Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

17 MAYIS 1995 ÇARŞAMBA SAYFA 11 ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI Tefc 0.212J512 05 05 t*st 0.212.513 90 98 Can Dündar'ı tabii ki herkestamyor F ıkrayı bilirsiniz. Temel alaca- ğını tahsil edemeyince mah- kemeye gitmiş. Borçlu, "Ben 1 bu adamı tanımıyorum" de- yince, Temel de "O halde ben seni hiç tanımıyorum" demişti ya... Milliyet'in müstafi, Yeni Yüzyıl'ın ye- ni yazarı Can Dündar da, 32.Gün'den gönderdiği mesaja, "Sayın Som. Sizi tanımıyorum." diye başlamış. Aklınca hakaret etmek için de eklemiş: "Bugüne kadar da bunun eksikliğini hissetmedim. Ancak hakkımda dört yazı yazacak kadar benimle ilgilendi- ğinize göre bir problem vardır diye dü- şünerek bu faksı yollamak istedim." Can Dündar gibi "meşhur" birisi. herkesi tanımak durumunda değil ta- bii ki! Can Dündar'ın "problem" diye algı- ladığı, Ahmet Altan'ın "fikirözgüriüğü" için Milliyet'ten istifa ederken, en eski patronu Ercan Anklı gazetesinin ya- yın politikasını Dinç Bilgin'e sattığın- da ve sonraki patronu Mehmet Ali Bi- rand dolandırıcılıktan marıkûm oldu- ğunda, meslek onuru adına neden is- tifa etmediği idi... Birand'dan hiç söz etmeden Arıklı için Ankara büroda çalışan 25 kişinin işsiz kalmasına gönlü elvermediğinden istifa etmediğini söylüyor. Altan için ise malum gerekçe: "Bir yazann yazdığı yazı nedeniyle işine son verilmesini içime sindireme- dim." O halde işte fırsat. Yalçın Pekşen Hürriyet'teki köşesinden çağrıda bu- lunmuştu, "Sabah grubunun işten at- tığı Lütfu Oflaz için de yazın, Lütfü'ye sahip çıkın" diye. Yalçın Pekşen'in çağrısına bir ekleme de benden: Ga- zete patronunun attığı gazeteci için vicdanı sızlayan Zütfü üvaneli, Lütfü için de aynı duyariılığı göstermeli. Çünkü Lütfü Oflaz, kapı önüne ko- nup da büyük paralara transfer olan- lardan değil, kendini cezaevinde bulan gazetecilerden. Can Dündar henüz okurken Lütfü Oflaz yazariık yapıyor- du. Fikir özgürlüğünün bedelini de 12 Eylül döneminde, bir yazısında siyasi partilerin kapatılmasına karşı çıkınca kendini cezaevinde bularak ödemişti. O dönem mahkûm olan ilk gazeteciy- di, 10 ay yattı. Bu bedeli de Can Dün- dar büyüdüğünde televizyonlara "de- mokrasi belgeseli" yapsın diye öde- medi hemalde! Sadakat tokcholm'daki arkadaşımız Gürhan Uçkan, bir "Iskan- dinav Temel'i" fıkrası gön- dermiş: "Norveçli, Isveçli ve Danimarkalı ölüp öteki dünyaya gittik- lerinde, cennet kapısındaki Aziz Per'in önünde sıraya girerler. Aziz Per, cen- nette ehliyet sahibi olmak ısterlerse hangi taşıta sahip olabileceklerinin, tek bir soruya vereceklen yanıta bağlı ol- duğu söyler: -Karına ne denlı sadık kalmıştın? Norveçli'nin yanıtı hazırdır: -Kanmı hiç aldatmadım. 'Çok iyi' der Aziz Per, 'Sana bir Ka- dillakveriyorum.' Isveçli yanıt verirken biraz duraklar: -Fazla değil ama, on-onbir kez kan- mı aldattım. 'Demek öyle' der Aziz Per, 'Pek iyi değil ama, sana da kullanılmış bir BMW vereceğim.' Sıra Danimarkalıdadır: -Ne yalan söyleyeyim, en az yüz kez. Üstelık bazen bırden çok kadınla aynı günde. 'Bunu hiç beğenmedim' der Aziz Per, 'Sen eski bir Fiat'la yetin artık.' Arkadaşlarıyla arasındaki farktan çok mutlu olan Norveçli, Kadillak'a bin- meye hazırlanırken Aziz Per'e sorar: -Benim kanm iki yıl önce öldü. Aca- ba buralarda mı? -Haa, evet... Şurada... Bisiklete bi- nen kadın." Arslanlar gibi yatacağım. Tanju Çolak soru kutusu y Demirel'İB bagüne dek yaptığı demokratikleşme vaatler&nin ağurbğı, Denirel'in kilesunu geçmiş mldlr? Şiş kebap, raki, Türkiş efonalti B ulamadılar... Ülkemizin "medar-ı iftihan" F-16 savaş uçaklannın monte edildiği TAI tesislerinin başına geçebilecek kapasitede, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulamadılar! Güya bulamadıklan için de Milli Savunma Bakanlığı'nın onayı ile TAI'nin başındaki Amerikalı genel müdür J.R. Jones'un görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar verdiler... Böyiece Jones'un görev süresini dördüncü kez uzatmış oldular. Türkiye'de 11 'inci yılını idrak eden Jones sayesinde Amerikahlann "şiş kebap" ve "raki" muhabbetinden sonra "Türkiş efonalti" muhabbetine başladığı iyice belli oldu. Oyle ya, Türkiye TAI için henüz ISO-9001 sertifıkasını alamadı. ISO-9002 ile idare ettiriliyor. Yani montaj! Bu nasıl "milli gurur" ise... Kandilli Kız Lisesi9 ni kurtarmak Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Göçebe toplumlar çağa en fazla oksijen çadırı ile ayak uydurabilirler. ağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.Türkan Saylan'ın bu kez Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı olarak bir girişimi var... Yanan Kandilli Kız üsesi'ni eskJ ' v.jj görkemiyle bir kültür ve kongre merkezine dönüştürmek istıyorlar. Bunun için de tarihi binanın rölevesinin çıkartılması gerekiyor. Röleve çalışması için de para... Bu amaçla 5 haziran pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde Saim Akçıl Oda Orkestrası'nın bir dinletisi olacak. Programa göre 19.30'da sohbet, 20.00'de konser başlayacak. Bilet almak isteyenlerin 0.212.252 97 47 numaralı telefondan iletışim kurmaları gerekiyor. Bu çağrı, okulun mezunlarının yanısıra Boğaziçi'ndeki bu tarihi binanın otel ve kumamane olarak birilerine peşkeş çekilmesine gönlü razı olmayan herkese... "Kollan sıvadık" diyen Saylan ve arkadaşlarının parolası: Kandilli Kız Lisesi'ni kurtarmaya kararlıyız... Yann sıranın, sizin okulunuza geldiğini düşünün... Ama Kandilli bugünden kazanırsa, göz konulan okullar yann rahat nefes alacak. 4 fezettin Doğan Alevi'nin adam olanını sever' c em Vakfı'ndan açıklama gel- di. Cem Vakfı Genel Müdürü Ertuğrul Arslan, Dr.Av.lz- zettin Doğan'ın hukuk büro- sundan çektiği faksla "Ben Alevi'nin zenginini severim" başlıklı yazı üzerine tepkisini dile getirmiş. Peşisıra önce Yayın Kurulu Başkanı- mız ilhan Selçuk adına. sonra karala- nıp Genel Yayın Yönetmenımiz Ortıan Erinç adına Cem Dergisi'nden Cem Vakfı Basın Bürosu imzasıyla bir açık- lama yapılmış... Tüzüğünde Aleviliğin a'sı bulunma- yan, bir anlamda takıyyeci Cem Vak- fı'nın açıklamasını noktasına dokun- madan aynen aktanyorum: "I-Alevilik yadsınamaz bir ülke ger- çeğidir. Cem Vakfı'nın iki gün içinde kurulmasını özel bir ilginin ayıbrymış gibi yansrtmanız, vakfımızın değil, üç yıldan bu yana Aleviliğe yönelik önyar- gılı pek çok tavnn değiştiğini göreme- yen gafillerin ayıbı olabilir. Nerelerdey- diniz? Il-Cem Vakfı'nın kuruluşunu kendile- rinin iflası gibi görenlerin 'Ben Alevi'nin zenginini severim' uydurmacasını işti- hayla sahiplenmişsiniz. Hele hele, Ale- vilerin fukaralığından zevk duyarcası- na, bir lokma-bir hırkaya razı olan, sır- tına binilerek kullanılan, oyları belli si- yasi partilerin çantasında keklik sayı- lan Alevi imajının silinmesinden ve iş- güç sahibi olup zenginleşmesiden ra- hatsız olmuş gibisiniz. Alevi yoksul ve fukara olunca sevil- meye layık görülecek, başarılı olup zenginleşirse tu kaka olacak. Bu ne biçim kafa Sayın Som? Ill-Bilim Kurulu diye hafifsediğiniz kadro bir doğuşun ilk kazanımlarıdır. Üç kişi yeri gelirse, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz bir dünya yaratabilir. Siz efendimizin onayına mazhar olmak için sayının kaç olması gerekiyor aca- ba? Ebeniz sizi sakalınızta biıiikte mi do- ğurtmuştu? IV-Alevinin fukarasını desteklediği- nizegöre, bırzamanlar, namusuylaça- lışarak tuvalet işletmeciliği yapmış bir Aleviyi neden hor görüyorsunuz? Ka- leminizi çalışarak başanlı olmuşlar le- hine kullanmanız mesleğinizin ve vic- danınızın haysiyetiyle daha bağdaşır olmaz mıydı? V-Abidin Özgünay, Alevileri istismar edip kullanan partileri uyarmak için bundan üç yıl öncesınin şartlanyla ka- aleme aldığı bir yazısında yeni ittifak- lar aranabileceğini söylerken (gerçek- çi, onurlu, akıllı bir dengeleme ile) (cumhuriyet devletinin temel ilkelerine saygın önkoşullaria) şartını koymuştur. Teslim olarak değil, şartlar koşup tes- lim alarak bir parti ile ittifak kurmanın neresinde yanlış var? Vl-Mehmet Aydın'ın Iran'ın avukat- lığını yapması mesleki bir tercihtir. Bu- na bakarak, Türkiye'deki Şiilerin lideri- nin de vakıfta yer almasını gerekli gör- mek nasıl bir aklın cevheridir? Vll-Sn.lzzettin Doğan da her Alevi gi- bi, Alevinin fakir ya da zenginini değil, adam olabilenini sever." Birliktegöreceğiz... Alevi'nin adam olanını sevenlerin bu- luştuğu Izzettin Doğan'ın Cem Vak- fı'nın neyapacağını... Ve tüm insanları sevdiklerıni sandı- ğım Lütfi Kaleli'nin genel başkanlığın- daki Semah Kültür ve Araştırma Vak- fı'nın çalışmalarını... vazıyet Bu kitapta okuyacağınız yazılar, günce! yaşamın toplumsal, siyasal ve insansal manzaralannı sergiliyor. İlhan Selçuk SON 500 YILIN KISA ÖZETİ YA DA 1992 İLE 1994 AFtASI VAZİYET Deniz SOM GÜNCEL YAY1NCILIK Narlıbahçe Sk. özhekim Işhanı No:1/35 Cağaloğlu-lstanbul Tel: 0.212.511 22 37-522 86 68 dogaya çagrı ASSOS 18 OTL 21 May» Assos, Tnra gibi tarihi mekankrdan Behrunk«ie ve Kaı Dafc gibi d güaüUernıeıuanaııbirgea. T.P.3.750.' KAKAVA Çtl6HIE BATKAMI 20-21 Moyu Her yıl Kırtitrdi'ode yapdmakla ohn Kakzra Çingen« Bayramı'nın suodugu renkQ$iveKırkK3]Mekrig«rmekİ8ttT«ılere.- T.P.2.900.000 TL. BALUKATALAK 21 May» tsbnbuTa bir a u t ••«.irhln.lri bir ksnyonda keyifli bir yürilyüş... 650.000 TL SÜLCKLOCÖL 21 May» Dokurcunsırtlanodsd^ararasıııdasakhkalmışbirgöL.. 65O.0O0TL mZOPOTAMTA'BAFI BİK KE8İT URFA - HARRAN - NEMRUT 27 Mayn • 4 Haziran Geleneksd yifun vt Urihi ile Urfe... figim; kosık evienyle Kımn... GAP, Atatürk Bırâjı ve Nemrut Dajı zirveaııde görkf mii tann h«ykeDeri üe ettkterindeki Konmu«ene knlhiı... Y.P. 9.850.000 TL li KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ 1995/8 Vesayet Şemsettin Günaltay Cad. No: 223 E Blok D: 97 Sahrayıce- dit - Kadıkö> adresınde ikamet eden Ahmet Atilla Tez'in has- talığı nedenı ile mahkememizce hacir altına ahnmasına ve kendisme aynı yerde ikamet eden aruıesı Ayşe Tez'in vasi ta- yintne karar venlmıştir. Ilan olunur. Basın: 21782 Neredeyse her yıl bir ülke oluştumcak kadar toprağın kaybolup gitmesini seyredemeyiz. Bu sebeple erozyonla mücadele edelim. T.E.M.A. Türkiye Erozyonla Mücadele, Agaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 27 - 268 09 85 H A R B İ SEMİH POROY BULUT BEBEK MRAYÇÎFTÇÎ TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN BARAJLAR BOMBALANIYOR!. 1343 'TS 8UGÜN, ALMAUYA 'H<N KUMt VE BD£R OİL£Hİ BÜYÜK. BİR S&- FeUİKSrİYLB teAAŞI LAŞMlŞTt. a-OUNYA SAVMŞI SÜK££KEN, İN6İLİZ LANCASTEg BOMSAIZPIMA*! UÇAKLAGIAIDAN OUI- Bı£ LAR, &NLB8CE TONLUK SOYUA/ OLMUŞTU- BieÇ S£L. SULAet JILT/A/DA JC4U4ASf SO - /Vİ/COA/O4, 1SOO'0£N FAZLA /A/SAIU ÖLAAÜÇ, SAYIS/Z HAYV/IN TEL£f= OIMUŞTU. MAPPf ZA/&AG tSE ÇOK BÜriİK. Solcla, Mettrre. &ar*jı'ntn yıkıtmaeiyta laı» sa/ar- ülCi 293 «9 78 <3H»T) Beyoğlu ALKAZAR (245 73 83) OUVER STONE FILMLERI KATİL DOĞANULR 12, 14, 16, 18 Mayıs CENNET ve YEBYVZÜ 13, 15, 17 Mayıs Seonslor:n.30-l»00-16.50-19.00-21.50 yaşam ile Ölüm Arasındaki Seçim YA6MURDAN ÖNCE "Before The Rain" YONETMEN MlLCHO MANCHEVSKI GREGOIRE RADE KATRIN COLIN SERBEDZIJA CARTLIDGE 19 Mayıs'tan itibaren Sinemalarda 11DHekfurker.il UOS \ LIL\H YAZAN ı REKİN TEKSOY YÖNETEN : Y. KENAN IŞIK 20 NİS0N - 22 HdTIS 18 Mayıs Perşembe 15 30 - 21 00 19 Mayıs Cumo 15.30 - 21 00 20 Mayıs Cumartesi 15 30 • 21 00 21 Mayıs Pazar 15 30 KÜÇÜKSAHNf - ATLAS PASAJI / BIYOGIU TEL: 251 85 87 T.C K0UO* •AKANUA VI LîtL'l^ ' M KATOAUİU Kültür Sanat ılanlarınız için 293 89 78 (3 hat) KIMO?NAZ ERAYDA Cumanesı-Pazar 20 11 l<ta<Cıut Sanat Meıfcen KUMPANY* SAHNESI Sakızagacı Caa Eskı Çeşme s<* 12 Tartabaşı Taksmı 10212^ 235 54 57 (KüiICr Bakanl<qı nın tarih topljjm KÜLTÜR GEZİLERİ FARUK PEKİN 1-10 Haziran BUDAPEŞTE - PRAG 19-21 Mayıs TRAKYA'DA TARİHE YOLCULUK NİLÜFERN ÜNSAL 21 Mayıs İSTANBUL'DA ÇEŞME VE SEBİLLER NEZİH BAŞGELEN 2-4 Haziran GÖLLER ÇEVRESİNDE TARİHSEL GEZİNTİ FEST SEYAHAT ACENTASI (0-212) 258 25 73 • 258 25 89 LEONTeon ksraktenn. Nrtuladato 1«TIZ)*CI VSctordan esrienerek yara*n$ Luc Besson VDI ettıgı txjtan !ıim*e*rJe Jeao f*eno ie çafasır^ ve buhjnrolterede Reno cofc ofurmuş Subway Le Granö Bleu N*rta Jean Pteno nun itH afc*g= »ıılprrjen bazıtar. LECM a gefınce Leon en berbai ttfOen bm kaMdr Dnfcunulmaz u fjuhınmaz ve rıepsmöen Bu gune kadar New 'rbrh da r erör estıren en teNkeiı atçmdur 'ataKuçuX sevımlı b* tuz ;ccugu karşema çıhana kadar VBoetnen Luc Besson ve vazaeçılmez oyuncusu Jean Reno lıayranearı ou Wrr» kesnliue kaçarrayacaklır. Uygarlıkları... Coğrafyası, doğa güzelliklerl... Gelenekleri, yaratıcılıkları... Mimarist, halk sanatları ve estetigiyle... ' Türkiyemiz Kultürel zengınlıklerimizın araştınldıgı ve lanıtıldıgı. Turkçe ve tngilizce olarak 4 ayda bir yayınlanan Türkiyemiz dergısinın 7 5 sayısı yeni bıçımiyle çıktı. Dergı, yine uzman yazıları ve ozgun fotograflarla pırıl pınl. 'Ersu Pekın OsmanJtda Eski Çatgıiar. Eskt Seskr" •Erdem Yucel "Btzans Sanattnda tkoH" •Prof Dr Semra Germaner 'Osmamh TopraUannda Bir Desen Vstasv Louis François Cassas" • Cıhal Sovban Tugay Tezcan "Doğumunun 5OO. Yıhnda Kanuni Sutiaıt Süleyman ve Çağt Sergisi" • Gun Gurpınar Cwa , Cengtz Cwa "Türkiyeitin Penceresi Amutobt dan Pencere ve Kaptlar" Gcncl Daftnmı: Ozgur Yaym Dagitım T r t (0212ı S26 25 13 519 H 49 Tüm yazılar Turkçe ve Ingthzce Flyatı 60 000 TL Yılbk Abonc 150000 TL AKBANK Kültür Sanaı Hizmetleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog