Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12MAYIS 1995 CUMA 8 DIŞ HABERLER Ralsancart, CMrac'ı kııtladı • TAHRAıN (AA) - Iran Cumhurbaşkanı AIi Ekber Hasimi Rafsancani, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlenni kazanan Jacques Chırac'a bir kutlama mesajı gönderdi. Rafsancani "Chirac'ın deneyimi ve Islam dünyasına karşı olumlu yaklaşımı nedeniyle Iran- Fransa ilışkılerinin gelişme göstereceğıne ınandığını" bildırdi. Bush, silah derneğinden ayrıldı • HOUSTON(AA)- ABD eskı Başkanı George Bush. ülkenin en büyûk silah yanlısı lobi grubu Ulusal Silah Derneği'nden (NRA) istifa etti. Bush, ıstifa mektubunda, dernek başkan yardımcısı Wayne La Pierre'nin Oklahoma'daki bombalı saldından sonra federal güvenlik görevlilerini "hükümetin eşkıyalan " olarak tanımlamasını protesto etmek için dernekten istifa ettiğini bildirdi. Sanin gan soruşturması • PERTH(AA)-Tokyo metrosuna geçen mart ayında yapılan ve 12 kişinin ölümü ve 5 bin 500 kişınin zehirlenmesiyle sonuçlanan gaz saldınsınıtı tek zanlısı Aum tarikatının, Sann gazını daha önce Avustralya'nm batısındaki bir bölgede koyunlar üzerinde denediği iddia edildi. West Australian gazetesi, Perth'in kuzeyinde Banjawarn'daki koyun çıftlığinde ölü bulunan yirmi koyunun postu üzennde ınceleme yapıldığını ve Sarin'den türeyen bir asidin bulunduğunu duyurdu. G. Afrika'da yüz madenci öldü • JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'da bir yeraltı demiryolu katannın madencileri taşıyan asansöre çarpması sonucu 100 madencinin öldügü bildirildı. Anglo American şırketi, kazanın önceki gece geç saatlerde Johannesburg yakınındaki Vaal Reef madenınin bm 700 metre altında meydana geldiğini bildirdi. Tahran'da hoşnutsuziuk • TAHRAN(AA)- SSCB'nin çöküşünden sonra Ortaasya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışan Iran. bu yakmlaşmanın yan etkilerinden rahatsız. lran'ın Orta Asya ülkelerine çıkış kapısını oluşturan tarihi Meşhed kentinde, kent yönetiminin Orta Asyalı turistlerin yarattığı mal kıtlığı ve pahalılık nedeniyle. yetkilı birkaç mağaza dışında, kent esnafirun eski Sovyet curnhuriyetlerinden gden turistlere mal satmasını yasakladığı bildirildı. Kıbrıs'a çözüm için zirve hazırhğıREŞATAKAR LEFKOŞA - Kıbns sorununa çö- züm bulmak amacıyla yürûtülen diplomatik çabalar, KKTC'de cum- hurbaşkanhğı seçimlerinin sonuç- landınlmasından sonra hız kazandı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyı daimi üyesi ülkelerin Kıb- ns büyûkelçileriyle dün görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş, Rum tarafının uzlaşmazlığı ko- nusunda uyanda bulundu. BM Ge- nel Sekreteri'nin Kıbns Özel Tem- silci Yardımcısı Gustave Feissel, Kıbns sorununun çözümü için 15 mayıstan sonra zirve yapılması için çaba gösterdiklenni söyledi. Ingiltere, ABD, Fransa. Avrupa Birliği (AB), Çin, Rusya büyükelçi- leri ve BM Temsılci Yardımcısı Fe- issel ile dün ayn ayn görüşmelerde bulunan Denktaş, Kıbns konusunda 'gizli plan veya harita' bulunup bu- lunmadığını öğrenmek istedi. Denktaş, dünkü temaslan çerçe- • BM Genel Sekreteri'nin Kıbns Özel Temsilci Yardımcısı Gustave Feissel, Kıbns sorununun çözümü için 15 mayıstan sonra zirve yapılması için çaba gösterdiklerini söyledi. vesinde Feissel ile de bir araya gel- ABD'nin de zirve konusunda uğraş di. Feissel bu görüsme esnasmda Denktaş'ı rahatlatan açıklamalarda bulundu. ABD ile Ingiltere'nin, Kıbns'la ilgili olarak 'gizli bir plan' veya 'gizli bir harita' hazırlamadığı- na dikkat çeken Feissel "Ortada böylebir şey yok. Ancakzirvetoplaıı- tdannın başlaması için büyük çaba sarfediyoruz" dedi. 'Al-rer' yöntemi Denktaş-Klendes zirve toplantı- lannın yakın bir gelecekte gerçek- leştirilmesi için Genel Sekreter'in Özel Temsilcisi Joe Clark'ın da 15 mayısta adaya geleceğine dikkat çe- ken Feissel, görüşmelerde 'al-ver' yönteminin uygulanacağını bildirdi. Feissel, BM gibi Ingiltere ve vermesini memnunlukla karşıladık- lannı belirtirken "Hatta Türldye ile Yunanistan'uı da bu uğraşlara kabl- masını benimsemekteyiz" dedı. Denktaş. cumhurbaşkanlığı sara- yında gerçekleşen görüşmelerde, söz konusu ülkelerin büyükelçileri- ne, Rum Yönetimi ile Yunanıstan arasındaki Türk aleyhtan girişimle- ri şikayet etn. Rum Ulusal Konse- yi'nin, Atina'da Yunanistan Başba- kanı Andreas Papandreu ile yapıl- mış olduğu toplantı sonrasmda orta- ya çıkan durumun hoş olmadığına dikkat çeken Denktaş, "Rum-Yiınan ikilisi Kıbns'ı bir Yunan adası olarak görmekten vazgeçmelidir'' dedı. Denktaş, görüşmeleri tamamla- dıktan sonra yapnğı açıklamada, Rum tarafının toplumlararası görüş- meleri. 'Kıbns sorununun 1%3'de değiL 1974'de başladığj ve Denktaş yerineTürkiye'yi muhatapalma' te- melıne oturtma çabalannı yoğunlaş- tırması konusunda diplomatlan uyardıgını bildirdi. Görüşrüğü ABD ve BM temsılci- sinin, Klerides'in öne sürdüğü 'ABD-İngüiz planı' olmadığını teyit ettiklerini ve tatmin olduklannı ifa- de eden Denktaş. şöyle devam etti: "Kamuoyu araşürnıalannda. Kıb- ns Türk halkınm yüzde 75'i Tûrki- ye'siz bir AB'ye gjrmeyeceğini açık- ça göstermiştir. Biz, başlatılnuş oian görüşmelerde, İsviçrevari bir kanto- nal egemenligin, - Kıbns'ta federe de> lerkrin egemenliği haline dönüş- türükcektir-görüşülmesinehazırve razryız. Ama Rumlar'ın istediği şe- küdesadece Yunanistan'uı var okJu- ğu AB'je girmeyi çıkar yol olarak görmüyoruz. Bu baül, sakat bir yol- dur. Bu bir tuzaktır. bu tuzağuı içe- risine girmeye niyetimiz yokrur." Clinton'ın Kıbns temsilcisi VVilliams kararlı ABD: Çözüm zamanı geldi FUATKOZLUKLU WASHINGTON - ABD'nın Kıbns Özel Koordinatörü James VVilliams, Kıbns sorununa taraf herkesın 'çözüm için zamaıun geldiği" düşüncesınde olduğunu söyledi. ABD Başkanı Bill Clinton tarafından geçen ay büyükelçi unvanı verilen VVilliams, Senato Dış Ilişkiler Komitesi'nde büyükelçiliğinın onaylanması öncesinde düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı ve sorulan yanıtladı. ABD Kıbns Ozel Koordinatörü, Tacikıstan, Ermenıstan, Estonya, Çek Cumhunyeti ve Litvanya'ya atanan büyükelçilerin de dinlendiği oturumda yaptığı konuşmada. Başkan Bill Clinton'ın Kıbns sorununun çözümüne verdığı öneme değındı ve •Clinton'ın, çözüme ulaşması için çabalanna yoğunluk vereceğini söylediğini' hatırlattı VVilliams, Clinton'ın bu çerçevede 18 yıldır ilk kez 'özel temsilci' (Richard Beattie) atadığma dikkat çekerek Beattie. Avrupa ve Kanada Işlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke ve Lefkoşa büyükelçilen Richard Boucher ile birlikte Kıbns sorunu konusunda çalışan bir 'eldp' oluşturduklannı anlattı. Adadaki sorunun çözümü için taraflann Birleşmiş Milletler'in hazırladığı Güven Arttıncı Onlemler (GAÖ) paketı üzerinde uzlaşarak uygulamaya gitmelerinı sağlamaya çahşacaklannı anlatan VVilliams, Clinton yöneriminın amacının 'iki kesimli ve iki toplumlu federal bir Kıbns' olduğunu vurguladı. Azerbaycan ile Ermenistan, ellerindeki tüm savaş tutsaklannı serbest bırakıyor Bakü-ErivanjestleşmesiDış Haberler Servisi - Erme- nistan ve Azerbaycan, Dağlık Ka- rabağ'daki çatışmalar sırasında ele geçirilen savaş tutsaklannı karşılıklı olarak serbest bıraka- cakJannı açıkladılar. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Boris Yelt- sinAzeri-Ermeni banşı için devre- ye girerek Ermenistan'ın elinde- kı savaş esirlerini bir an önce ser- best bırakmasını istedi. Ermenistan yönetiminin, önce- ki gün tüm Azeri savaş tutsaklan- nı serbest bırakacağını açıklama- sının ardından dün Azerbaycan yönetimi benzer bir adım atarak Ermeni savaş esirlerini bırakaca- ğını açıkladı. Rus Interfaks ajansının haberi- ne göre Azerbaycan Ulusal Gü- venlik Bakanı Namık Abbasov dün Uluslararası Kızılhaç Komı- tesi 'ne bir mesaj göndererek Aze- ri hükümetinin karannı bildirdi. Abbasov, ajansa yaptığı açıklama- da Azerbaycan'ın 25'i asker ol- mak üzere toplam 35 Ermeniyi serbest bırakacağını söyledi. Abbasov, Bakü'nün bu karan Rusya ve Avrupa Güvenlik ve tş- birliğı Teşkilatı'nın (AGÎT) iste- ği üzerine aldığını açıkladı. Ermenistan'ın elinde 23 Azeri savaş esiri bulunduğu sanılıyor. YeHsiıTden çağn Rusya Devlet Başkanı Boris Yehsin, Azeri-Ermeni ateşkesınin birinci yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dev- let Başkanlan'na gönderdiği me- sajda, ışgal topraklannın boşaltıl- masını istedi. AA'nın haberine göre mesajda. çatışmada taraf olarak doğrudan, Ermemstan yönetimini kabul edildi. Rusya Devlet Başkanlığı tara- fından yapılan açıklamaya göre Yeltsin mesajmda, bir yıllık ateş- kesin her iki halkta da kalıcı bir banş ümidi doğurduğunu ve bu beklentinin hayal kınklığı ile so- nuçlartmaması gerektiğinin öne- mini vurguladı. Çatışmanın ortaya çıkardığı so- runlar ne olursa olsun, artık bun- lann mutlaka sıyasal yollarla hal- ledilmesi gerektiğini vurgulayan Yeltsin, "Azerbaycan ve Ermenis- tan yöneticilerinin. iki yıl önce Moskova'da başlatılan görüşme- lerearük köklü bir ivme kazandır- malarmı bekliyoruz"dedı. tki tarafın da savaş esirlerini acılen bırakacaklannı ümit ettiği- ni kaydeden Yeltsin, devlet baş- kanlanndan 'yeniden güç kullan- ma yöntemine başMirmamalan- nı' istedi. BM'den Hırvatistan'a suçlama • Birleşmiş Milletler, Hırvatistan'ı Banş Gücü'ne bağlı askerleri çatışmalarda kalkan gibi kullanmakla suçladı. Dış Haberler Servisi - Hırvat askerleri ile Sırp birlikleri arasındaki ça- tışmalar sürüyor. BM, Hırvatlan Banş Gücü askerlerini çatışmalarda kalkan gibi kullanmakla suçladı. Sırplar yoğun Hırvat bombardımanı altındaki Brcko köprüsünü kapat- tılar. Hırvatistan'da da Krayinalı aynlıkçı Sırp- lar Hırvat merkezlennı yoğun top ateşine tuttu- lar. Hırvat hükümeti iki kişinin yaralandığını bil- dirdi. BM, Hırvatlan Banş Gücü'ne bağlı askerlen Sırplarla çatışmalannda kalkan gibi kullanmak ve onlara tutsak muame- lesi yapmakla suçladı. Hırvat ve Sırp askerleri arasındaki çaüşmalar sürerken Sırp siviDer başka böigelere tahliye edihyor. Yetkililer, en son olayın ülkenin doğu- sunda yaşandığını söylediler. 22 Çek askerinin kaldığı ayn iki karakolun çevresinde çatışma çıktıgını ve daha sonra Hırvat askerlerinin karakollann çevresine mayın döşediklerini belirt- tiler. Mayınlar nedeniyle karakollann- dan çıkamayan Çek askerlerinin ça- tışmanın ortasında kaldığını ve haya- ti tehlike atlatıklannı bildirdiler. Yet- kililenn "bardağı taşıran son damla" olarak nitelediği olayın ardından BM'nin Hırvatistan'ı ciddi bir şekilde uyarması beklenıyor. 1 kişi öldü Sırbistan'ın Bosna sınınndaki Ma- li Zvornik kasabasındakı bir okulun yakınma bomba düşmesi sonucu, bir kışi öldü. iki kişi de yaralandı. Tanjug haberajansı Yugoslav askeri yetkilile- nne dayanarak verdiği haberde bom- banın Müslümanlann bulunduğu böl- gelerden muhtemelen bir tank ya da uzun menzillı bir ağır silahtan atıldı- ğını belirtti. Fransızlara saldın Bosna-Hersek'ın başkenti Saray- bosna'da ise Fransızlara ait zırhlı per- sonel taşıyıcısı bir tüfek bombası ile vuruldu. BM yetkilisi Guy VTnet, Re- uters'e, ateşin Sırplann elindeki Grba- vica'daki bir binadan geldiğini sandık- lannı söyledi. Olayda ölü ya da yara- lı olmadığı bildirildi. Bosna Devlet Başkanı Afia Izzetbe- goviç, Bosna'daki askerlerini çekmek isteyen Fransa gibi ülkeleri engelle- meyeceklerini bildirdi. Izzetbegoviç, BM Güvenlik Konseyi başkanhğına gönderdiği mesajda, Konseyi'n, Bos- na 'dan düzenli bir şekilde çekilmek is- teyen ülkelenn askerlerinin çekilme- sini görüşmesı için toplantı yapması- nı istedi. 'Sizi engeüemeyiz' tzzetbegoviç, mesajmda "Çekilmek isteyen ülkelere söyledigimiz şey gayet basit: Sizi engeUemeyiz" ifadesini kul- landı. Bosna'daki BM koruma gücü için- de en fazla asker bulunduran Fransa, soruna çözüm bulunması konusunda ilerleme sağlanamazsa, askerlerini çekme tehdidinde bulunmuştu. AB TEMSlLCtSt KETELSEN: Avrupa, Ba1kanlar9 da başarısız oldu YUSUFÖZKAN ANKARA - Avrupa Birli- ği (AB)TürkıyeTemsilciliği Müsteşan Jörg VVolker Ke- telsen. AB'ye üye ülkelenn bireysel yaİdaşımlan nede- niyle bırliğin Balkanlarpoli- tıkasında başanya ulaşama- dığını söyledi. Ketelsen, AB'de siyasi entegrasyonun sağlanması durumunda Av- rupa'da gelişme gösteren sosyalist ve aşın sağ eğilim- lerin birliği etkilemeyeceği- nı kaydetti. Ketelsen. Cumhuriyet'ın AB'nın politıkalanna ılışkın sonılanna şu yanıtlan verdi - Yeni dünya dengesinde AB'nin sivasal. ekonomik açıdan gelişmelerin belirieyi- cisi olma perspektifı nedir? AB, şu anda dünyanın ön- de gıden 3 ekonomik gücün- den birisi durumunda. Geç- mişte Avrupa kendiMrn eko- nomik olarak bütünleştirdi ama. bunda siyasi boyut ek- sik kaldı. Fakat Maastricht Antlaşması'yla birlikte AB. başka bir perspektif edınme- ye başladı. AB'nin şu anda ortak politikalan, özellikle dış polıtika ve sa\Tinma ala- nmda geliştirmeye çalışması dünya ekonomik sisteminde oynamak istediği role ilişkın kararlılığını ifade edıyor. Siyasi bir entegrasyonun sağlanması konusunda belir- lı adımlann atılması lazım. Çünkü siyasi bütünleşmenin ifade ettığı şey, AB'ye üye her ülkenin kendı ulusal ege- menlik kavramını alıyorsu- nuz ve onu bütün bu ülkele- rin üstünde ülkeler üstü yapı- ya taşıyorsunuz. Bunu da AB olarak tanımlıyorsunuz. - AB'yi hangi çerçevede bir bütün olarak ele alabiliriz? Birligin. özel olarak A\rupa ve Balkanlar'da stratejik çı- kan nedir? Bu soru yine ortak bir dış politika oluşturulması kap- samına denk düşüyor. AB'nin özellikle Ortado- gu'da banş sürecini destek- leyen bir tavn var ve bunda da başanlı oldu. Balkanlar'da, özellikle çok başanlı olmadığımızı söyle- yebilirim. AB üyesi ülkele- nn, tek tek yaptıklan var. Yi- ne sonunda siyasi bir enteg- rasyonun zorluğuna tekabül eden bir şey. AB'nin yapmak istediği. bu siyasi entegras- yonu sağlayacak, dünya eko- nomik alanda gösterdiğı ak- tıf yolu siyasi anlamda da göstermeye çalışmak olacak, ama Balkanlar'da özellikle banşın egemen olması konu- sunda çok fazla başanlı oldu- ğunu söyleyemem. Fransa seçimleri - Fransa seçimlerinde de görûldiiğü gibi Avrupa'da sosyalist \e aşın sağ eğilimli partiler oy patlaması \aşıyor. AB, bu egilimi nasıl değerİen- diriyor? Fransa olayında da olduğu gibi bu tür değişimler, farklı eğilimler çıkabiliyor. Bu tür şeylerin AB'nin oluşma çer- çevesine etkileri olacak. Ya- nı değişıkliklerolabilir. Üye ülkeler ve AB'de bir ekono- mik ve siyasi entegrasyon sağlandığında, bazı radikal hareketler, yanı o siyasi en- tegrasyonun içindeki farklı ülkelerce belli bir dengeye çekilebilir. Ama belli bir en- tegrasyonu sağlamazsanız, o radikal hareketlerin çıktığı ülkede etkisi çok daha fazla olabilir. Bu karşılıklı bir şey. Yani entegrasyon sürecinin getirdiklerinin, radikal hare- İcetleri biraz daha dengeye çekebilen bir etki sağlayabi- leceğini düşünüyorum. TENEKE dost u Mişttnkrmiıin kyrmını In îyj dilûlmmıık Mkr, Mutklülar dikriz Merkez/Murat Mah Coşkun Sk Pe<cz San Sı'esı No- 108 Bayrampaşa IST Depo: Murat Mah Coşkun Sk Pef.cz San Sıtesı No 80 81 Bayrampaşa - IST 7e/: (0212) 613 34 44 PBX f<7A-(0212)613 34 50 mothercare"HERŞEY AYNI ÇATI ALTINDA11 Şampuan (350 ml) 220.000 TL Losyon (350 ml) 220.000 TL Pudra (350 am) 210.000 TL Banyo Köpüğü (350 ml) 220.00 TL Bebe Yağı (350 ml) 240.000 TL Pişik Kremi (300 ml) 350.000 TL ^ — c " Nemli mendiller / Güneş kozme Valikonağı Cad. No: 43 Nişantaşı / ISTANBUL Tel: 0 (212) 232 94 09 Bağdat Cad. No: 301 Caddebostan / ISTANBUL Tel: 0 (216) 385 06 76 68 kuşağının coşkulu devrimcisi Regis Debray: Artiktekyoldevvim değil • Castro ve Che Guevara'mn 'yoldaşı' Debray'nin siyasi serüveni, merİcez- solda son buldu. Debray artık devrimlere inanmıyor. Dış Haberler Servisi - 68 kuşağının coşkulu dev- rimcisi, Fidel Castro'nun ve Cbe Guevara'mn can yoldaşı Regis Debray. ar- tık devrimin tek yol oldu- ğuna inanmıyor. De Gaul- le'ün görüşlennin etkisıy- le ulusal bilincı, sınıfbilin- cinin üzerinde tutan Debray'in oıtanın soluna kaydığı izleniyor. Debray, son 14 yıldır François Mit- terrand'a dış ilişkıler ve kültür konu- lannda danışmanlık yapıyordu. Ayn- ca Fransa'nın saygın gazetelerinden sol eğilimli Liberationda da düzenli olarak yazan Debray'in çeşitli dene- meleri, romanlan ve biyografileri bu- lunuyor. Son günlerde CharlesdeGa- uDe üzerine bir inceleme kitabı üzerin- de çahşıyor. Şu anda 54 yaşında olan Debray'in aşın soldan başlayan siya- si serüveni, siyasi yelpazenin orta noktasında son buldu. Siyasi gözlem- ciler, sürekîi değişim gösteren Deb- ray'in siyasi görüşlerinin, Mitterrand döneminin ilk yıllannda sosyalizmın geçirdıği aşamalann bir yansıması ol- duğunu ileri sürüyor. Bırzamanlann ünlü Marksist genî- lasının De Gaulle hayranı olarak orta- ya çıkması, pek çok kişiyi şaşırtıyor. Öysa Debray'in 54 yıllık yaşamı baş- lıbaşına çelişkilerle dolu. 54 yıl önce Pans'te zengin ve aristokrat bir aile- nın çocuğu olarak dünyaya gelen Deb- ray, Ecole Normale Superieure'da okudu. Burada Louis Althusser ve Je- an Paul Sartre'ın Marksist görüşler- den etkilendı. Debray'in Marksizme duyduğu hayranlık akademik çalışmalanyia sı- nırlı kalmadı: 1961 yılından sonra pek çok kereler Küba'yı ziyaret etti Ha- kışkırtıcılığı yaptığı öne sü- rüldü. Ancak Debray, bu ide- olojik savaşımında genellik- le silah yerine kalemi tercih etti. Bolivya günleri Bu arada Che Guevaraile birlikte Latin Amenkalı dev- rimcileri yönlendiren Deb- ray, bir gün kendini Boliv- ya'da, gerilla savaşınm tam ortasında buldu. Debray, dağlarda 6 hafta saklandı. 1967 yılının nisan ayında hü- kümet birliklerinin eline ge- çen Debray, alelacele yargı- landı ve isyana teşvik, cina- yet ve hırsızlık suçlanndan 30 yıla mahkum oldu, ancak 3 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Guevara ıse ekim 1967'de askerler tarafından tuzaga düşürüie- rek öldürüldü. 1968 işçi-öğrenci gösterilerine tu- tuklu bulunduğu için katılamayan Debray, zaman içinde aşın uçlardan uzaklaşarak ılımlı bir çizgiye geldi. Dolayısıyla 1974 yılında Mitter- rand'ın Sosyalist Partisi'ne girdiği za- man uyum sağlamakta zorlanmadı. Mıtterrand'ın 1974 ve 1981 seçim kampanyalan sırasmda kollan sıva- yan Debray. Mitterrand'ın 1981 se- çimlerini kazanmasmda etkın rol oy- nadı. Debray artık devrimiere.inanmıyor; vanaÜniversitesi'ndekonuköğretim De Gaulle'cü ideolojınin etkisiyle görevlisi olarak bulunduğu dönemde milliyetçi görüşün bayraktarhğını ya- Latin Amerika ülkelennde devrim pıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog