 haziranda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Oğrencı Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, yurtdışında burslu lisanüstü öğrenım sınavının 4 haziran pazar günü yapılacağı bildirildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava girmek isteyen adaylann, başvuru belgelerini en geç 22 mayıs pazartesi gününe kadar banka belgesi ve ÖSYM kuponu ile birlikte başvuru bürolanna teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Adaylann. Akdeniz, Anadolu, Atatürk, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, Ege, Erciyes, Fırat, Gaziantep, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Selçuk, Uludağ ve Yüzüncü YıJ üniversiteleri ile ÖSYM'nın Istanbul II Sınav Yöneticiliği'nden başvuru belgelerini temin edebilecekleri bildirildi. Adaylann. 50 bin lira karşılığında alarak dolduracaklan başvuru belgelerini, 450 bin lirahk sınav ücretini yatırdıktan sonra en geç 22 mayıs tarihine kadar başvuru bürolanna teslim etmeleri gerektiği kaydedildi. Başvoırusu geçerli sayılan adaylann sınav giriş belgelennin adreslerine postalanacağını belirten ÖSYM yetkilileri, belgeleri 1 haziran tarihine kadar ellerine geçmeyen adaylann, ÖSYM'ye başvurarak belgelerini yeniden çıkarmalan gerektiğini vurguladılar. arasında sıkıntı yaşanıyor. Oğren- ciler arasında 'süper öğrenci-öğ- renci' aynmı yapıldığı için birta- kım çatışmalar olabiliyor. Bu okulların süratle birbirinden ay- nlması ve yabancı dil ağuiıklı lise- lerin bağımsız olarak açılması da- ha uygundur" dendi. Oğretmenlere kınk not Okulların hizmet alımına git- mesiyle büyük ölçüde tasarruf sagladıklan belirtilen 4. turne ra- porunda. ders geçme ve kredi sis- teminin veli ve öğrencilerce be- nimsendiği de kaydedildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 10-28 nısan günleri arasında Af- yon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Koca- eli. Kütahya, Manisa ve Sam- sun'da gerçekleştirilen 5. turne denetimlerinde de okul yönetici- leri ve öğretmenlerin yeterli başa- nyı sağlayamadıklan kaydedildi. 320 okulda yapılan denetimlerde, 308 öğretmenin yüzde 34'ü "çok iyi"olarak değerlendirilirken, yüz- de 54'ü "iyi" ve yüzde 12'si de "orta derecede" başanlı bulundu. Aynı okullarda denetlenen 1247 yöneticiden 288'i "çok iyi", 870'i "iyi" ve 89 u da "orta derecede" başanlı bulundu. 5. tume dene- timleri sonucunda hazırlanan ra- porda. bu illerde ünıversiteyi ka- zanma oranının yüzde 11 ile yüz- de 44 arasında değiştiği belirtildi. Raporda, arsa rantı yüksek olan illerde okul bahçelerinın değer- lendirilmesinin olumlu karşılandı- gı kaydedilirken öğrencıler ara- sında eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyen disiplinsizlik olaylanna rastlanmadığı ifade ediidi. Bakanlığın 15 Mayıs-2 Haziran günleri arasında gerçekleştireceği 6. turne denetimleriyle 1994-1995 öğretim yıhnda 34 ilin denetimi yapılmış olacak. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KJŞLALI Almanya'dan Sorular... Almanya'nın dört bir yanından gelmiş Türklerle bir seminerdeydim. Gelenler gençlik ve işçi temsilcileriydiler. Konu "Atatürk llke ve Devrimleri" idi. Düzenleyen de Dursun Atılgan ın genel başkanı olduğu, Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği'ydi. Derneğin şubelerı Almanya'da hızla yaygınlaşır- ken giderek Isviçre'ye de sıçramıştı. Imparatoriuktan cumhuriyete geçiş nasıl bir or- tamda gerçekleşmişti? Kemalist ilkeler "güncel ko- şullar içinde" ne anlam taşıyordu? Prof. Unsal Ya- vuz'la birlikte önce anlattık, sonra da tartıştık... So- ruları yanıtladık. Extertal adli çok şirin bir kırsal alanda, iki gün sü- ren bu yoğun etkileşim, bizim için de çok ilginç ol- du. Yurda binlerce kilometre uzaklıktaki sorular, ne daha az gerçekçi ne de çok farklıydı. • • • Bir genç sordu: - "Yeni dünya düzeni"n/n "ulus-devlet"e karşı ot- ması sizin yorumunuz mu, yoksa somut bir olgu mu? "Küreselleşme"n\n, aslında yeni emperyalizmin adı olduğunu anlatmaya çalıştım. Uluslararası tekellerin önündeki tek engel ulusal ekonomiler değil mi? Özelleştirme ideolojisi bu en- geli kaldırmayı amaçlıyor. Ancak ulusal devletler, emperyalizmin yeni biçimine direnebiliyor. Ve ken- dileri üst düzeyde bütünleşmeye giden büyük dev- letler, "etnik millıyetçilik" akımlarını körükleyerek ulusal devletleri yıkmaya çalışıyorlar. Yeni dünya düzeninin Kemalizmden rahatsız ol- maması olanaklı mı? "Böl ve yönet!" tarih kadar eskidir... Amaç aynı, değişen sadece kılıf. Bizde Kemalizmi yadsıyan "solcu "lar, dünden bugüne çok değiştiler. Ama "enfemasyona/"cilikleri hiç değışmedi... Eskiden "uluslararası sosya- lizm"der\ yanaydılar. Şimdi de "uluslararası kapita- lizm"\n savunucusular. Dinleri ile birlikte kâbeleri de değişti. Ama keskin- likleri değişmedi. Eskiden "entemasyonalizm"\ dillerinden düşür- mezlerdi; şimdi de "globalleşme"y\ düşürmüyorlar. Eskiden Moskova'da üretilmiş düşünceleri yineler- lerdi; şımdı de Vaşington'daki sesleri papağancaya çeviriyortar. "Ulusai" olmayan sol, "uydu so/"dur. Yani "sol" değildir! • • • Bir genç sordu: - Milliyetçilik sözcüğünü ülkücüler çok yıprattılar. Kendimizi onlardan ayırmamız için "yurtsever"//rj/ kullanmak daha doğru olmaz mı? Kendısine, 12 Eylül'ün "devrim" ve "devrimci- ///("sözcüklerini niçin yasakladığını anımsattım. Marmaris'teki adam ve arkadaşlan da "devrimcili- ği" bir avuç teröristin yıprattığını düşünüyorlardı. "Inkılap" ve "inkılapçılığı" seçtiler. İyi mi ettiler? Milliyetçilik sözcüğünden hoşlanmayan, "ulusal- cıhk"ya da "ulusçuluk" sözcüklerini kullanabilir. Ama asıl önemli olan, sözcüklere verilen içeriktir. Eğer siz ulus kavramını "ırk"a ya da "din"e da- yandırıyorsanız; adına ne derseniz deyin sağcısınız demektir. Ama ulus anlayışınız "kültür"e dayanıyor- sa, aynı topraklar üzerinde yaşayan insanlar arasın- daki "dayanışma"ya dayanıyorsa; solcu sayılırsınız. llerici sayılırsınız. Kemalist sayılırsınız! "Ulus" Moğolcada, ırkına ya da dinine bakılmak- sızın, aynı topraklar üzerinde yaşayan bütün "boy"ların, bütün insanlann toplamının adıdır... Tıp- kı Kemalizmde olduğu gibi. ••• Bir işçi sordu: - Kafalar kanşık. Herkes değişik bir yol öneriyor. Türkiye ve Türk solu için çıkış yolu nedir? Bu sorunun yanıtını kısa verdim: - Ecevrt'/n önderliğindeki CHP, Atatürk zamanın- da var olmayan bir ilehci gücü, işçi sınıfını Kema- lizme kazandırarak büyümüştü. Kemalizmi 1970'le- rin koşullanna taşıyarak başanya ulaşmıştı. Şimdi yapılması gereken de Kemalizmi 2000'//' yılların koşullanna taşımaktır! Yazar Mutluay toprağa verildi İstanbul Haber Servisi -Geçen hafta sonu yaşama veda eden yazar ve eleş- tirmen Rauf Mutiuay'ın cenazesi, dün Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa ve- rildı. Gazetemizde de edebi- yat yazılan ve söyleşileri yayımlanan Rauf Mutiu- ay'ın cenazesi dün öğle namazında Levent Cami- sı'nden kaldınldı. Cenaze namazına Rauf Mutlu- ay"ın eşi Aysel, çocuklan Emre, Tepe, Meteile çok sayıda eğıtimci, sanatçı, gazeteci, yazar, çizer ve öğrencileri katıldı. 1925 yıhnda Eskişe- hir'de doğan Rauf Mutlu- ay, 1950-59 yıllan arasın- da Antalya, Kastamonu ve Edirne liselerinde edebi- yat öğretmenliği yaptı. Mutluay, Atatürk Lise- si'nde edebiyat öğretme- niyken kendi isteği ile 1974 yıhnda emekli oldu. Rauf Mutluay, edebiyata 1946 yıhnda Gün dergi- sinde yayımlanan bir öy- kü ve bir eleştiri yazısıyla adım attı. Daha sonra Istanbul, Yordam, Dünya, Dost der- gi ve gazetelerinde öykü, deneme ve eleştiri yazılan yazdr. 1960 yılından son- ra Kitap Belleten, Yedite- pe, Kim. Hür Vatan, Yön, Papirüs. Yeni Ufuklar der- gi ve gazetelerinde sürekli yazdı. Öykü ve roman eleştiri- lerinde kendine özgü bir anlatım geliştiren Mutlu- ay. bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü Bakırköy Hastanesi'nde geçen pazar günü yaşamını yıtirmişti. Değerli eleştirmen ve edebiyat tarihçisi RAUF MUTLUAY'ı, değerli sinema ve tiyatro sanatçısı BELKIS DİLLİGİL'İ yitirdik. Yakınlanna, yazar ve sanatçı arkadaşlanmıza başsağlığı dıleriz. TÜRKtYE YAZARLAR SENDİKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog