Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 17 PENCERE • Baştarafi 2. Sayfada layarak Ege'de suregelen anlaşmazlıklar, karada, ha- vada ve denızde paylaşım ya da boluşum tartışmala- nndan kaynaklanıyor Atına, Lozan'ı hıçbır zaman ıçı- ne sındırememıştır 4) Turkıye'dekı şoven Kurtçuler, 1923 Cumhunyetı'ne karşıt şerıatçılar ve Osmanlıcılar, Lozan'a karşıt ıttrfa- kın yandaşlandır 2'ncı Cumhurıyet tasanmının ıçınde, kımısı saf, kımısı kurnaz, kımısı aymaz olanlann tumu, ulusal devlet modelının aşıldığını ılerı suruyoriar, ışın ıl- gınç yanı bunlann soylemlenyle unlu CIA ajanlannın ge- lıştırdıklerı kuramlar bırbırını tutuyor • Turkıye'degundemın bınncı maddesıneyerleşen bo- lunme korkusu faşıstlerın turetımı mı"? Bır aıh hasta- lığının urunu m u ' Anadolu'da 10 yıldan ben surege- len çatışmaların dokumunde ortaya çıkan 10 bını aş- kın olunun yarattığı kaygı mı? Emperyalızmın Kuzey Irak'ta oluşturduğu Kurt devletı çekırdeğının urunu mu9 Yeryuzunde yaşanan bır surecın Turkıye'ye do- nuk yuzunde oluşan gerçekçı bır yaklaşım mı? Sanınm bu yazıda sayılarla vurgulanan somut ger- çekler, bu sorulann yanıtını da verıyor Demîrerin icraatı kitapta toplandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel'ın, Çan- kaya Köşku'ndekı 2 yıllık çahşmalan ıle bu dönemde yaptığı konuşmalardan olu- şan sozlen, Cumhurbaşkan- lığı forsu taşıyan "Devleti- mize, Demokrasimize ve Kendimize Güven" adlı kı- tapta toplandı Gazetecı Ab- duDah Uraz tarafından kale- me alınan kitapta, Demırel, 'güven abidesi' olarak nıte- lendı Uraz kıtabın sunuş bölumunde, "Vatandaş ken- disine olan guven ile Demirel var, o yapar. o bilir düşunce- si ik kendisinı emniy et içinde gormektedir. Bu çok önemli- dir" gonışunu kaydettı Uraz, Demirel'ın, Turk mılletıne her açıdan guven verdığını savundu Ozel bır şırket tarafindan dun basımı tamamlanarak dağıtımına başlanan 328 sayfalık kıta- bın, sunuş dışındakı tum bö- lumlennde çeşıtlı açılış, ge- zı ve torenlerden çekılen fo- toğraflarla Demirel'ın soz- len ver alıvor Devlet işlemeli • Baştarafi 1. Sayfada ve her kişisinin cumhurbaş- kanı olmaya azami itina gos- terdim" dıyen Cumhur- başkanı Demırel Cumhur- başkanlığı ıle TBMM ve hukumet arasında hıçbır ko- nunun askıda kalmadığını bıldırdı Demırel Koşk'e ulaşan 187 yasa ıle 4 bın 584 kararnamenın onaylandığı- nı, 7 yasa ıle 88 kararname- nın ıse gen çevnldığını kay- dettı 'Türkiye'niıı yönü Atatürk yolu" Demırel. yurtıçınde 125 bın kılometre yol katederek Edırne'den Kars'a, Çanak- kale'den Şımak'a kadar yur- dun her koşesını zıyaret et- tığını, yurtdışında da 100 bın kılometre dolaştığını be- hrttı Demırel, 2 yıllık gorüş- melen ve çalışmalan ıçm şu değerlendırmelerde bulun- du "Devletinişlemesiiçinti- tızlikle hareket edılmiş ve hıçbir şe\ engeUenmemıştir. Çeşitli zemınlerde çeşitli ko- nuşmalar yaparak, devlete, rejime ve ulkenin geleceğe olan güveninin korunması- na gavret sarfettim. İşleyen rejim, işleyen dev let, ıstikrar içerisinde gelişen ekonomi, saglam bir savunma. sağiam bir alryapu hur, demokrat, laik, uİkesi ve mflletiyle bo- lünmez Turkiye'yi hep he- def olarak gosterdim. Bir bü- yiık dunya de\ ieti olan Tur- kiye'nin önemıni, konumu- nu ve hukukunu ıçeride ve dışanda her zemınde savun- dum. Turkiye, emin adım- larla Buyuk ^taturk'un gos- terdığı ıshkanıette yoluna devam edecek ve hedefine varacakür. Her turiu engeli vezoriuğu aşacakür. Her so- runa çarey L demokrasi için- de aravacak ve bulacakür." Soydan. Budak'ı ziyaret etti 'Anayasa yürüyüşüne DISK önderlik etmeli' tstanbul Haber Servisi - Anayasanın değıştınlmesı amacıyla 12 Eylül 1995 gu- nu sıvıl toplum örgutlenyle Ankara'ya yûrümeyı öneren TURKKENT Genel Başka- nı Oğuz Soydan. dun DISK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dak'ı zıyaret ederek. yuru- yuşe DlSK'm önderlik et- mesını ıstedı DİSK Genel Başkanı Rıd- van Budak "Bugunku par- lamento. anayasayı degiştir- me basiretine sahip defil. Arük biz de Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı bulun- duğunu düşünüyoruz" dedı Soydan ıle aralannda TURKKENT Yonetım Ku- rulu uyesı ve Çatalca Bele- dıye Başkanı FıratA>kut'un da bulunduğu bır heyet, dun DlSK'ı zıyaret ettı Budak ve DtSK Genel Sekreten Mehmet Atay ıle goruşen heyet adma konu- şan Soydan, Turkıye'de son 15 yıldır yaşanan sorunlann başlıca nedenının 12 Eylul Anayasası olduğunu tespıt ettıklennı soy ledı Türkıye'yı karanlığa go- ruren 12 Eylul Anayasa- sı 'nın değıştınlmesı ıçın 12 Eylul gûnu tüm sıvıl toplum orgutlenyle bırlıkte buyûk bır eylem gerçekleştırmeyı onerdıklennı anımsatan Soydan, "Toplumsal tarihi- mize damgasını vuran DİSK, anayasanın degişririJ- mesi mucadeiesine önderlik etmeü" dedı tlNÎVERSÎTELERARASI ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLLTLUĞU GENÇLlK DÜŞÜN VE BARIŞ ŞENLİĞİ 17-18-19 MAYIS 1995 BOĞAZtÇl UNtVERStTESÎ 17 MAYIS ÇARŞ\MBA 13 00Söyleşı(BTS) \zız Nesıa 17 00Söyleşi<BTS) Toktamış Ateş 18 MAYIS PERŞEMBE 12 00 Panel (BJS) Bılım ve Onıversıte'S Ömur Akyuz Zafer Toprak 14 0OSöyle?i(BTS) Onder Sa\ 1600 Panel (BTS) 'Kadm Haklan' Fatmagul Berktay, Şukran Soner Nukhet Sırman 19 MAYIS CUMA 09 00 Atatürk'fi Anma Törenı(BTS) 10 00 Saydam Gösterisi 'Fotoğraflarla Ataturk' (BTS) J 1T-18-19 MAYIS H amdı lldem 3 Boyutlu R«sım Sergısı (Kutuphane S«gı Salonu) 11 00 Atatürkçü Düşûnce Toplulukları Kongre Bıldırılerı Ankara Unıversıtesı ADK. Boğazıçı Lnıversıtesı ADK., 9 Eylul Unıversıtesı ADK Gazı Unıversıtesı ADK, Hacettepe Unıversıtesı ADK, lstanbul Unıversıtesı ADK, Koç Unıversıtesı ADK, Mannara Lnıversıtesı ADK^ ODTU ADT, YıldızTeknık UmveTsıtesı ADK 12 00 Konferans (BTS) 'Kemalızm Eskıdı mı 9 ' Ahmet Taner Kışlalı 13 30 Panel (BTS) 'Kemalızm ve Türk Aydınlanması' Suna Kılı UnsalYavuz 15 30 Panel (BTS) 1980Sonrası Turkıye Ekonomısı' lzzettın Önder Osman Altuğ Osman Ulagay G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafi 1. Sayfada Butun bunlaryetmıyormuş gıbı, Mec- lıs'ı buyuk olçude devreden çıkaran ye- nı bır hazırlık yapılıyor Kanun hukfnunde kararname (KHK) çıkarmak ıçın Yetkı Yasası Daha oncekı hukumetlerın de çok sık başvurduğu bu yontemı Başbakan Tansu Çiller, daha yaygın bıçımde kul- lanmak ıstıyor Artık bu yolla çıkarıiacak kararlann adına, KHK değıl, "kanun hukmunde Çıllername" (KHÇ) demek gerekıyor Koalısyon hukumetı, başta ozelleş- tırme ve kamu çalışanlarının ozluk hak- lannın duzenlenmesı olmak uzere pek çok temel konuyu da bu yontemle çoz- mek ıçın yetkı yasalan çıkarmıştı Ancak bunlar Anayasa Mahkemesı'nden don- muştu KHK'lenn gerekçesı şuydu Çok acıl çozumlenmesı gereken ko- nuları Meclıs'e goturmeye gerek kal- maksızın hemen bır kararname ıle hal- letmek Ardından da bu karamameyı yasaya donuşturmek Oysa bugune kadar çıkan kararna- melenn tumu aynı bıçımıyle kaldı, yasa- ya donuşturulmedı Anayasa Mahke- mesı arada bır "Kızım, bu yetkı fazla Bunun çerçevesını çız" demese, ış so- nunda şoyle bır yetkı yasasına varacak "TBMM, Turkıye Cumhunyetı'nı yo- netme yetkısını Bakanlar Kurulu'na devretmıştır Meclıs'ın uhdesınde olan Kanun Hukmunde Çillenname... her turiu yetkıye Bakanlar Kurulu da sa- hıptır " Son şeklı verılen Yetkı Yasası'yla hu- kumet yedı ayn yasada değışıklık yap- mayı planlıyor Bu yasaların herbın ge- rek ekonomi dunyasını gerekse halkın gunluk yaşamını yakından ılgılendırıyor Tıcaret Yasası'nın değıştınlmesı başlı başına bır olay Gıda tuzuğunun Avru- pa Bıriığı standartlanna uydurulması, yı- ne mılyonlan ılgılendırıyor Bu yasalar aynı zamanda "ceza hukümlen" ıçen- yor Anayasanın 167 maddesı ceza ge- rekiıren hukumlerın Bakanlar Kuru- lu'nca kaleme alınmasına karşı Yanı, boyle bır yetkı yasası ıçın oncelıkle ana- yasanın değıştırılmesı gerekıyor Oysa hukumet bunu yapmak yerıne, doğru- dan KHÇ'ler çıkarıp gumruk bırlığı (GB) uyelığı ıçın gereklı duzenlemelere gıt- mek ıstıyor Çiller, dunku grup toplantısında mıl- letvekıllerıne onumuzdekı dönem yap- maları gerekenlerı anlattı - Üç gun Meclıs'te, uç gun seçım alanlannda Başbakan, mılletvekıllerının Meciıs'e gelmeyeceğınden emın olmalı kı, Yetkı Yasası'nı çıkanp yoluna devam etmek ıstıyor Bınncı ayıp Meclıs'ın, ıkıncısı hu- kumetın Çıller'ın, GB ıçın ne mıllete danışma- ya nıyetı var ne de vekılıne 6 martta ım- zalanan GB anlaşması bıle henuz Mec- lıs'e gelmemışken şımdı de sonbahar- da Avrupa Parlamentosu'ndakı oylama oncesı yapılacak çalışmalar yıne Mec- lıs'ın dışına çıkarılıyor Uluslararası anlaşmalann yururluğe gırmesı ıçın TBMM'nın onayından geç- mesı gerekıyor Hukumetse buna ge- rek olmadığı goruşunde Sozaramızda, şu Meclıs de olmasa hukumet daha lyı ıcraat yapacak ama GB Anlaşması, Meclıs'ten geçmezse CHP Ankara Mılletvekılı Mümtaz Soy- sal, ılk uygulamada Idare Mahkeme- sı'ne başvuracak Mahkeme gınşımle- nnde genellıkle elı boş donmeyen Soy- sal pusuda, bızden soylemesı Çiller, şunu çok lyı bılıyor kı, Avrupa affeder, Soysal affetmez Hangi AB? Hukumet, bu gırışımlen surdururken Avrupa'dakı gelışmeler hangı aşama- da? Son gelen haberler lyımser Sankı Avrupa, yumuşama yoluna gırme nıye- tının ıpuçlarını verır gıbı Ancak bu tıp oyalamalan çok gordu- ğumuz ıçın şımdıden "Bu ış tamam" demek guç OSP lstanbul Mılletvekılı Nami Ça- ğan, ıkı hafta once Bruksel'deydı Izle- nımlennı sordum Şunlan soyledı "Konuyla doğrudan ılgılı kışılerle ko- nuştum Turkıye 'nın GB uyelığını Avru- pa Parlamentosu'na bıle getırmeye nı- yetlen yok Ortaklık Konseyı'nde, Tur- kıye'nın henuz demokratıkleşme adım- lannı atmadığı yonünde bır karar alıp uyelığımızı rafa kaldıracaklar " Hukumetse bu ışı neredeyse olmuş bılıyor Çıller'ın yanı sıra Çetin de Mec- lıs'ın demokratıkleşme paketının en azından bır bolumunu yasalaştırmasıy- la Avrupa'dakı yumuşamanın daha da artacağını duşunuyor Çetın'ın kafasın- da, hazıran başında Avrupa turunaçıkıp lyı yolda olduğumuzu anlatmak var Bakalım bu plan ne olçude gerçek- leşecek? Bu hafta, Meclıs ıçın sınav nıtelığı taşıyor Iktıdar ve muhalefet bır araya gelıp butun ongorulerı boşa çıkarırsa seyır değışebılır Bunun ıçın oncelıkle Meclıs'ın yetkılenne sahıp çıkması ve çalışması gerekıyor Çıller'ın derdı ıse Meclıs'ın çalışıp çalışmaması değıl, GB'ye kadar Tur- kıye'nın cılalanması Altı çurukmuş, sağlammış, onemlı değıl Başbakan'ın bır dığer hedefi de 1998'de AB'ye tam uye olmak Bu kafayla gırer mıyız, gırsek de Avrupalı olur muyuz^ AB'lerden bınne gıreceğız, ama oyle gorunuyor kı bu, "Avrupa Bırlığı" değıl, "arka bahçe" olacak Hasan Ocak^ın ölüsü bulıındu • Baştarafi 1. Sayfada ınsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanlığı ıle Emnıvet Ge- nel Mudurluğu ve lstanbul Emnıyet Mudurluğu'ne başvur- du Resmı makamlar. ısrarlaHasanOcak'm gözaltındaolma- dığını açıklarken Ocak la bırlıkte lstanbul Emmyet Mudur- luğu Terorle Mücadele Şube Müdurluğu'nde gözaltında bu- lunan bır gorgu tanığı "Ocak'ın sesini duydum. Gozalöndav- dı" açıklamasını yaptı Bır başka gorgu tanığı ıse emnıyette göz bandı açıldığında Ocak'ın ısmını parmak ızı lıstesınde görduğunu belırtmıştı Içışlen Bakanı Nahit Menteşe. bu açık- lamalar üzenne "SesduyınakkanıtdeğUdır r 'derkenkonu Ba- kanlar Kurulu'ndadatartışıldı Bu arada Ocak'ın aılesı Ulus- lararası Af Orgutu Kızıl Haç. Alman ve Avrupa Parlamento- su mılletvekıllenne başvurdu Bu orgutler de harekete geçe- rek Başbakan Tansu Çiller Adalet Bakanı Mehmet Moğul- ta>, Içışlen Bakanı Nahit Menteşe ve lstanbul Emnıyet Mü- duru Necdet Menzir'e mektup gondererek bılgı ıstedıler Aılesı tarafından Aksaray-Yenıkapı cıvannda gozaltına ahndığı one surülen Sıırt Eğıtım Fakultesı mezunu Hasan O- cak ıçın Cumhunyet Halk Partısı (CHP) lstanbul II Merke- zı'ndebıraçlık grevı başlatıldı Oğlunun bulunması ıçın \n- kara'va gıden anne Emine Ocak. gözaltında kaybolduğu ıd- dıa edılen Hasan Gulunay ın eşı Birsen Gülunay ıle bırlıkte tutuklandı ve 15 gun cezaevınde kaldı Bu sırada aralannda Hasan Ocak'ın yakınlannın da bulunduğu bır grup, Hasan O- cak'ın bulunması ıçın CHP ıl merkezını ışgal ettı ve burada görev vapan 12 kışıvı rehınaldı Işgal, baba Ocak'ın gınşım- len netıcesmde son buldu Ocak'ın annnesı, gözaltında kayıp olduğu ıddıa edılen kışılenn annelenyle bırlıkte 14 Mayıs Anneler Günu'nde Taksım'de gosten vaparak oğlunun bulun- masını ıstemıştı Yetkılılerden edınılcn bılgılere göre. Hasan Ocak'la ılgılı gelışmeler olduğu sırada, 26 Mart 1995 tanhınde Bevkoz Buzhane Kovu yakınlanndakı ormanlık alanda bır erkek ce- sedı bulundu Iddıalara gore boğazı telle sıkılmış, başı ve vu- cudunun çeşıtlı verlennde darp ve yanık ızlen bulunan bu ce- sedın uzennden kımlık çıkmadı Bunun uzenne once Beykoz Cumhunyet Savcılığı ardından da Adlı Tıp Morgu'na kaldı- nlan cesedın fotoğraflan çekıldı ve kan testı yapıldı 15 gun morgda bekletılen ceset kımse sahıp çıkmadığı ıçın Fatıh'te- kı Kımsesızler Mezarlığı nda toprağa venldı Oncekı akşam Ocak'ın aıiesıne gelen bır ıhbar uzenne ağa- bev Huseyın Ocak, Adlı Tıp Morgu'na gıderek sahıpsız go- mulen cenazelerle ılgılı kataloglarda ınceleme yaptı Ocak aı- lesı daha sonra morg kayıtlanndan aldıklan bılgılerle Bey- koz Cumhunyet Savcılığı na gıderek ınceleme yaptı Burada da çekılen fotoğraflar ıncelendı Bu ınceleme sonucunda O- cak aılesı. cesedın Hasan Ocak'a aıt olduğunu açıkladı Ağa- bey Husev ın Ocak, cesedın sol yanak uzenndekı ben ve ka- şının kenanndakı ızden yola çıkarak, kardeşıne aıt olduğunu belırledıklennı söyledı Huseyın Ocak gazetemıze yaptığı açıklamada, "Gerek AdB Tıp'ta gerekse Beykoz Cumhuriyet Savcılığı''nda vapbğımız fotoğrafincele melerinde cesedinkar- deşımıze aıt olduğunu tespıt ettık. Ceset daha sonra Fatih'te gomulmuş. \ann (bugun) gıdıp mezar yennı tespıt edıp açtı- racağız. Fotoğraflarda gorduk kı vııcutta darp ızieri var. Is- kenceyapdmış veoyleoldunılmuş" dedı Abla A> sel Ocak ıse morgda fotoğraflar uzennde vaptıklan ınceleme sonucu ol- durulen kışının kardeşı Hasan Ocak olduğunu saptadıklannı belırterek şunlan soyledı "Adii Tıp Kurumu arşivinde araşhrma yaptık. Bir cesedin fotoğraflan kardeşımıze çok benzıyordu. Daha doğrusu oydu. Olavı takıp ettik ve Beykoz'da Buluthane koyu yakınlannda ormanlık alanda ahlmış olarak bulunmuş Kovluler bulup jandarmaya haber verhorlar,jandarma da savcılığa. Savcılık inceleme yapmış. Beykoz Devlet Hastanesi'ne goturulmuş. Oradan Adlı Tıp Morgu'na gennlmiş . Ayın 27'sınde olmuş. tşkenceyapılmış. \ ucudunda yanıklar var Vann (bugün) ev- raklaria başv unı yapıp mezarı bulacağız. Mezaryeri kesin beJ- li değümış. Fabh'te belediyeye aıt bır mezara gömmuşler. O tespit edüecek." Yetkılıler cesedın kıme aıt olduğunun kesın tespıtının va- pılabılmesı ıçın DNA testı uygulanacağını bıldırdıler Adlı Tıp Morgu'ndan bır yetkılı "DNA testi ıçin ailettetemasa geçile- cek. 26 mart tanhınde olduğu tespıt edildi. Cesedın fotoğran Hasan Ocak'ın fotoğranna çok benzıyor. Aılesı de bunu tespıt ettı. \ynca kan grubu da tutuyor. DNA testı ve mezann açıla- bilmesi ıçın savcılık ıznı gerekİı. Bu ışlem bıtınce ıncelemeiere başlanacak. Aynca Hasan Ocak'ın bır dışı dolgu unış. Testler- de bunu da ınceleyıp kesinlcştirecegiz" dedı Şüpheli noktalar Beykoz da bulunan cesedın Hasan Ocak'a aıt olup olma- dığı artık Adlı Tıp Morgu'nda yapılacak ıncelemede kesın- leşecek Ancak Ocak'ın gözaltında kaybolduğu ıddıalan ıle Beykoz'da bulunan cesetle ılgılı gelışmelerde de çok çelışkı- lı noktalar bulunuvor Bu çelışkıler >ovle \ - Hasan Ocak ve çok sayıda kişınin emnrvet binmlerinde gö- zaltında kaybedıldığı ıddıası. Turkive ve Avrupa'dakı tum bi- rimlere bıkİınldığı haldc. sahıpsız ve darp ızlen taşıyan bir ce- set bulunduğu neden kavıp aıîelenne bıldınlmedi. - Bulunan cesedın eşyalan ne oldu° Adlı Tıp Kunimu'nda 15 gun bekletılen cesetle ılgılı bılgı emnıyet bırımlenne bıl- dınlmedi mı 0 Emnıyet, neden bu sahıpsız ceset üzennde ın- celeme yapıp kımlık tespıtıne gıtmedı 9 - Vetkililer. 'Bız çağırmavız kayıp aılelen kendılen Adlı Tıp Kurumu na başvurup sık sık sorarlar yanıtını veriyor. Bugune kadar gözaltında kavıp olduğu iddia edilen bir kişi bu şekılde ortava çıkarıldı mı? Cemalettin Kaplan öldü • Baştarafi 1. Sayfada lu'nun (Kaplan) yenı halıfe ılan edıldığı duyuruldu Al- manya'dakı Kaplan yandaş- lannca 'Hilafet Devleti Şûra MecfisT ımzasıyla yayımla- nan bıldınde, Kaplan ınoğ- lu Metın Müftuoğlu'nun ha- lıfe seçıldığı ılan edıldı Metın Kaplan. sozde 'ha- lifeliğinin' ılanının ardından gazetecılenn sorulannı ya- nıtlarken "Emirimizin yo- lunda ilerieyweğiz, hiçbir ta- viz vermeyeceğiz. O şimdiye kadar ne yaptıysa, ne yap- mak istiyorduysa onu yapa- cağız, Elimden gelen gayreti göstereceğim''dedı Kaplan, babasmın cenazesını Erzu- rum'a göndermek ıstedıkle- nnı de soyledı Daha Kaplan olmeden su yuzûne çıkan ve kanlı kav- galara neden olan ıktıdar kavgasında. son gelışmeler uzenne şenatçılar arasında 'Ahnanya cephesi' ve 'Hol- landa vakıfçılan' gıbı kutup- laşmalar başladığı oğrenıl- dı Kaplan'ın son dönemde Almanya'dakı baskılann artması ve sıyaset yapma yasağı getmlmesı uzenne Hollanda'yı kendısıne mer- kez seçerek tum malvarlığı- nı Grevenhage kentınde kur- duğu Vahdet Vakfi'na aktar- dığı bıldınlıyor Bu vakfın kâğıt uzenndekı başkanı olarak gorülen Nizamettin Topuz'un da on mılyonlarca mark olarak ıfade edılen na- kıt para ve toplam değen be- lırlenemeyen yûzlerce gay- nmenkulun sahıbı olduğu ıçın Turk şenatçılar arasın- dakı ıktıdar kavgasında şanslı bır duruma geçtığı bıldınlıyor Alman medya kurumla- nnda 'Köln'deki Humeyni' olarak tanımlanan Cemalet- tin Hocaoğlu (Kaplan), Al- manya'ya Avrupa Mıllı Go- ruş Teşkılatlan tarafından 1981 yılında ımam olarak getınlmıştı Almanya'dakj ılk yıllann- da Iran'a davetlı olarak gı- den Kaplan'ın 1983 yılında Tahran'dan dondûkten son- ra Mıllı Görûş yonetımıyle arası açılmış ve Avrupa tsla- mı Cemıyet ve Cemaatler Bırlığı'nı kurarak kendisinı de sozde 'Hilafet Devleti Emiri" ılan etmıştı Eskı Adana mufhısu olan. Turkıye aleyhınde yaptığı faalıyetler ve açıkça guttuğu Ataturk duşmanhğı nede- nıyle hakkında Turk ma- kamlan tarafından dava açı- lan Kaplan, Alman hükume- tınden sıyası sığınma hakkı tanınmasını ıstemıştı 1985 senesınde Alman- ya'nın Kuzey Ren Vestfalya hukumetı tarafından sıyası multecı statusu tanınan 'Ka- ra S«s'. bu gelışmeden son- ra Turkıye'ye ve Ataturkçu duşunceye açık bır savaş aç- mıştı Almanya'nın Köln ken- tınde 1987 yılında "Anado- lu Federe lslam Devleti"nı kuran ve kendisinı tslam âlemının halıfesı ve 'Ana- dolu Federe İslam Devleti Cumhurbaşkanı' ılan eden Kaplan, Berlın'de 'ilkbüyü- kelçilik' bınasını açmış. Koln'de her yıl duzenledığı hıcn yıl kutlama şenlıklenn- de Ataturk bustunû yakma- sıyla da şımşeklen uzenne çekmıştı Kamuoyunda 'Kara Ses' olarak tanınan ve Koln'de olen Kaplan, yurtdışına çık- tıktan sonra Turk Vatandaş- lığı Kanunu'nun 23 Şubat 1981 tanhınde 2383 sayılı yasanınö maddesıyle ekle- nen (g) bendı gereğı 1984 yılında Bakanlar Kurulu ka- ranyla vatandaşhktan çı- kan lmıştı Kaplan'ın kirli şeriatı HALİL NEBtLER Asken yonetımm 'Kara Ses' adını takarak une kavuşturduğu Cemalettin Kaplan'ın bır vuzunde şenatçılık varsa dığer yüzünde pa- raya duşkunluk ve karanlık ılışkıler yer alı- yordu Kaplan'ın kırlı yüzu, grubundan aynlan tbrahim Kaba, İzzet Özdemir, Ahmet Polat, Selahattin Yazıcı, Mustafa Özçelik, Mahmut Çolak, Alatün Özdemir adlı hocalar tarafın- dan Ekım 1987 de Kaplan'a yazılan açık mektupla ortaya çıktı Kaplan'dan aynlan ho- calann mektubunun 15 maddesınde şoyle denılıyordu "Cemaatin parasuıdan 60 bin DM'hkbir meblağ ayirarak ortakolduğunuz Kar-Bir'in ıflasını hangı fetvaya göre verdi- niz? Bu firmaya alınterinı silerek kazancın- dan 65 bm DM koyan Ahmet Çıftçı'mn bu alıntennı haşa tslamda olmadığı halde neye göre batırdınız' \"me Ivar-Bır firmasını çalış- brmakıçin gerek bırtakım şahıslardan alınan paralan ve gerekse bankadan faızle alınan parayı neye gore akünız ve nasıl hallettınız'1 Köln Llu Cami'deki 44 bın DM (bugunkü kura göre 1 miKar 300 mihon lıra cıv annda bir para) yolsuzluğu vapan kışm sadece ta- raftannız olduğu ıçin İslamı hangı kaıdeye göre hımave ettınız' Sekız nufusluk bır aıle Id şu anda ıkı daırede oturmaktadır, butun mas- raflanyla ayda 6 bın 500 marklık bır harca- ma yapıldığı halde kendınızı halka Sahabe hayatı vaşıvorum demek suretıyle acındır- maya çahştınız. Bızim hiçbınnuzın alünda de- ğil son model, eski bir araba bile bulunmadı- ğı halde oğlunuza son model Renault taksiyi, nereden ve kinıin parasıyla aldınız?" Kaplan a açık mektupta yeralan suçlama- lar yenılır yutulur gıbı değıldı Bır defa, açık- tan açığa Kaplan'ın 109 bın Alman Markı nı çevresındekılerle bırlıkte arruy ane tabırle 'iç ettiği' ıddıası vardı Islamcı ekonomının temel yasaklanndan faızm, Kaplan tarafından ahndığı ve zımme- te geçınldığı soylemyordu kı Kaplan açısın- dan açıklanabıhr bır yanı voktu Islamcı or- gut ıçın şenat yolunda kullanılmak uzere top- lanan paralarla 'hocaefendi hazretleri'nın oğ- luna otomobıl ahndığı, aynca aıle geçımını ayda bugunun kuruyla yaklaşık 190 mılyon lıraya el koyarak sağladığı ıddıalan da müt- hıştı Kaplan'ın tûm bu ıddıalara getırdığı bır yanıt veva kanıt olmadı Kaplan sadece, "Bunlar iftiradır. Yalancının mumu yatsıya kadaryanar. Yüzümüz açık, künsedenceldn- diğiniiz yok" demıştı Yanıt bu kadardı 109 bın Alman Markı'na ne olduğuna ılışkın bır açıklama yoktu Oyle ya, Kaplan hesabını obür dunyada 'mahkeme-i kûbra'da vere- cektı Yeryuzunde hesap vermeye bır türlu ya- naşmıyordu Şımdı ış kntık hale geldı \er- yuzunde hesap vermedı Tamam Ama eğer varsa, öbür dünyada 'mahkeme-i kubra'gun- len geldı çattı Olunun arkasından konuşulmaz, ama Al- lah kolavlık versın hoca Cemalettin Hoca öldü ama...ORALÇALIŞLAR Cemalettin Kaplan, bır Hınstıyan ul- kesınde arkasında kuçuk bır cemaat bıra- karak oldu Huzun vencı bır olum Hıç kımsenın olumune sevınılmez Olum olumdur, olum acıdır Onunla Almanya'nın başkentı Bonn'da ıkı yıl kadar once oldukça tartışmalı bır söyleşı yapmıştım Cemaatının onunde yapılan bu tartışmada Hoca çok sıkışmış ve akla hayale uymayan şeyler soylemış- tı Cemalettin Hoca, Diyanet Işlen Baş- kan vçkıllığı, Adana muftuluğu gıbı onemlı resmı gorevlerde bulunmuştu Turkıye Cumhunyetı'nın memurlann- dandı Cumhunyetın etkılı dın gorevlıle- nnden bınsı ıken Erbakan'ın talımatıy- la Almanya'yagıtmışveMıllıGöruşTeş- kılatf nın önde gelen ısmı olarak faalıyet göstermıştı Daha sonra Erbakan'la arası açılan Cemalettin Hoca, Iran yanlısı bır çızgıye gırmıştı Ancak o yonde de umduğunu bulama- yan Cemalettin Hoca. Koln'de kuçuk bır camı etrafında topladıgı adamlanyla etkı- sını yıtınnıştı Ancak, Cumhunyet ve Atatürk aleyhtan saldırgan uslubuyla her zaman Turkıye'nın gundemınde kalma- y ı başarmıştı tkı yıl oncekı göruşmemızde ınanma- yanlar oldurülur mu dıye sordugumuzda lafı epeyce dolaştırmış ve sonunda şun- lan soylemıştı "İslam'da ikna var. Ge- nelde öktürme yoktur. Ancak kim öldü- ruliır? Murtedler. Murtedler öldurulür. Neden sonra, fetvası ahnır ve aynca o fet- va mahkeme karanndan geçer." Yanı Hoca dınden donenın oldurulme- sını şenata uygun goruyordu Hoca o göruşmemızde, Tansu Çil- ler'ın Başbakanlığı konusunda sorduğu- muz soruya da "Başı kadın olan iflah olmaz" yanıtını vermıştı Ancak kendı- sıyle bu konuda yaptığımız tartışmada Kuran'dan ayet gösterememıştı O ılgınç tartışmanm bır bolumunu de hafızalan ta- zelemek ıçın aktanyorum "-Tansu Çiller veni Başbakan oldu. Artık bir kadın Başbakanımız var. Siz Anadolu Federe tslam devletini kurdu- ğunuzda bir kadın bu devletin emiri olabilir mi? Cemalettin H.- Olmaz -^eden Olmaz? Cemalettin H.- Peygamber, yanı ls- lam musaade etmıyor -Kuran'da kadın halife olamaz, ka- dın emir olamaz diye herhangi bir hü- kum yok. Cemalettin H.- Maşallah ıyı çalışmış- sın haklısın ama şeye de bakacaksın -Ben Kuran'da boyle bir hükıim gor- medim. Cemalettin H. - Kutübu Sıtte'yı duy- dunuz mu 9 " Cemalettin Hoca'y la tartışmamız boy- le surup gıtmıştı Artık Cemalettin Hoca yok Cemalet- tin Hoca, sanıldığı gıbı etkısı olan bır ce- maat lıden değıldı Etrafında çok küçuk bır cemaat bulunuyordu Yurtdışında şe- natçı akımlann en guçlusu RP yanlısı Mıllı Gönış Teşkılatı Bınlerce tarattan, mılyarlarca markı bulan gelınyle Avnıpa Mıllı Goruş Teşkılatı'nın yanında Cema- lettin Hoca'nın hıçbır kıymetı harbıyesı kalmamıştı Cemalettin Hoca'yı ılgınç yapan, bır çok şenatçının duşünüp de soylemedığı- nı açıkça dıle getırmesıydı Örneğın Aziz Nesin hakkında ölüm fermanı ve- nlebıleceğını soylerken, kadın Başba- kan'a karşı çıkarken, islam'da partıcılık olmaz derken , Ataturk'e, Cumhunyet devnmlenne en ağır hakaretlen yaparken bellı bır anlayışı dıle getınyordu Islamcılann bır kesımı, Cemalettin Hoca'nın bu goruşlenne çok kızıyorlar ve onun "meczup" olduğunu ıddıa ede- rek kendılennı ondan ayırmaya gayret edıyorlardı İslam bağnazlığı dunyanın heryenndeaynıydı Ama Turkıye'de sı- yası ıktıdar mucadelesı veren Islamcıla- nn bır kesımı, gerçek goruşlennı gızle- yerek polıtıka yapmayı, bır anlamda ta- kıyye yapmayı tercıh edıyorlardı Cema- lettin Hoca ıse boyle davrananlan ele ve- nyordu Bu yuzden ona çok kızıyorlar- dı Cemalettin Hoca oldu Ama İslam bağ- nazlığı veya tslamıyet adına yapılan bağ- nazlıklar sürûyor ÇunkuTurkıye'de gen- cılık uretecek sıyası çark butun şıddetıy- le ışlıyor Cemalettin Hoca'lar bugun Tür- kıye'yı yoneten polıtıkacılann yanında devlet gorevlısı olarak yıllarca çahştılar, burokrasınm ust kademelenne getınl- dıler Şımdı oralarda yenı Cemalettin Ho- ca'lar ıcraı faalıyet edıyorlar Cemalettin Hoca öldû, ama dın sımsan pohtıkacılar Turkıye"de butun sağ partıler ıçınde guçlenıyorlar Cemalettin Hoca, modern bır Tür- kiye'nin onunde cıddı bır engel sayıl- mazdı Ama demokrasi duşmanı, çağdaşlık duşmanı yonetıcıler Turkıye'de sıyaset yapıyorlar, genlım yaratıyorlar Yenı Cemalettin Hoca'lan yukseltmeyı sur- dürüyorlar Asıl acı olan bu. Yarın: Cemalettin Hoca. Demirel, Erbakan ve Tansu Çiller için neler söylemisti? OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK B Baştarafi 1. Sayfada bayraklı şapkayla sıyaset yapıyor" dıyen Sayın Çıl- ler'ın 'ıkıncı vatanı Amen- ka 'yı duşunmeden laf ettı- ğı açıki Hep boyle yapıyor Sa- yın Başbakan, duşunme- den konuşuyor, çam de- vınyor Ormanlan seven yeşıl- cıler hızlı davranmazlarsa Turkıye'nın dağlannda çam kalmayacak1 • • • Yeşil Barış Izmir'e sahip çıktı B Baştarafi 1. Sayfada den ve duymazdan" gelır- ken bazı polıs şeflennın "Helal olsun adamlara, şu- radan burnumuzu tıkama- dan geçemiyoruz" dedıklen gozlendı Greenpeace, çalışmalan- nı aylardır surdurduğu Me- lez Çayı'na baraj yapma ey- lemını dun gerçekleştırdı Daha onceden tum bılımsel verılen toplayan Greenpe- ace gönullulen, pazar saba- hı MV Greenpeace gemı- sıyle tzmır lımanına geldı- ler Baraj yapımıyla ılgılı tum hazırlıklannı tamamla- yan gonulluler dun sabaha karşı gemıdekı malzemele- n Melez çayına taşımaya başladılar Karadan malze- meler taşınırken uç bot da denızden Melez'e gırdı ve baraj v apılacak bolgeye gel- dı Saat 10 30'da sankı bınsı duğmeye bastı ve hareket başladı Herkes ıştnı en ay- nntısına kadar bılıyor hata yapmıyordu Onceuzunde- mır dırekler çakıldı Sonra demır dıreklenn arasına tah- ta panolar döşenmeye baş- landı Mano Damato ve Greenpeace Turkıye Sozcu- su Berto Hullu tedırgın gö- runuyordu Bırsırensesıdu- yulduğunda ortalık hareket- lendı Gelenınambulansol 1 - duğu gorülunce herkes ra- hatladı Bır saatı aşkın sure geçmesıne karşın polıslenn gelmemesı ılgınçtı Saat 11 45'te bır polıs grubu go- ründu Hepsıgüleçtı Ardın- dan bır grup srVıl polıs gel- dı Onlar da gazetecılerle bır- lıkte "inşa edilen barajı" ız- lemeye koyuldular Herkes rahatladı, mesaj alınmıştı, polısler Greenpeace eylemı- nı gormezden duymazdan geleceklerdı Kasım ayında Ankara'da gerçekleştınlen eylemde Greenpeace uyelen ve Turk gonüllulen gozaltına alın- mış. mahkemeye çıkanlmış, yargılama sonrasında ıse be- raat etmışlerdı Greenpeace'm aralannda kadınlann da bulunduğu 30'a yakın gonüllusu çalış- malannı surdururken. Berto Hullu cep telefonuyla Ana- kent Beledıye Başkanı Bur- han Ozfatura'ya ulaşmaya çalıştı Başaramadı Ozfatu- ra da oncekı beledıye baş- kanlığı donemınde eskı somy alarla Melez çayı önu- ne set yapmamış mıydı 9 Iş- te Greenpeace gonüllulen de aynı şeyı yapıyorlardı Greenpeace Turkıye Soz- cusu Berto Hullu, lzmır Korfezı'nın kırlılığının 1960 yılında farkedıldığını ve aradan geçen 35 yılda hıçbır şey yapılmadığını vurgulayarak Buyuk Kanal Projesı'nın de sorunu çoz- meyeceğını belırtıyordu Hullo "Proje tamamlansa bile evsel kaynaklı kırlılık v e endüstrivel atıklar aynı ışle- me tabi tutulacak. Bu yon- tem körfeze deşarj edüecek arıtma suyundan zehirii maddeleri ayıramayacak" dıyede eklıyordu Saat 12 20'yı gostenyor Melez çayının onu artık ka- palı Barajınadıdaasılıyor "Greenpeace Barajı" Buyuk bır bez afış de ozenle yerleştınlıyor "tzmir ve Akdeniz'i Kur- tann." Malzemeler toplanı- yor, gemıye doğru yola çıkı- lıyor Once Melez çayının kınne, çamumna bulanan bedenler annacak. malze- meler temızlenecek Sonra MV Greenpeace demır ala- cak Hıç kımsenın bıl- medığı, onceden kes- tıremedığı bır dığer kırlılık bolgesıne Nufus cuzdanımı kaybettım Hukumsuzdur 4ZİZÇELÎK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog