Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

*I2MAY1S1995CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Yunanistan'a yenl fırkateyn • ATİNA(AA)- "Yunanistan'ın Hollanda'dan satın aldığı üçüncü fırkateynin, 15 mayısta Yunan Donanması'na katılacağı açıklandı. 'Standart' tipi firkateynin, yeni silah sistemleri ile donatıldığı ve 'Navarino' adı verildiği belirtildi. Söz konusu firkateynin Yunan Donanması'nın Ege'deki fılolannda görev yapacagı bildirildi. Braksel'de grev sürüyor • BRÜKSEL(AA)- Avrupa'nın en önemli havaalanlan arasmda yer alan Brüksel'in Zaventem Havaalanı'nda kontrol kulesi görevlilerinin, iki ay aradan sonra tekrar başlattıklan ikişer saatlik grevler, büyûk maddi kayıplara ve hava trafiğinde geniş kapsamlı aksamalara yol açıyor. Bir haftadır her sabah ve öğleden sonra ikişer saatlik grev nedeniyle uçak seferleri iptal ediliyor ve rötarlar oluyor. Romanya'da gösteri • BÜKREŞ(AA)- Romanya'nın başkenti Bûkreş'te yaklaşık 6 bin kişi, monarşinin geri gelmesi için gösteri yaptı. Kral 1. Carol'un taç giymesinin 144'üncü yildönümünde yapılan gösteriye katılan, 1947'de komünistler tarafindan ıktıdardan uzaklaştınlan Kral Michael'ın taraftarlan, dinsel bir anma töreni düzenlemek istediler. Ancak göstericiler, polisin izin vermemesi ûzerine bu durumu taş atarak ve ıslık çekerek protesto ettiler. Oklahoma'dakl patlama • WICH1TA(AA)- • ABD'de Oklahoma City'de 19 nisanda bir kamu -binasına karşı düzenlenen bombalı saldınmn ikinci sanığı Terry Nichols, saldınya katılmakla resmen suçlandı. 165 kişinin ölûmüne neden olan .saldınyla ilgili olarak tutuklanan ilk sanık •Timothy McVeigh'ın arkadaşı olan 40 yaşındaki -Nichols, önceki akşam Oklahoma City'e getirildi. Ruslar Çeçen koyunu bombaladı: 7 ölü • MOSKOVA (A.A) - Rus helikopterleri Groznı"nin güney- doğusundaki Serzenyurt köyünü dün bombaladılar. Saldın sırasında 7 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Çeçenistan Devlet Başkanlığı sözcüsü Movladi Udugov, Moskova radyosu Echo'ya yaphğı açıklamada, rus birliklerinin aynı köye önceki gün de roket ve toplarla saldırdıklannı söyledi. Agusta skandab • BRÜKSEL (A.A) - NATO'nun Belçikalı Genel Sekreteri Willy Claes, Agusta yolsuzluğu nedeniyle yann veya 15 Mayıs pazartesi günü adli makamlar tarafindan sorguya çekilecek. Fransız AFP ve Belçikalı Belga haber ajansılannın, VVilly Claes'ın önûmûzdeki hafta Türkiye ve Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacağını bildirmelerine rağmen, NATO Basın Sözcüsü bu yönde hiçbir resmi açıklama olmadığını duyurdu ve bu haberleri yalanladı. Ingiltere'de ilkokullarda uyuşturucu • LONDRA(A^)- Ingiltere'de uyuşturucu salgınının ilkokullara sıçramasının ardından büyük bir mücadele kampanyası başladı. Çocuklan uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek için anaokullan ve ilkokullara özel dersler konuluyor. Programda, 4 yaşından başlayarak çocuklara uyuşturucu, zamk koklama, sigara ve alkolün zararlan anlatılacak. lngıltere Içişleri Bakanlığı verilerine göre 12-13 yaşındaki çocuklann yüzde 3'ü uyuşturucu kullandığını " söylüyor. 14-15 yaş kuşağında ise oran yüzde 14'eyükseliyor. Ntikleer süalüara veda• Nükleer Silahlann Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) süresiz olarak uzatılması için uzlaşmaya vanldı. Dış Haberler Servisi - Nükleer Silah- lann Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) süresinin uzatılması için New York'ta dört haftadır süren konferansta uz- laşmaya vanldı. Konferansa katılan 178 ülke, 25 yıldır yürûrlükte olan antlaşmanın süresiz olarak uzatılmasını kararlaştırdı. Böylece bundan sonra hiç bir ülkenın nükleer silah ürete- memesi karara bağlandı. New York'taki Birleşmiş Milletler bina- sında yapılan konferansta karar, konsensus sağlanamamasına rağmen çoğunluğun bu- lunduğu gözönünde tutularak alındı. 17 ni- san tarihinden bu yana anlaşmanın gelece- ğinin tartışıldığı konferansta alınan karar, tarihi' olarak nitelendirildi. Karar, bilinen 5 nükleer güç ülkesi ABD, Çin. Ingiltere, Fransa ve Rusya'run nükle- er silahlannı yok edip, nükleer güçlerini banşçı kanallara aktarmalanru ve nükleer denemelerin sona erdirilmesini öngörüyor. Anlaşmayı Israil, Hindistan ve Pakistan'ın imzalamayı reddettiği bildirildi. Bu 3 ül- kenin uzun zamandır nükleer silahlara sa- hip olduğundan şüpheleniliyordu. Suriye karşı çıktı Sunye, Israil'ın elindeki nükleer silah- lann denetleme sistemine dahil edilmeme- si halinde karan tanımayacağını açıkladı. Suriye temsilcisi Tahir Hüseyni karardan sonra yaptığı konuşmada, Israil'in elinde mevcut olduğu bilinen nükleer silahlann denetleme sistemi içine alınmadığı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IA- EA) denetimine tabi tutulmadığı takdirde ülkesinin, sözleşmenin süresiz uzatılması- na karşı olduğunu bildirdi. Denetim güçlendirilecek New York'ta toplanan uluslararası kon- ferans tarafindan kabul edilen Nükleer Si- lahlann Yayılmasını Önleme Antlaşması (TNP) başlıca iki noktayı içeriyor: 1 - Gözden geçirme ve denetleme meka- nizmalannın güçlendirilmesi. 2- Nihai amaç olarak nükJeer silahsız- lanmaya ulaşılabilmesi için gerekli pren- sip ve hedeflerin tespit edilmesi. Konferansa katılan Arap Birliği'ne üye 22 ülkeden 16'sı önceki gün Mısır'ın ön- derliğinde îsrail'in anlaşmaya dahil olma- sını ve nükleer tesislerini uluslararası de- netime açmasını öngören bir karar tasansı hazırlamışlardı. Ancak başta ABD olmak üzere diğer bazı devletlerin Arap Birliği üyesi ülkeleri ikna etmeleri üzerine Israil adı taslaktan çıkanldı, yerine tüm Ortado- ğu ülkelerini kapsayan'bir taslak geliştiril- di. Israil dışında bölgede NPT'ye dahil ol- mayan diğer üç devîetin (Umman, Cibuti ve Birleşik Arap Emirlikleri) herhangi bir nükleer programı olmadığı biliniyor. İsraiTe yöneük tehdit Israil Dışişleri Bakanı Şimon Peres, dün gazetecilere bir açıklama yaparak bölgede Fsrail'e yönelik tehdit sürdüğü sürece NPT'yi imzalamayacaklannı bildirdi. Pe- res. "ısrail'invarlığınayöneliktehdhiersür- dükçe NPT'yi imzalamamakta kararbvız. Bu tehditfcrin başında da Ortadoğu banş sürecinin sona ermesinL İsrail'in yok olma- sını isteyen ve kendisi de nükleer silah sahi- bi olmak için uğraşan İran getiyor. Bizi teh- dit eden bu insanlaruı işini kolay laşürma- mn anlamı >ok* diye konuştu. Anlaşmanın ana maddeleti Kabul edilen karar metnınde yer alan önemli noktalar şöyle: • Gözden geçirme konferanslannın her 5 yılda bir yapılmasına devam edılecek ve ılk konferans 2000 yılında toplanacak. • Tüm ülkelerin TNP'ye katılmalan önerildi. • Nükleer silahlann yayılmasının nükleer savaş tehlikesinı arttırdığı gerekçesıyle yayılmanın önlenmesi planlandı. • Nükleer denemelerin yasaklanması görüşmelennin en geç 1996 yılında tamamlanması öngörüldü ve o tarihe kadar nükleer ülkelerin bu tür denemelerden kaçınmalan talep edildi. • Nükleer silah yapımında kullanılan maddelenn üretimini yasaklayan bir sözleşme hazırlanması için müzakerelere başlanması ve bu müzakerelerin en kısa sürede sonuçlandınlması istendi. • Nükleer silahlardan anndınlmış bölgeler oluşturulrnasının bölgesel ve dünya çapmda banş ve güvenliği arttıracağı vurgulanarak bölge ülkelerinın kendi aralannda müzakerede bulunmalan teşvık edildi. Nükleer sılahtan annmış bölgelere örnek olarak, gerginliklerin fazla olduğu Ortadoğu göstenldi. • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA), nükleer enerjinin banşçı amaçlar dışında kullanılmasını engellemek amacıyla denetimlerinı sıkılaştınlması kararlaştınldı. Konferansın hedeflen arasında evrensellik, nükleer silahlann yayılmasını önleme, nükleer sılahsızlanma, nükleer silahlardan anndınlmış bölgeler oluşturulması ve güvenlik garantıleri bulunuyor. 'Clinton "Veltsin'e boyun eğdi' • ABD Başkanı, Moskova zirvesinde Rusya'ya verdiği ödünler nedeniyle eleştiri topladı. Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill Clintonile Rusya Devlet Başkanı Boris Yehsin arasında önceki gün Moskova'da yapılan zirvede Rusya'nın kopardığı ödünler. Clinton'ın yoğun eleştiri topla- masına neden oldu. Amerikan Kongresi ve basın, Clinton'ı 'ABD'nin çıkarlannı koruya- mamakla'suçladı. Moskova'da önceki gün ya- pılan zirvede Rusya yalnızca Iran'a nükleer silah yapımında kullanılabilecek olan gaz santrfûjü satışından vazgeç- miş, buna karşılık lran'da nük- leer reaktör yapımı, NA- TO'nun genişlemesi ve Çeçen- ya gibi konularda geri adım at- mamıştı. Rusya, üstelik Avru- pa'da Konvansiyonel Kuvvet Indirimi Anlaşması (AKKA) konusunda da ABD'nin ödün vermesini sağlamıştı. Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi kanat dün Clin- ton'ın Moskova zirvesindeki tutumunu sert bir dille eleştir- di. Zirveyi ABD için 'tam bir başansızlık' olarak nitelendı- ABD Başkanı Bill Clinton ve Rusya Devlet Başkanı Boris YeJtsin önceki günkü zirve sonrasında bir arava gediler. ren Cumhuriyetçiler, Başkan Clinton'ı 'ülkenin çıkarlannı koruyamamakla' suçladılar. Amerikan basını da zirve so- nuçlanna sert tepki gösterdi. Pek çok basın ve yayın kurulu- şunda yayımlanan yorumlarda "Clinton, Veltsin gibi sarhoş ve geleceği beiirsiz, zayıf bir lide- rin karsKinda neden bu kadar çok ödün verdi" sorusu sorul- du. The New York Times gaze- tesinde ünlü yorumcu W illiam Safîre'ın imzasıyla yayımla- nan yazıda ise Clinton'ın Mos- kova'da 'zayıFkaldığı ifade edilerek Amerikan başkanı 'naiflikle'suçlandı. ABD Başkanı Clinton dün sabah ABD'nin Rusya Büyü- kelçiliği'nde verdiği kahvaltı- da Rusya muhalefetinin lider- leri ile biraraya geldi. Rusya başkanlık seçımlenne katıla- cak olan liderleri kahvaltıya davet eden Clinton, aşın sağcı lider VTadimirJirinovski'yı lis- tesinin dışı bıraktı. Beyaz Saray basın sözcüsü Mike McCurry'nin görüşme- den sonra yaptığı açıklamaya göre, Rus muhalefet liderleri ülkelerinin 1930'larda ABD'nin yaşadıgj 'Büyük Bu- nalım' benzeri bir bunalım ya- şadığını söylediler. Kievziyareti _ ABD Başkanı Bill Clinton. Rusya'daki temaslannı ta- Zirveye tepki Tahran memnun ABD Başkanı Bill Clinton'ın Rusya'yı lran'Ia nükleer ışbirliği yapmak karanndan vazgeçiremeyişi, Tahran'da büyük memnuniyetle karşılandı. lran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmut Vaezi, zirve üzerine yaptığı değerlendırmede, "Rusya, lran ile imzaladığı, Buşehr'de bin \l\Vlik srvil nükleer reaktör inşaannı öngören anlaşmayı gerçekleştirecektir" dedi. Vaezı Moskova ile Tahran arasındaki nükleer işbirliğini araşhrrriak amacıyla bir ortak komisyon kurulmasını olumlu karşıladığım belirtti. mamladıktan sonra dün Uk- rayna'nm başkenri Kiev'e geç- ti. Clinton, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma ile birlikte Mariyinski Sarayı önünde yağmur altında yaptı- ğı açıklamada. "ABD ve Bata, daima Ukrayna'nın yanında olacaktır" dedı. CLİNTON YUMUŞADI; AKKA'da değişiklik gündemde Dış Haberler Servisi - Avrupa Konvansi- yonel Kuvvet Indirimi Anlaşmasf nın (AK- KA) değiştirilmesi. yeniden gündeme geldi. Rusya De\ let Başkanı Boris Yettsiıı ve ABD Başkanı Bill Clinton arasında önceki gün ya- pılan zirvede, Clinton" ın Rusya'nın istekleri- ne ılımlı bir yaklaşım sergılediğı bildirildi. Zirvenin ardından. Moskova yönetimı AK- KA'ya uymayacağını daha açık biçimde ifa- de ermeye başladı. Zirve sonrasında düzenlenen basın toplan- tısında Yeltsin "Clinton, görüşmemiz sırasut- da. Rusya'nın AKKVnın değiştirilmesi olası- lığı konusundaki tutumunu destekleyici bir ta- vır sergfledi" diye konuştu. Clinton da açıklamasında 'AKK-Vda baa düzeltmelere gidilebileceğini'belirtırken 'an- laşmanın ilkelerine bağlı kabnması' gerektiği- ni vurguladı. Rus yetkılıler, daha önce "AK- KA'dançekilebiliriz". "Kanatsnurlamalanna uymavaDİMriz" şeklınde açıklamalar yapıyor- lardı. Antlaşmada öngörülen güç miktannın bu yılın kasım ayına kadar bölgede yerine ge- tirilmiş olması gerektiğini anımsatan yetkili, "Ancak bu indirimL özellikle de güney kesim- de (Kuzey Kafkasya) yapmayacağız" dedi. Rusya, anlaşma uyarınca özellikle Kuzey Kafkasya"da bulundurması gereken güç mik- tannı yetersız görüyor ve bunun yükseltilme- smi istiyor. Bu talebe şiddetle karşı çıkan Tür- kiye tarafindan daha önce yapılan açıklama- larda 'anlaşmanın bir bölümünün uygulan- mamasının. AKK_\'\ı tamamen ortadan kal- dıracagı' anımsatılmıştı. 18 Mayıs Perşembe günü Bu gazetede "herşeyı bilen' ve size akıl öğreten köşe yazarları yok. Ama herbiri kendi alanında uzman, geniş bir yazı kadrosu var. Bu gazete ne bir sermaye grubuna, ne de siyasi bir akıma angaje. Ak ve kara bu gazetede olduğu gibi görünecek, halkımızın deyişine uygun! Haber ve yorum birbirine kanşmayacak. Bu gazete size yalnızca doğruları çıplak yazan bir gazete verecek. Karşılığında kendisine vakit ayırmanızı isteyecek. Bu gazete, rengini boyasından değil, ıçeriğinden alacak. Bağırıp çağırmayacak, moral hocalığı yapmayacak. Bu gazete okuyucu "avlamayacak'. Tiraj için kimseye kur yapmayacak. Bu gazete, referans gazetesi olacak. 1 8 M A Y I S ' T A B A Y İ N İ Z D E GCNUK SAZZIE Akav Cad No 10 Bakanlıklar Ankara Tel (312) 419 01 75 Faks (312) 425 n A OPEBASYONDA TARİHİ TURBE YANDI. 35 KlSröLDU Keşmir'de Hiıuhı Müslüman Dış Haberler Servisi - Hint ordu birliklerinin dün sabaha karşı Keşmir'in Sri- nagar bölgesindeki bir cami- ye düzenledikleri operasyon- da 35 Müslüman militan öl- dü. Operasyon sırasında alev alan tarihi türbe ile 650 ya- şındaki Şehy Nurreddin Vfeü mozolesi tamamen yandı. 14. yüzyıldan kalma tarihi türbenin yanması tepkilere yol açtı. Operasyonu poresto için 20 bin kişi yürüdü. Güvenlik güçleri, Şarar-ı Şerif kenti camiine mevzile- nen ve aynlıkçı Müslüman gerillalan olduklan iddia edilen gruba karşı dün gece geç saatlerde operasyon dü- zenlediler. Müslümanlann sembolü olarak kabul edilen türbenin yakılmasının ardından şid- detli çatışmalann yaşanma- sından korkan yetkili ler Sri- nagarbölgesinde sokağa çık- ma yasağı ilan ettiler. Asker- lere, yasağı ihlal edenleri gördükleri yerde vıırma em- ri verildiği bildirildi. Ancak halk sokağa çıkma yasağını dinlemeyerek sokağa dökül- dü. Cadora kasabasında 20 bin kişi Hindistan karşıtı slo- ? PAKİSTAN KEŞMİR DSrinagar *- HİNT ~ fOKYANUS \ ^fS HİNDİSTAN 1 z o ganlar atarak yürüdüler, as- keri araçlan taşladılar ve so- kaklarda tekerlek yaktılar. Polisin göstericileri dağıt- mak için gözyaşartıcı bomba attığı ve yer yer göstericile- rin üzerine ateş açtığı bildi- rildi. Çatışmalarda 2 gösteri- cinin öldüğü kaydedildi. Müslüman gruplar tür- benin hükümet askerleri ta- rafindan yakıldığını ileri sü- rerken hükümet ise camide mevzilenen militanlann ka- çabilmek amacıyla tarihi ya- pıyı ateşe verdiklerini iddia ediyor. Çafaşmalar sürüyor Üst düzey bir yetkili, ca- miden kurtulmayı başaran diğer Müslüman militanlar ile askerler arasındaki çatış- malann sürdüğünü bildirdi. Bir polis yetkilisi. operas- yonun gece yansı gerçekleş- tiğini ve operasyonda zırhlı araçlann kullanıldığını söy- ledi. Catışmada aynca 7 as- kerin de öldüğü ileri sürüldü. Pakistan-Hindistan gerginliğinin merkezi: Kesmir Müslümanlar bağımsızlık istiyor Dış Haberler Servisi - Hindistan çok dilli ve çok dinli bir yapıya sahip. Bu "küMrler mozaiğjnde" yaklaşık 900 milyon insan yaşıyor. Nüfusun büyük çoğunluğunu yüzde 83 gibi bir oranla Hindular oluşturuyor. Onlan yüzde 11 gibi bir oranla Müslümanlar, yüzde ikilik oranlarla Hıristiyanlar ve Şıiler izliyor. Resmi dil Hindu dili, yardımcı dil ise Ingilizce. 16 farklı dilin konuşulduğu Hindistan'da yüzde 72'lik bir oranla Hindu-Aryenler en kalabalık kesimi oluşturuyor. Diğer etnik gruplann başında yüzde 25'le Dradivienler ve yüzde 3'le Moğollar geliyor. 18. yüzyılda Ingiltere'nin sömürgesi olan Hindistan 1935'te yasal bir statüye kavuştu. Ingiliz hükümefi, Ingiliz Hindistan'ını Hindistan ve Pakistan olmak üzere iki idari yönetime ayırdı. İki idari bölge arasında 1947'de Keşmır konusunda anlaşmazlık çıktı. 1949'da vanlan anlaşmada Keşmir bölgesi paylaşıldı. Bölgenin üçte biri Pakistan'a geri kalan üçte ikisi ise Hindistan yönetimıne geçti. Çatışmalarda, 200 bin bin kişi yaşamını yitirdi. Ancak Keşmir konusu iki ülke arasında sürekli sorun oldu. Pakistan askçrlerinin 1971'de Bengal'e saldırmalanyla iki ülke arasında savaş çıktı. Savaş 1976'yadeksürdü. Hindu yönetimi altında yaşamak istemeyen Keşmir'deki Müslüman gruplar bağımsızlığı savunuyorlar. 1990'da yönetime karşı geniş bir muhalefet başlatan Müslümanlar ile hükümet askerleri arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son beş yıl içinde çıkan çatışmalarda 11 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Hindistan Pakistan'ı Keşmir'deki Müslüman militanlara yardım etmekle suçluyor. Hindistan hükümeti Keşmir'de seçimler yapılabilmesi için hazırlıklar yapıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog