Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ev deyince 1 EMLAK BANKASI " Daha Uygar Bır Yajam Içın" Cumhuriyet; Premier, Gold ve International... 0.000 $'hkferdi sigortası sağlar. EMLAK BANKASI "Daha Uygar 6 t r Y a ş a m I ç ı n " 72. Yl SAYI g « 4 / 1MM Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDİB tUÜ (1945-1991) Ailesi 3 aydır anyordu Ocak'ın buhmdu• 26 martta Beykoz Buzhane Köyü yakınlanndaki ormanlık alanda boğazı telle sıkılmış olarak bulunan erkek cesedini Hasan Ocak'ın ailesi, savcılık ve Adli Tıp Kurumu'ndaki fotograflardan tanıdı. Başımn ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan cesedin, 15 gün morgda bekletildikten sonra fotoğraflan çekilip kan testi yapılarak Fatih'teki Kimsesizler Mezarhğı'nda toprağa verildiği anlaşıldı. Istanbul Haber Servisi - Gaziosmanpaşa ve Ümra- niye'de meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltı- na alındığı iddia edilen ve kendisinden 21 Mart 1995 tarihinden beri haber alı- namayan Hasan Ocak'ın cesedinin bulunduğu öne sûriildü. Beykoz'un Buz- hane Köyü yakınlanndaki ormanlık alanda öldürül- müş olarak bulunan, bir süre Adli Tıp Kurumu morgunda bekletildikten sonra Fatih'teki Kimsesiz- ler MezarlığTnda toprağa verilen cesedin çekilen fo- toğrafinı inceleyen ailesi, cesedin Hasan Ocak'a ait olduğunu belirledi. Aile, çocuklanna işkence yapıl- dığını açıklarken yetkıli- HasanOcak'uıadeapenşaa ler, kesin teşhisin DNA ve diş dolgusu testlerinden sonra konulacağını bildirdiler. Hasan Ocak, 12 Mart 1995'te Gaziosmanpaşa Gazi Mahalle- si'nde meydana gelen olaylar nedeniyle polis tarafindan 21 mart tarihinde gözaltına alındı. Ailesinin başvurusu ûzerine güvenlik güçlerince Hasan Ocak'ın 23 mart tarihinde serbest bırakıldığı açıİdandı. Ancak Hasan Ocak'ın evine dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi Başbakanlık. tçişlen Bakanlığı. M Arkası Sa. 17, Sû.3'te ATtLAY AYÇtN CEZAEVÎNDE • 4. Sayfada KOALİSYON MECLİS SINAVINDA Güvenoyu bunahnu• CHP Grubu'na, "Güvenoyunun bayramdan sonra yapılması kararlaştınldı. Bu, görev başındayken güvenoyuna gitme, bir anlamda güven tazelemedir. Dd partınin grup yöneticileri tarinin saptanması için bir araya gelecekler. Güvenoyunu mutlaka gerçekleştireceğiz" diyen Hikmet Çetin'e DYP'den itiraz geldi. • DYP'li devlet bakanlan Necmettin Cevheri ve Esat Kjratlıoğlu, TBMM'nin, bayram öncesinde Başbakan Tansu Çiller hakkında verilen gensoru önergesini reddederek hükümete güvenoyu verdığini, yeni bir güvenoyu istemeye gerek olmadığını savundular. • 5. Sayfada Hükümetten 'seçim kredisi' • Tasarruf önlemleri çerçevesinde kamu harcamalannda yaklaşık 1 yıldır kısıntıya giden hükümet, belediye seçimleri öncesinde kesenin ağzını açtı. • Ziraat Bankası'nca, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'na, hayvancılığın geliştinlmesi için dajhtılmak üzere 1 trilyon liralık, Orman Bakanlığı'na da orman köylüleri için 250 milyar liralık, 2 yıl vadeli, yüzde 20 faizli kredi verildi. Hayvancılık kredisinin GAP'ta kullandınlacağı belirtildi. • 4. Sayfada Demirel, Çankaya Köşkü'ndeki 2 yılının bilançosımu yaptı: Devlet işlemeli• "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kavramlar, kurallar ve kurumlar devletidir. Bu devletin düzenli ve uyumlu şekilde işlemesi gereklidir" diyen Demirel, 2 yıl içinde 44 kez TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 76 kez Başbakan Tansu Çiller, 63 kez Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldiğini, 26 defa Milli Güvenlik Kurulu toplantısma başkanlık yaptığını belirtti. • Ülkenin her köşesinin ve her kişisinin cumhurbaşkanı olmaya azami itina gösterdiğini söyleyen Demirel "Devletin işlemesi için titizlikle hareket edilmiş ve hiçbir şey engellenmemiştir. Bir büyük dünya devleti olan Türkiye'nin önemini, konumunu ve hukukunu her zeminde savundum. Türkiye, çareyi demokrasi içinde arayacak ve bulacaktır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Çankaya Köşkü'nde 2. yılını tamamlayan Cumhur- başkanı Süleyman Demirel. hükümete yönelik uyanlannm ardından kendisine karşı artan eleştirileri yanıtladı. Demirel, devlet organlannın düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme sonımluluğu bulunduğuna dikkat çekerek, "Her kuru- mun yeri ve yetkisi beOidir. Bu- nunla birtikte de\ letin düzenli ve uyumlu şekilde işlemesi ge- reklidir. Anavasanın bana ver- diği görev leri en iyişekilde y ap~ mava, yetkileri en doğru şekil- de kuÜanmaya azami gayret sarfettim'" dedi. Demirel, Çankaya Köşkü'ndeki 2. yılını tamamlaması nedeniyle dün yaptığı yazılı açıklamada, anayasa hükümlerine dayana- rak görev ve sorumluluklannın altını çiz- di. Anayasanın 104. maddesinde "Cum- hurbaşkanı devletin başıdır. Bu srfatla Tür- Idye Cumhurheti'ni ve Türk milletinin bir- Kğini temsil eder. Anayasanın u\guianma- sınu devletin organlannın düzenli ve uyum- lu çanşmasuıı gözetir" hükmünün yer aldı- TBMM Başkanı Cindoruk'tan Ciller'e sert elestiri 'DYP'de lider yok'• Başbakan Tansu Çiller'i eleşriren TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "DYP'de lider yok. Yalnızca genel başkan var" dedi. Cindoruk, Çiller'in, DEP'in Meclis'ten çıkanlması konusundaki çabalanyla siyasi tarihin en büyük hatalanndan birini yaptığını söyledi. Cindoruk, "Terör siyasete kaymıştır" diye konuştu. • Hüsamettin Cindoruk, atv'nin dünkü ana haber bülteninde yayımlanan demecinde "DYP'nin oy oranı düştü mü" sorusunu "Evet" dıye yanıtladı. Cindoruk, bunun en büyük nedeninin "başansızlık" olduğunu söyledi. Cindoruk, erken seçim olacağına inandığı bir tarihte görevini bırakacağını da sözlerine ekledi. • 5. Sayfada ğını vurgulayan Demirel, şu görüşleri kay- detti: "Gecen 2 yıl zarfinda, anayasanm bana verdiği görevieri en iyi şekilde yapmay-a. yet- kileri en doğru şekilde kullanmaya azami gayret sarfettim. Türkiye Cumhuriyeti Dev- leti bir kavramlar, kurallar ve kurumlar dev len'dir. Her kurumun yeri ve >etkisi bel- lidir. Bununla birtikte devletin düzenti ve uyumlu şekilde işlemesi gereklidir.** Demirel, 2 yıl içinde 44 kez TBMM Baş- kanı Hüsamettin Cindoruk, 76 kez Başba- kan Tansu ÇiJJer, 63 kez Genellcurmay Başkanı ıle bır araya geldiğini, 26 defa Mil- li Güvenlik Kurulu toplantısma başkanlık yaptığını bildirdi. "Ulkenin her köşesinin • Arkası Sa. 17,Sû.l 'de DEMlREL'İN İCRAATI KİTAPTA TOPLANDI • 17. Sayfada Greenpeace, Izmir Körfezi'ndeki kirliliği protesto için, zehirli atık taşıyan Melez Çayı'nın denize döküldüğü bölüme baraj yaptı. ÜMİTOTAN IZMİR - Greenpeace, Izmir Körfezi'ndeki kirliliği protesto etmek amacıyla, körfezı yıllar- du- zehirli atıklanyla dolduran Melez Çayı'nın denize döküldüğü bölüme baraj yaptı. Eyleme katılan Greenpeace Akdeniz Sonımlusu Mario Damato "Körfezin arok dayanacak gücü kaJ- madı" dedi. Emniyet güçleri Greenpeace ekibi- nin üç saat süren baraj yapma eylemini "görmez- Cemaletlnı Ka^Jatı öldü• Almanya'da yaşayan ve kendini halife ilan eden Cemalettin Kaplan Köln'de kan kanserinden öldü. Kaplan'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'na başvuru yapıldı. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre 'Kara Ses'in cenazesi Türkiye'ye getirilerek Erzurum'da toprağa verilecek. Kaplan'ın ölümünden sonra toplanan sözde 'Hilafet devleti şûrası', oğlu Metin Kaplan'ı sözde 'halife' ilan etti. METtNDALMAN KÖLN - Almanya'da 'Ana- dolu Federe tslam Devleti'ni kurup kendısini 'tslam dün- \-asunn hahfesi' ilan eden Ce- malettin Kaplan, bir süredir tedavi gördüğü kan kanseri hastalıgından kurrulamayarak öldü. Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik düzenine karşı faaliyetlerde bulunan ve kamuoyunda 'Ka- ra Ses' olarak tanınan Cema- lettin Kaplan'ın, son 6 ayda sağlık durumunun iyice kötü- leştiği ve kanının haftada iki kere değiştirilmesine rağmen kurtanlamadığı açıklandı. Kaplan'ın cenazesinin Türki- ye'ye gönderilmesi için Tür- kiye'nin Köln Başkonsoloslu- ğu'na başvuru yapıldı. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 'Kara Ses'in cenazesi, Türkiye'ye getirilerek Erzu- rum'da toprağa verilecek. Kaplan'ın ölümünden sonra toplanan sözde 'Hilafet Devle- ti Şûrası', oğlu Metin Kap- lan'ı sözde 'halife' ilan etti. Yandaşlan, cenaze progra- mı hakkında açıklama yap- KAPLAN'IN KİRLI ŞERİATI HJHİNBtBnnlıAari M 17. Sayfada CEMALETTİN HOCA ÖLDÜAMA... OMLÇMJŞLJWnytzm Wkl 7. Sayfada mazlarken Türkiye'de olacağı belirlenen törenin, şeriatçı çevrelerce 'siyasi bir şova' dönüştürül- mesi için çahşmalar yapıldığı öğrenildi. Kaplan yandaşlannın toplandığı ve gelişmeleri değer- lendirdiği Köln'ün Nipes semtindeki Uluca- mi 'de yaptığımız araştırmalara göre, cenaze tö- renine büyük önem veren yandaşlan, 'Kara S- es'in cenazesinin'Humeyni'nincenazetöreni ka- dar görkemli obnası* için hazırlıklar yapıyorlar. Kaplan'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderil- mesi için Türkiye'nin Köln Baş- konsolosluğu'na başvuru yapıl- dığı öğrenildi. Konsolosluk yet- kilileri, Türkiye'den alacaklan talimata göre karar venleceğini belirtirken Cemalettin Kaplan yandaşlan, 'Kara Ses'i doğum yeri olan Erfunım'un Ispir ilçe- si Dangıs Köyü'nde toprağa ver- mek için resmi işlemleri başlat- tılar. tçişleri Bakanı NahitMen- teşe, dün TBMM'de gazetecile- rin sonılan üzenne Cemalettin Kaplan'ın yurttaşlığa geri alın- dığmı. cenazesinin Türkiye'de gömülmesine bir engel bulun- madığını söyledi. Menteşe, an- cak kamu düzeninın bozulma- ması açısından cenaze törenine izin vermeyeceklerini bildirdi. Köln'de önceki gün öğleden sonra öldüğü bildirilen Kap- lan'ın cenazesi gece bir cenaze firması tarafindan Köln'ün batı- sında bulunan mezarlığın mor- guna götürüldü. Dün sabahki "şûra toplanası'ndan sonra söz- de 'halife' ilan edilen Metin Kaplan ve berabenndekı bir grup. dün mezarlığa gıderek Kaplan'ın cenazesıni yıkadılar. Olayı duyan Almanya'nın çeşit- li kentlerindeki Kaplan taraftar- lan da mezarlığa geldiler. Cenazenin yıkanma- sından sonra oğlu ve müritleri, cenazenin önün- den son kez geçerek saygı duruşunda bulundu- lar. 'Kara Ses'in ölümünden sonra yerine kimin geçeceği tartışmalannın iyice kızıştığı bildiril- dı. Cemalettin Kaplan'ın Köln'dekı yandaşlan tarafindan yapılan açıklamada, Metin Müftüog- • Arkası Sa. 17,Sû.3 'te OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Çamlara Yavk... Kürsüde Sayın Çiller konu- şuyor, DYP gaıp toplantısında ANAP lideri Mesut Yılmaz'ı ele alıyor. Anamuhalefet lideri, Başba- kan Paris ve Moskova gezi- sindeyken, "Giyim kuşamla politika olmaz" demiş. Sayın Çiller buna çok öfkelenmiş; yüzünde alaylı bir gülümse- meyle, "Hele sen bir kendine bak!.." diyor Yılmaz'a ve lafı- nı sürdürüyor: "Sayın Yılmaz, başında Amerikan bayraklı şapkayla böyfe buyurmuşlar. Insana 'önce sen kendine bak' diye sormazlar mı?..." Doğrusu, ANAP Genel Baş- kanı Sayın Yılmaz'ın tatil yöre- sinde giydiği şapkada Ameri- kan bayrağı olup olmadığını anımsamıyoruz; Sayın Çil- ler'in bu konuda dikkatli oldu- ğu anlaşıtıyor; ancak, dikkat- siz olduğu şeyler var. Şimdi Başbakan'a "peki, ama sen 'Amerika benim ikinci vata- nımdır' demedin mi?" diye sormazlar mı?.. Koalisyon hü- kümetinde bakan iken Ameri- ka'ya yatınm yaptığını, bu yet- miyormuş gibi vergisini de doğaı dürüst ödemediğini anımsatmazlarmı?.. Politikacılanmız birtuhaf ol- dular; "Amerika benim ikinci vatanımdır" deyip bu ülkeye yatınm yapan Başbakan'ın, en şoven düşüncelerin tem- silcisi gibi konuşup Kuzey Irak harekâtı üzerine 'hamasi' nu- tuklar atarak iç politika yatın- mı yapacağını kim düşünebi- lirdi?.. Ne var ki bütün bunlara kar- şın, DYP'nin oylan son kamu yoklamalannda yüzde 11 ile 13 arasında geziniyor. Sayın Çiller halk kitlelerini ezerken Kuzey Irak askeri harekâtını imdada çağınyor, ama durum umutsuz görünüyor. "Yılmaz başında Amerikan • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Küçük tasarruflarınızı...küçûk görmeyin! K8çök tiıarmflsrınız, VakjfBınb'ta size, hem bâydk kazanç, btB dc bOyök kolayllklar sajlar. K»(St laıarruf dtvlp gtçmevtn . GcllD Vakıfkank'a, 21. Yûzyıl Bankacı f ^ ugün yararlatıın Bogan kazanın VQRHa9QllK BORSA &865^ Önceki 5O2&U1 DOLAR ÛDun 44.150 Önceki 44.100 MARK ALTM ÛDûn 548.500 önceki 547.500 Dolar yükseliyor • Borsa dün de düşerek günü 48.865 puanla kapattı. Dolar ise 44 bin lirayı aşarak çıkışmı sürdürdü. • 6. Sayfada Mutluay toprağa verildi • Geçen hafta sonu vefat eden yazar ve eleştirmen Rauf Mutluay, dün toprağa verildi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kanun Hükmünde Çillername... Türkiye'nin demokrasiye katkılan saymakla bitmez. Ge- liştirdiğimiz kendimize özgü yöntemlerle siyasi Irteratüre, Türkiye usulü demokrasi" adı altında yepyeni bir kavram ekleyeceğiz. Yasalar niçin yapılır? Eksiğini bulup delmek için. Milletvekili niçin seçilir? Gerektiğinde parmak kaldırması için. Bakanlar Kurulu niçin oluşturulur? Başbakanı onaylaması için. Düşünce özgüriüğü nedir? Iktidan elinde bulunduranlann konuşma hakkıdır. Bütçe nedir? Başbakan'ın cüzdanıdır. • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog