Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Konut, taşıt, iş ve her türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI Uygar Bır Y a ; a m | ç m " Cumhuriye ilerinizle yanınızda... BANKASIDaha Uygır Bır Y z f a m Içı n " 72. VL SAYI 25421 /15000 Tl (KDViçinde) Kuşatılan KURUCUSU: YUNU8 MDt (1924-1945) BAŞYAZARI: HHDİRIMDİ (7945-7997) 14MMnS1M6MZMI nbul: Göç göç bitmez • îstanbul'a ilk büyük göç hareketi Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle başladı. Fatih, nüfusu 50 bin dolayrnda olan kenti 'kalkındırmak' düşüncesiyle göçü özendiren kararlar aldı. Ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine Anadolu'dan ve Rumeli'den Türkler, Rumlar, Ermeniler ile îspanya'dan çıkanlan Araplar ve Yahudiler îstanbul'a getirildi. • Göçle ilk ciddi -hatta kanlı- mücadele 1. Mahmud zamanında görüldü. "Işsiz-güçsüz takımınin sürekü huzursuzluk çıkarmasından endişe eden" 1. Mahmud, Yeniçeri Ağası Hasan Paşa'ya, Istanbul'un her tarafinı teftiş edip yabancı ve kuşkulu gördüğü şahısları derhal öldürmesini emrediyordu. Ancak tüm çabalar boşa çıkacaktı. A Y Ş E Y I L D I R I M ' ı n d i z i y a z ı s ı 10. Sayfada Nükleer kaçakçıbkta PKK parmağı• PKK finansörü, uyuşturucu ve silah tüccan Mehmet Baybaşin, Avusturya'da nükleer madde satmaya çahşırken yakalandı. PKK'nin uyuşturucu kaçakçıhğının ardından nükleer madde kaçakçıhğıyla ilişkisi gündeme geldi. • Rusya'dan getirilerek Iran ve Batı'ya pazarlanmaya çalışılan Uranyum - 238 ve plutonyum pazan için Türk mafyası, PKK ve Rus mafyası mücadele ediyor. METİNDALMAN YTYANA/BONN-Vıyana'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan PKKfinansörüoldugu öne sü- rûlen uyuşturucu ve silah tüc- can Mehmet Baybaşin'in üzerinden nükleer madde ka- çakçılığı yaptığına ılişkin bel- gelerin çıktığı öğrenildi. Böy- lece PKK'nin uyuşturucu ve silah kaçakçıhğının ardından nükleer madde kaçakçıhğıyla ilişkisi gündeme geldi. PKK ve nükleer madde kaçakçılığı bağlantısı üzerine, örgütün bu alandaki faaliyet ağını belirle- mek amacıyla Almanya ve Avusturya'da özel istihbarat bi- rimleri oluşturulduğu bildiril- di. Viyana'da gerçekleştirilen operasyonda Kısmetim-1 ola- yının başrol oyuncusu Bayba- şin ile birlikte mafya dünyası- nayakınlığıylabilinen 1955 ts- tanbul dogumlu Mehmet De- mirbilek'in de yakalandığı açıklandı. Sorgulan yapıldıktan sonra uyuşturucu ve nükleer madde kaçakçılığı suçlamasıyla mah- kemeye çıkanlan Baybaşin ve Demirbilek'in duruşmalan Vi- yana'da basına kapalı olarak • ArkasıSa. 17,SİL 3te Cinsel taciz bunalıma yol açıyor Yanlış eğîtimin faturası çocuklara • Çocuklan îstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği'nin yaptırdığı araştırmaya göre kız çocuklan erkeklere oranla daha çok istismara uğruyor. Araştırmaya konu olan çocuklardan 68'ini kız, 50'sini erkek çocuklann oluşturduguna dikkat çeken uzmanlar, çocuk istismarlannın yoğun olarak yaşanmasında cinsellikle ilgili bilgi yetersizliğinin büyük bir etken olduğuna işaret ediyorlar. Anneııizi unutmayın • Kalbinizdeki sevgiyi bir demet çiçek ya da küçük bir öpücükle annenize sunmayı sakın unutmayın. Çünkü bugün Anneler Günü. • Bugün, annesi olanlar kadar mağazalar da büyük heyecan yaşıyor. Bütün mağaza vitrinleri hedıye almak isteyenler için pek çok seçenekle donatılmış durumda. • 77. Sayfada İstanbul Haber Servisi - Dünyanın en savunmasız, en temiz ve en masum varlıklan olan çocuklar da büyüklerin kötülüklerinden nasibini alı- yor. Cinselliğin hâlâ tabu ola- rak kabul edildiği ülkemizde, bunun faturasını savunmasız çocuklar ödüyor. Çocuklan îstismardan Koruma ve Reha- bilitasyon Derneği (ÇİKO- RET) Başkanı Oğuz Pttlat'ın yaptığı bir araştırmaya göre, kız ve erkek çocuklar ırza ge- çilme yoluyla istismara uğru- yor. Butüristismarolaylannın çok zor ortaya çıkanldığı be- lirtilen araştırmada, cinsel is- tismara ugrayan çocuklann suçluluk duygusuna kapıldı- ğı, kızgınlık ve ümitsizliği ya- şayarak depresyona grrdüderi, hatta daha da ileriye giderek • Arkası Sa. 17,SH3'te OLAYLARIN ARDENDAKf €ERÇEK Anneler <jüniL. Gün geçtıkçe insanlığın pay- Laştığıgunlerçoğalıyor; iletışim cfcvrimi, yeryüzünde ortak bir I—âltürûn oluşması yolunda sıımsanmayacak adımlann snlmasına yol açıyor; bu geliş- menin ivmesi de her gün artı- yor. Bugün Anneler Günü!.. 'Anneler Günü'nün kökeni de -1 Mayıs gibi- ABD'dir. Ne yazık ki Türkiye, Işçi Bayra- mı'nı bütün dünya ile birlikte kutlamak yolunda kanlı aşa- malardan geçti. 'Anneler Gü- nü' için böyle bir tehlike yok. Başlangıçtan bu yana, her yıl mayıs ayının ikinci pazannda 'Anneler Günü' sevgi ve seve- cenlikle yaşanıyor. İlk kez Amerika'da, Anna Jarvis'in önayak olmasıyla ki- mi eyaletlerde 1908'de kutla- nan Anneler Günü'nü, ABD Senatosu, 1914te bütün ülke için resmi bayram olarak sap- Kmkel güııalı çıkardıAlman Dışişleri Bakanı, Türk kuruluşlanna yapılan saldınlardan dolayı utanç duyduğunu söyledi. Bonn, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldınyor. KÖLN (Cumhuriyet) - Almanya'nın Köln kentinde Hür Demokrat Parti toplan- tısında konuşan partı genel başkanı ve Dı- şişleri Bakanı KJaus Kinkei, Almanya'da Türk kuruluşlanna yapılan saldınlann ön- lenememesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Bundan dolayı Türk vatandaş- lan karşısında utanç duyuyorum" dedi. Bu arada Alman hükümetinin, Kuzey I- rak harekâtı nedeniyle Türkiye'ye koyduğu silah ambargosunu kaldırmaya hazırlandı- ğı bildirildı. Kinkei, geçen günlerde Türk- Alman ilışkilerinin kritik bırdönemegirdi- ğini, ancak bunun yeniden düzeldığini kay- dederek. Türk Silahlı Kuvvetlen'nin Kuzey Irak'tan çekilmesinın memnunluk verici bir durum olduğunu belirtti. Tûrk-Alman iliş- kilerine büyük önem verdiğini kaydeden Klaus Kinkei, Türkiye'nin Avrupa'dan ko- panlmaması gerektiğini belirterek şunlan söyledi: "Türkiye'nin Avrupa'ya yaklaş- masuu istiyoruz, uzaklaşmasını değiL Bu- nun için önümüzde gümrük birligi var. Tür- kiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması şu an- da zor, ama gümrük biıüğine gjrmesi bu yıl sonunda gerçekleşecektir." Kinkei, Almanva'daki Türk vatandaşlan- nın ülkeye büyük bir katkı sağladıklannı belirterek, vatandaşlık konusunda büyük ça- ba harcadıklannı, ancak koalisyon ortağı diğerpartinin bazı konularda anlayış göster- mediğini kaydetti. Almanya'daki Türk ku- ruluşlanna yapılan saldınlardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Kinkei, saldın- lan engelleyemedikleri için Türk vatandaş- lanna karşı utanç duyduğunu ifade ettı. Kinkei, toplantıya katılan Büyükelçi Onur Oymen'den de büyük övgü ile söz et- ti. Alman hükümet çevreleri, Bonn'un Ku- zey Irak harekâtı nedeniyle Türkiye'ye koy- duğu silah ambargosunun kalduılması ko- nusunun parlamentonun (Bundestag) ilk oturumunda gündeme gelebileceğini belir- tiyorlar. Almanya'nın ambargoyu kaldırma kara- nnda en önemli etkeni, Türkiye ile ilışkile- rinin daha fazla bozulmasını istemeyişi oluşturuyor. Basbakan Yardımcısı Çetin: Avrupa pişman oldu • Hikmet Çetin, Avrupa'daki 'yumuşamayı' değerlendirirken "Pişman oldular. Bizi anlamaya başladılar. Haklı olduğumuzu kabul ediyorlar" dedi. Çetin, Kuzey Irak operasyonunun tamamlanmasından sonra Avrupa'nın gerçekleri görmeye başladığını vurguladı. • Türkiye'nin bölgenin en önemli ülkesi olduğunu söyleyen Çetin, "Baskı yaparak Türkiye'yi kendi istedikleri şekilde belirli yerlere yöneltmenin mümkün oîmadığını gördüler" dedi. • 9. Sayfada Demirel meydan okudu• Doğum yeri olan Islamköy'e giden Cumhurbaşkam Süleyman Demirel, "Cumhurbaşkam Türkiye'de süs eşyası değildir. Anayasanın gereği var ya, ben başkanlık sistemi falan istemiyorum. Başkanlık sistemi olmadan, her şeyi birbirine kanştırmadan, uygarca, ahengi muhafaza ederek bu hakkı bana verir" dedi. • Süleyman Demirel, 8. maddenin askerlere damşılması konusunda şunlan söyledi: "Genelkurmay Başkanı ile görüşürüm. Onlardan aldığım cevap üzerine karar vereceğim. Birtakım yazarlar niye alınganhk gösteriyorlar? Asker deyince oturduğu yerden sıçnyor. Asker de bu ülkenin insanı değil mi? Bana verilen yetkileri kendim kullamyorum. Ama bu yetkileri, akıllı kullanmak için istişare gerekli. • 5. Sayfada Yazın rnüjdecisi cazhtanlnıl. I- 15 ti'innııı/ tarihleri arasındu ca/lı ı^oceler >aşaıını\a lıa/.ırİHiıı>or. Bu \ılki jstaıılnıl ( a/ I cstKaİMiiıı pnn;ı- ca/m /iiAONİiKkı k:ı '>rI '' iji'nı; \ ftcııck İstanlmra <^> lnıe.si kt-viıık^ \ ıldı/lar arasında Kc-MilntHJn S\\ iıı« adlı alhünüi> le listelön, ılüşmtAeıı tnımpctçi \\\nt«B; ? Maı-sakis. ncfesli çaloılann hü\ ük ustası \\ayne Shortcr. son döiK'iııdc '(|iıartet'i\ lc önemli işler \apan saksofoncıı .loshııa Kıdmaıı. 199(1 da İstanbul I ısli\aliıuk' sahnc alııııv iiıılii gitam Johıı Mc Lau<4İılin (ıvsimduki). Irakere, A/i/a Mustata/ade var. Ordunun istegi 8. madde moral açısından önemli • Askeri yetkililer, 8. maddenin terörle mücadelede 'moral' açısından önemli olduğunu, terör suçlulannın sivil mahkemelerde yargılanması halinde bu yargılamalann 'dağınık' hale geleceğini söylüyorlar. • Askeri yetkilileri doğrulayan bir hükümet üyesi, "Ancak ikna edebiliriz. Demokratikleşme ile terörle mücadele birbirinden çok farklı şeyler" dedi. • îstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, 8. maddenin kaldınlmamasını, "PKK'nin ekmeğine yağ sürülmesi" olarak değerlendirdi. • 4. Sayfada B U G Ü N Cumhuriyet 'le birlikte tadı. ABD'yi öteki Avrupa ül- keleri izledi. Türkiye de bu ker- vana katıldı. Bu yıl da ülkemizde 'Anne- ler Günü' sevinçle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı, Basbakan, Devlet Bakanı Aysel Baykal. günün anlam ve önemine iliş- kin açıklamalar yaptılar. Ancak konuyu ele alırken, düşüncemizin ufuklannı geniş- letmek açısından birkaç nok- tayı vurgulamakta yarar var. Biz 'Anneler Günü'nü Ba- tı'dan rahatça ithal ettik. Bun- lar güzelliklerdir, uygar dünya ile birlikte yaşanması hoştur. • • • M Arkası Sa. 17, Sü. 9'da P A Z A R K O N U K L A R I Yeşili korumalıyız Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, 1989 öncesinde Kadıköy'deki yeşil alanlann imara açılmasından yalanırken "llçenin en önemli özelliği, yeşili ve tarihi korunmamış, bütün köşkler yıkılmış, yerlerine blok blok apartmanlar yapılmış" dedi. Tarihi yaşatıyoruz Fatih'te Bizans ve Osmanlı dönemlerinin eserlerinin giderek yok olduğunu kaydeden Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tantan "îlçenin tarihi dokusu tahrip olmuş ve rasgele, hurdacılar, konfeksiyoncular gibi işyerleri dolmuştur" diye konuştu. LEYLA TAVŞANOtiL f l s l 6 . S a y fa d a GUNDEM MUSTAFA BALBAY 1978 Kuşafiı... 1980'lerin ikinci yansından itibaren Türkiye'de ve dün- yada 1968 kuşağı yeniden gündeme geldi. O günün dev- rimcileri, bugün geldikleri noktada 1968'leri yorumladılar. Dogrulannı-yanJışlannı açrk yüreklilikle ortaya koydular. Ül- kemizde de 1968 kuşağının pek çok temsilcisi o günleri yazdı. Gazetelere dizi oldu, krtaplaştı. Son olarak arkadaşımız Oral Çalışlar'ın, 'Üç Fidanın Öyküsü-23 Yıl Sonra Deniz' dizisi gazetemizde yayımlan- dı. 1968 kuşağının özlemleri, acılan, sevinçleri, içtenlikleri toplumsalgelişimdeki süreklilik açısından bugün de önem mArkasıSo,17,SiL3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog