Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyetImtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç • Genel Yayın Koordinatörü. Hikmet Çetinkaya 9 Yazıışlen Müdürleri fbrahim Yıldız. Dinç Tayanç (Sorumlu) • Haber Merkezı Mudürü: Hakan Kara # Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler Ergun Balcı • lstıhbarat Yalçın Çakır • Ekonomı Bülent Kızanlık • Radyo-TV- Uygar Eremekttr • Kültur Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücelman • Yurt Haberlerr Mehmet Saraç 9 Makaleler Sami karaören • Çevın. Seyfettin Turhan # Duzeltme Abdullah YUJCI • Fotoğraf Erdogan Köseoğhı Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktav Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Ç'etinka\a. Şükran Soner, Ergun Balcı, Dinç Tayanç, İbrahim Yıidız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbav. Ankara Temsılcısr Mustafa Balbav • Haber Mûctûrii: Doğan Akın Atatürk Bulvan No: 125. Kat:4. Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 •tzmır Temsılcısr Serdar Kıak,H ZıyaBlv. 1352 S. 13 Tel 4411220. Faks: 4419117 • Adana Temsılcısı: Çeön Yiğenoğlu, lnönü Cd 119 S. No: 1 Kaf I. Tel: 3522550. Faks: 3522570 Müessese Müdürü: Erol Erkut • MEDYA C: • Yöneum Kurulu Koordınatör: Ahmet Koruban # Başlcam-Genel Müdür Gülbin Muhasebe: Bülent Yener # Idare Erduran • Koordmatör Reha Hüseyin Gürer • tşletme Önder I?ıtman • Genel Mudür Yardun- Çetik •Bılgı-tşlem. Nail Inal• cısı Mine Akd.ğ • Halkla tlış- Bılgısayar Sıstem: Mûrirvet ÇOer kıler Muduru Nurten Berksov Yayımbıyan ve Basan: Yenı Gun Haber Ajansı. Basm ve Yayıncılık A Ş Türkocağı cad. 39 41 Cagaloğlu 34334 Ist PK 246 istanbu] Tel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks-(0212ı 513 85 95 12MAYIS1995 lmsak:3.58 Güneş: 5.43 Öğle: 13.07 lkindi: 17.00 Akşam20.18 Yatsı: 21.55 MEDVACTei 51407 53-51395 go-5i3 84 60-6i. Faks 5H8466 Vucudu dövmelerle kaplı • Çeviri Servisi - Michael Wilson dövmelerle kaplanmış ellerini ve yüzünü gösteriyor. Vücudunun yüzde 95'inin dövmelerle kaplı olduğunu söyleyen Wilson, New York'ta yapımı sürdürülen "Twisted" ve "Joe's Apartment" filmlerinde oynamak üzere "garipler"(acayipler) adı altında başvurusu kabul edilen bir dizi insanın arasındaydı. Kadınların eylem planı • ANKARA (ANKA)- Tüm dünyada kadınlann ilerlemesinin önündeki engellerin ortadan kaldınlması için bir 'eylem planı' hazırlanacak. Çin'in başkenti Pekin'de 4-15 eylül tarihleri arasında yapılacak "4. Dünya Kadın Konferansı'na Birleşmış Milletler'e üye ülkelerin hükümet temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri ile basın mensuplanndan oluşan yaklaşık 50 bin kişi katılacak. Katolik kilisesi ibadete açılacak • NEVŞEHİR(AA)- Nevşehir'in Avanos ilçesindeki kayadan oyma Katolik Kilisesi'nin haziran ayında ibate açılacağı bildirildi. Avanos Belediye Başkanı Ruhi Top, Hasankale mevkiinde bulunan 330 metrekare büyüklüğündeki kayadan oyma kilisenin belediye imkânlan ile onanlarak ibadete hazır hale getirileceğini belirtti. Iskenderiye Feneri • İSKENDERtYE (UBA) -Dûnyanın 7 hankasından biri olan tskenderiye Feneri 'yeniden çakacak'. Bazı parçalan ve kalıntılan deniz dibinde bulunan Iskederiye Feneri'nin çıkanlan bu parçalarla orijinaline yakın şekilde inşa edileceği bildirildi. Sevgi bayrağı • SAMSUN(AA)- Cumhurbaşkani Süleyman Demirel'e 19 Mayıs kutlamalan sırasında teslim edilecek 'sevgi bayrağı', bugûn Samsun'dan yola çıkanlıyor. "Atatürk sevgisiyle Cumhurbaşkan1'na " ibaresi yazılı olan bayrak, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı llkadım Iskelesi'nde kız ve erkek atletler tarafından teslim alınacak. Karadeniz alarm veniyor • ANKARA/LONDRA (ANKA)-Karadeniz bölgesinin dûnyanın en kirli bölgelerinden biri olduğu, yoğunlaşan kirlilik sonucu balık kaynaklannın yüzde 80 oranmda azaldığı bildirildi. Çeşitli uluslararası çevre ajans ve kuruluşlarca fınanse edilen 'Aegis' adlı çevre bülteninde yer alan yazıda Karadeniz'deki ekolojik sistemin uğradığı tahnbatın acil önlemlerin alınmaması halinde düzeltilemeyecek bir düzeye ulaşacağı uyansında bulunuldu. BHm merkezleri • ANKARA (AA)-Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin fen derslerinden daha iyi yararlanması ve uygun koşullarda eğıtim yapılması amacıyla 'fen bilimleri uygulama merkezleri' açmayı kararlaştırdı. Müsteşar Bener Cordan imzalı valiliklere gönderilen genelgede, pek çok okulda araç-gereç bulunmasına karşm bu gereçlerin fîziki kapasite yetersizliği ve öğretmensizlik nedeniyle kullanılamadığına işaret ediletek il ve ilçelerde birçok okulun yararlanacağı 'fen bilimleri uygulama merkezi' açılması istendi. Yeni yöntemde kanser hücrelerinin kanla beslenmeleri engellenerek tümör kurutuluyor Kanser hücresinin kanıyla savaşÇeviri Servisi - Doktorlar ilk kez kanserli hastalanmn direnme güçle- rini istedikkri hedefler doğrultusun- da yönlendirebiliyorlar. Katil hücre- ler ve antikorlarla tümorlerin tedavi- sinde yeni bir silah oluştururarak immun tedavisi uyguluyorlar. Bu yeni yöntemde, immun hücre- leri yanı sıra antikorlar da kanserli hücreleri keşfederek vücudumuzun savunma güçlerini harekete geçire- biliyorlar. Bir tümörün büyüyebil- mesi için yeterli kanla beslenebil- mesi gerekiyor. Bu nedenle birçok kanser hücresi kılcal damarlan ko- ruyucu maddeler de içeriyor. Bu özellikleri dünya çapında incelenen kanserli hücrelere karşı geliştirilen bu yeni yöntemde onlann kanla bes- lenmeleri engellenerek bir anlamda kurutuluyorlar. Kan girişi kesilen tü- mör oluşturmaya uygun hücrelerin vücut içerisinde dolaşma imkânı da yok ediliyor ve metastas oluşturması • Hastalara gen teknikleri değiştirilmiş hücreler şınnga edilecek. Bu hücreler, dolaşım sistemimiz içerisinde dağılarak antikorlar aracılığıyla kanserli ve onlara yardımcı hücreleri bloke edecekler. engelleniyor. Max-Planck Enstitüsü uzmanlarından Dr. Axel l'llrich, başka tedavi yöntemleri ile koordi- neli olarak uygulandığinda bu yön- temin başanlı olacağına inandıgını belirterek bir yıldan bu yana kılcal damarlan besleyen yardımcı madde- lerin taşındıgı kanser hücrelerini de tespit ettiğini söylüyor. Ullrich bu yöntemi uygularken hastalanna gen teknikleri değiştiril- miş kapillar hücreler şınnga edecek. Bu hücreler, dolaşım sistemimiz içerisinde dağılarak antikorlar aracı- lığıyla kanserli ve onlara yardımcı hücreleri bloke edecekler. Bunun sonucu olarak da tümöre kan akışı engellenecek ve tümör bu nedenle kuruyacak. Kansere karşı koruyucu hücre aşı- layarak oluşturulan bu yeni yönte- min, birkaç ay içerisinde ilk hastalar üzerinde denenmesi de bekleniyor. Bugüne kadar uygulanan terapiler- de, vücutta kanserli hücreler yanı sı- ra sağlıkJı hücrelerin de zarar gördü- ğü belirlenmişti. Bu yöntem ise spe- sifik olarak kanserli hücrelere yöne- liyor. Son iki yıl içinde yapılan araştır- malar sonucunda, deri ve göğüs kanseri gibi bazı kanser türlerinde, hücre yüzeyinde işaret niteliği taşı- yan belirgin değişiklikler deşifre edilmiş bulunuyor. Bu şifreler sonu- cunda da aşılanan katil hücreler. sa- dece hasta hücrelere yöneliyor ve onlan yok ediyor. Kılcal damarlan besteyıcı bağlantı faktörieri | Bağlantıları bloke eden madde Tümörün gelişmesıni sağlayan unsuriar Antikorlar damarlan kurutarak tumörun yokolmasını sağlıyor Polis kıyafetiyle şarkı söylediği için adliyelik oldu, bir TV programında 'dolandıncı gitarist' diye tanıtıldı 'Çarli', haksızlığa karşı şarkı söyleyecek• Celal Erdem, işinden olduğu için program yapımcılan hakkında dava açtı. Erdem, "Her an her yerde size de çıkabilir" diyerek herkesi, kameralar karşısında dikkatli olmaya çağınyor. EMİNEALG.4N Celal Erdem, nam-ı diğer Çarli, gi- tarla tanışıp şarkılar öğrendiğinden beri yaşamını bu yoldan kazanıyordu. Ta ki, medya mağdurlanna katılana dek. Şarkılann sözlerini değiştirerek seslendirdiği ve çeşitli kılıklarda sah- ne aldığı için daha önce de tatsız olay- lar yaşadığı olmuştu. Ama beş yılı aş- kın süredir Türkiye'nin birçok yerinde çalıştığı halde hiç karakolluk ya da adliyelik olmamıştı. Istanbul'da çalıştığı bardan sivil po- lislerce ahnıp karakola götürüldüğün- de suçunun "cumhuriyeti tahkir" ol- duğunu öğrendi. Beyoğlu Emniye- ti'nde ifadesi alınırken evinde arama yapıldı ve ele geçirilen yabancı aletler karakola getirildi. En "yabancı" alet de kendi icadı olan "suç, panosu"ydu. Bir lstanbul haritasının yer aldığı ve üzerinde "Neredesiniz?" yazılı tahta panoda. bazı suçlarla marjinal kişile- rin nerelerde bulunduğunu gösteren düğmeler vardı. Orneğin, "Trafîk avanta noktalan ve kaçak hayvan kesim reyonlan" ya- zısının yanındaki düğmeye basınca haritada Topkapı ve Edirnekapı'nın ışığı yanıyordu. Ya da paparazziler ve entellerin yanındaki düğme, Ikıtellı ve Ortaköy'ü aydınlatıyordu. Bir anda karakoldaki herkes, panoyla ilgilen- meye ve eğlenmeye başlamıştı. "Bu- rada Allah yoktur" yazısının yanında- Cdal Erdem: "Medya DoJapdere'den yazar, ^edikule'den güartst istemiyor." (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) ki düğmeye basınca Gayrettepe'nin ışığının yanması, polislerin pek hoşu- na gitmemiş ve Gayrettepe, haritadan silinivermişti. Çarli, amacının cumhuriyeti tahkir olmadığını, böyle bir suçlamaya ne- den olacak bir şey söylemediğini sa- vundu, bir de gitar resitali verdi kara- kolda. O gece karakoldaki polisler ve müzmin ziyaretçi medya mensuplan, renkli ve müzikli bir gece geçirmek- ten keyiflilerdi. Ertesi gün savcıhğa sevk edildi Çarli, takipsizlik karan ve- rildi ve her şey normale döndü. Ancak karakol macerası böyle bit- meyecekti. 25 şubat cuma akşamı ya- pılan bu zorunlu ziyaret, 6 nisan gece- si atv televizyonunda yayımlanan Po- lis Imdat programına, "kendisine polis süsü veren dolandıncı gitarist" anon- suyla yansıdı. Işte ne olduysa bundan sonra oldu. Programda dolandıncı diye tanıtıian ve polislerce evinde yakalandığı ileri sürülen Çarli. işinden oldu. Artık ya- şamını gitarist olarak kazanamamaya başladı. Çevresindeki insanlar tuhaf davTanmaya başladılar. Televizyon programmı kaydeden ve bir avukata başvuran Çarli. "Sanryo- rum medya, Dolapdere'den \azar, Ye- dikule'den gitarist istemiyor" diyor. Celal Erdem programın, karakolda polislerin gözü önünde çekildiğini anımsatıyor. Şarkılann sözlerini nasıl değiştirdi- ğini soruyoruz. "Ben şarkı söyledikçe her şe>- kirleniyordu. Eİen de başladım kirli gördüğüm şeylerin şarkılarını yapmaya" diye yanıtlıyor Çarli. tşte sözlerini değiştirdiği şarkılardan pa- patya kokulu bir tango: Domuzcuk gibidir, kalın ve kısa / lçi- miz ba> ılır ona bakınca / İsmi ses tdle- rimi bozuyor inan / Sahte bir papatya- sın sen Kösemra Sultan Karakoldaki görüntüleri kullanıla- rak yalan beyanlara yer verildiği için atv televizyonu ve program yapımcı- lan hakkında dava açacağını belirten Celal Erdem, "Herkesin başma gelebi- lir" uyansıyla şunlan söylüyor: "Polis. jiizünü aklamak, makyaj ta- zelemek rsti>orsa bizim gözümiizü çı- karmakla başlamasın bu işe. Elbise değiştirdiler. makyaj tazelemek istiyor- lar. O zaman gitsinler Semra Hanım'ı Florida'da yakalasınlar. Turan Çe- vik'leri yakalasınlar. Bizimle ne uğra- şıyortar. Biz müzisveniz. Birtakun şey- ler söyle>eceğiz tabiL Bu kadar haksız- hğa uğradıktan sonra haksızlıklarla U- gili şarkılar da söyleyeceğiz. Panolar da yapacağız." Bayındırlık ve İskan Bakanı Erman Şahin müjde verdi: Fethiye-Göcek tüneli bu yıl açılacakÖZCANÖZGÜR MUĞLA- Bayındırlık ve İskan Bakanı Er- man Şahin, Muğla'nın en kısa sürede turizmde- ki yerine yakışır hale geleceğini söyledi. Yıllar- dır sürüncemede kalan Fethiye- Göcek tünelinin bu yıl açılacağı müjdesini veren Bakan Şahin, Türkiye'nin ikinci GAP'ının Muğla'da yaratıl- maya başlandığını belirtti. Muğla Valisi Lale Aytaman'dan Muğla'nın acil sorunlan ve ivedi gerçekleştirilmesi gereken altyapı yatınmlan ile ilgili hazırlanmış bir dosya alan Bakan Şahin. 21 kişinin ölümüyle sonuçla- nan Kurban Bayramı'nın ilk trafik kazasının meydana geldiği Milas-Söke yolunun bu yaz ge- nişletileceği ve Göcek Tüneli'nin de bu yıl açı- lacağı müjdesini verdi. Kanalizasyon ve içme suyu sorununun çözümüne yönelik başlamış bü- tün yatınmlann zamanında bitirileceğini belir- ten Bakan Şahin. Bodrum Havaalanı'nın da önümüzdeki yıl hizmete gireceğini söyledl Türkiye'nin ikinci GAP'ının Muğla'da yaratıl- dığını da vurgulayan Bakan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ikisi Milas'ta biri Yatağan'da ve biri de Ba- yır'da bulunan barajlar 1996 yüı sonuna kadar tamamlanacak. Çok uzun yüların rüyası olan Dalaman Çayı üzerinde planlanmış dörtlü baraj- lar da devreye sokulacak ve ikinci GAP Muğ- la'da ortaya çıkacak. Dalaman Barajı'ndan son- ra yine Dalaman Çayı üzerinde Akköprü Bara- jı'nın yapımına bu >ıl başhyoruz. 150 metre >ük- sekliğindeki bu barajda enerji üretimi de olacak. Bu barajlar ile bölgenin içme suyu sorunu orta- dan kalkarken binlerce dönüm arazide sulu ta- run yapılacak." Kaçak yapıiar yıkılıyor Marmaris, Datça ve Dalyan'da incelemelerde bulunan Bakan Şahin, orman alanlan içinde ve deniz kıyısında son yıllarda giderek yaygınlaşan yapılarla karşılaşınca 'Bunlara kim ruhsat veri- yx>r' diye sordu. Yapılann çoğunun kaçak oldu- ğunu öğrenen Bakan. "Dağm tepesinde mahalle- ler oluşmaya başlamış. Bunlar olacak iş değil. Bunlann hepsi yıkılacak ve tahsisler iptal edile- cek" dedi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sulan yüksel- meye başlayan Van Gölü ile ilgili olarak da bir açıklama yapan Bakan Şahin, Van'ın 'afet böl- gesi' ilan edildiğini belirterek "Her türlü önlem alındı. Kimseyi mağdur etmeyiz"dedi. Şehirci- likten sorumlu de\let bakanlığı döneminde Er- zincan depremi ile karşılaşan ve orada yaptığı çalışmalar ile bölge halkının takdirini toplayan Şahin, Bayındırlık Bakanlığf na gelince de Van Gölü yükselmesi ve Bitlis'te derelerin taşkını ile karşı karşıya geldi. Erman Şahin her iki olayın ardından Diyarbakır, Van ve Bitlis'te inceleme- lerde bulundu. Doğum kontrol hapının kullanıldığı ilk ülke İstemneyen hamileliklerde ABD ikinci Çeviri Servisi - Doğum kontrol haplannın kullanıldığı ilk ülke ol- masına karşın Amerika'daki isten- meyen hamileliklerin oranı bir hayli yüksek. 9 Mayıs 1960'tan bu yana yasal olarak Amerikalı kadınlar tarafın- dan kullanılan doğum kontrol haplannın, istenmeyen hamilelik- leri büyük ölçüde azaltacağına inanılıyordu. Fakat aradan 35 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen Birleşik Dev- letler, birinci sırada yer alan Fran- sa'nın ardından. istenmeyen ha- mileliklerin en yoğun olduğu böl- Fransa ilk sırada Doğum kontrolü konusunda de- rin araştırmalar yapan Alan Gut- macher Enstitüsü tarafından açık- lanan bir veriye göreyse Amerika, Fransa'dan sonra, genç yaşta ha- mılelik oranının üst düzeylerde seyrettiği ikinci bölge. Uzmanlann eleştirilerine göre cinsellik konusundaki açıklıgın • Doğum kontrolünü kapsayan reklamlann azlığı, haplann pahalılığı ve haplann edinilmesindeki zorluklar ve kullanımma ilişkin açıklamalann yetersizliği, istenmeyen hamileliklerin önde gelen sebeplerinden bazılan. yeterli olmaması, doğum kontro- lünü kapsayan reklamlann azlığı, haplann pahalılığı ve haplann edinilmesindeki zorluklar ve kul- lanımına ilişkin açıklamalann ye- tersizliği, bu hamileliklerin önde gelen sebeplerinden bazılan. Pennsylvania Üniversitesi'nde görevli sosyolog Frank Fürsten- berg ise olaya şöyle bir bakış açısı getiriyor: "Gençler kadar yetiş- kinler de gebeliği önleyici ilaçlan isteksizce kullanmanın yanı sıra, bu korunma yöntemlerine karma- şık duygularla yaklaşmaktadıriar. Bir kadının her gün bu hapları kullanması veya erkeğin kendini ilişki sırasında korunıasu insanla- nn her sabah kalktıklarında kol- tukaltlanna sıktıkları deodorant- lara başvurmaları kadar doğal- dır." Amerika Birleşik Devletle- ri'nde karşılaşılan ve yüzde 56 gi- bi bir orana yükselmiş olan plan- lanmamış hamileliklerin yüzde 47'si, doğum kontrol hapı kulla- nan kadmları kapsıyor. Yetkililer bunun, haplann düzensiz veya ha- talı kullanımından kaynaklandığı- nı ileri sürüyorlar. Kadınlann yüzde 80'i kullanıyor Belirli dönemlerde de olsa ka- dınlann yüzde 80'i tarafından kullanılan doğum kontrol haplan- nın en yaygın olduğu 1965 yılının ardından 1991 'e gelindiğinde kı- sırlaştırma yönteminin tercih edil- meye başlandığı gözlemleniygr. Doğum kontrol hapının kullanı- labilmesi için gerekli muayeneden geçilmesini ve reçete yazılmasmı bir engel olarak niteleyen bazı do- ğum kontrol uzmanlan. bu hapla- nn içerdiği östrojen maddesinin yüksek olması nedeniyle de ka- dınlann bir kısmında şikâyetlere yol açtığını belirtiyorlardı. Yan etkileri Bugün artık, çok daha az oran- larda östrojen içeren doğum kont- rol haplannın yan etkileri de bü- yük oranda ortadan kaldınldı. Ancak bazı araştırmalar, bu ilaçlann göğüs kanseri tehlikesini beraberinde getirdiği yolunda açıklamalar yaparken bazılan da tam aksini savunmaktadırlar. 1988 yılında gıda ve ilaç yönet- meliği. hapm birtakım faydalan- na, yumurtalık ve göğüs kanseri- ne yol açma riskinin çok düşük olduğuna yönelik değerlendirme- lere yer veriyordu. Oysa 1989 yı- lında, söz konusu haplann kadın- larda şişmanlık sorununun ortaya çıkmasına neden olduğu söy- leniyordu. Acil servislere acil önlem gerekli İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Türkiye'de acil servisler, dünyada meydana gelen gelişmelere ayak uyduramıyor. Acil servislere başvuran hastalann en çok yakındığı konulann basında, yardımcı personelın ilgisiz ve sert tutumlan geliyor. Izmir Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servis Şefi Dr. Ülkümen Rodoplu, trafik kazalanndan sonra ortaya çıkan ölüm olaylannın dörtte birinin ilk 10 dakika içinde, dörtte birinin ise ilk yanm saat içinde görüldüğünü belirterek, "Dolayısıylabu olgulann dörtte üçünün hastaneye yetiştirilmek için yeterli zamanı var. Önenîli olan, bu yeterli zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirebilmek ve hasta taşınmasını doğru ve süratli yapabilecek sistcmi kurup geliştirmek" diyor. En büvük yanüş acele taşuna Üç büyük kentte 112 acil kurtarma ve ambulans servisinin son bir yıldır hasta ve yaralılann taşınmasında önemlı gelişmeler sağlamasına karşın, bilgisizlikten kaynaİdanan sorunlann sürdüğüne dikkat çeken Dr. Rodoplu, özellıkle ülkemızde trafik kazalanndan sonra yapılan en büyük yanlışın, yaralılann aceleyle ve kontrolsüz taşınması olduğunu vurguluyor. Yaralıyı kısa sürede hastaneye kontrolsüz bir şekilde taşımak ve ciddi sakatlıklara yol açmak yerine. ükyardımı ve ambulansı beklemenin daha doğru olduğunu kaydeden Dr. Rodoplu, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Kaza geçiren kişi aşın hareket ettirilmemelidir. Boynu, orta seviyede tutularak korunmahdır. Boynun sabit turulabilmesi için ideal olanı, bir boyunluk kullanmakdr. Ancak bu tşlem kazak, - havlu ile yapüabüir." Çevre için ortak eylem MUĞLA (Cumhuriyet) - Muğla, Antalya, Burdur, Isparta ve ilçelerinde etkinlik gösteren ekolojist, çevreci ve yesiller 'ortak sorunlara, ortak eylem' karan aldılar. Öncelikle Burdur Gölü ve Yerkesik'te Çimentaş'a karşı kitlesel eylem yapmaya karar veren çevreciler, 15-16 temmuzda Muğla'da yapılacak Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP) toplantısmın ardından, "uluslararası Akdeniz çevre kurultayı"na gidiyorlar. Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin oluşturduğu BAÇEP'in üçüncü toplantısı Antalya'dâ gerçekleştirildi. BAÇEP Antalya toplantısına katılan çevreciler, "ortak sorunlara, ortak eylemler" karan aldılar. Alınan kararlara göre BAÇEP, bölgede yanlış turizm, enerji, orman ve sulak alan politikalanndan kaynaklanan çevre sorunlannın çözümünde, güç birliğiyle eylemlerini yaygınlaştıracak. Çok sayıda çevre örgütünün katıldığı Antalya toplantısıyla ilgili bilgi veren BAÇEP sözcüsü Gaye Cön. amaçlannın, u başta bölgesel sorunlar olmak üzere Türkiye'nin çevre sorunlanna daha örgütlü eğilmek" olduğunu belirtti. Cön'ün verdiği bilgiye göre önümüzdeki günlerde termik ve nükleer santrallara karşı çalışmalara hız verilecek. Kıyılann ve sulak alanlann konınmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek. tstanbul'da yapılacak. HABİTAT-2 toplantısı aracılığı ile çok önemli projelerin uluslararası platformlara taşınması ve Akdeniz ülkeleri çevre örgütleri ve dünya doğa korumacı kuruluşlanyla da işbirliği sağlanmaya çalışılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog