Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MAYIS 1995 ÇARŞAMB; 16 SPOR Fatih Söylemezoğlu'na yapılan saldın nedeniyle bugünkü F.Bahçe-Ülker maçına çıkmama karan aldılar Hakemlerden EBahçe'ye boykot LEVENT YÜCELMAN • Fenerbahçe-Ülkerspor maçı sonrası hakem Fatih Söylemezoğlu'na tepki Ve potada hakem isyam... Bas- gösteren basketbol hakemleri olayı protesto için bir günlük boykot karan aldılar. kStîataTS. 2Ü.ÎÜÎÎS5; B °yk o t nedeniyle bugün oynanmas. gereken basketbol finalinin 4. maçı yanna Fenerbahçe iie üiker arasmda oy- ertelendi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen. boykot karanna sert tepki nanması gerekenfinaiin4. karşıiaş- göstererek, takımın bugün sahaya çıkıp hakemleri bekleyeceğini söyledi. Ali Şen, S^S^ 'Gerekirseyurtdışından hakem ister ve maçımızı oynanz' dedi. Fatih Söytemezoğhı nu'nun faaliyetleri durdurma karan alması nedeniyle yann saat 18.30'a ertelendi. Fenerbahçe-Ülker karşılaşması sonrası ha- kem Fatih Söylemezoğlu'nun, Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu ve Istanbul Em- niyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ'ın koruması ve şoförü olduğu iddia edilen kişi- lerce dövülmesi, hakemleri çileden çıkardı. Karşılaşma sonrası, yüzündeki şişlikler ve çi- zikler nedeniyle adli tıptan rapor alan Fatih Söylemezoğlu, daha sonra da cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunmuştu. Bunun bardağı taşıran son damla olduğunu açıklayarak dün bir araya gelen (A) klasmanı basketbol hakemleri, Basketbol Federasyo- nu'na gelerek yetkililerle 5.5 saat kadar sü- ren bir toplantı yaptılar. Basketbol Hakemleri Dernekleri'nin hazırladığı. Hüseyin Koca- dağ'ın daha önce de Mersın'de ve Istan- bul'daki birçok maçta tehdit ve tacizkâr dav- ranışlarda bulunduğunu içeren bir bildiriyi sunan hakemler, Hüseyin Kocadağ'ın görev- den alınmaması durumunda maçlara çıkma- ma karan aldıkiannı ilettiler ve çözüm istedi- ler. Federasyondan destek Basketbol Federasyonu'nda hakemierin şi- kâyetleri dinlendi. Hakemlerin "Hüscyin Ko- cadağ görevden aiımncaya kadar maçlara çıkmayacağız'' şeklindeki ısrarlı tutumuna karşın Federasyon Başkanı Turgay Demirel, uzun çabalar sonucu boykotun ancak bir gün- Ie sınırlı kalmasına hakemleri razı etti. Bas- ketbol Federasyonu. hakemlerin şikâyetlerini haklı bularak destek verdi. Saatler süren top- lantı sonucu prosedür gereği Basketbol Fede- rasyonu, genel müdürlükten onay aldı. Ar- dından da Spor Bakanı'nın onay vermesi beklendı. Sonuçta, buradan da onay çıkınca Basketbol Federasyonu bir bildın yayımlaya- rak tüm Türkiye kapsamında basketbolle il- gili faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. A1İ Şen'ÛI tepidsi Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrii Er- dem,yayımladığı basın bülteninde saldınyı kınadı ve incelemelerin sürdüriilerek cezai işlemlere başlanacağını belirtti. mayacaklan vurgulanıyor. Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in de Hüseyin Kocadağ'm bundan son- ra maçlarda bulunmayacağına dair garanti verdiği belirtildi. Öte yandan olaylar çıktıktan son- ra hakemler karakola gittiklerinde Istanbul Emnıyet Müdürü Necdet Menzir'in aradığı, daha sonra da yi- ne hakemler topluca yemek yerken tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin telefon edip gere- kenin yapılacağma dair söz verdiği öğrenıldi. Olaylara neden olan koruma polisi ve şo- förün de görevlerinden uzakla$tınldıkian be- lirtildi. DYP grubu ve Başbakanlık'ta giinün konu- su haline geldiği açıklanan "Kocadağ olayı". boykot karanyla şimdilik durulurken Içişleri Bakanlığı'na kadar şikâyetlerini ulastıran ha- kemlerin, ışin hukuki yönünün peşini bırak- Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ise hakemlerin karanna sert tepki göster- di.Basketbol hakemlerinin yöneticileri Hüse- yin Kocadağ hakkında suçlamalarda bulun- malarının çok yanlış olduğunu belirterek. 'Biz sahaya çıkarız ve hakemlerin gelmele- rini bekleriz. Gelmezlerse sorumluluk on- lara ait. Gerekirse yurtdışından hakem is- ter ve maçımızı oynanz1 dedi Milli futbolcu, 'Bir yıl için Torino'ya gitmektense evde otururum' dedi Hakan, gitmemekte direniyor MUSTAFA ERSOV Galatasaray ve Torino ku- iüplerinin, Hakan'ın trans- feri konusunda prensip an- laşmasına varmalanna kar- şın yıldız futbolcu, ltalya takımına gttmemek için di- reniyor. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat,To- rino Kulübü Başkanı Gian Marco Calleri, Hakan ve babası Sermet Şükiir. Polat Renaissance Otel'de bir ara- ya geldiler. Hakan ilk görüşmeden sonra otelden aynlırken Po- lat, Calleri ve Sermet Şükür toplantıya devam etri. Torino başkanı Calteri, Hakan ve Adnan Pblat'la dün biraraya geldüer. İstanbul'a gelen Fransız teknik di- 5 saat kadar süren toplan- rektör Gerard GiUie de dün Galatasaray'm Florya tesisJerini gezdi. (Fotoğraflar: MUSTAFA ERSOYj tı sonrası bir açıklama ya- gitmemek için direniyor. Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten yıldız futbolcu. »Galatasarav 'da çok M günlerim geçti. Buradan birdcn bire aynlmak çok zor. Bir yıl için Torino'ya gitmektense evde oturmayı tercih ederim. Beni kullan- mak istiyorlar. Aynca ailem de bu ko- nuya sıcak bakmıyor. Onlann rızasını abnadan bir yere gjtmem" dedi. Bu arada Hakan'ın sinirlerinin çok gergin olduğu ve kapılan tekmeledigi pan Adnan Polat. Hakan için Torino Kulübü ile anlaşmaya vardıklannı, işin sadece imzaya kaldığını söyledi. Torino Kulübü'nün Galatasaray'a 4.5 milyon, Hakan'a da bir yıl için 1 milyon mark önerdiği öğrenildi. Hakan direniyor ı __ Galatasaray Kulübü'nün Torino'nun teklifini kabul etmesine karşın. Hakan gözlendi. Gillie geldi Öte yandan Fransız teknik direktör Gerard Gillie, Galatasaray Kulübü ile görüşmek üzere dün tstanbuFa geldi. Fransız teknik direktör, yöneticilerle yaptığı görüşme sonrası tesisleri gez- di. Tesıslere hayran kalan Gillie. daha sonra maç kasetlerini alarak otele gitti. Gillie'nin Marsıl- ya'yı iki yıl şampi- yon yaptıöı bilidiril- di. Marini getiyor Bu arada Italyan teknik direktör Gien Piero Marini'ni de bugün istanbul'a ge- lerek Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacak. Pareira da gündemde Sarı-Kırmızılılar, ayrıca Ispanya'nın Valencia takımını ça- lıştıran Brezilyalı ünlü teknik direktör Carlos Alberto Pareira'nın menajeri- nin de istanbul'a geleceği öğrenildi. Alman teknik direktör Schaefer'in ise Başkan Alp Yahnan'ı arayarak dü- şünmek için bir ay süre istedi. • Yönetici Doğan HasoL Schaefer'in bir ay sürede direnmesi halinde kesin- likle vazgeçeceklerini söyledi. NEYMİŞ / ABDÜLKADİR YÜCELMAIV Futtoolcularımıza Avrupa Yolları Lig bitti. Evli evine, köylü köyüne... Şimdi sırada transfer var. Birileri birilerinin peşine düşecek, imza attırmaya çalışa- cak; birileri de birilerinin pamuk ellerine bakacak. Yani 12 ayın sultanı transfer kapıda. Şu günlerde gündemde olan bir so- ru var; o da Türk futbolcusu Avrupa'ya gitsin mi gitmesin mi? Giderse ne olur, gitmezse ne olur? Ya da aynı paralelde üre- tilen başka sorular. Türk futbolcusunun değeri, yani ulusla- rarası piyasadakı kuru nedir? Önceki yıllara dönelim. Şükrü Gülesin, Metin Oktay, Lef- ter, Can Bartu, Bülent Esel şanslannı Avrupa'da deneyen ünlü futbolculanmızdı. Bunlann içinde en uzun süre kalan Can Bartu oldu. Itafya'da Fiorentina'da, Venezia'da top koş- turdu, alkışlandı ve ün yaptı. Can'ın futbolculuğunu iyi bilen- lerdenim. Futbolu şiir gibi oynar, kafasını çok iyi kullanırdı. Işini bilen, ancak duygusallığa pek kulak asmayan yapısı ile Italya'da uzun süre kalmayı başaran Can Bartu, bugün hâ- lâ yaşlı Italyanların kulağında bir isim olarak kalmıştır. Şük- rü Gülesin de günlük yaşayan, hiçbir olayı ciddiye almayan yapısı ile futbolla başladığı ltalya seyahatini, sonra gece ku- lübü işletmeciliği ile yıllar yılı sürdürmüştü. Lefter ile Metin Oktay ise Italya'da en kısa futbol oynayan iki futbolcumuz- du. Lefter, belki de Lazio'da, Lazio da Lefter'de aradıklannı bulamadıklan için Türkiye'nin gelmiş geçmiş bu en kıvrak fut- bolcusu da Italya'da tutunamadı. Metin Oktay ise Türki- ye'de kraldı. Golün kralıydı ve gönüllerin fatihiydi. Giydiği for- mayı tutanlar değil; Fenerlisi, Beşıktaşlısı da Metin Oktay'ın aşığıydı. Italya'nın Palermo takımına transfer olduğu günle- ri hâlâ anımsanm. Yeşilköy'den uğurianışı, veda töreni san- ki bir cenaze töreninden farksızdı. Metin ağlar, Metin'in sev- gili taraftarlan ağlar, sanki bir umutsuzluğa yolculuktu kralın gidişi. Işte o Metin Oktay, Palermo'da fazla kalamadı. Kala- madı değil, sanki yaşayamadı. Teneffüs ettiği havayı içine çekemedi. Yediği yemeklerden tat alamadı. Çevresindeki insanlar, sanki boğacak gibi gelmişti ona. Döndü Türkiye'ye, vatanına, sevdiklerine. Çünkü Metin Oktay, gördüğüm bel- ki de en duygusal birkaç sporcudan birisiydi. Şimdi bugüne getirelim lafımızı. Yurtdışı için en gündem- de olan kişi Galatasarayiı Hakan. Hakan da duygusal. Me- tin Oktay kadar olmasa da ailesine, çevresine, hatta gele- neklerine çok bağlı bir futbolcu. Yurtdışında futbol oynar mı? Oynar, ama Metin Oktay gibi tek başına giderse oyna- yarnaz. Kendisini sudan çıkmış balık gibi hisseder. Onu en yakından tanıyan klşi, kuşkusuz annesidir. Anrtesi "Oğlumu evlendirmeden yurtdışına göndermem " diyor. Hakan için en doğru yorum budur. Hakan yurtdışında elbette futbol oynar. Sadece Hakan değil, bugün artık Avrupa kalitesinde futbol- cularımız da var. Bunlann sayısı her yıl artıyor. Ama bir tek sorunumuz var Duygusallığımız. Gideceğimiz çevreye uyum sağlayacağımız pek söylenemez. Yediğimiz yemek, hatta çevremizde yapılan espriler bile alışık olduğumuz türden de- ğil. Şimdi adı lazım değil, yurtdışında yıllannı geçiren bir ha- kemimiz bile bir seyahatte karşılaştığımızda şunu soylemiş- ti: "Türkiye'dekiküfürieribileözledim."Bizböylebiryapıya sahip insanlarız. Duygulanmız, profesyonelliğimizi bastırdı- ğı sürece biz Kapıkule'den öteye gidemeyiz, gidersek de ilk uçakla döneriz. Yurtdışına gitmeye hevesli olan futbolcularımız, ilk önce geçmişte ağabeylerinin başarı ve başarısızlıklannı iyice yo- rumlamalı ve profesyonelliklerinin her şeyin önünde geldiği- ne inanırlarsa Avrupa'dan gelecek ilk öneriyi değerlendirme- lidirler. Kendilerine, yurtdışında yalnızlık hissettirmeyecek ortam yaratmalıdıriar. Hakan'ın annesinin lafı, onlar için bir gösterge olmalıdır Bence işin püf noktası budur. Şampiyon Beşiktaş, dün Fulya'da şampiyonluk posteri için fotoğraf çektirdi. Yönetim, İnönü Stadı'nda yapay bir şölen düzenleyecek Beşiktaş9 tan zoraki tur ASENA ÖZKAN Taraftarlarının tur beklentisıni boşa çıkanp zor durumda kalan Beşıktaş yönetımı. Ankaragücü maçını İstanbul'a aldıramayınca. cumartesı günü Inönü Stadı'nda "yapay şampiyonJuk şöleni" dü- zenleme kararı aldı. Şampiyonluk postennin fotoğraf çekimi ıçın dün futbolcularla Fulya'da bir araya gelen başkan Süleyman Seba ve yönetim kurulu üyelen. şöleni cuma günü düzenlemek ıstediklerıni, ancak 19 Mayıs Gençlık ve Spor Bayramı nedeniyle prog- ramı cumartesı gününe kaydırdıklannı belirtti. Yönetici Erhan Solu. Beden Terbıyesı Istanbul II Müdürlüğü'nün Inönü Stadı'nı hazır hale getir- mesi durumda şöleni cuma günü de organıze edebileceklenni belirtirken "Bizim şöJenimiz ak- sam olacak. Şayet il mfidürlüğii stadı haar hale getireceğinin garantisini verirse şampiyonluk şöle- ni cuma günü olnr" dedi. Diğer yönetıcrler de bu organızasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi içm ellerinden geleni ya- pacaklarını söyledi. Diğer yandan. yöneti- min" Fenerbahçe maçından önce tur atalım" şek- lmdekı önensını, "Futbokulann mothas>onu bo- zulur" gerekçesıyle gen çevıren teknik direktör Christoph Daum, şampiyonluk turu atamadıklan için halen mıdesının ağridığını belirtirken kendi- sini savundu ve "Fenerbahçe maçından önce tur atabilirdik. ama oyunculann mothasyonu bozu- hır \e farkh mağlup olabiürdik" dedi. Sergşen: Bir yere gjtmiyorum "Fenerbahçe'ye gitti, gidiyor" deniien Sergen, dün sorulanmızı yanıtlarken '"Ben hiçbir yere git- mhorum. ama gazeteler beni her yere transfer et- ti""dedı. Sergen. uzun süredır Kilyos'ta kaldığını. hiçbir kulüp yöneticısıyle görüşmedığıni. gazetecılerın "Beşiktaş'ta kalmak için ne kadar istersin" şek- lindeki sorulanna da "30 milyar lira isterim" ya- nıtını verdığıni belirtirken "Ben transfer komite- sinden 30 milyar lira i$teyeceğim. Sonra da pazar- hk yapacağız, ama Beşiktaş'tan gitmeye hiç niye- tim vok" dedi. San-Lacivertliler, Efesli basketçi ile prensipte anlaştılar Volkan, F.Bahçe yolunda Spor Servisi - Potada gözler Fınal maçlanna çe\Tİhrken bir yandan takımlar transfer çalışma- lanna hız verdıler. Efes Pılsen, eskı oyuncusu ve Ispanya'nın Taugres takımında başanİı bir sezon geçiren Kenny Green ile anlaştı . Green'in Efes Pılsen'e 600 bın dolara (yaklaşık 25 milyar) ma- lolacağı öğrenildi. Ayrıca Naumoski'yle görüşen Efes Pilsen, eskı oyuncusundan olumlu yanıt al- dı. Transfer çalışmalannda sessiz olan Fenerbah- çe ise görüşmelenni sürdürdüğü Efes Pilsen'li Volkan la prensıpte anlaşma sağladı. Naumoski için temaslannı sürdüren F.Bahçe bu oyuncunun yüksek malıyetı nedeniyle transferini zor görü- yor. Nihat ve Samir'i alan Oyak Renault'nun is- tediğı Altar bu takımın 7 mıryarlık önerisıne kar- şılık 4 milyara Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti. Ligin yenı ekıbi Tuborg da transfer çalışmala- nnda fırtına gibi esiyor. D. Şafakalı Boşnak Emir Halimiç ve Gürcü asıllı Tatü Enden Zaza ile anlaşan Tuborg. PTT'lı Cenk Duraklar'ı da renklerine kattı. Ancak. Gürcü oyuncu Zaza'nın transferınde pürüz var. Çünkü 24 yaşına kadar D.Şafaka ile sözleşmesı bulunan Enden Zaza an- cak kulübünün ızin vermesi halinde Tuborg'a transferi gerçekleşecek. lzmır ekibı, G. Saraylı ÖmerBiiyükaycao'la 15 milyara, Riiçhan'la da 1 milyara anlaşmaya vardı. Tuborg. ABD'lı oyuncu transfenne de yaklaşık 1 milyon dolar ayınyor. Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Renda ile Yal- çın da önümüzdeki sezon Oyak Renault'da forma gıyecek. Mavı Jeans Ortaköy'de ise Turgay kesın olarak kulübunde kaldı. Fenerbahçe'nin Nijeryah futbolcusu gelecek.vıl da takımda. Uche kaldı,„.„,,„. Nielsen belki • Fenerbahçeli yöneticiler, iyi bir libero ve santrforun bulunması halinde Nielsen'i de gözden çıkaracaklannı belirttiler. Diğer bir yabancı futbolcu Pingerin, Brondby Kulübü ile anlaştığı öğrenilirken Mecnun, Toprak. Semih ve Hakan, satış listesine konuldu. HİLMİ TL RKAY .,. Ve Nijeryalı futbolcu Lc- he, bir yıl daha Fenerbah- çe'de... Haftalardır merak ko- nusu olan yabancıların duru- muna. Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan, yaptığı açık- lamayla kesınlik kazandınrken Uche'nin önümüzdeki sezon da Fenerbahçe formasını giye- ceğinı, iyi bir libero ve santrfor bulunması halinde Danımarka- lı Nielsen'ı gönderecek- lerıni, Pingel'ın ise Brondby Kulübü'yle an- laştığını kaydetti. Futbol Şube Sorumlu- su Kalkavan. Teknik Di- rektör Tomislav İviç'ın kendisine verdiği rapor doğrultusunda hareket ettiklerinı. Tolunay'ın Trabzonspor'la henüz anlaşamadığını. ancak görüşme halinde olduğu- nu. Gençlerbirliği takı- mından Rahim'den bir yıl daha sözleşmesınin bulunması nedeniyle vazgeçtiklerini belirtir- ken Bursasporlu Şaban masını istediği futbolcular ara- sında yer alıyor. San-Lacivertli yöneticiler bu konuda. "Eğer Beşiktaş'tan istediğimiz parayı alırsak o zaman İlker'i seve se- ve veririz" ifadesıni kullanıyor- lar. Yöneticiler. aynca Müjdat ve Rıdvan için "jübile" karan aldıkiannı bir kez daha yinele- diler. hiç Paris'te Öte vandan Israıl ile Brezil- yöneticilerle görüşeceklerini ifade etti. Satılacaklar beüi Bu arada Fenerbahçe Yöne- tim Kurulu, kulüp binasında bir araya gelerek satış listesine koyacaklan futbolculan belir- lediler. Mecnun, listenın en ba- şında yer alırken 1 yıl daha sözleşmeleri bulunmalarına karşın Iviç'in "Faydah olamı- yortar" dediğı Hakan, Toprak ve Semih'in de satılmalarına karar verildi. Sözleşmesi sona eren Tayfiır için ikiye bölünen yöneticiler. bu futbolcunun ke- sin durumunu önümüzdeki günlerde belirleyecekler. İlker de gidebilir Beşiktaş Teknik Direktörü Daum'un alınmasını istediği futbolcular arasmda yer alan Fenerbahçeli tlker'in de duru- mu henüz belli değil. Teknik Direktör Tomislav Iviç'in, "Ayağı var, kafası wk" diye ra- por verdiği İlker, Beşiktaş Tek- nik Direktörü Daum'un alın- ya arasmda oynanacak maçta Marcio Santos'u izlemek üzere bugün Israil'e gidecek olan fviç ve yönetici Selim Soydan, futbolcunun sakatlığı nedeniy- le oynamayacagının öğrenil- mesi üzerine gıdişlerini hafta sonuna ertelediler. Marcio Santos'u hafta sonunda Fıoren- tina-Torina maçında Selim Soydan yalnız başına izleye- cek. Teknik Direktör Tomislav Iviç ve yönetici Selim Soydan, bu gece St. Germain-Kahn ma- çmda St. Germaın'in liberosu- nu izleyerek fikir sahibi ola- cak. Bir yandan da diğer takımda yer alan Beşıktaş'ın transfer listesindekı Kennet Anderson'ı izleyecekler. Bu ıkili daha sonra Macaris- tan'a geçerek Cspel takımının ısmi açıklanmayan liberosu nu da izleyecekler. Dün izinli olan San-Lacivertliler, hafta sonun- da Gaziantepspor'la yapacak- lan son lig maçı için çalışma- larına bugünden itibaren de- vam edecekler. (A) milliler toplandı '- • Spor Servisi -(A) Milli * Basketbol Takımı aday kadrosu. Bulgaristan'da 30 mayıs-4 hazıran tarihlerinde yapılacak Avrupa şampiyonasma katılma turnuvasmın hazırlıklanna başladı. Coach Çetin Yılmaz yönetiminde Üiker salonunda yapılan çahşmaya Efes Pilsen'den Volkan. Ufuk. Tamer, Hüseyin. Mirsad, PTT'den Murat. Tofaş'tan Serdar. Murat Konuk. G.Saray "dan Lütfı. Burak, Levent, Ömer Büyükaycan. AntalyasporUan M.Ali katıldı. (A) Milli Basketbol Takım 20 mayıs'ta B.Rusya ile hazırlık maçı oynayacak. F.Bahçeli ve Ülkerli ' basketçiler de final sonrası milli takıma katılacaklar. Bursaspor Safferte ısrarlı • BIRSA (Cumhuriyet)- Bursasporlu yöneticılerin, Saffet'in transferi için Galatasaray Asbaşkanı Adnan Polat ile görüştüğü \ bildirildi. Bursaspor Asbaşkanı ve Transfer Komıtesi Başkanı Fikret Üstenci. Galatasaray maçı - öncesı bu oyuncunun transferi konusunda Adnan Polat ile görüşme » yaptıklannı belirterek ,t şunlan söyledi: "Galatasaray, teknik direktörünün vereceği karan beklıyor. Bu hafta içinde Saffet'in transfer konusu . netlik kazanacak. Aynı oyuncuy a Fenerbahçe ile Kocaelısporda talıp. ancak bu oyuncu hakkında satış - karan verilirse Galatasaray yönetimi tercih hakkını '. Bursaspor dan yana [_ kullanacak." Ankara da eskrim heyecanı • ANKARA (TSA)- 13. Uluslararası Ankara Eskrim Turnuvası. 19-21 Mayıs 1995 tarihlen arasmda Rusya. Romanya. [', Bulgaristan, Iran. Azerbaycan. Türkmenistan __ ve Gürcistan'ın katılımıyla yapılacak. Ankara Selim Sım Tarcan Spor Salonu'nda yapılacak " olan turhuvada ' değişik illerden 60 sporcu, 5. branşta ülkemizi temsil edecek, Büyük il^ gören turnu\aya 150 sporcu katılırken Türk eskrimcileriıl Rusya ve Bulgaristan " takımlan önünde bazı ^ branşlarda başa baş mücadele verebıiecek 1 kabılıyette olduğunu ' söyleyen yetkililer. temmuz ayı içinde yapılacak olan Dünya Esknm Şampıyonasi» için hazırlıklı olacağını da .* söylediler. "* Juventus AC Parma • Spor Servisi - Futbolda UEFA Kupası finalının rövanş maçında ıkı Italyan ekıbı FC Juventus - AC Parma, bugün karşılaşıyor. Mılano'nun Guiseppe Meazza Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSl 22.30'da başlayacak. TVde spor TRT1 20.45 Günün Spor Ha- berleri Kanal D2230 Juventus - Par- ma (ÜEFA Kupası finali). gflHfT l.KOŞU:F:Şerefbey(I), P: Rula (3), PP: Rişa (2), S: Kızkulesi (7). 2. KOŞÜ: F: Aristocratic (1), P: Pitiri (13), PP: Sparky I (4), S: Şampiyon 1 (5). 3. KOŞÜ: F: Elektrik (7), P: Inşallah 1 (2), PP: Civa- ner (6), S: Pasam 1 (4). 4. KOŞU: F: Miss Mon- roe (12), P: La Bimba 1 (10). PP: Desen (7). S: Give God(2). 5. KOŞU: F: Sandokan (8). P: Lockton Boy (5). PP: Aydar (1), S: Lady Angela (3). 6. KOŞU: F: Evren(l). P: Boğaç (5), PP: Ercan 77 (2), S: Barakbeyı(3). 7. KOŞU: F: Muratbey 1 (11), P: Günüm (16), PP: Armağan 5 (6). S: L'mudum (18). SS:Bedirhan 1 (1). : 8. KOŞU: F: Nimoş 2 (2),; P: Mütişcan (6), PP Oğul-; can(9), S. Berdan(lO). ; Günün tkilisi: 6. Koşu:' Tabela Bahis: 18. 1. II. 16 6. ALTILI GANYAN 7 12 8 1 11 2 6 10 5 16 6 2 7 6 2 18 .'"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog