Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

12MAY1S1995CUMA CUMHURİYET SAYFA 11 HABİTAT-96 *YA DOĞRU ULUSAL RAPOR TARTIŞMASI (3) tstanbul'un tarihsel dokusunu çöküntüye uğratan duvarsız ve spekülatif imar politikasının HABİTAT sürecinde sorgunlanmasL, bu dünya üzerine ev sahipiiği yapan bir kente karşı en önemli görevler arasında yer aJjyor. Göııiillü kuruluşlar örgüdeııiyor • Ankara'da sürdürülen çalışmalarda Istanbul'un sorunlanna karşı yeterli duyarhhğı göremeyen ve politikalann etkinliğinden İcaygı duyan demokratik kuruluşlar, HABÎTAT sürecini "sorunlann tartışıldığı" bir foruma dönüştürmek üzere Kent ve Demokrasi Platformu'nu oluşturdular. • HABÎTAT Danışma Kurulu'nun, Küresel Eylem Planı çerçevesinde tartışmaya açılan "Yaşanabilir Yerleşme" hedefi konusundaki ileri sürdüğü bir başka görüş ise "yaşanabilir yerleşmenin sadece kentte yaşayanlar açısından tanımlanmasınm yetersiz olduğu" şeklinde. OKTAYEKİNCİ HABİTAT'96 Zir- vesı içın Türkıye'nin sunacağı ulusal rapo- run hazırlanması yö- nünde oluşturulan ulu- sal komrtedeki kurum ve örgütlerin, bu önemli raporda yer alma- sını öngördüklen konulara ve sonınlara iliş- kin görüşlerine bu dizinin dünkü bölümün- de yer vermiştik Bu görüşlerden "esinleni- lerek" ulusal rapor taslağını hazırlamakla yükümlü olan HABtTAT Danışma Kuru- lu'nun tartışmaya açtığı ılk çalışmada yer alan "öncetiklere" ise bugün sıra geldi. Prof. Dr. bhan TekeB başkanlığmda olu- şan danışma kurulu, şubat başlanndakı da- nışma komitesi toplantısma sunulan ve ay- nı toplantıda dıle gelen değerlendirmeleri ortak konu başlıkian altında ve hemen tüm görüşleri içerecek şekilde derlemiş olması- na rağmen. bu dökümün ulusal rapor tasla- ğında gerçekten "esin kaynağT olup olma- dığı tartışma konusu. Sadece kapsam ve hedefler açısından de- ğil, "söylem ve kaygılar" açısından da ulu- sal komite katıhmcısı demokratik kuruluş- lann raporlanna pek benzemeyen danışma kurulu raporu, gınş bölümündeki ifadeyle "tartışmalar için bir çerçevc oluşturmak üzere" hazırlanmış. Ne var kı yıne daha ön- ce sunulan ve çok sa- yıda uzmanın katılı- mıyla hazırlanan alt raporlardakı dıle ge- len bırçok temel so- run, bu ulusal rapor taslağında danışma kurulunca çızilen ge- nel çerçevenin "dışın- da" kalıyor. Ulusal rapor taslağının KEP bölümunde, bu saptamayla ılgılı olarak. "Küreseüeşendün- yada yaşanabilir bir yerteşmesadece içinden değiL aynı zamanda dış iHşkileri açısından da tanımlanmalıdır"uyansı yer alıyor... Ulusal raporun öncelikleri Ulusal komitenın Ankara'da 13-14Nisan 1995 günlenndeki toplantısında açıklanan ulusal raporun ılk taslağı ûzerindekı tartış- malar, ağırhklı olarak taslağın "ulusal eylem planı" bölümunde yoğunlaşıyor. Danışma kurulunun bu bölümde belırle- dıği ve her bın için "konunun önemi, öne- rilen çözüm, yapüacak işler, izleme yöntemi ve söz veren âktör" gıbı beş alt başlık altın- da goruş gelıştırdığı 20 kadar "öaceUkli ko- nu", daha önce ulusal komite katıhmcısı kunıluşlann raporlanndaki saptamalara pek benzemıyor Örneğin. özellıkle meslek odalannın, ba- zı demokratik örgütlenn ve kooperatif bir- liklennin "Ulusal rapora katkı için" hazır- ladıklan raporlarda. Türkiye'dekı göçe ve plansız ımar polıtikalanna yön veren "ulus- lararası beklentilere" karşı yine ülkenın kentleşme dengelennin gözetilmesi yönün- de genel bir "korunma politikasının" gelış- tirilmesi gerektıgı vurgulanırken, danışma kurulunun taslağında bunun tersı düşünce- len çağnştıran öncelikler yer alıyor. Rapor taslağının daha ılk öncelikli konu- Küresel Eylem Planı HABİTAT .Ulusal Rapor Taslağı'nın bı- rinci bölümünü oluş- turan "Küresel Eylem Planı (KEP) Taslağı Üzerine Türkiye'niıı Görûşü" başlığı altın- dakı metinde, "yeni bir yerleşmeetiğT ko- nusunun Istanbul zır- vesinde ön plana çı- kartılması üzennde duruluyor. Bu bağ- lamda. BM HABİ- TAT Sekretaryasf nın "iyi bir toplum olma" yönünde KEP'in üç temel prensıbı olarak öngördüğü "yurttaş bağuuğı", "sürdürüfcbüirlik"ve "hak sahi- bi olmak" hedeflenne ek olarak, bir dör- düncü ilkenın de "yaşanabilir yerleşme" olabıleceği savunuluyor. Yıne BM önerme- lenne bağlı olarak "iyi yerleşmenin ne oldu- ğuna ilişkin evrensel geçerliliği olan norma- tif bir biçün önerisinin yapılamayacağı" vur- gulanan danışma kurulu raporunda, bu ko- nudaki tanımlamalar için genelde olumlu görülen ve herkesin fîkır birliğı ıçinde ola- bileceğı şu tür ölçütler öneriliyor "Yerleş- menin insanın yaşamı için gerekli koşullara sahip olması. sakiıüerince açık olarak algı- lanması \e içinde bulunduğu kültürie uyum içinde bulunması, kentte yaşa>anlara, kay- naklara, bilgiye ve çeşitliliğe erişebilmesi, mekânlann ve kanallann gelişiminin dene- tirni altında olınası ve etkin olmak_" HABİTAT Danışma Kurulu'nun, KEP çerçevesinde tartışmaya açılan "Yaşanabi- lir Yerleşme" hedefi konusundaki ileri sür- düğıi bir başka görüş ise "yaşanabilir yer- leşmenin sadece kentte yaşayanlar açısından tanımlanmasının yetersiz okluğu" şeklinde Gecekondulaşmanın kaçak yapılaşmaya dönüştüğü ve üstelik kentin ormanhk alan- lannı yoketmeye başladıgı İstanbul'da akademik ve uzman çevreler "Islah İmar Pla- nı" söyieminin arük terk edilmesi gerektiğini savunuyoriar. sunu "Ülke Yerleşme Sisteminin Küreselleş- mesi" şeklinde belırleyen danışma kurulu, "günümüzün verleşmeleri ve sakinlerine sağladığı refah büyükölçiide kurabildiğidış ilişkilerebağhdır" savını ileri sürerek, kent- lerimızı uluslararası sermayenin tek yönlü çıkarlanna karşı korumayı benimseyen gö- rüşlere karşı sankı şu değerlendirmeyı ya- pıyor: "Bir yandan yerel ekonomilerin, ye- rel üretimlerin küreseUeşmesi, öte yandan dış ilişki kurma kapasitesine sahip yerleşim- lerin sayısuun arttınlması gereldr..." Ulusal rapor taslağının "gecekondu"ko- nusundakı başlığı ve önenleri de bu alanda özellikle Istanbul'daki gelışmeyi yakından bılen ünıversıte çevTelerinı ve uzmanlan "s- kmöya sokabflecek" görûşler içeriyor. 1980 sonrası "Islah İmar Planlan" uygu- lamasıyla hemen tüm kentsel koruma alan- lannı, yani tanm, orman, SİT ve su havza- sı bölgelerini kaçak yapılaşmaya "planlı olarak" teslim eden Istanbul, bu açık yağ- ma sürecının yıne 1980 sonrası sıyasi söy- lemi olan "gecekondu alanlaruun ıslah edil- mesi" başlığını danışma kurulunun HABİ- TAT raporunda da görünce, süregelen yan- lışlann yıne önlenemeyeceğınden kuşku du- yuyor. Nıtekim. demokratik kunıluşlann ve odalann raporlannda artık "gecekondu ısla- hı" gibı yıllardır söylenen ama yapılmayan bir öneri yer almıyor. Yine Istanbul içın, tam tersine "kaçak kentleşme" sürecini başlatan bu af söyiemi- nin, aynı anda "kente karşı suç" konusunu da gündeme getırdığı. ulusal komite katı- lımcılannın raporlannda yer alan. ancak ulusal rapor taslağının bu bölümunde unu- tulan bir başka kavram... İstanbul'da örgütienme... Bırleşmiş Mılletler Genel Kurulu ve Uluslararası Topluluklar, 1996 Habitat Zir- vesı için tstanbul'u uygun görürlerken, hü- kümetin ve Toplu Konut tdaresı'nin bu bü- yük evsahipliğine ilişkin hazırlık toplantı- lannı sürekli Ankara'da vapmalan, ulusal rapor taslağında "İstanbul gerçeğinin >'ete- rince ele alınmamasının" yanı sıra, özellık- le "demokratik katılım" ve koordınasyon açısından da yeni bir tartışmayı başlarmış durumda. Örneğin, Ankara'dakı ulusal komite top- lantılanna Ankara Büyükşehır Belediyesi katılırken. tstanbul Büyûkşehir Belediye- si'nin listede bile adı yer almıyor Bu eksık- liğin gıderilmesi yönünde ne gıbı gınşim- lerde bulunulduğu da henüz açık değılken, Turizm Bakanlığı Is- tanbul'un yegâne yol- cu limanı olarak plan- lanması gereken Top- hane-Karaköy nhtı- mını, yine tstan- bul'daki yerel ımarça- lışmalanndan bağım- sız olarak, HABtTAT için "turizm merke- zi" ilan edıyor. "Yerelleşme ve de- mokrasi" konusunda uluslararası beklenti- lerin tartışılacağı HA- BİTAT içın Ankara'da süregelen bu "merke- ziyetçi tutum" üzeri- ne Istanbul"da bir ara- ya gelen bazı demok- ratik kuruluşlar, ge- çen günlerde üst üste üç toplantı yaparak, "HABİTAT'a Doğnı Kent ve Demokrasi Platformu'nu" oluş- turdular. Aralannda çevre örgütlerinden vakıfla- ra, odalardan sendikalara ve derneklere ka- dar hemen her alanda etkinlik gösteren ku- nıluşlann bulunduğu "33 srvil toplum örgü- tû" taranndan oluşturulan platform, 9 ku- nıluşu da "eşgüdûm kurulu" olarak belır- ledi. Istanbul'dakı HABİTAT Kent ve De- mokrasi Platformu'nun eşgüdüm kurulu Yıldız Sarayı'ndaki Mimarlar Odası bına- sında çalışmalannı sürdürüyor ve kurulun üyeleri arasında DİSK, Konutbirlik, TM- MOB, İMOK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ÇGD, ÇEKUL de bulunuyor. Platform ilk önemli çalışma olarak "HA- BİTAT etkmükleri", "Ulusal Rapor Değer- lendirmesi" ve "Uluslararası İlişkiler" ko- nulannda üç alt komisyon kurma karan al- dı. Özellikle ulusal rapor taslağının eleşti- nsı ve gerekirse "hükümetdısı"bırraponın hazırlanması da yine ılk kararlar arasında benimsendi. HABtTAT sürecindekı ulusal rapor tartışmalannı ve Istanbul'dakı plat- form çalışmalannı da önümüzdeki hafta- larda yine Cumhuriyet okurlanna duyur- maya devam edeceğiz... BtTTİ ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI BULUT BEBEK NiRAYÇtFTÇt TARÎHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 12Mayıs PARASÛrCÜNÜN ÖLÜM AKROBASİSİ7 1372 'DE 8UGUM, 6ENÇ 8lK /N6İUZ PAGAŞÜTÇuSU, GOSTTE&ı S/&4S/A/O4 r. o ANOA GEKEKEM P Ç , DOĞAL S/ÇfMOE YEDEK PİM/AJt * TUĞUMU &//Ç MMESt 8EKLS- A/E/V /ŞE/ CA/VZtG4& MUC/Z£</t S/Ç/MO£ nr'ç fartthşn ger^kçizgleri 3e bulışm. -*. rkrfonndoMuruDffisztiebir ** ÜĞHJ C4RD sahibi o!un Alifverişierinizi hiçbir peşnat venoeksizin özsttrce yapın ödemelerinizi bir sonrakt adan başişarin 4 ejit ldat ile gerçekleştirin LsteÜk brann için hîçbir rade Irkı ödemevin. E^r nakit ödeTseniz %15' îik bir infeıden de arariam. Bu benzersiz av^nö|ı vakalavm... • ,& KİĞILI KHEDİ KARTLARI MERKEZİ Istıklal Cad No 56 Beyoğıu-ISTANBUL Tel (0212) 251 91 10 - 251 54 86 BEYOĞU1 KtĞILI Istıkial Cad No 56 Beyoğiu-ISTANBUL Tel (0212) 245 25 14 - 15 AKMERKEZ KIĞfLI:No 217 Etıler Tel (0212) 282 01 57- 58 CAPİTOLKİĞIU No 32 Altunızade Tel (0216)391 18 81 -82 GALLERIA KİĞILI Kat 2 No 302 Ataköy Tel (0212)560 57 95-96 SEFAKÖY KİĞILI Kırazcı Sok No 6 Tel (0212)624 03 77-82 KİĞILI kredı kartma s*ıp olmak ıstıyonjm Başvumfomıurulutfefi a*es,me göndenncz ( C 5/5-95) Adım : Soyadım : Ev adresim : Telefonum (ev): imza: İş adresim (iŞ): * t a rih toplum KÜLTÜR GEZİLERİ FARUK PEKIN 1 10 Hazıran BUDAPEŞTE - PRAG 19-21 Myyıs TRAKYA DA TARIHE YOLCULUK NİLÜFER N. ÜNSAL 21 Moyıs İSTANBUL'DA ÇEŞME VE SEBİLLER NEZIH BAŞGELEN .2-4 Hazıran # GOLLER ÇEVRESINDE TARİHSEL GEZINTI FEST SEYAHAT ACENTASI (0-212) 258 25 73 • 258 25 89 İLAN TC MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKMESİ'NDEN KARAR DosyaNo 1992/399 ' Halıt Ulusoy vekilı Av. Erdoğan Gökbulut tarafından Hati- ce Boynueğn vs. aleyhlerine açılan izale-i şüyu davasının ya- pılan açık dunışmalan sonunda; Mahkememızce venlen 21.12.1994 tanh ve 1992/399- 1994/731 sa>ılı ılamı ıle taraflann hıssedarlan bulunduklan Malatya Merkez Huseyınbey Mahallesı ımar ada: 238.5 no'lu parsel ile Kırçuval Mahallesı imar ada 227, parsel: 15'te ka- yıtlı taşınmazlann ortaklıklannın ızale-ı şüyu süretı ile gide- rilmesine karar verilmiş hissedarlardan adresı meçhul Meh- met Mustafa Has, Izzet Has. ile tüm ilgilılere teblıgat yerine kaım olmak üzere yayın tarihiden ıtıbaren 15 gün sonra teb- lığ edılmış ve 8 gün içensınde temyız etmedikleri takdırde hükmün kesınleşeceğı ilan olunur. Basın: 5714
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog