Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

12MAYIS1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER SözLeşmetrafiği kızışıyorTürk-îş'e bağlı 29 sendika, 641 bin işçi adına hükümetle pazarlık masasma oturuyor GÜNEŞGÜRSON ANKARA - 700 bine yakın kamu işçisi, hükümetle sıcak bir pazarlık sürecine hazırlanıyor. Bu yıl, Tûrk-lş'e bağlı 28 sendika, 641 bin işçi adına masaya oturacak. 440 belediye başkanı da 40 bin işçinin sözleşmesini bağıtlayacak. Sözleşme görüşmelerinin bir kısmı sûrerken, bayramdan hemen sonra 18 mayısta 45 bin işçinin sözleşmesi için start verilecek. 114 bin işçinin sözleşme görüşmeleri ise prosedürün işlemesi için, yetki itirazlannın sonuçlanmasını bekJeyecek, Tûrk-lş'in yıl içinde yenilenecek toplusözleşmelere ilişkin verilerine göre hükümet, bu sene toplam 682 bin 29 işçinin ücretleri için sendikalarla pazarlık yapacak. Tanm-tş, Orman-lş, Türkiye Maden-lş, Genel Maden-lş, Petrol-lş, Tekgıda-lş, Şeker-Iş, Teksif, Deri-tş, Ağaç-Iş, Selüloz-Iş, Basın-lş, Basisen, Bass, Türkiye Çimse-lş, Türk Metal. Dokgemi-lş, Türkiye Yol-Iş, Tes-îş, Tezkoop-lş. Türkkoop-lş, Demiryol-lş, Türkiye Denizciler, Liman-tş, Haber-lş, Sağlık-lş, Toleyis ve Harb-lş sendikalan, toplam 641 bin 884 işçi adına sözleşme bağıtlayacak. Belediye-Iş Sendikası da 440 belediye başkanı ile 40 bin 145 işçi adına, pazarlık yapacak. Türkiye Maden-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu eski Çeltek Kömür tşletmeleri'nde çalışan 268, Basın-lş Sendikası'nın örgütlü olduğu Karayollan Matbaası'nda çalışan 36, Demiryol-Iş Sendikası'nın örgütlü olduğu TCDD ve bağlı ortaklıklannda 40 bin, Liman-lş Sendikası'nın örgütlü olduğu TCDD Genel Müdürlüğü'nde 4 bin 860 işçinin ilk sözleşme oturumlan 18 mayısta yapılacak. Orman-lş, Tekgıda-tş, Tezkoop-lş ve Sağlık-lş sendikalanna üye 141 bin 487 işçinin sözleşme görüşmeleri ise sözleşme yetkilerine yapılan itirazlar nedeniyle, yargı karannı bekleyecek. SOZLEŞME YAPILACAK YERLER 29 sendika, 641 bin isci ANKARA fCumhuriyet Bürosu) - Türk-tş'in verilen- ne göre 29 sendikamn sözleş- me masasına oturacağı işyer- lenyle işçi sayılan söyle: Tarun-İş: Tanm ve Köy tş- len Bakanlığı merkez ve taş- ra teşkilatı ışyerleri, Tanm Iş- letmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikalan AŞ Şarmısaklı Alpullu Tohum Üretme Çiftliği, lstanbul Va- liliği Özel ldare Fidanlık Mü- dürlüğü, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlügü, Atatürk Orman Çıfthgı (23 bin 309 kişi). Orman-lş: T.C. Orman Ba- kanlığı, Orman Genel Müdür- lügü, Ağaçlandırma ve Eroz- yon Kontrol Genel Müdürlü- ğü, Orman ve Köyişlen Genel Müdürlügü, Mılli Parklar Av ve Yaban Hayvanlan Genel Müdürlügü (30 bin kişı). Türkiye Maden-İş: TKİ Genel Müdürlügü. Etibank Genel Müdürlügü, TDÇİ, Ka- radeniz Bakır Işletmeleri Ge- nel Müdürlügü, Kümaş, Te- kel Genel Müdürlügü, Eski Çeltek Kömür t$letmelen, Türkiye Elektnk Uretim-Ile- timAŞ(34bın313kışı). Genel Maden-lş: Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama (41 bin 100 ki- şi). Petrol-İş: Petkim, TPAO. Tüpraş, Botaş. MKEK, Sü- merbank, SSK tlaç ve Tıbbı Malzeme Müessesesı, TMO Afyon Alkoloıd ve Sanayi lş- letmeleri, Petlas. Etibank, Te- kel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol tşletmelen Gn. Md.'ne bağlı kibrit fabrikası, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlen, Türkiye Ziraı Donatım Kurumu Manısa WP Kükürt Fabnkası, Tügsas Genel Müdürlüğü ve bağlı iş- yerleri (22 bin 755 kişi). Tekgıda-tş: Çay Işletmele- ri Genel Müdürlüğü, Tekel tş- letmelen Genel Müdürlüğü (68 bin 749 kişi). Şeker-İş: Türkiye Şeker Fabrikalan AŞ Genel Müdür- lüğü (32 bin 500 kişi). Teksif: Sümer Holding AŞ (bağlı 28 tekstil işyeri), Ak- santaş Akdeniz Sanayi ve Ti- caret AŞ (19 bin 611 kişi). Türkiye Yd-lş: TC Köy Hızmetleri Genel Müdürlüğü, TC Karayollan Genel Müdür- lüğü, Bayındırlık ve Iskân Ba- kanlığı, DLH tnşaatı Genel Müdürlüğü, Emlak Konut AŞ. Vakıflar lstanbul Bölge Müdürlüğü (90 bin 324 kişi). Tes-tş:TEK Genel Müdür- lüğü, DSl Genel Müdürlüğü. Iller Bankası Genel Müdürlü- ğü, EİEİ Genel Müdürlüğü (83 bin 945 kişi). Demiryol-tş: TCDD ve bağlı ortaklıklan (40 bin kişi). Haber-lş: PTT Genel Mü- dürlüğü (31 bin kişi). Sağhk-İs: SSK Genel Mü- dürlüğü, Sağlık Bakanlığı Sıt- ma Savaş, Denizcilik Kuru- mu Hastanesı (9 bin 455 kişi). Toleyis: Turban Turizm AŞ, Yurt-Kur, Emek Inşaat AŞ, Liman Lokantası, Maliye ve Gümrük Bakanlığı (3 bin 670 kişı). Harb-lş: Milli Savunma Bakanlığı. Içişlen Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlı- ğı, Sahıl Güvenlık Komutan- hğı (36 bin 524 kişi). Belediye-Iş: 440 belediye (40 bin 145 kişi). Deri-lş, Ağaç-lş. Selüloz- lş, Basın-lş, Basisen, Bass, T.Çimse-ls, Türk-Metal, Dokgemı-lş, Tezkoop-tş, Türkkoop-fş ve Lıman-lş'e bağlı yaklaşık 76 bin işçinin sözleşmesi de bağıtlanacak. ERDEMtR'DE ÖRGÜTLENME SANCISI Yetki kavgasında işveren gölgesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Özelleştırme günde- minde olan ve 7 bin 500 çalı- şanı bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikalan A.Ş'de (Er- demir) Türk-lş ile DISK ara- stndakı toplusözleşme yetki mücadelesıne "işveren gölge- si" düştü. Erdemır'de Türk- Iş'e bağlı Türk Metal Sendi- kası ile DtSK'e bağlı Birleşik Metal-lş Sendikası arasında- ki örgütlenme faaliyetleri, sür- gün ve işten atmayla sonuç- landı. Erdemır yönetimınin, Türk Metal Sendikası ile ış- birliği yaparak çalışanlara bu sendikaya üye olmalan konu- sundabaskı yapıldığı ileri sü- rüldü. 8 fabrika yöneticisinin de aralannda bulunduğu, çok sayıda kişinin, gerekçesiz ola- rak görevden alındığı ileri sü- rülürken 14 yıldır Erdemır'de çalışan Yılmaz Çömlekçioğlu adlı ışçı, "verimsizlik" \e "iş- gücünden yararlanamama" gerekçeleriyle işten atıldı. Işyerinde 9 aydır kıhtlenen DENİZLİ THK'yi kötüleyen imama cemaatten tepki OMERYUKTSEVEN DENİZLİ - Merkeze bağlı Yeşilköy'de fahrı imamlık yapan Ibrahim Cengiz Ortaokulu öğretmeni Mehmet Yıldız. ba>Tam na- mazı vaazında "Verdiğiniz kurban derileri içkiye gidi- yor" dedi ve Türk Hava Ku- rumu'na bağış yapılmaması- nı ıstedi. Bunun üzerine ce- maatten yaklaşık 30 kişilik bir grup, Yıldız'ı protesto ederek camiyi terk etti. ll müftülüğünün, kadro yetersizliğı nedeniyle öğret- men olmasına karşın camıye irnam olarak görevlendirdiği Yıldız, bayram namazı va- azına, kurban derilerinden söz ederek başladı. Yıldız, 1925 yılında kurulan THK'nm özelliğıni kaybetti- ğini belirterek "THK bunca yıldır hangi uçağL tankı. he- likopteri yapmıştır? Derile- ri r kuruma bağışlanması is- teniyor. Bu paralar davetier- d e harcanıyor, içkilere gidi- yor. Derileri böyle bir yere vermektense birçok insana yardım eli uzatan diğer ku- ruluşlara bağışlamak daha yararlı olur" dedi. Bu sözlenn ardından ce- matten, Yıldız'a karşı tepki sesleri yükselmeye başladı. Soyadı Yörükoğlu olan bir kereste tüccan oğluyla bir- likte ayağa kalkarak. "Hoca, sizin THK'yi kötûkmeye ne hakkınız, ne de yetkiniz var" diyerek müdahalede bulun- du. Bunun üzerine Hüseyin Toygar adlı emeklı bir polis de yüksek sesle hocayı uyar- dı. Bu gelişmeler üzerine or- talık karıştı, ama kısa bir arâdan sonra yatıştı. Ancak Yıldız tepkilere neden olan konuşmasını sürdürünce yaklaşık 30 kişilik bir grup, protesto için camiyi terk et- ti. THK Denizli Şubesi yet- kılilerının konu hakkında Denizli Valilıği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ihbar- da bulunacağı bıîdırildı. Yürürken karşınıza her an bunun gibi bir sinagog çıkabilir. tstanbuTun tarihine im- zasım vuran bu yapdar, Beyoğlu'nun gerçek yüzünü gizler. Beyoğlu'nda tarihi gezmenin keyfi Calata'nın dar sokaklan kimi zaman dik yokuşlar ya- par. Buralardan drmanmak hem yürek, hem ciğer ister. YAHYA KOÇOGLU Bayramda Istanbul'da ka- lanlara bir çağnmız var; ev- de sıkılmayın. çıkın Beyoğ- lu'nu dolaşın. Ama o herke- sin bildiğini değil, tarihi Be- yoğlu'nu adımlayın. Kara- köy'e giderek Bankalar Caddesi'ne girin. Sağda Ka- mondo Merdiveni'ni göre- ceksiniz. Geziniz başladı. Merdivenden çıkıp sola dönün. Saınt Pierre Kilisesi. alt tarafinda, artık tarihiyle hiçbir ilgisi olmayan işyerle- rinin işgal ettiği Saint Pierre Hanı'nı içinize çekin. Com- te De Saint Prieste ve Fran- sa Krah'na ait asalet armala- nnın bulunduğu Saint Pier- re Hanı üzerinde göreçeği- niz mermer levhada "Ünlü Fransız şairi Andrei Che- nier bu binada 30 Ekim 1762'de doğmuştur" yazı- sı yer alıyor. Ancak, lstan- bul Ansiklopedisi'nde Che- nier'nin, Saint Pierre Ha- nı'nda değil, bu hanın yerin- de yapıldığı daha eski bir bi- nada doğduğu belirtiliyor. Yolunuzun sağ tarafinda bu- lunan ve Cumhuriyet'in ilk yıllannda yapılanlara örnek olan Okçu Musa llkoku- AS2000 AS200C XX 2000 XX 2000 ÂJS2000 XS2000 XX 2000 KONUSUNDA TÜRKİYEDE İLK VE TEK MARKET yetki uyuşmazlığının çözü- münü isteyen Çömlekçioğ- lu'nun, "sendikal nedenlerie" işten çücartıldığı belgelendi. İş müfettışlennce yapılan ince- lemede. iş akdi "sendikal ne- denlerle hareketedflerek" fes- hedildiğı ıçın Çömlekçıoğ- lu'nun yargıya başvıırabilece- ğıbelirlendi. Işverenin sendı- kal örgütleranede "taraf" ol- duğu iddıası, "Erdemir çab- şanlan" imzasıyla, Bakanlar Kurulu üyelenne iletildı. Bütün bakanlara gönderilen "Erdemir KİT'kşiyor (Kötü lşletikn Tesis)mu?" başlıklı açıklamada. özelleştirme poli- n'kasının kurumu tehdıt ettiği kaydedilerek "Erdemir yöne- timine getirilen, ancak bö>le büyük bir kuruhışu \önetecek vasıf >« çapta olmayan bir grup yöneticL ben bilirimci yakîaşımlaıia iş banşını boza- cak, üretkenüği düşürecek, Er- demir'i v«rimsizleştirecek uy- gulamalar icerisindedirler" dendi. İthal Grani Seramik •30x30 1.250KDV DAHILDIR. Banyo Takımı Beyaz • 4 Parça 3399KDV DAHILDIR. M a ğ a z a m ı z h a f t a n ı n 7 g u n u 0 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 a r a s ı a ç ı k t ı r İtalyan Ayakkabı Dola 4.999\000r TL KDV DAHILDIR. Içten Yık Hela Taşı •Ekstra •TSEK KDV DAHILDI lu'nu göreceksiniz. Saint Pi- erre Kilisesi'yle aynı anla- yışta bir mimariye sahip bu binanın içinde sinema salo- nu olması sizi şaşırtmasın. Sokağın altından sağa dö- nerseniz terkedilmiş sinago- ga ulaşırsınız. Taranan kay- naklarda bilgilerine rastlana- mayan bu sinagogdan sonra aynı terlemenize, boynunu- zun ağnmasına aldırmayın, sokağı izleyin ve Galata Ku- lesi'neulaşın. İster Gündoğ- du Cafe'de dinlenin, ister 75 bin lira bedel ödemek koşu- luyla kuleye çıkıp kuşbakışı lstanbul'useyredin. Kulenin çevTesindeki binalara bakın. Cumbalannın altında, en kı- sa ömürlüsü 80-100 yıllık olan fınnlanmış el oyması ahşap işlemelerini tadın. Devam ediyoruz. tstanbul beyefendisi Rasih Nuri İle- ri'nin yöneticilik yaptığı yaklaşık yüzyıllık Doğan Palas Apartmanrnı seyTedin biraz. lstanbul'un bozulma- sına direnen o binada çevril- mişti Şener Şen'in başrolü- nü oynadığı 'Muhsin Bey' filmi. Yavuz Turgul'un yö- netmenliğinde çekilen fılm, değişen insani değerlerle Muhsin Bey'in çelişkileri gi- bi bina ile lstanbul'un çeliş- kilerini ne kadar iyi vurgulu- yordu. Yüz metre ileride aynı bahçe içinde Hacı Mimi Ca- mii ile lngiliz Kilisesi'ni gö- receksiniz. Kilise kulesine oranla minarenin küçüklü- ğü, kilise ile cami arasında Çİt örülmüş olması, farklı inançtaki insanlann birbirle- rine hoşgörüyle bakmasını engellemiyor. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Basında Çifte Standart Sabah grubunun çıkarmakta olduğu AMüel isimli dergiye haftada bir gün yazı yazıyorum. 'Düşünce Parlamentosu: ' adını verdikleri bu bölümde, farklı gö- rüşleri benimseyen başka yazarlarla birlikte görüşle- rimizi aktarmak fırsatını buluyoruz. Aktüefin farklı bir okuyucu kitlesi var. Genellikle benim düşüncelerime farklı bakan insanlar olduğu- nu tahmin ediyorum. Ve bu insanlara yazmak benim için ilginç birdeneyim oluyor. Bilirsiniz, yaşadığım sü- rece 'arayışımı' sürdürmek niyetindeyim. Geçenlerdeoradayayımlanan biryazım, kimi Cum- huriyet okurlannın dikkatini çekmiş. Demek her iki yayın organını izleyen okurlanm da varmış. Üst üste birkaç telefon ve faks aldım. "Siz" diyorlardı, "bu ko- nuda gazeteye bir şey yazmamıştınız. Hatta biz bu konuda görüşlerinizi neden yazmadığınızı düşün- müştük. Neden sadece Aktüel'e yazdınız?" Bu ko- nuda gelen eleştiriler artınca Aktüel'de yayımlanan yazımı nokta ve virgülüne dokunmadan, bir kez de Cumhuriyet'te yayımlamaya karar verdim. Yazımın başlığı, 'Basında Çifte Standart' idi: Amerikan filmlerinde gördük ilk kez bu manzarala- n. Patron yanında çalışan adamın yüzüne bakıyor ve sinek kovalarmışçasına "Kovuldun" diyor, "giteşya- lannı topla." Şimdi kimi süper özgürlükçü arkadaşlarımız 12 Ey- lül'le aynı kefeye koyuyorlar, ama bizler 27 Mayıs'ın ürünü olan 1961 Anayasası'nın özgür ortamında ye- tişmiştik. Böyle şeylerin olabileceğini pek aklımız kes- mezdi. Ama oluyormuş işte. ABD'de olduğuna göre Türkiye'de olmaz mı? Gene bizim yetiştığımiz dö- nemlerde basın ağırlıklı bir biçimde özgüıiüklerin sa- vunuculuğunu yapardı. O günlerin Türkiyesi'nde ne 'emek' örgütlenebil- mişti ne de 'sermaye'. Ama her iki kesimde de örgüt- lenmenin ciddi çabalan vardı. Emek kesiminin en hız- lı bir biçimde örgütlendiği kesim, basın sanayii olmuş- tu. Özgürlüklerin öncülüğünü yapan basın emekçile- ri örgütlenmeyecektı de kim örgütlenecekti? Derken 1980'lere geldik. Türkiye'nin tüm değerler sistemi; bilinçli ya da bilinçsiz bir politikayla hırpalan- maya başlandı. 'Vızyon sahibi' olduğunu iddia eden ve bunu belli birölçüde kabul de ettiren kimileri, 'dev- letiküçültme', 'sosyaldevletiortadankaldırma', 'glo- balleşme', 'yeni dünya düzeni', 'bireyi ön plana çı- karma' vb sloganlarla eski değerteri altüst ettiler. Bu arada 'Babıâli' de Babıâli olmaktan çıkmıştı. Iki- telli civarında 'maydanoz fiyatına' aldıkları arsalar üzerinde yükselen 'plazalarda', yepyeni bir basın sek- törü ortaya çıkıyordu. Yazılı basının yanı sıra görün- tülü ve sesli basını da kapsayan bir biçimde bombar- dımana başladılar. Ama son derece garip şeyler de yaşanmaya başlanmıştı. Her şeyden önce 'örgütlenme özgürlüğünün' ön- cülüğünü yapan basın kesiminde, üstü kapalı bir ör- gütlenme yasağı yaşanmaya başlandı. Sendikalı ba- sın emekçileri, ivedilikle işten çıkanlıyordu. Ve bu in- sanlara yeni iş buldukları zaman da sendikaya üye ol- mama ya da eğer sendika üyesi iseler istifa etmek zo- runluluğu getirildi. Ve sonunda sendikasız ve sendikal güvenceden yoksun bir 'basın eme/cç/s/'tipi yaratıldı. 'Sendikasız- lığın' diğer sonuçlan da ortaya çıkıyordu. Sendikal gü- venceden yoksun basın emekçileri, sürekli itilip ka- kılmaya başlandılar. Kitlesel işten çıkarmalar gözle- dik. Sadece düşünce emekçileri değil, tüm basın emek- çileri sürekli olarak 'topun ucunda'tutuldu. Ikitelli'nin 'minibüs ulaşmaz' plazalannda yüzlerce (evet altını çi- zerek yineliyorum, yüzlerce) basın emekçisine, orta- da hiçbir işaret yokken 'san zarflar' içinde görevleri- nin sona erdiği 'teblığ edildi've basınımızın özgürlük şampiyonu kalemlerinin çıtı çıkmadı. Devekuşlan gibi kafalarını kuma gömdüler. Ama özgürlükler adına lafazanlıklarını sürdürmekten de geri kalmadılar. Ne zaman ki 'medya'da yeni birtakım tezgâhlar ayarlandı, işten çıkarılan bir yazar bahane edilerek 'kı- yamet kopartıldı'. Eğer 'düşünce özgürlüğü' ticari beklentilerin aleti olacaksa, bunun ayıbını ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ahmet Artan iyi bir köşe yazandır. Ve bence işten çıkanlma biçimi çok çirkindir. Düşüncelerine önemli ölçüde katılmasam bile bu düşünceleri dile getirme özgürlüğünü savunurum. Ancak Ahmet Altan. bu 'çir- kin muameleye' maruz kalan ilk yazar olmadığı gibi basın emekçileri bu aymazlık içinde devam ederler- se son yazar da olmayacaktır. Ve aynı gazeteden birkaç hafta önce işten çıkan- lan bir başka değerli yazarın işten çıkanldığını 'birsa- tırlık' haber olarak duyurmayan kimi basın organlan- nın, bu sorunu böylesine alevlendirmelerinı salt 'dü- şünceye saygı' olarak değerlendirmiyor ve eleştiriyo- rum. Ahmet Altan'ınki 'özgürlük' de başkalannınki özgürlük değil mi? s1 o M a ğ a z a m ı z h a f t a n ı n 7 g ı i n ü 0 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 a r a s ı a c ı k t ı r Favoretto Akrilik Banyo Küveti Target Evye T Ö D - 1OO Tek Gözlü Damlalıkh Çöp Oğütmeli 485 x 1030 mm 170x80 Panetleri ile Mavi - Pem Bulaşık sepeti Serena Banyo Ayna Takımı Yumuşak Klozet Kapağı \2000 Şeriatçı öğretmen için soruşturtna açıldı Sı.ahtarCaddes N D 2 1 Kağ'hane Istarbu! Te>(2!2; 222D4 68 Faks 212ı 221 49 13 I RTATURMZ1 <VM*yn • 2WMayıs tarMert n s n d a M ıtotonmB dahHnde geçerMt I FİYATLARIMIZA KDV DAHILOİR. I URUN DEĞIŞIMI 7 3ÜN (ÇINDE F'TLRA İLE 5IPL.-TE GEUNTJIĞIMJE YAPILIB ' ŞİŞIJDEN49-49,B,B«tÖNÛNDEN39»B-39»H-3»EOTO6ÜSU:nGEÇER. | II —IIMfHIIMIIBllMmlll lH Mül I ) . lllllil—•• IW I ooozarv OOOZSY ooozsrv NECATİAYGCS tZMİR- Bornova Ali Suavi llköğretim Okulu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretme- ni Cdal Akdemir hakkında. derslerde şeriat propagandası yaptığı gerekçesiyle soruştur- ma açıldı. Akdemir'in müstehcen yayın yap- tıklan gerekçesiyle TGRT ve Samanyolu dı- şında diğer televizyonlan izlememeleri, içki içen anne ve babalarla konuşmamalan yo- lunda öğrencilerini "uyardığrbelirtıldi. Eğı- tim-Sen "şeriatçı öğredneni" izlemeye aldı. Milli Eğıtim'de din bilgisi öğretmenlerinın şeriat yanlısı tutumlan yeni örneklerle sü- rerken buna seyirci kalmayan öğrenci veli- leri de harekete geçiyor. Akdemir'in çağdışı ve antilaik tutumlan- na dur demek için okul yönetimine başvuran veliler, öğretmen hakkında soruşturma açıl- masını sağladılar. • Akdemir'in derslerde antilaik propaganda yaparak, şeriat aşılamaya çalıştığını belirten öğrenci velilerinden Üknur Odalı ve tlknur Çörçop, Akdemir hakkında şıkâyetçi olduk- lannı belirterek okulda yaşananlan şöyle an- lattılar: "Akdemir, TGRT ve Samanyolu dı- şuıdaki kanallann müstehcen yavınlar yap- üklannı ve bu tele\izyonlan izleyenlerin Hris- tiyan olduklarını sii\lü\or. Kola içmenin ha- ram ve günah olduğunu, margarin > ağlannın içinde domuz yağı bulunduğunu, bu nedenle margarin yağı yemenin günah olduğunu açıklanuş. Oğrencilerden anne ve babalan iç- ki içiyorsa konuşmamalannı istemiş. Bu öğ- retmen, derslerde yaptığ] konuşmalarda gü- nahlaria,yasaklarla çocuklanmızı tehdit edi- yor. Şeriataşılama>a çalışı>or. Bu dünyada ev- liliğin anlamsız olduğunu. öldükten sonra hu- rilerle evlenebüeceklerini anlaöyormuş. Ço- cuklanmız da ister istemez yaşamın anlam- sız olduğu kamsı ağırlık kazanma>~a başladı. Çocuklar boşluğa düştü. İntihar girişiminde bulunanlann olduğunu öğrendik. Olaj1 , top- lumsal olduğu için ilgileniyoruz. Bu işin peşi- ni bırakma\acağız." Müdüryardımcısı PervirÇizer, öğretmen Akdemir'in derslerde antilaik propaganda yaptığı yolundaki savlann öğrenci velilerin- den geldiğini belirterek söz konusu şikâyet dilekçesini okul müdürüne verdiğinı söyle- di. Akdemir hakkında idari soruşturmanın sürdüğünü belirten okul müdürü Fahrettin Mersin de. "Öğretmen hakkında daha önce Suphi Koyuncuoğiu Ortaokulu'nda da so- ruşturma açılmış. Soruşturma sonucunda okuhımuza atandı. Öğrenci velilerinin şikâ- yeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Müfettişler ola>ı inceliyor" dedi. Eğjtim-Sen AkdemirM izliyor Celal Akdemir'in tutumunu kaygıyla iz- lediklerini belirten Eğitim-Sen 6. No'lu Şu- be Başkanı RecaiÇetinerkonuyla ilgili ola- rak yaptığı açıklamada şunlan söyledi: "Suphi Koyuncuoğtu Orta Okulu'nda da aynı faaliyetlerde bulunan ve Ali Suavi tl- köğretim Okulu'nda bu faaliyetinedevam e- den Akdemir bir öğretmen gibi değiL şeri- atçı güçlerin elemanı gibi çalışmaya başladı. Sendika olarak bu öğretmenin davranış- lannı izleyeceğiz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog