Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r Bir Y ı ; ı m İ ç i n " Cumhuriyet ihtiyaçlarınız ırfin EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B t r Y a ş a m İ ç i n " 72. Yl SAYI2642S /16000 H (KDViçinde) KURUCUSU: YUNÜ8 NMk (1924-1945) BAŞYAZARI: MtfR HN* (1945-1991) 1IMRni1M6«U Kan kanseri olan Cemalettin Kaplan'm koltuğu paylaşılamıyor Kaplancdar camide kapıştı• Almanya'da "Kara Ses" olarak bilinen Cemalettin Kaplan yanlılan arasındaki bölünme, cami basma ve kanlı kavgalara neden oldu. Kaplan'dan aynlan şeriatçılar, Kaplan'ı "dolandıncılıkla" suçluyor. METtNDALMAN BONN-Almanya'da Türkiye aleyhta- n faaliyetleriyle tanınan şeriatçı Cema- lettin Kaplan grubu bölündü. Kendini "Anadolu Federe Islam De\leti Cumhur- başkanı" ılan eden Cemalettin Kaplan, aynlan gruptaranndan "dolandıncılık" ve "tslam düşmanlığı" ile suçlanınca her iki gnıp arasında başlâyan sert tartış- malann giderek kanlı çatışmalara dönüş- tûgü bildinldi. Cemalettin Kaplancılar son olarak Almanya'nm Bochum ken- tindeki muhalif grubun örgütlendiği ca- miyi basarak biri agır olmak üzere iki ki- şiyi yaraladılar. Cami, polıs tarafından soruştunna tamamlanıncaya kadar iba- dete kapatıldı. Bir süre önce Cemalettin Kaplan'm kan kanseri oldugunun ortaya çıkmasıyla, kendisine bağlı grup içeri- sinde de liderlik tartışmalannın yaşandı- ğı belirtiliyor. Kaplan'dan aynlan yaklaşık 120 kişi- lik bir grup, Ali Settar tarafindan Avru- pa Islamcı Gençlik Teşkilatı adı altmda Bochum'da Eyüb Sultan Camii'nde ör- gütlendi. Cemalettin Kaplancılarla mu- halif grup arasındaki tartışmalar geçen hafta çatışmaya dönüştü. Kaplan mili- tanlan, muhalif şeriatçılann örgütlendik- len camiye baskın düzenlendiler. Alınan bilgiye göre sayısı 60 civannda olduğu M Arkası Sa.17, Sü.3'te 20 trilyonhık yolsiızhık Üıale dosyalannı incelemeye alan Bakan Şahin, fazla ödeme ile karşılaştıklannı söyledi ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Baymdırlık ve Iskân Bakanı Er- man Şahin, bakanlığının ihale dosyalannı ince- lemeye aldı. Incelenen dosyalardan ikisinde mü- teahhite 22 trilyon lira fazla ödeme yapıldığmın belirlendiğinı belırten Bakan Şahin, çarşamba gûnü düzenleyeceği basın toplantısında devleti zarara uğratanlann birer birer açıklanacağını söyledi. Galata Köprüsü ihalesini de iptal ettiği- ni belirten Bakan Şahin. "Çarşamba günii iki dosya sahibi ile ilgili açtığım davayı söyieyeceğün" derken bu dosya sahiplerinin STFA ve Atalay Coşkunoğlu olduğu öğrenildi. Baymdırlık Bakanı Erman Şahin, ilk basın toplantısını bu hafta içinde yapıyor. Çarşamba günü yapılacak olan toplantıda ihaleler ile dev- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te Sınırda ıımut peşmergelerde • Kuzey Irak'taki 40 bine yakın Türk askerinin geri dönmesinin ardından sınır güvenliği yine peşmergelere kaldı. Irak sınınnı şu anda 700 peşmerge koruyor. PKK teröristlerinin ise Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızmaya devam ettikleri belirtiliyor. • Irak Kûrdistan Demokratik Partisi temsilcileri ile bir süre önce Ankara'da yapılan sınır güvenliğine ilişkin teknik görüşmeler üzerindeki değerlendirme ise sürüyor. Haziran ayından önce KDP'den bir heyetin Türkiye'ye davet edilmesinin bekJenmediği belirtiliyor. • 9. Sayfada Pasaportta çifte standart • Yaralamaya azmettirmekten 1 yıl 8 ay, rüşvet vermekten de 111 miryar lira para cezasına çarptınlan ve bu cezasını 20 taksitte ödeyecek olan Edes, 'elini kolunu sallayarak' yurtdışma çıkarken, yazdığı kitap nedeniyle 18 ay hapis yatan ve 50 milyon lira peşin para cezası ödeyen Uluslararası PEN üyesi yazar Edip Polat'a pasaport verilmedi. YUSUFÖZKAN ANKARA-12 Eylül askeri darbesi sonrasm- da, tedavi ıçin yurtdışına gıtmek isteyen ünlü müzik ustası Ruhi Su ve avukat Orhan Apaydm gibi çok sayıda aydına pasaport vermeyerek ölü- me yollayan Türkiye'de, pasaport "çifte standar- dı" hâlâ sûrüyor. Yaralamaya azmettirmek ve rüş^et vermek suclan nedeniyle yargılanan ve 111 milyarlira para cezasını ödemeden yurtdı- şma çıkan SeHm Edes'e göz yumulurken, yazdı- ğı kıtap nedeniyle 18 ay hapis yatan ve 50 mil- yon lira cezı ödeyen yazar Edip Polat'a pasaport verilmedi. Lluslaraıası PEN üyesi olan Polat, tngiltere PEN Merkezi'nin 3 mayısta düzenlenen "Ceza- evînde yatan şairter ve yazartar" konulu toplan- tıya çağnlı olmasına karşın, pasaport alamadığı içinkatılaıtadığını söyledi. M Arkası Sa. 17, Sü. I'de Günümüzün de\ petrol tankerieri, Boğaziçi'ni 12 kezrotâ değiştirerek «ecebiliyorlar. Bu tehlikeU geçişte olası bir kazada gördüğü zarannnasıl karşüanabile- ceğini ise hiçbir petrol şirketi yanıtiayamıyor. kanalı olamaz OKTAY EKtNCİ Kısa adı ICOMOS olan Uluslara- rası Anıtlar ve SlT'ler Konseyı'nin Türkiye Ulusal Komitesi, hem Boğa- ziçi hem de tüm Istanbul ve Çanak- kale için potansiyel tehlike oluşturan LPG ve petrel tankerlerinin boğaz- lardan geçışını durdurma konusunu HABİTAT gündemine de aldırmak üzere harekete geçti. Bu amaçla, geçen 3 mayıs günü ts- tanbul Mimarlar Odası'nın Yıldız Sa- rayı'ndaki lstanbul şube merkezinde düzenlenen 'Boğaziçi Geçişleri, So- runlar ve Öneriler' başlıklı panelde, Istanbul'un UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alın- dığı vurgulanarak bu evrensel mira- • UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı lstanbul ve Boğaziçi'nin LPG ve petrol yüklü dev tankerlere karşı korunması için Uluslararası Anıtlar ve SlT'ler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Komitesi'nce düzenlenen panelde, bu 'evrensel' sorunun 1996 yılında Istanbul'da yapılacak HABÎTAT Zirvesi'ne de taşınarak uluslararası tartışmaya açılması karan almdı. sın 'petrol kanalı olamayacağı' görü- şünün yıne UNESCO ve ICOMOS desteğiyle uluslararası kültür ve kent sorunlan forumlanna taşınmasına ka- rar verildi. ICOMOS Türkiye Ulusal Komite- si Başkanı Nevzat llhan'ın panelde yaptığı açıklamaya göre, bugüne dek Boğaziçi'nde gerçekleşen ve yarattı- ğı çevre kirlenmesinin yanı sıra her biri mimarlık tarihi açısından eşsiz değerler taşıyan tarihi yalılara büyük zararlar vererek aynı anda insan ya- şamı üzerinde de tehdit oluşturan tan- ker kazalannı belgeleyen 'Boğazi- çi'nde Deniz Kazalan ve Yitirilen De- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Tanju Çolak, "Cezalandınlmamı istevenler sevinsin" dedi. Tanju Çolak yine cezaevinde • 'Otomobil kaçakçıhğı' suçundan hakkında verilen mahkûmiyet karannın değiştirilmesi üzerine salıverilen Tanju Çolak. lstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargııay'ın bozma karanna uyunca yeniden tutuklandı ve iki buçuk ay sonra tekrar cezaevine döndü. İstanbul HaberServisi - Yur- da kaçak getırilen Mercedes otomobılı kullanarak 'otomo- bil kacakçüığT suçunu ışledıği gerekçesiyle mahkûm edilen mılli futbolcu Tanju Çolak, hakkındakı 'cezadan muaF tu- tülup serbest bırakılmasından 2.5 ay sonra yeniden cezaevi- ne döndü. lstanbul 1. Ağır Ce- za 'Mahkemesi'nin, *yargdan- manın yenilenmesi' ıstemınde bulunan Tanju Çolak'ın salıve- rilmesini sağlayan 2?şubat ta- rihli karannın Yargıtay'ca bo- zulmasından sonra dün yapı- lan duruşmada, mahkeme salı- verme karanndan geri döndü. Mahkeme, hakkında 4 y*\ 8 ay hapis cezasını ıçeren 1993 ta- rihli karann uygulanmasına karar vererek Tanju Çolak'ı ye- niden tutukladı. 'Mercedes kaçakçıhğı' dava- sında yargılanan Tanju Çolak, önce 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm olmuş, bu karann Yargıtay'da bozulmasından sonra Çolak hakkındaki ceza 4 yıl 8 ay hapse indirilmişti. Tan- ju Çolak' m yeni bir tanık bula- rak yaptığı 'yargılanmarun ye- nilenmesi' başvurusu kabul edılmış,27 şubatta yapılan du- ruşmada Çolak'ın otomobil kaçakçılığının ortaya çıkması- nı sağlayan 'muhbir' olduğu için cezadan muaf tutulmasına karar verilmişti. Ancak bu ka- rar da 19 nisan günü Yargıtay'- ca bozuldu. lstanbul 1. Ağır Ceza Mah- kemesı'nde dün yapılan duruş- mada, Yargıtay 7. Ceza Daire- si'nin, Emniyet Müdürü Aydın Tahmaz'ın ifadesinde samimi olmadığı için Tanju Çolak'ın .'cezadan muaf tutulmasınm yanlış olduğunu' içeren bozma karan okundu. Bozma karan- nın okunmasından sonra söz aian Tanju Çolak'ın avukatı, mahkemenin 27 şubat tarihlı karannda direnmesi gerektiğı- 1li, Aydın Tahmaz'ın yalancı tanık olduğunu gösterir her- hangı bir kanıt olmadığını sa- voındu. Mahkemenin bu istemı reddetmesinden sonra son sa- vunması sorulan Tanju Çolak, eski savunmalannı tekrar etti- ğini belirterek beraatını istedi. Tanju Çolak'la ilgili 27 şubat m Arkası Sa. 17, Sü. I'de AÇILIŞI ÇtLLER YAPTI PTT'nin T'si Borsa'yı kilitledi • Tansu Çiller'in gövde gösterisi ile açılan lstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yeni binasına T'nin fölgesi düştü. PTT'den aynaklanan bir anza nedeni ile sistem kilitlenirken ilk seans yapılamadı. 9.30 ile 11.30 arasında hiçbir telefonu çalışmayan ÎMKB'nin sistemleri de kilitlendi. • Toplam 2.5 trilyona mal olan ÎMKB'nin yeni binasını törenle hizmete açan Tansu Çiller, tüm yatmmcılan halka açılmaya ve Borsa'ya davet ederken hayallerinden söz etmeyi de unutmadı. iki büyük hayalinin olduğunu belirten Çiller, "Bunlardan ilki sermaye piyasasının ülkemizde işlerlik kazanması ve Avrupa'daki ortalamalan geçmesi idi. Bir diğeri ise PTT'nin T'sinin satılması" dedi. • 6. Sayfada KOSTEPEN Çffler istifayı kabul etti • Başbakan Tansu Çiller, PTT'nin T'si konusunda değer biçilmesini yanlış bulan Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in istifasmı kabul etti. Köstepen, bakanlık dışında verilecek her görevi kabul edeceğini söyledi. •Ulaştırma Bakanhğı'na, Tekel'den sorumlu Devlet Bakanı Nafız Kurt'un vekalet edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kurt'un vekaletjni onayladı. M 17. Sayfada DYP'de Demîrel bünahını • DYP'li bazı bakanlara göre Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in amacı "istikrarı bozmak, hükümeti seçime zorlamak". Bakanlar. Demirel'in Terörle Mücadele Yasası'nm 8. maddesini zora soktuğunu söylediler. • Devlet Bakanı Kıratlıoğlu: "Yasama kimseye danışmadan yasa yapar. Cumhurbaşkanı istediği yere sorabilir, veto edebilir. Meclis ikinci kez aynı yasayı kabul eder, gönderirse o zaman onaylamak zorundadır." DÜRDME K0CA0aü"nun I 5. Sayfada 8. madde MGK'de görüşülecek • Cumhurbaşkanı Demirel'in, TMY'nin 8. maddesinin kaldınlmasına ilişkin düzenlemenin 'askerlere sorulması' önerisinin ardından, MGK'de bu konunun da görüşüleceği öğrenildi. • Demirel'in, 'asker' sözüyle ancak komutanlann etkin olduğu MGK'yi kastettiği, toplantıda 'ülkenin birlik vebütünlüğüne' ilişkin tüm konularda olduğu gibi 8. madde için de görüş oluşturulacağı belirtiliyor. • 4. Sayfada 'İŞKENCEYE SON VERİN' ÇAĞRISI H 4. Sayfada CHP kesin 'kararh' • Demirel'in 'referandum' önerisi konusunda koalisyonun CHP kanadı '8. madde kesinlikJe kalkacaktır' şeklinde konuşuyor ve Cumhurbaşkanı "nın tarafsızlığına gölge düştüğünü ileri sürüyor. • Mehmet Moğultay, tartışma ortamı yaratmak istemediğini belirtirken konunun perşembe günü Bakanlar Kurulu'na geleceğini söyledi. • 5. Sayfada OLAyLARIN ARDBNDAKİ GERÇEK Demokrasiyi Kim Engelliyor? "12 Eylül askeri müdahale- sinden bu/ana üç genel se- çirr geçmstir. S Ana>asası'nın ardından 8^,87, 91 /ıllarında yaşanan g ^ e l seçmlerden sonra, ne ki, TJrkiye demokrasi- den uzak bir düzende yaşa- maktadır. Bu bakımdan Türkiye'de şu ya da bu kişi veya kurumu suçlayarak yaşanan olayın açıklanması olanaksızdır. Bu- gün hiçbir kimse, hiçbir örgüt, hiçbir kurum Meclis'i tehdit etme gücüne sahip değildir. Parlamento, demokratikleş- me yolunda gerekli yasalan çı- kardığı zaman, bunun önüne geçebilecek kimse yoktur. Kimi gerçekleri açıkça dile getirmek, bugünkü siyasal or- tamda ters yorumlara yol aça- biliyor. Ancak Türkiye'nin bundan 34 yıl önce 1961 Anayasa- sı'yla bugünkünden çok daha demokratik bir ortama kavuş- tuğu unutuluyor. 1960'larda rejimi belirleyen yasalar bu- günkünden çok daha özgür- lükçüydü. 1961 Anayasası'nı dışlayıp "Bu anayasayla ülke yönetilemez" diyenler çıktı; "1961 Anayasası Türkiye için lükstür" diyen başbakanlar unutulmadı. Bu olgudan çıkarılacak so- nuç nedir?.. Demek ki bir ülkenin geliş- mişlik ve uygarlık düzeyi, ülke- nin yönetim biçimini de belir- liyor. • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Beşiktaş'ta tur huzursuzluğu Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrası şampiyonluk turu atamayan Beşiktaş, Ankaragücü maçını Istanbul'da oynamak için Futbol Federasyonu'na başvuracak. Ancak federasyonun buna izin venmesi uzak bir Oİasılık. • 16. Sayfada Sait Faik Öykü ödülü. Saçlıoğlunun Sait Faik Öykü Ödülü'ne bu yıl "Yaz Evi" (Cem Yayınlan) adlı kitabıyla Mehmet Zaman Saçlıoğlu değer görüldü. Saçlıoğlu'na ödülü, 18 mayıs perşembe günü saatiŞ.OO'de Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge'da verilecek. M 17. Sayfada BORSA 0Dün 50.253 Öncekı 51.227 DOLAR ûDun 44.100 Öncekı 42.750 MARK 0Dun 30500 Öncekı 31.250 ALTIN ÛDun 547.500 öncekı 537.000 Dilligil yaşama veda etti • Bayramın ilk günü feçirdiği trafik azasında ağır yaralanan tiyatro ve sinema sanatçısı Belkıs Dilligil, dün Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Almanya'da İslam ZirvesL. Moskova'da 10 mayıs günü gerçekleşen Clinton-Yelt- sin zirvesinden neler çıktığını şu aşamada öngörmek güç. İki lideryüzlerce gazetecinin önünde bile birbiriyle çelışen şeyler söylediklerine göre, zirve sonrası açıklananlann ger- çeği ne ölçüde yansıttığı tartışmalı. Rusya-ABD pazarlığı kapalı kapılar ardında sürerken, Al- manya'dan da ilginç haberler geliyor. Bir yorumcuya gö- re, birleşme sonrasında Almanya'da meydana gelen de- ğişiklik, son 40 yıldan daha fazla. Gelişmeler, Almanya'nm, sait Avrupa patronluğu peşin M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog