Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Ü2MAYIS1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Baycam Sofrası • tstanbul Haber Servisi - Yetimoğlu Baklavalan'nın sahibi Niyazi Dumlu ve arkadaşlan tarafindan Şirinevler Daimi Halk Pazan önünde bir 'kurban yemeği' verildi. 'Bayram Sofrası Şenliği' adı altında bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen yemeğe, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Şeyh Zaid Öğrenci Yurdu'ndan seksen çocuk, polis ve asker şehitlerinin aileleri ile dar gelirlı vatandaşlar katıldı. Moğultay: 'Sozterinı çarprblmış' • ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Alman Stern dergisinde yer alan sözlerinin çarpıtılarak yayımlandığmı bildirdi. Mehmet Moğultay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada. şunlan kâydetti: "Stern dergisi, sözlerimi çarpıtarak yayımlarruş. Ben. polisin yargısız infaz yaptığını söylemedim. Sözüm şudur: Türkiye"de yargısız infaz, yaşamın bir parçası haline geldi.' Burada anlatmak istediğim şudur: Medya, yargısız infaz yapıyor. Köylü, kan davası yûzünden yargısız infaz yapıyor, terörist dağda yargısız infaz yapıyor. Bir suç ve suçlu varsa, buna mahkemeler karar vermelidir. Benim söylediğim budur." Demirel Cindopuk görüşmesi • K E M E R ( A A ) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile TBMM Başkanı Hüsamettin Cinrdoruk, Antalya Beldibi'nde öğle yemeğinde bir araya gelerek bir süre görûştûler. TBMM Başkaru Cindoruk, sorular üzerine, "Ailece yenilen biryemekti. Eski dostluklan andık. Gûzel bir yemekti. Sayın Cumhurbaşkaru'yla yalnızca sohbet ettik. O nedenle siyasi bir tarafı yok bu işin" dedi. Başkanlar için yasa önerisi • ANKARA (ANKA)- ANAP. görevi başında olan belediye başkanlannm dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanması içın yasa önensı verdi. ANAP Kastamonu Milletvekili Refık Aslan ve Afyon Milletvekili Halil fbrahim Özsoy tarafindan hazırlanan yasa önerisinde, il. ilçe ya da belediye başkanlığına seçilenlerin istedikleri takdirde belirli koşullarda emekli sandığına iştirakçi olabildikleri anımsatıldı. Öpgüt içi infaz • İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'riun Hekimbaşı mevlciindeki ormanlık arazıde, dün saat 15.30 sıralannda bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, yapılan ilk incelemede kafasından tek kurşanla vurularak öldürüldüğt tespit edilen cesedin üzerinde Cemil Arslaı adına düzenlenmi} bir kimlik bulunduğuüu belirttiler. Cesedin ûzerinde DHKP-C örgüt imzal:. "işbirlikçi haincezasızkalmaz" yazılı bir fcıldiri btılunduğu belirtilirken polis ekipleri, cesedi bombalı tuzak ihtinaline iarşı, ip yandmıyla >lay yerinden kaldrdı. Çetin'in vakıf ziyaret • .ANKARV(Cumhuriyet B&«su)-CiP Genel Ba_ş'tanı, Devlet Bakanı ve Ba-şiakan ^ırdımcısı Hilcnet Çetn, Hacı Bektası Veli Vakfı'nn Dikmen'de buluıan şutesini ziyaret edensk, yurtaslann bayamını kıtladı. Cumhurbaşkanı, 8. madde tartışmalanna yeni bir tartışma ekledi Demîrel referandum istiyorANTALYA (Cumhuri- yet) - Cumhurbaşkanı pemirei, Kurban Bayramf nı Alda Tatil Köyü'nde geçiren tartışmalara sebep ola- Cumhlirbaşkam caksa, referandum mües- o*;i~ «~~~ FA ~,:-~1 o se^esi kuJiaıU iabiiir"dedı. Suleyman Demırel, 8. Türkiye'nin referandum müessesesini daha çok kullanmasından yana ol- - açıkiayan Cum- söyledi. Suleyman Demirel, "Parlamentoda hırçın tartışmalar olacaksa referandum müessesesi kullanılabilir' ğ hurbaşkanı Demirel, gümrük biriiği ve Avm- pa Biriiği konulannda da i l b dedi. Demokrasinin güzel kurumları Süleyman Demirel, halatı Bayram tatilini Alda Tatil Köyü'nde geçiren Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, dün gaze- tecilerle kahvaltılı basın toplantısı yaptı. Gazete- cilerin çeşitli konularda- ki sorulannı yanıtlayan Cumhurbaşkanı Demi- rel, 8. maddenin kalkma- sının demokrasinin devam ettlğini "var", kalkmamasının C rYUİ£»\«*rp>l' ise "yok" olduğu anla- »uy'cyciCK., _ mına geldiği fikirlerine ÇOZUm, Türkiye de katılmadığını vurguladı. oidebİlmevİ "Türkiye'de demokrasi F , t ^ . T-« 1 8. maddeve endeksii de- kolaylaştırmaktır. Bu da ğil. '8. madde kalkarsa e p r i m l p upva demokrasi yoktur deme- J. , •', , T T nin aniamı buiunma- referandumla olur. Her maktadır" diyen Demı- [\^s [ fe demokrasinin ÇOk rel. bu konuda şöyle ko- •• i i ı j nuştu: güzel kurumlandır. "Demokrasi her şeye TartlŞma gÖZ gÖZÜ ~ "-^rmistir. ESer in- •• ı i ı j • • i )ğukkanh ve sa- görmez hale geldi mı bu iseier hiçbir şeyi kurumlardan birine kopmaya götürmezler. Çok partili hayatta geçen 49 yıl içinde tartışmalar oidu. Bu tartışmalarda taraflar uzlaşma aramadılar, herkes halan çekmeye de\Bm etti; ama çözüm, Türkiye'de halka gide- bilmeyi kolaylaştırmaktir. Bu da seçimle veya referandumla olur. Her ikisi de de- mokrasinin çok güzel kurumlandır. Tar- tışma göz gözü görmez hale geidi mi bu kurumlardan birine başvurulmalıdır. Za- man zaman referanduma gidilmelidir. Türkiye gümrük biriiği meselesinde de Avrupa Biriiği meselesinde de referandu- ma gitmelidir. Ben bu müessesenin daha çok kullamlması taraftarıvım. Eğer 8. madde parlamentoda hırçın birtakun tar- tışmalara sebep olacaksa, referandum müessesesi kullanılabilir.'' ülkenin insanı değil mi? Onlann fikrini almayarak Türkiye'de bir şey yapılabi- lir mi? Sükûn, huzur isti- yorsak itina göstermek la- zım" diye konuştu. Demi- rel, aynı görüşleri Başbakan Tansu Çiller'e de ilettiğini bildirdi. Türkiye'nin Kuzey Irak'tan çekilmekte çabuk davranıp davranmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlar- ken de Demirel, harekâtın hedefine vardığını söyleye- rek sözlerini şöyle sürdür- dü: "Amaç, bölgede yapılmış bulunan >ığınağı ortadan kaldırmakh. Güvenlik güç- leri. herakâö çok iyi planla- mıs ve icra etmişlerdîr. Mil- yarlarca lira değerinde sila- ha el koymuşlardır. Şaşıla- cak derecede çeşitli silah var, çeşitli ülkelere ait. Para- yı Avrupa'dan buluyorlar. Tasavvur edemeyeceğiniz kadar büyük mebiağlar var. Biz dünjaya görev bitince döniileceğini söyledik. Veni- den orası dolarsa, yeniden oraya Türkiye Cumhuriyeti devleti müdahale eder." Demirel, bölgede kalıcı bir çözüm ıçin sınır çizgisi değişikliği tartışmalanna ilişkin bir soruya karşılık verirken bugün için böyle bir çözümün olmadığını söyledi. ÇUler'in Moskova'ya gitmesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Club Alda'da basın toplantısı düzen- ledi. Toplantı çıkışında Cumhurbaşkanı'mn elini öperek 1 mih/on TL bayram harçlığı alan küçük Enginin sevinci göriilme\e değerdL (AA) manca yaptıklannı. gencecik insanların devlet sınınnı korumak için yaşamlannı verdiklerini belirten Demirel. bugün ül- kede en rahatsız edici olayın terör oldu- ğunu ifade etti. Bu olayın Türkiye'yi dünya sahnesine de. son derece yanlış an- lamalara sebep olacak şekilde çıkardığına işaret eden Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu olayuı birti denecek ölçülerde sona ermesi, gündemin arka sıralanna kayma- sı lazım. Benim başlangıç noktam, Türki- ye'de terör bitirilmeüdir. Bu mücadelede netice almakta gecikilecek şeyler yapar- sak, güvenlik güçterinin moralini ve şevld- ni bozanz. '8. madde kalktığında terörle mücadelede gevşeme olmaz" deniyorsa kaldıralım. Ama mücadeleyi yaralar, kaldıralım ama yeni bir unsur koyalım" deniyorsa, bu da akli bir yoL Eğer 8. mad- de kaidınlarak veya yerine başka bir şey konularak benim önüme gelirse ben ona, terör mücadelesini ne kadar zedeler ona bakarak muamale yapanm." Cumhurbaşkanı Demirel, aynı konuda bir başka soruyu yanıtlarken de. madde önüne geldiği zaman güvenlik işlerini yü- rütenlere soracağını belirttı ve "Askerler 'Askerlere soranm' Konuşması sırasında Kurban Bayra- mı'nın ülkeye sükûnet. kardeşlik ve bera- berlik havası getırdiğini belirten Demirel, trafik sorununa değindi. Sükûnetin bu- lunmadığı terör bölgesinde mücadelenin bütün gücüyle devam ettiğini ve terörist- lerin ellerinden geleni yapmaya gayret sarfettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı. "Bayramın ikinci gününde be>an etmek istiyonım kt Türkiye Cumhuriyeti devle- tinin gücünü kimse küçünısenıesin"dcdı. Güvenlik güçlerinin görevlerini kahra- Referandumagitmekkolay değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. maddesi ile ilgili tartışmalar konusunda önerdiği referandumun, "bağJayKM" olabilmesi için anayasa değişikliği yapmanın zorunlu oldugu bildirildı. Cumhuriyet'e bilgı veren Anayasa Mahkemesi kaynaklan. cumhurbaşkanının. ancak anayasa değişikliğine ilişkin yasalan halkoyuna sunabileceğinı belirterek "TMY'nin 8. maddesi ve Avrupa Biriiği ile gümrük biriiğine üyelik gibi konularda halko> una gidilebilmesi için anayasa değişikliği zorunludur. Yeni bir yasa çıkarmadan referandum gerçekleşemez. Bu konuda TBMM'nin karar alması gerekir" dediler. Anayasanın. 104. maddesi, cumhurbaşkanının. gerekli gördüğü durumlarda. anayasa değişikliklerine ilişkin yasalan halkoyuna sunabileceğini hükme bağlıyor. Çetitu 8. madde referandumu için soğukANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel'in, Terörle Mücadele Yasası'nın, düşünce açık- lamayı suç sayan 8. mad- desinin kaldınlması konu- sunda referanduma gidi- lebileceği önerisine sıcak bakmayan CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetin "Referandum, anayasa değişiklikleri durumunda söz konusu olur. İlla isteni- yorsa yapılır. ama bunu sistemin içine nasıl yerleş- tireceğiz'' diye konuştu. Çetin, Kuzey Irak'ta bı- rakılan ve "5 binin çok al- tında" askerden oluşan "hareketü" birliklerin gö- revlerini tamamlayınca Türkiye'ye döneceklerini bildirdi. Gaziosmanpaşa olaylan Çetin, Gaziosmanpaşa olaylan konusunda, emni- yet mensuplarının tama- mını aklayan lçişleri Ba- kanlığı müfettişlerinin ra- porunun tek başına belir- leyicı olamayacağını vur- gulayarak,"Onemli olan, müfettişlerin raporian ka- dar, fiziki ve gerçek kamt- lara dayanacak balistik rapor sonuçlandır" dedi. Hikmet Çetin, dün CHP Genel Merkezi'nde gaze- tecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Çetin'in, gaze- tecilerin sorulan üzerine dile getirdiği görüşler, özetle şöyle: TMY'nin 8. madde de- ğişikliği: tki parti genel başkanı olarak görüşbirli- ğine vardık. Tabii her ko- nuda tüm milletvekilleri- nin aynı görüşü paylaş- ması beklenmeyebılir. DYP içinde buna karşı di- renç olacağı konusu, DYP'nın iç meselesidir. Bizim gruptan 65 kişi ha- zır olacak. DYP'den de milletvekillerinin büyük çoğunluğunun görüşmele- re katılacağjru zannediyo- rum. Ben bu oyların, 8. maddenin kaldınlmasına yeterli olacağını sanıyo- rum. Tabii anayasa deği- şikliği için bu oy yeterli değil. en az 300 millerve- kilinin oyu gerekiyor, giz- li oyla yapılıyor. Fakat, 8. maddenin kaidınlarak. Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 311. maddesinde düzenleme yapılması için yeterli destek bulunacağı- na inanıyorum. Ama 8. madde konusunda bir ola- ya açıklık getireyim; za- man zaman ortaya çıkan bazı kuşkular var. Bir kere yanlış bir biçımde ideolo- jik noktaya getirildi. Bi- lindiği gibi daha önce uz- manlar, sadece 8. madde- nin kaldınlmasının yeterli olacağını. TCY'de yeterli maddelerin veya fıkrala- nn bulunduğunu bildirdi- ler. Ancak bir açıklık geti- rilmesi açısından. daha önce 8. maddede değişik- lik olarak üzennde anlaşı- lan bir fıkra, TCY'nin 311. maddesine ekJeniyor. Yani şiddeti ve terörü öv- me yine suç kabul edili- yor. O konuda kuşkuya kapılmaya gerek yok. Demirel'in referandum önerisi: O konuda bir tar- tışmaya girmek istemiyo- rum. Ama bizim sistemde referandumun nasıl olaca- ğı belli. Yani, sadece, ana- yasa değişikliklerinin, be- lirli bir oy oranı çerçeve- sinde referendum öngö- rülmüş. Kamuoyunda, Mosko- va'da ikinci Dünya Sava- şı'nın 50. yıldönümü kutla- malanna Başbakan Çüler'in girme isteğine ilişkin tartışmalara da de- ğinen Demirel, konunun geçmişini şöyle anlattı: "Bir ay kadar Önce Rusya Devlet Baş- kanı Boris Yeltsin, bana bir mektup gön- derdi. Ben de Dışişleri'ne danışüm, hükü- mete söyledim. Gidilirse olur diye güçlü bir tavsiye almadım. Ben bu toplantıya gitmeyeceğimi beiirttim ve hükümete 'Bir bakan gönderecekseniz benim adıma göndenn. ben de dünya liderlerine mek- tup yazanm onunla göndenrsiniz" dedün. Bunlar konuşuldu ve Paris'e Dışişleri Ba- kanı Erdal tnöpü'nün. Moskova'ya da, Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şa- hin'in gitmesi kararlaştırıldı. Yeltsin'e 'Türkiye'yi Erman Şahin temsil edecek' diye mektup yazdım, sonra Moskova'dan, 'gıtmezseaız kınlacaklar' diye haber gel- di. Ben hükümete, 'bu durumu bır daha gözden geçirin' dedim. Onlar da gözden geçirip 'Başbakan gitse iyi olacak' dedi- ler. Ben de, 'gitsin' dedim ve mektubu yazdım." Moskova'da İkinci Dünya Savaşı'nın 50. yılı kutiamalanna Başbakan Çiller'in gitmesinin aralannda bir ihtilaf sayılma- sının mümkün olamayacağını söyleyen Demirel. bu rür tartışmaları "senaryo" olarak nitelendirdi. Mesut Yıbnaz, eşi Berna ve oğhı Hasan ile biriikte, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Marmaris'e geldi. Berna Ydmaz, kendilerine ait "Danny"isimli köpekle bir süre oynarken oğlu Hasan ve MesutYılmaz onu izlediler. Partilerde bayram banşıMARMARİS/ANKARA (Cum- huriyet) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Ankara'da siyasi parti tem- silcileri bayramlaştı. DYP ve ANAP yöneticileri. bundan sonraki bayram- larda. bayTamlaşmanın ikı parti genel başkanı arasında yapılması konusun- da görüş biriiğine vanrken Başbakan Tansu Çiller ile ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz bu bayram tatillerini Marmaris'te geçiriyor. Başbakan Tansu Çiller, önceki ge- ce Dalaman Havaalanı'na gelerek Marmaris'e geçti. Burada geceleyen Çiller, sabah saatlerinde yatının bu- lunduğu Netzel Marina'ya gitti. Çil- ler, burada kendisini bekleyen Presi- dent adlı yata binerek mavi yolculuğa açıldı. Marmaris'te tatilini geçirenlerden biri de ANAP lideri Yılmaz'dı. Yıl- maz'la biriikte İlhan Kesici de Mar- maris'te bulunuyor. Yılmaz, önceki akşam eşi Berna Yılmaz'la Grand Yazıcı Oteli'ne geldi. Burada bir süre oğlu Hasan ve köpekleriyle oynayan Yılmaz, daha sonra kendisine aynlan vıllaya kapandı. Marmaris'te en hareketli bölgeler- den biri de hiç kuşkusuz Armutalan. Bayram nedeniyle ilçede bulunan po- litikacı ve ışadamlan, 7. Cumhurbaş- kanı Kenan Evren'i ziyaret ettiler. lçişleri Bakanı Nahit Menteşe. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ah- met KüçükeL DYP Ankara Milletve- kilı Mustafa Dursun \angın ve Basın Propaganda Başkan Yardımcısı Ad- nan Dağıstanlı'dan oluşan bir heyet dün ANAP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek. partide nöbetçi kalan Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu ve lstanbul Milletvekili İmren Aykut'la bayramlaştı. Tuzcu, bayramlarda tüm siyasi par- ti liderlerinin bir araya toplanarak hem bayramlaşabileceklenni hem de ülke sorunlannı göriişebileceklerini söyledi. DYP grubu adına lçişleri Bakanı Nahit Menteşe ve Basın ve Propagan- da Başkan Yardımcısı Adnan Dağis- tann, DSP grubu adına Genel Sekre- ter Yardımcısı Dursun AJi Sönmez ile PM üyeleri Nihat Taşdanve Seyfettin Maden önderligindeki parti heyetleri, CHP'yi ziyaret ettiler. Ziyarette CHP grubu adına Eşref Erdem ve Birgcn Keleş bayram kutlamalannı kabul et- tiler. DYP heyetı, öğleden sonra da MHP'yi ziyaret etti. DYP heyetini MHP Genel Merkezi'nde Genel Sek- reter Yaşar Erbaz. Genel Sekreter Yardımcısı Naci Memiş, MKK üyesi Sedat Yazıriı ve MYK üyesi Yılmaz Şenyüz karşıladı. • • w •» POLİTİKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Nabız... Karaburun Yanmadası görünüyor uzaklarda. De- niz, griyle mavi karışımı, üstelik sakin... Biraz soluklanmak için bir iki günlüğüne kaçıp geldim Ege'ye. Dogabirhanka... Bahk bol... Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme gibi de- ğil buralar. Öyle 5 yıldızlı, beton yığını oteller filan da yok. Tam anlamıyla kafa dınlenecek yerler... İnsanlar politikaya karşı duyarsız değiller. Akşa- müstleri kurulan çilingir sofralarında siyaset konu- şuluyor. Bir başka deyişle Türkiye'nin nabzı tırtulu- yor. İlk yorum, balıkçı Mehmet'ten geliyor: "Enflasyon düşecek deniyor ama ben inanmıyo- rvm..." Soruyorum: "Neden inanmıyorsun?" Yanıt: "Çünkü Başbakan Tansu Hanım'/n hiçbir sözü doğru çıkmadı bugüne kadar..." Ali giriyor söze: "Ne oldu demokratikleşme?" Ardından ekliyor hemen: "Bu işte CHP kan kaybediyor. Murat Karayal- çın'dan sonra Hikmet Çetin de oyuna geldi..." Balıkçı tekneleri balığa çıkmaya hazınanıyor. Gü- neş, Karaburun dağlarının üzerinden körfeze doğru turuncu bir aydınlığı yansıtıyor. Balıkçı Mehmet diyor ki: "Bana kalırsa 1996 Haziran aytnda seçrm olur abi..." Susuyorum... Mehmet soruyor: "EcevitVn DSP'sı için ne diyorsun abi?" Yanrtını kendisi veriyor: "Bizim buralarda CHP giderek eriyor, DSP güçle- niyor..." Mehmet, "1991 seçimlerinde DYP'ye verdim oyumu" deyip, devam ediyor: "Ama bu kez oyumu, 1977 seçimlerindeki gibi Ecevit'e vereceğim." "Neden vereceksin?" Yanrt: "Memlekette güvenebileceğım tek poiitikacı Ece- vit, abi..." • • • Ege'de yerel polıtikacılar bu işin uzmanıdırlar... Karşıyaka Yelken Kulubü'nde eski miiletvekilleri, sporcular oturup konuşuyorlar. Çoğunluğu Adalet Partisı kökenli bu politikacılann. Diyorlar ki: "Eğer Tansu Hanım DYP'nin başında kalırsa biz oyumuzu Kırat'a vermeyiz..." Acaba kime verir oylannı bu kurt politikacılar? İşte yanıtı: "Ecevit'in DSP'sine..." Ege'de tarikatlara, cemaatlere ve şeriatçı vakıflara karşı yaman bir savaşım var. DYP'li ve ANAP'lılar da bu savaşın içindeler. izmir Şoförler Derneği tüm ticari taksilerin arkasına bakın ne yapıştırmış : "Atatürk'ün izindeyiz..." İzmir ve Ege, demokrasinin kalesidir. Siyasetin nabzı Ege'ye göre ayarlanır. İzmir ve Ege'de iki parti giderek kan yitiriyor: DYP ve CHP... İzmir ve Ege'de üç parti ivme kazanıyor: ANAP, DSP ve MHP... İzmir ve Ege'de bir parti pek fazla varlık göstere- miyor: Refah Partisi... Aydın, Manisa, Balıkesir DYP'nin kaleleriydi. lçiş- leri Bakanı Nahit Menteşe ile eski lçişleri Bakanı Ismet Sezgin kendi seçim bölgelerınden nasıl izle- nim ediniyorlar bilmiyoruz, ama bizim izlenimlerimiz şöyle: Aydın yöresindeki okullarda şeriatçı ve ırkçı örgüt- lenme ivme kazanmış son 3 yıl içinde. Aynı durum Manisa ve Balıkesir için de geçerli. Özellikle Refah Partisi yandaşı öğretmenler. parti militanı gibi çalışı- yorlar Ege'de. DYP'nin tabanını oluşturan kesimlerie konuştuk iki gün boyunca... Soylediklerini aynen aktarıyorum: "Tansu Hanım dini ticarete alet eden, kişisel çıkar sağlayan tarikat ve cemaatlerle ilişkisini kessin. Ko- nuştuğu ve yardım istediği kışilerın dahadüne dek ANAP'la ve dolayısıyla rahmetli Turgut Özal'/a çı- kar ilişkisınde olduklarını unutmasın. Elbet bizim kırsal kesimdeki tabanımız dindar ve muhafazakâr- dır ama, laik cumhuriyeti, Atatürk ilkelerini savunur. Tarikat ve cemaatlerle uzunboylu bir ilişkisi yoktur. Mesut Yılmaz, tarikat ve cemaat ilişkisini kesti, ANAP'ı yeniden canlandırdı. Çünkü hiçbir tarikat ve cemaat lideri, kendi tabanını yönlendiremez." • • • Ege kıyılanna bahar değil, yaz gelmiş... işte karşıda Karaburun Yanmadası. Sağımızda Foça Siren kayalıkları... Doğa uyanmış, ağaçlar yeşile dönüşmüş. Çağla badem, erik çoktan çıkmış... Masada roka, beyaz peynir, salatalık, domates... Kadehler dolup boşalıyor... Tekneler açıldı Urla iskelesinden... Zaten Istanbul'a hareket etme zamanı geldi... Denize bakıyorum, kuşlara... Ihlamur ağacl gülOmsüyor gibi. Zakkumlar henüz açmamış... Hâlâ politika konuşuyoruz... ANAP LİDERİNDEN ELEŞTİRİ Yılmaz: Referandum mümkün değil MERİHAK MARMARtS - ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'in Antal- ya *da yaptığı "Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesi için referan- dunTönerisinin. anayasa- ya göre mümkün olmadı- ğını söyledi. Yılmaz, De- mirel'in anayasada bazı önemli değişikliklerin ya- pılması yönünde öneriler getirmesine de "Zama- nında rahmetli Özal da benzer öneriler yapmıştı. Galiba Cumhurbaşkanlığı makamına kinı oturursa benzer düşüncelere geli- yor" dedi. Başbakan Tan- su Çiller'i sert bir dille eleştiren Yılmaz, Türki- ye'nin dış politika konu- sunda asken dönemler da- hil hiç bu kadar yalnız kalmadığını belirterek, "Türkiye, Amerika Baş- kanı'nuı aracılığryla, Israil Başbakan'ının lobi faali- yetleriyle Ban'da sayguıhk kazanan bir ülke olmama- İKÜr" diye konuştu. ANAP Genel Başkanı Yılmaz. bayram tatilini geçirdiğı Grand Yazıcı Otelı'nde partınin üst dü- zey yöneticileriyle biriikte dinleniyor. Burada gazete- cılerin sorulannı yanıtla- yan ANAP lideri Mesut Yılmaz. sistem tıkanıklı- ğını aşmak için herkesin el ele vermesi gerektiğini belirti ve şunlan dedi: "Bu konuda her partiy- le, herkesle işbirliğine ha- zınz. Türkiye başansız bir başbakanın, başansız bir hûkümetin, variığryla yok- iuğu belli olmayan bir hü- kümetin koltuk hırsına terk edilebilecek bir durumda degildir. Bugün- kü şartlar da buna izin vermez. Demokrasi içinde bunu aşmanın yolu seçim- dir. Seçim sonuç vermezse bir seçim daha olur. Tür- kiye'nin sorunlan, millet iradesinin yeniden yol gös- termesine muhtaç hale getmiştü-."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog