Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

" "ev deyince 1 EMLAK BANKASI D a h a Uygar B . r Y 3 î a m Içm ' Cumhuri •yiSA Pfemier, Gold ve Int^rnational... 00 $'lıkferdi igortası sağlar. LAK BANKASID a h a U y g a r B ı r Y a ş a m i ç ı n " 72. n. SAYI25422/15000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS IH/UH (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDİB MDİ (1945-1991) ISM/mSIMfiMZ/UİTBİ Ankara, Avrupa ile ilişkilerde yeni bir dÖnemin hazırlığında Diploıııasi atagıAvrupa ile gergin geçen ilkbahann ardından, Türk diplomasisi trafiği yoğun sıcak bir yaza hazırlanıyor. Erdal Inönü ile Mehmet Gölhan BAB toplantısma katılmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Her iki bakan temaslannda Türkiye'nin terörle mücadelede olduğu kadar Avrupa ile ilişkilerini güçlendirmede de kararlı olduğunu vurgulayacaklar. Türkiye, BAB Bakanlar Konseyi toplantısma ilk kez "ortak üye" sıfatıyla katılıyor. Sıcak yaza hazrtfc Hikmet Çetin de, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu'nun davetlisi olarak Strasbourg'a gidecek. "Avrupa bizi anlamaya başladı. Bu süreci hızlandırmalıyız" diyen Çetin "Türkiye'ye karşı yeterince bilgi sahibi olmadan tavır takınan ülkeler, şimdi gerçeği görmeye başladı. Ben de Türkiye aleyhtan kararlarda etkin olan Sosyalist Grup'la temaslarda bulunacağım" dedi. Çetin'in Strasbourg'dan sonra Brüksel'e de uğrayacağı belirtiliyor. Çetin'in Avrupa tıru Mayıs ayı başında Ankara'ya çağnlan ve Cumhurbaşkanı'nın da aralannda bulunduğu bir dizi toplantıya katılan büyükelçiler bu temaslannın ardından görev yaptıklan ülkelere döndüler. Büyükelçiler önümüzdeki dönemde dışişleri bakanlıklanyla temasa geçerek Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatacaklar. Ancak bu temaslann sonuç vermesinin TBMM'nin çalışmasına bağlı olduğu belirtildi. • 8. Sayfada Görev yerterine döndüler • TÜRKİYE, KAYGISINI DlLE GETİRDÎ: AKKA DEĞÎŞTÎRİLEMEZ • s. sayfada • ZAİRE'DE EBOLA PANlĞl • 9. Halk poüsegüvenndyor 21 ilde yapılan araştırmanın sonucu: Silah ve cop korkusuyla suç önlenemez • Erzurum Polis Okulu Müdürü'nün yaptığı araştırmaya göre, "Halkın yüzde 30'u polisten ve karakollara gitmekten korkuyor, yüzde 50'si polisin kaba kuvvet kullandığına inanıyor, yüzde 64'ü polisin insan haklanndan anlamadığma, yüzde 4O'ı da polisin kötü alışkanlıkJan olduğuna inanıyor." EVtNGÖKTAŞ ANKARA - Emniyet teşkilatında ilk kez, bir emniyet müdürü, meslekle ilgili cıddı bır araştırma yaptı ve bu araştuma Emniyet guclerinin en büyük düşmanı stres Polis suça yöneliyor • IÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Ibrahim Balcıoğlu tarafindan yapılan araştırmada, polisi en çok etkileyen faktörlerin başında stres, kaygı ve endişenin geldiği ve bu nedenlerle polislerin zamanla rüşvet ve kaçakçılık gibi suçlara yöneldikleri sonucuna vanldı. Dışanda kirli hava ve gûrültûlü ortam içinde görev yapan polislerin cinsel yaşamlannda dâ bozukluklar olduğu tespit edildi. ANKARA (Cumhuriyet ) - lstanbul Üniversıtesi'nde (ÎÜ) yapılan bir araştır- mada, polisin en büyük düşmanmın "stres" olduğu; biyolojik, fızik ve sosyal çevreden gelen stresten etkilenenlerin ba- şında polislik mesleğinin geldiği saptan- dı. Araştırmada ekonomik ve kültürel bo- zukluklar nedenıyle polislerin yanya ya- kınının işini sağlıksız yaptığı ve zamanla M Arkası Sa. 17, Sü.l'de sonunda "Arük polisin, halkın güven ve desteği olmadan silah ve cop korkusuyla suç ve suçhüan önlemede başardı olama- yacağı" sonucuna vanldı. Erzurum Polis Okulu Müdürü Bekir Aksoy'un, 21 ilde toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 4 bin 345 kişi üzerinde anket yöntemiyle yaptığı araştırmada, halkın polise güven- mediğı ve polislerle ilgili çeşitli olumsuz yargılan olduğu ortaya çıkarken "PoHsli- ğin korkuyla ve her tiiriü acımasız tedbir- lerieuygulandığıgünümüzün antidemok- ratik ülketerinde olaylar giderek brmanış göstermektedir" denildı. Aksoy'un yaptığı araştırmada, halkın yüzde 30'unun polisten korktuğu. yüzde 59'unun "Polis. uygulamakistediği kural- lara kendisi de uymuyor" görüşüne sahip olduğu belirlendı. Yıne halkın yüzde 30'u- nun çeşitli nedenlerden dolayı karakola gitmekten çekindiği, yüzde 40'ının poli- sin büyük bölümünün kaba dil kullandığı- na inandığı belirtilen araştırmada, "Halkm yüzde 50'si, polisin insan psikolojisinden anlamadığma. vüzde40'ı polisin çeşitli kö- tü alışkanhklan olduğuna, yüzde 50'si de polisin halka karşı kaba kuvvet kullandı- ğına inanıyor" denildı. Araştırmada, aynca şu saptamalara da yer venldi: "Anketlere yamt veren halkın yüzde • Arkası Sa. 17,Sü. 1 'de NUKLEER KAÇAKÇILIK Eski KGB ajam Türk aranıyor • Avrupa ve Amerikan güvenlik birimleri, KGB ajanı ve nükleer madde kaçakçısı Metin Selvi adındaki Türk'ü anyor. Nükleer madde kaçakçılığının Avrupa'da Metin Selvi tarafindan koordine edildiği öne sürülüyor. Kaçınlan nükleer maddelerin Batı Avrupa ülkelerine ve îran'a pazarlandığı belirtildi. METtNDALMAN 900lu hatlar BONN- Almanya'nın gizli dış istihbarat servisı BND'nin, es- ki KGB ajanı olduğu belirtilen bir Türk vatandaşını nükleer ka- çakçılık olaylannın sorumlusu olarak aradığı bildirildi. Cum- huriyettarafindan ele geçirilen gizli BND mesajında adının Me- tin Selvi olduğu belirtilen eski KGB ajanı Türk vatandaşının işa- damı kimliği altında Almanya'da yaşadığına dikkat çekildi. Atom bombası ya- pımında kullanılan nükleer madde ka- çakçılığı sanığı o- larak adı geçen Türk vatandaşının bulunması için Av- rupa çapında ope- rasyon başlatıldığı bildiriliyor. BND'nin CA10 kodlu Washington istasyonundanLV. VVUdenau tarafin- dan istihbarat teş- kilatının Münih'te- ki merkezine çekî- len mesajda, Rus- ya'dan gelen ve atom bombası ya- pımında kullanılan nükleer maddele- rin kaçakçılığının Avrupa'da Metin Selvi tarafindan koordine edildiği öne sürül- dü. Mesajda nükleer maddelerin Ban Avnıpa ülkelerine ve Îran'a pazarlandığı bildirildi. Terör dünyası için uyuştunıcu ve silah ticaretinden daha ka- zançlı bir alana dönüşen nükleer madde kaçakçılığı konusunda, Avrupalı güvenlik birimlerinin alarm konumunda olduklan be- • Arkası Sa, 17,Sü\3 'te Sigorta vurgunu•Ayşegül ve Ceylan Tecimer'in ortak olduğu AIo Flaş'ın, "Arayın, sizi sigortalı yapahm" diyerek açtığı 900'lü telefon hattını arayanlan ve PTT'yi beş ay içinde yaklaşık 1.5 milyar lira dolandırdığı belirlendi. WU± NBfcfinn h*eri • 3. Sayfada Uzuntatil bitti...5 Mayıs 1995 cuma akşamı başlayan Kurfoan Bayranu tatiü 9 gün aradan sonra dûn sona erdi. Başta Başkent Ankara olmak üzere büyük kenderde yaşayanlann çoğunluğu sahil yörelerine akın ettiler. turizmcilerin yüzü güldü. Tatilcilerin dönüşü nedeniyle ulaşun şehjrieraras/ yollarda bile ükanırken, 9 günün trafik kazası faturası dün akşam saarJerinde, 205 trafik kazasmda 227 ölü, 505 yaralıydı. İstanbul'da îse yıllardır göçle gelen yüz binlerce insan bayram bovunca sokaklan. caddeieri, parklan doldurdu. RP'li lstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentiçi ulaşım araçlanru ücretsiz yapmasıyla çoluk çocuk, cünıbür-cemaat sokaklara döküJenİer dün geç saaderde evlerine döndüler. Geriye ise kâğıt, pet şişe, naylon torba dağlanndan oluşan çöpler kaldı. (Fotoğraflar: DEVRİM BARAN) Goç goç bitmez lstanbul • 195O'li yıllarda ozellikle Bulgaristan ve Yugoslavya'dan, yapılan ikili anlaşmalar sonucu Istanbul'a gelenler Zeytinburnu'nu mesken tutmuştu. Kent, ilk gecekonduyla da bu yerleşim biriminde tanıştı. • Büyük göç, 1960'tan sonra briket üretimini padattı. Sandıklardan yapılan gecekondular, yerini briketten yapılan 'modern' gecekondulara bıraktı. Gecekondu kendi sanayiini yaratmakta gecikmedi; teknoloji ilerledi, briket yerini tuğlaya bıraktı. • Istanbul'a en çok göç veren Sıvas'ı, 250 binle Kastamonu izliyor. Geçen yıllarda 220 bin dolayında Ağrılının Istanbul'a göç ettiği belirtilirken, son yıllarda Kars'tan büyük bir göçün başladığı ortaya çıkıyordu. ffirŞEYUmrniziyazm • 10. Sayfada Küçük Buda bulundu• Tibet'in sürgündeki lideri Dalai Lama, 6 yaşındaki Gedhun Choekyi Nyima'nın, Tibet Budizminin ikinci en önemli dini lideri Panchen Lama'nın ruhunu taşıdığını öne sürdü. YENİ DELHt (AA)-Tibet'te 6 yaşın- daki bir çocuğun, Tibet Budizminin ıkincı en önemli dinı liderinin ruhunu taşıdığı açıklandı. Tibet'in sürgündeki lideri Dalai Lama, Gedhun Choekyi Nyima adlı çocuğun. Panchen La- ma'nın reenkamasyonu (ruhun bir be- denden dığerine geçmesi) olduğunu be- lirterek, Çinli yetkililerden çocuğun üst düzey bir dini lıder olarak yetiştirilme- sine izin vermelerini istedi. Dalai Lama, sürgünde bulunduğu Hindistan'daki evinden yaptığı açıkla- mada, çocuğun özellikleri ve nasıl keş- fedildiği konusunda aynntılı bılgi ver- medı. Yalnızca çocuğun Nagchu'nun Lhan bölgesinde, Panchen Lama'nın ölümünden 4 ay sonra doğduğunu bil- dirdi. Panchen Lama, otorite ve pres- M Arkası Sa. 17, Sü. S'te OLAYLAREV ARDINDAKİ GERÇEK Halk ve Polis... Bir ülkede güvenlik her şey- den önemlidir. Halkın güven içinde yaşa- ması, toplumda mutluluğun ilk koşuludur. Polisine güvene- meyen bir halk, yüreği rahat yaşayabilir mi? Her yurrtaş, kendi kendisini korumak için önlemler alamaz; herkes ken- di kendisinin polisi olamaz. Bugün gazetemizde, Erzu- rum Polis Okulu Müdürü Be- kir Aksoy'un, 21 ilde, toplu- mun çeşitli kesimlerinden olu- şan 4.345 kişi üzerinde yaptır- dığı araştırmanın sayısal so- nuçlarını okuyacaksınız. Bü- tün sayılann altına bir toplam çizgısi çekildiği zaman ortaya olumsuz bir sonuç çıkıyor: Halkın polisine güveni tam de- ğildir; yurttaş polisten korku- yor, çekiniyor; insan haklann- dan anlamayan ve kötü alış- kanlıklara sahip bır polis kar- şısında bulunduğuna inanıyor. Güvenliği saglamakla gö- revli örgüte karşı toplum kuş- kuludur. Ancak bu sonuçtan yalnız polisi sorumlu tutarak işin için- den çıkılamaz. Emniyet örgütü de toplu- mun öteki kurumları gibidir; her şeyin yozlaştığı bir ülkede, polisin sütten çıkmış ak kaşık olması düşünülemez. Türkiye'de uzun yıllardan beri yüksek enflasyon toplu- mun ahlakını kemırmiş, deger yargılannı çürütmüştür; kirlen- me salgını yoğunlaşmaktadır. Temiz toplum özlemi içinde yaşayanlar, genel kirlenmenin polisi de tehdit ettiğini göre- meyecek kadar gözü kapalı yaşamıyorlar. Mafyalaşma sü- recinin gün geçtikçe yoğun- laştığını anlamak için medya- yı gözucuyla izlemek yeterli- dir. Göçle ve nüfus patlama- sıyla kalabalıklaşan kentlerin yann daha beter bir bataklığa dönüşmesi bugünden bekle- niyor. Bu oluşum içinde polisi suç- • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 9 'da Küçük tasarruflarınızı...küçük görmeyin! Ktçfik laMrnflannız, VakıfBank'ta slze, hem btyflk kızanç, hem de bOyak kolaylıklar sajlar Kûçök tasarruf devlp gttmtyln... Gelin VakıfBank'a 21. Ynzyıl Bankacı- ffft lıll'ndaB bagân yaraılanın. Bngöo kazaniD ^ O I U I V I İ I I K Muduay'ı yitirdik Kültûr Servisi - Ya- zar ve eleştirmen Rauf Mutiuay dün sabah sa- at 10.00'da tedavi gör- mekte olduğu Bakır- köy Hastanesi'nde ak- ciğer kanserine yenik düştü. Gazetemizde de edebiyat yazılan ve söyleşileri yayımlanan Mutluay'ın ce-- nazesi yann Levent Camii'nde kılına- cak öğle namazından sonra toprağa ve- nlecek. 1925^ıhnm Eskişehir'de do- ğan Mutiuay, ortaöğreniminı Isfanbul Erkek Lisesi'ndeJ yüksek öğrenknini Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve M Arkası Sa.17, Sü. Y'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kopdovuşu... Biz bunu hep yapıyoruz, yine yaptık. Belki tartışma kül- türümüzün eksikliği, belki de bize has bir biçem. Kamuoyunun gündemine yerleşen bir sorunu tartışırken nasıl çözülebilir, kim hangi yolu öneriyor, hangısi doğru- dur sorularına yanıt aramıyoruz. Kim ne diyerek kimin ya- nında olduğunu ima etti, kim kimin yanında, kim kime kar- şı sorulannı kafa kafaya tokuşturup enerjimizi birbirimize karşı kullanıyoruz. Bir sorun karşısında insanların aldığı tavır genel olarak ikiye ayrılır: - Nasıl çözülür diye bakanlar. - Nasıl çözülmez diye bakanlar. Bu şablon sadece ülke yönetiminde değil, yaşamın her alanında geçerti. M Arkası Sa.17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog