Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

deyince EMLAK BANKASIDa ha Uyga Y ı j a m I ç ı Cu m hu r iy72. TM. SAYI264M /16880II (KDViginde) Anayasa uzmanlarına göre KURUCUSU: TBMB HUÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: M t t HNÂ (1945-1991) anı her şey için referandum isteyemez , -^m ^ ^ Premier, Gold ve ternational... I5OTÖ00 $'hkferdi ı^ozajjgortası sağlar. 1 BANKASI" D a h ı U / g ı r B ı r Y ı j a m I ç ı n " 13NMrB1895CIMMTBİ Demirel yetkisizAnayasa Makyaj hğıLazır • DYP, ANAP ve CHP'nin üzerinde anlaştığı 21 maddelik anayasa değişikliği, haziranda Meclis'te görüşülecek. Demokratik katılım ve örgütlenme yasaklannın kaldınlması, seçmen yaşının 18'e indirilmesi ve milletvekiii sayısının 550'ye çıkanlması öngöriilüyor. | 5. Sayfada • "Cumhurbaşkanı ancak anayasa değişikliğine ilişkin yasalan halkoyuna sunabilir" diyen anayasa uzmanları, Demirel'in referandum istemesi için ya anayasa değişikliği olması ya da çıkacak bir yasada 'bu kanun halkoyuna sunulacaktır' ibaresinin bulunması gerektiği açıklamasını yaptılar. • CHP yöneticileri Cumhurbaşkanı'nın tavnnı eleştirirken Demirel eleştirilere, "Türkiye'ye hangi çeşit kanun, anayasa lazımsa onu yapın, halkı her meselede son söz sahibi yapın. Kanun, anayasa yapmasını bilmiyorsanız bilenlerden öğrenın" karşılığını verdi. Haber Merkezi - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in Terörle Mücadele Yasa- sı'nın (TMY) 8. maddesinın kaldınlması ve gümrük birlıği konulannda referanduma gı- dilmesı önerisine tepkıler sürüyor. Anaya- sa uzmanlan, Demirel'in, Terörle Mücade- le Yasası'nın (TMY) 8. maddesı ve gümrük birliğı için referandum isteme yetkisine sa- hip olmadığmı söyledıler. Kültür Bakanı Ercan Karakaş u Referanduma gidibnesini doğru bulmam. Çiinkü demokrasinin temei değerlerini. ilkelerini referanduma soka- mazsnuz" derken, CHP yöneticılen Cum- hurbaşkanı Demirel'in tavnnın "DYP'li şa- hinlerden bile geride olduğunu" savundular Cumhurbaşkanı Demirel ıse referandum önerisine gelen tepkılere. "Türkiye'ye han- gi çeşit kanun, anayasa lazımsa onu yapm, M Arkası Sa. 17, SH3'te Avrupa Konseyi nezdindeki Türk Temsilciliği Müsteşan Oğuz Demiralp, gelişmeleri Cumhuriyet'e anlattı: KaygL,baskıyıtloğurclu• Oğuz Demiralp, Türkiye ile ilişkileri askıya alma yönündeki tavsiye karanna soğuk baktığını, ancak hukuk reformlan konusunda verilen sözlerin tutulmamasının sıkıntı yarattığmı belirtti. Demiralp, demokratikleşme süreci nedeniyle oluşan kaygının, baskıyı doğurduğunu vurguladı. BÜLENTSARIOĞLU ANKARA - Avrupa Konseyi (AK) nezdindeki Türk Temsilciliği Müsteşan Oğuz Demiralp, AK Ba- kanlar Komitesi 'nin, Avrupa Konse- yi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye ile ilişkileri askı- ya alma yönündeki tavsiye karanna soğuk baktığını, ancak demokratik- leşme konusunda verilen sözlenn tutulmamasının sıkıntı yarattığım belirtti. Avrupa Konseyi'nde, sos- yalist grupta yer almalanna karşın ırkçılık yapan çevrelenn, Kuzey I- rak harekâtını, insan haklan ve de- mokrasi eleştirileri için bahane ola- rak kullandıklannı vurgulayan De- miralp, demokratikleşme açısından Türkiye'nin yaranna olan düzenle- melerin yapılamayacağından kaygı duyan ülkelerin baskıya başvurdu- ğunu söyledi. Avrupa Birliği ile gümrük büiiğine giriş sürecinde ilişkilerin 'eşitler arasında diyaiog' yönünde olması gerektiğini vurgu- layan Oğuz Demiralp, büyük devlet- lerin Türkiye'yi dışlamakta yarar görmediğini anımsattı. AK Bakanlar Komitesi'nin, Av- rupa Konseyi Parlamenterler Mec- lisi'nin, Türkiye'nin konsey üyeliği- nın askıya alınmasma ilişkin kara- nna soğuk yaklaşımını Cumhuri- yet'e değerlendıren Oğuz Demıralp, sonuç bildınsınde sadece "Karan not ettik. Delegeiere bir cevap hazır- lanması talimaünı verdik" ıfadelen- nın yeraldığını anımsattı. Demiralp, "Soğuk bir ifade bu. Herhangi bir zaman sınırlaması da getirmeyen bir ifade. Dolayısıyla, Parlamenterler Meclisi'nin karanna sıcak bakıhna- dığı rahathkla söylenebilir" dedi. Türkiye'yi AK'den çıkarma çaba- lannı 'sosyalistlerin militanca dav- raıuşlannın ırkçı dışavurumu' ola- rak yorumlayan Demiralp, şunlan söyledi: "Büyükdevtetlerinve Avru- palı ciddi çevrelerin buna pek fazla itibar etmedikleri aniaşılıyor. Avru- pa'dan Türkhe'yi dışlamak müm- kün değil. İçinde olanı nasıl dışlarsı- nız. Fakat. bir yandan da Türkij e'de hukuk reformlannın vapümamış ol- masının, bütiin Avrupa'da >arattığı bir sıkmtı var. Hukuk reformlannın yapılmaması, Avrupa'da btri koru- UArkasıSa. I7,Sü.6'da MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA: inton AKKA'dan ödün vermedi• Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD Başkanı ile Rusya Deviet Başkanı arasındaki zirveyle ilgili olarak verdiği demeçte, Clinton'ın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması konusunda tutumunu değiştirmediğini söyledi. Dış Haberler Servisi - Mos- kova'da çarşamba günü yapı- lan Clinton-Yeltsin zirvesinin ardından AKKA tartışması yo- ğunlaşırken Rus yetkilıler, ABD'nin AKKA'dan ödün ver- mediğıni bildirdiler. Rusya Dışişlen Bakanlı- gı'nın üst düzey bir yetkılisi, ABD Başkanı BU1 Clinton ile Rusya Deviet Başkanı Boris Yehsin arasında çarşamba günü yapılan zirveyle ilgili olarak dün Interfaks ajanstıa verdiği demeçte, Clinton'ın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler An- laşması (AKKA) konusunda tutumunu değiştirmedığinı söyledi. Yetkili, "AKKA'nın özeflikle Kuzey Kafkasya böl- gesini içeren kuvvet düzenleme- îerinin gözden gecirilmesi ko- nusunda Rusya'nın takplerine kâVşı ABD'nin daha önce gös- terdiği olumsuz tutum, zirve st- rasmda da değismedi" dedi. mArkasıSa.l7,Sü.2'de ABD yardımına Ermenîstan engeli • Ermenistan yardımmın engellenmesi durumunda Türkiye'ye yapılan yardımlann kesilmesini öngören yasa tasansı, ABD Temsilciler Meclisi Dış llişkiler Komisyonu'ndan geçti. Yasa tasansı görünüşte Türkiye'yi hedef almıyor, ancak ABD'li parlamenterler, Türkiye'nin hedeflendiğinin açık olduğunu belirtiyorlar. Tasan, pazartesi günü Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. • Hazırlık aşamasından bu yana tasanya karşı çıkan ABD Dışişleri Bakanhğı'mn son oylamada da tasannın kabul edilmemesi için çaba göstermesi bekleniyor. Tasan meclisten geçtiği takdirde başkanın onayına sunulacak. Bill Clinton, ulusal güvenlik açısından tasanyı geri gönderme yetkisine sahıp. • 9. Sayfada 'KÜRT KIZILAYI'NA BM'DEN İZİN METİNDMMMrninİMrfH 4. Sayfada IblANBUL 2UUA 999 Kuşatılan kent Istanbul • îstanbul'a saatte 25 kişi geliyor. Bu, bir günde 600, bir ydda ise yakîaşık 219 bin kişi demek. Araştırmalar, gelenlerin yüzae 70.58 gibi büyük bir kısmının ekonomik nedenlerle göç ettiğini gösteriyor. • Göçle mücadele, hiçbir dönemde istenilen başarıvı sağlamadı. Yasaklar, vizeler, hatta kanlı mücadeleler, Kürt ve Arnavutların kentten Î ıkarılması gibi kararlar, stanbul'a alcan insan selini önlemeye yetmedi. • Ilk gecekondunun yapıldığı Zeytinburnu, 40 yıTda Türkiye'nin 20. büyük ilçesi durumuna geldi. "Göçümüz a§ için, iş için" diyenlere, son 10 yılda "Göçümüz yaşamak için" diyenler eklendi. • Istanbul'da göçle gelenlerin başını Sıvaslılar çekiyor. îstanbul'a en uzak kent Kars'tan insanlar göç ederken Zonguldak gibi yakın bir kentten göç edilmiyor. ffifŞE YUHM 'ın yaa dizisi yarın Kentin asıl sahipleri çıktı Y A L Ç I N < ^ A K I R tstanbul kokuyor... Kentin dört bir tarafından ya- nık et kokulan yükseliyor. Bütün büyük meydanlar işportacılar ve seyyar gıda pazarlamacılanyla dol- muş. Nereden nasıl çıktıklan, ne zaman hazırlan- dıklan. kimden ızm aldıklan dahı belli olmayan yüzlerce insan içecek kasalannı ters çevirip üzer- lenne sokaklardan toplama reklam tabelalannı ko- yup masalar yap- • Arkası Sa. 17,SiL l'de YoLsııziıık diinyayı sardı • Uluslararası örgütlerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olaylan, dünya kamuoyunun bu kuruluşlara duyduğu güveni sarstı. • BM'ye bağlı askeri birliklerin Somali'deki fiyaskosunun ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün Japon Başkanı Nakajima'nın, ırkçı yaklaşımlan nedeniyle istifası İStendİ. • 8. Sayfada NATO'NUN 'PATRONU' HESAP VERDİ • 8. Sayfada Ebola virüsü engel tanıımyor • Zaire'de ortaya çıkan ve 'dünyanın en öldürücü virüslerinden biri' olarak tanımlanan Ebola, 100'den fazla insanın ölümüne neden oldu. • Salgının yayılmasmı önlemek amacıyla olağanüstü önlemler alınırken başkent Kinşasa'ya sıcramaması için kente giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bir yetkili, "Salgmın yayılması korkunç sonuçlar doğurur" dedi. • 9. Sayfada OLAYLARIN ARDCNDAKİ GERÇEK Zirve ve Türkiye... ABD Cumhurbaşkanı Bill Cfnton'la, Rusya Federasyo- nt Deviet Başkanı Boris Yelt- sin'in Moskova zirvesinde bu- lujup konuşmalan çeşitlı yo- rumlara yol açtı. Yorumlar değişiktir. Kimine göre Clinton, Yelt- sin'e ödünler verdi. Kimine göre böyie bir şey yok. Ame- rikan basını Clinton'un "zirve- de başanlı olmadığım" ileri sü- rüyor; "Clinton, Yeltsin gibi ssutıoş ve geleceği belirsizza- yıf bir liderin karşısmda neden bu kadar çok ödün verdi" diyesoruyor; Başkan'ı "ABD'nin çıkahannı konıya- mamatda" suçluyor. Bu köşede, Clinton'un Moskova'da ne verip ne aldı- ğını tartışacak değiliz; ancak dış basında çıkan bütün ha- berierin ve yorumlann belirtti- ğine göre, iki deviet başkanı- nın zirvedeki konuşmalan böl- gemize ilişkin sorunlar çevre- sinde dönenmiştir; Kafkas- ya'da ve Iran'da olanbitenler- le ilgili pazarlıklar gündemde- dir: Moskova, Tahran'a dönük nükleer işbirliği etkinliğinden vazgeçecek mi?.. AKKA (Av- rupa Konvansiyonel Kuvvet Indirimi Anlaşması) bölgede tüm koşullanyla geçerli olacak mı?.. Moskova, Kafkasya'ya silah yığabilecek mi?.. Konu- lann hepsi Türkiye'nin yama- cında, komşulanmız kesimin- de olanbitenlerle ılgılidir. Daha başka deyişle Ameri- ••• • Arkası Sa. 1'7, Sü. 9'da B U G U N Y A R I N DİR6İ! W PARASI2 MZAfl EKJ GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ahh Oemokrasi... Fıkra bu ya, Clinton, Yeltsin ve Demirel bir fırsatını bu- lup Tann huzuruna çıkmışlar. Henüz bu dünyadan elleri- ni eteklerinı çekmeden ama. Hanı Özer Bey arada bir Başbakanlık Konutu'nda konsantrasyona girip Tann ile ıletışım kuruyor ya, bu da ona benzer bir şey olmuş. SÖzü önce Clinton almış. Sormuş: - Tannm, benim ülkemde hâlâ büyük bir zengin-fakir uçurumu var. Birtıirine benzer ıki parti iktidara geliyor. Acaba ülkeme gerçek demokrasi ne zaman gelir? mArkasıSa.l7,SH3te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog