Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 MAYIS 1995 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Avnıpa Konseyi toplanıyor • STRASBOURG (AA) - Avnıpa Konseyi Bakanlar Komitesı bugün Strasbourg'da toplanıyor. Toplantılarda Türkiye'yi Avnıpa Konseyi nezdindeki temsilcisi büyükelçi Istnet Birsel temsil edecek. Avnıpa Konseyi'nin genişlemesi ve azınhklar sözleşmesıyle ilgili konulann ele alınacağı toplantılarda, resmi gûndemde olmamasına rağmen Avnıpa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması konusunda aldığı tavsiye kararlannın da gündeme geleceği bildirildi. Hollanda'dan görüşme önerisi • AMSTERDAM (Cumhuriver) -Lahey'de Kürt Parlamentosu'nun kurulmasına izin veren Hollanda, Türkiye ile ilişkilerdeki gerginliği ortadan kaldırmak için görûşme isteminde bulundu. Hollanda Başbakanı Wim Kok'un. Moskova'daki kutlama töreni sırasında Basbakan Tansu Çiller'e görüşme önerisinde bulundugu bıldinldi. Hollanda'nın Volkskrant Gazetesi, dûn verdiği haberde Kok'un Çiller'e Tûrkiye-Hollanda ilişkilerinde ortaya çıkan gerginliğe son verilmesi için iki ülke Dışişleri Bakanlannın en kısa zamanda biraraya gelmesini önerdiğini yazdı. Atina'dan Rum ordusuna hibe • LEFKOŞA(AA)- Yunanistan'ın kadro dışı bırakmayı planladığı Fransız yapımı 50 AMX-30 tankını, Rum milli muhafız ordusuna (RMMO) hibe edeceği açıklandı. Simerini gazetesinin haberinde, tanldann yanı sıra 50 kadar da zırhlı personel taşıyıcı verilmesinin gûndemde olduğu, bu araçlann gelmesiyle RMMO zırhlı rugayının rümen seviyesinde silahla donanmış olacağı kaydedıldi. KKTC'de diplomasi trafiği • LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kıbns sorununda ortaya çıkan son gelişmeier konusunda temaslarda bulunmak ûzere BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin Lefkoşa Temsilcileri ile bugün ayn ayn görüşecek. Denktaş, önceki gûn yaptığı açıklamada. Rum Ulusal Konseyi ve Yunan hükümerinin Atina'da yaptıklan toplantıda ortaya çıkan Rum uzlaşmazlığı konusunda Türkiye'nin yanı sıra ilgili çevrelerle değerlendirme talebinde bulunacaklannı belirtmişti. Fransa'da türban sopunu • STRASBOURG (AA) - Fransa'da Mılli Eğitim Bakanlığı, Strasbourg Idare Mahkemesi'nin, türban taktıklan için okuldan atılan öğrencilerle ilgili kararı iptal etmesine tepki göstererek danıştaya başvurdu. Strasbourg Bölge Idare Mahkemesı geçen hafta. türban taktıklan gerekçesiyle okuldan uzaklaştınlan, aralannda Türklerin de bulundugu 198 Müslüman kız öğrenciyle ilgili karan reddetmiş, tûrbanlı öğrencilerin okul düzenini bozduklan gerekçesiyle atılmalannı doğru bulmadığını açıklamıştı. öiııtoiL, Yeltsin'i yumuşath• Moskova'da dün yapılan zirvede Rusya lideri, "Iran'a nükleer silah yapımında kullanılan gaz santrifiıjü satmay acaklannı'' açıkladı. Ancak Rusya Iran'da nükleer reaktör yapmaktan vazgeçmedi; İconu, ortak komisyona havale edildi. Dış HaberierServisi-ABD Başka- nı BfflCHntoıTla, Rusya Devlet Baş- kanı Boris Yettsin, dün Moskova'da yaptıklan zirvede Iran'a nükleer re- aktör satışı konusunda "orta yoju" seçtiler. NATO'nun genişletilmesi ve Çeçenya'daki savaş konulannda ıse anlaşamadılar. Clinton'la Yeltsin arasında 1 saat sürmesi planlanan ancak 3 saat de- vam eden zirveden sonra düzenlenen basın toplantısında, Yeltsin Iran'a nükleer silah yapımında kullanılabi- lecek olan "gaz santrifijjü" sistemi- ni satmayacaklannı açıkladı. Yeltsin, Iran 'da kurmayı tasarladıkJan 2 nük- leer santrala ilişkin anlaşmada bu ül- keye nükleer silah yapımında kulla- nılabilecek "gazsantrifiijü" sistemi- nin satılmasını öngören maddeyı ıp- tal edeceklerini bildirdı. Ancak Rusya lran'da nükleer reak- tör kurmaktan vazgeçmedi. Yeltsin ve Clinton nükleer reaktör satışı ko- nusunu, kunılacak bir ortak komis- yona havale ettıklennı bıldırdiler. Ortayol fki lider böylece yoğun tartışma- lara yol açan nükleer reaktör konu- sunda orta yolu tercih ettiler. Rus lnterfax Ajansı önceki günkü haberinde, Yeltsin'in Almanya Baş- bakanı Helmut KohTe nükleer reak- tör satışı konusunda kararlı oldugu- nu söylediğini bildirmış, ancak ay- Bill Clinton ile Boris Yeltsin arasında dün Kranlin'de yapdan ve üç saat sûren zirve sonunda, iki tider eJ sıkıştılar. (AP) nntı vermemişti. Interfax'ın haberi Amerikan heyetinde rahatsızlık ya- ratmıştı.lran konusunda orta yolu bu- lan Clinton'la Yeltsin, NATO'nun ge- nişlemesi konusunda ise görüş birli- gine varamadılar. Yeltsin basın top- lantısında, NATO'nun genişlemesi konusunda iki ülke arasındaki görüş aynlıklannın devam ettiğini söyledi. Yeltsin "NATO'nun genişlemesi ko- nusunda birim görüşümüzde bir de- ğişikük yok. Birbirimizin çıkaıiannı daha iyi anlamaya çalışmalıyız" şek- linde konuştu. Başkan Clinton ise Rusya'nın "Banş İçin Ortakhk" projesine ka- tılmayı kabul ettiğini açıkladı.Bilin- diği gibi Rusya, Doğu Avnıpa ülke- lerinin (Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan) NATO'ya alınmalanna karşı çıkıyor. Çeçenya Çeçenya iki liderin görüş birliğine varamadığı diğer konuyu oluşturdu. Clinton Çeçenya bunalımına bir an önce siyasi çözüm bulunmasını iste- di. ABD Başkanı "Çeçenya sorunu tüm dünyayı raharsz edryor" şeklin- de konuştu. Ne var ki. Yeltsin, Çe- çenya konusunda Clinton'a birtaah- hütte bulunmaktan kaçındı. RUSYA'DA TUTUKLANAN ESKİIİDER SERBEST Ayaz Muttalibov'un tutukluluğu kısa sürdü Dış Haberler Servisi - Azerbaycan eski Devlet Başkanı Ayaz Muttali- bov'un, 7 mayısta Mosko- va'da gözaltına ahndıgı, an- cak aynı gün serbest bırakıl- dığı bildirildi. Azerbaycan Içişleri Ba- kanlığı tarafından önceki ak- şam yapılan açıklamada Azerbaycan hükümetının ıs- teği üzerine Muttalibov'un Rus gizli servisi tarafindan tutuklandığı ve yargılanmak üzere Bakü'ye iade edilece- ği bildirilmişri. Interfaks ajansının habe- rine göre Rusya Genel Sav- cı Yardımcısı Aleksander Zvyagintsev dün yaptığı açıklamada, Azerbaycan es- ki Devlet Başkanı Muttali- bov' un geçen pazargünü ge- reksiz yere gözaltına alındı- ğını, bu nedenle birkaç saat ıçinde serbest bırakıldığını PORTRE / AY4Z MUTTALİBOV Gözü iktidardaSSCB döneminde Azerbaycan Komünist Parrisi'nin iki numaralı adamı olan Ayaz Muttalibov, 1990 yılı ocak ayında Rusya'nın desteğiyle iktidara getirilmişti. 199l'de devlet başkanlığına seçilen Muttalibov, 1992 yılı şubat ayında Ermenilerin Dağlık Karabağ'da gerçekkştirdiklen Hocalı katlıamını önlemek için gerekli tedbirleri almamakla suçlanmış ve Halk Cephesi'nin baskısı sonucu istifa etmişti. Suçlu oimadığını iddia eden Muttalibov, yeniden görevine dönmüştü. 15 Mayıs 1992'de Muttalibov, Bakü'yü terk etmek zorunda kalarak Moskova'ya kaçmıştı. Muttalibov, 1994ekim ayında Moskova'ya kaçan eskı Başbakan Suret Hüseyinov, Savunma eski Bakanı Rahim Gazi>ı e\r ve Albay Afikram Humbatov ile birlikte; tekrar iktidan ele geçirmek için faaliyetlerini sürdürüyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de son günlerde ülkede meydana gelen darbe gırişimlerinde Ayaz Muttalibov'un parmağı olduğunu açıklamıştı. söyledi. Savcı yardımcısı tarafin- dan yapılan açıklamada Muttalibov'un Ruspolisi ta- rafından gözaltına alındığı, ancak genel savcılığın emri ile serbest bırakıldıği kayde- dildı. Açıklamada, Muttali- bov'un Bakü'ye iade edil- mesinin de söz konusu ol- madığı belirtildi. ÇeMşkiIi açıklamalar Açıklamada, Muttali- bov'un gözaltına alınması- nın 'idari bir işlem" olduğu belirtildi. Açıklamaya göre ıkametgah kaydı Mosko- va'ya 200 kilometre uzaklık- taki Vladimirkentinde bulu- nan Ayaz Muttalibov, izin belgesi olmaksızın Mosko- va'ya girdiği için gözaltına alındı. Oysa Azerbaycan Içişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada, Bakü'nün iste- ği üzerine Moskova Genel Savcılığı tarafindan Mutta- libov için tutuklama emri çı- kanldığı ve Rus gızli servi- sinin Azerbaycan eski lideri- ni tutukladığı bildirilmişri. Bakü yönetimi Muttali- bov'un yargılanmak üzere iade edileceğini açıklamış, Azerbaycan Içişleri Bakanlı- ğı'ndan bir heyet, Muttali- bov'un iadesinin sağlanma- sı amacıyla önceki gün Mos- kova'ya hareket etmişti. Azerbaycan, Muttalibov'u darbe girişiminde bulun- mak, Dağlık Karabağ'da Er- meniler karşısında yenilgile- re yol açmak ve benzeri id- dialarla suçluyor. Rusya'nın tavizinin bedeli 500 milyon dolar MOSKOVA (AFP) - Rusya'nın lran'a nükJeersilah yapımında kulla- nılabilen "gazsantrifüjü" satmaktan vazgeçmesi yüzünden 500 milyon dolar zarara uğrayacağı bildirildi. Rusya'nın VVashington Büyükelçı- si YuriVorontsovlran'la 1 milyar do- lar karşılığmda 2 nükleer reaktör kur- mak için anlaştıklannı ancak Tah- ran'a gaz santrifüjünü satmaktan vaz- geçmeleri yüzünden kazançlannın 500 milyon dolara ineceğini söyledi. Diplomatik çevTeler, Yeltsin'in Iran'a gaz santrifüjünün satışından vazgeç- rnekle ashnda ABD'ye ufak bir taviz verdigini belirtiyorlar. Bilindiği gibi ABD, nükleer reaktör anlaşmasının tümüyle iptal edilmesini istiyor- du.Vorontsov, Iran'da kuracaklan nükleer reaktörlerde gaz santrifujü dışında diğer tüm aygıtlann buluna- cağını söyledi. Gaz santnfüjü, nükleer bomba ya- pımında kullanılan uranyum isotopu 235'in zengınleştınlmesinde kullanı- lıyor. Zaire'de 1976 yıhnda çıkan Ebola virüsü salgınında da 2 74 Zaire'de esrarengiz virüs dehşet saçıyor Dış Haberler Servisi - Za- ire'de henüz tam olarak belir- lenemeyen bir \ irüsün neden olduğu salgın nedeniyle en az 100 kişinin öldüğü bildirildi. Incelemelerinı sürdüren ulus- lararası sağlık örgütlen, salgı- na dünyanın en öldürücü vi- rüslerinden biri olarak tanım- lanan Ebola vırüsünün neden olduğunu sanıyorlar. Zaire'nin 600 bin nüfusa sa- hip Kinshasa kentinde ortaya çıkan salgın nedeniyle tüm yollann askerler tarafindan tu- tulduğu ve kentın karanrjna al- tına alındığı açıklandı. Ölenler arasında çok sayıda sağlık gö- revlisinin de bulundugu kay- dedildi. Dünya Sağlık Örgütü (WH0), ölümlere Ebola virü- sünün neden olduğunun sanıl- dığmı belirtirken ABD'nin Atlanta eyaletındeki hastalık- lan önleme ve kontrol altına alma merkezinin bölgeye tam donanımlı bir araştırma ekıbı gönderdiği bildirildi. Ekibin yann bölgeye varması bekle- niyor. Vücuda girdikten sonra ka- namalara. yüksek ateşe, kus- maya ve sonuçta kaslann eri- mesine neden olan Ebola virü- sü AIDS hastalağına neden olan HlV'nin ortaya çıkma- sından önce en öldürücü virüs olarak tanımlanıyordu. Hicbir tedavisi ya da aşısı bulunma- yan hastalığa yakalananlardan yüzde 90'ı ölüyor. Merkezi Cenova'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü "Zafre'de Ebola virüsünün ne- den olduğu sanılan bir salgı- nın başgösterdiği yolunda bü- gilendirildik. Ancak salgının nedeni henüz kesin olarak be- lirlenınişdeP''dedi. KİMLİK KARTI SUDAN Nüfus: 42 milyon 684 bin. Etnik gnıplar: Bantu kabileleri (yüzde 80), 200 farklı kabile. Dinter: Hıristiyan (yüzde "'O), Müs- lüman (yüzde 10). Kişi başma dfişen ulusal gelir:180 S. TEMEL SORLTVLAR Ointon'la Yeltsin'in görüşleri Dış Haberler Servisi - Başkan Clinton'la, Bons Yeltsin- ın basın toplantısında zirvede ele alınan konulara ılışkin yaptıklan açıkla- malar şöyle: Iran'a reaktör satışı ClintOII: Başkan Yeltsin'in tran'a gaz santrifujü satmaktan vazgeçtıklenni söyle- mesi benı çok etkıledi. Bu konuda ılerleme kaydermış olduk. YeltSİri: Iran'la nükleer reaktör anlaşma- mız, uluslararası hukuka uygundur. Hiçbir anlaşmayı çignemedık. Nükleer reaktör an- laşmasından gaz santrifüjünü çıkardık. Geri- de tümüyle banşçı reaktör kaldı. Çeçenya Clinton: Çeçenya'daki sivil kayıplartüm dünyav ı kaygılandınyor. Başkan Yeltsin'e bu konuda sıyası çözüm bulunmasını ve sürek- lı ateşkes ılan edilmesini önerdım. YeltSin: Çeçenya'da çarpışmalar durdu. Orada sadece ıçışlen bakanlığı bırlıklen var. Sılahlı kuvvetlenmız Çeçenya'dan çekildi. Yakında durum normalleşecek. NATO Clinton: NATO'nun genişlemesi konu- sunda aynntılar üzerinde anlaşamadık. Ama Rusya "Banş İçinOrtaktak" anlaşmasına ka- tılmayı kabul ettı. Başkan Yeltsin'le Avru- pa'nın birlık ve bütünlüğü konusunda aynı görüşleri paylaşıyoruz. YeltSin: NATO'nun genişlemesi konu- sundakı görüşlerinuz değışmemıştır. Bir dı- zi sorun üzennde hâlâ anlaşamadık. Bu ko- nuyu Rusya'nın da çıkarlannı dıkkate alan daha geniş açıdan ele almahyız. Bu konuda karşılıklı fıkır alışvenşını devam etürmeye karar verdık. Terorizm YeltSin: Işbırlığı yapmadan terörü yen- mek olanaksızdır. Teröre karşı ortak mü- cadele zonınludur. Clinton: Terör, örgfltlü suç ve silahlann yayılması, 21 yüzyılda dünya güvenliği için en büyük tehlikelen oluşturabılir. ÇEÇEINTA Grozni'de çatışmalar alevleniyor Dış Haberler Servisi - Çeçenya'run baş- kenti Groznı'de Rus güçleriyle Çeçen dire- nişçiler arasındaki çatışmalar yeniden alev- lendi. Çeçen direnişçilerin komutanı Aslan Meşedov, Ruslara karşı mücadeleden vaz- geçmeyeceklerini ve Grozni'yi yeniden ele geçirmek için çabalannı sürdüreceklerini bıldirdi. Ruslann aylar süren saldınlardan sonra şubat ortalannda ele geçirmeyi başardıkla- n Başkent Groznı'de dün çarpışmalann tek- rar alevlendiği, sabaha kadar otomatik si- lah seslerinin duyulduğu ve el bombalan- run patladığı bildirildi Itar-Tass ajansı, Çe- çenya'daki Rus birliklerinden üst düzey bir yetkiliye dayanarak verdiği haberde, 38 Çe- çen direnişçinin ve 1 Rus askerinin öldüğû- nü duyurdu. ancak bu haber başka kaynak- larca henüz doğrulanmadı. Itar-Tass, çar- pışmalann özellikle Bamut çevresinde, Orekhovo'da ve Dağıstan'ın Gudermes ile Hassavyurt arasındaki güzergahta yoğun- laştığını belırttı. Mücadeleye devam Çeçen direnişçilerin komutanı Aslan Me- şedov, Rus güçlerine karşı verdikleri müca- deleyı bırakmayacaklannı ve başkent Groz- ni'yi yeniden alacaklannı bildirdi. Meşedov, direnişçilerin karargahında Re- uters'e verdiği demeçte, "Direnişimiz, Rus ordusu Çeçenya'da olduğu sürece de>am edecektir. Şimdi Groznı'de de Rus güçterry- le Çeçen güçieri arasında çatışmalar sürü- yor. Bir gün Ruslar bu kenrin kesinlikle eö- mize geçtiğini görecekler" dıye konuş,tu. Meşedov, aynca cuma günü sona erecek olan tek yanlı ateşkesın II. Dünya Savaşı tö- renlerine katılmak üzere Moskova'ya gelen dünya lıderlenni tatmin etmek için düşünül- müş bir kandırmaca olduğunu ıfade etti. Meşedov "Moratoryum, Çeçenya'da ban- şı sağlama>-a çauşan bir Rus>a imajı yarat- mak için ilan edildi Ancak burada çatışma- lar hiç durmadL Rus>a dün>a>ı kandırma- ya çalışü. Çeçen topraklannın bir metre ka- resinden bile \r azgeçme)eceğiz" dedı. Düzgün Yüzeyler İçin 21. Yüzyılın malzeraesi ALÇlPAN'ı tanımak için, ALÇIPAN ve sistemlerini en hızlı ve uygun fiyatla temin etmek için, ALÇIPAN H D I U T U ALÇIPAN UfaMdurar ' ALÇIPAN dorv kapluaa uygulamalannu için SEKTÖRÜN LtDERl "Uvnan kadro, hızlı, güçlû, güvenilir" D*i*d«<S«MH0.Cad. M: 0(212)547 57 70 (4 He« tax: 0(212) 547 72 73 Ankara AıMh YaniıcNa DuroA MangO Stc. No: 26/A Eranköy/BT T1:0C2U)3O236İ9OHat) tac 0(216) 363 3130 mothercare-HERŞEY AYNI ÇATI ALTINDA" 'ıseçin! DEÇSSAN infaar Sorof ve Vcomt A.$ 8ebek ve çocuk ıçın çamaşırlar ve gıysıler, bıbefon emzık, sterılızatör, mama önluğu, marna sandalyesı, puşot, karyola, nevresım duvar kağıdı,perae Hamile ve anneler ıçın Çaflak ve goğus kremı, goğus pedı, goğus pompası, goğus ucu koruyucusu, hamile ve emzırme sutyenı Kuvet, saç ve dış fırçası, oturok, kozmetıkler, buzdolobı, kılıdı, otomobıl kolluğu klozet lakımı, koşe topu, vıdeo koruyucusu, abo|ur, bTberon baslığı, saklama kopları, puset tenlesı puset yağmurluğu d. No: 43 Nîsartıatı / ISTANBUL Tel: O (213) 232 94 O<? >: 3O1 Caddcboslan / ISTANBUL Tcl: O (21 IZMIR AISANCAK - VALİKONAĞI ANKARA KARUM - BURSA CEKIRGE BİGA SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Mahkememızm 13.12.1988TARİH 1987/451 Esas, 1988/1176 karar sayılıilamı ile Bı- ga Bahçeli Köyü hudutlan dahilindekı 846 ve 1056 parsel sayılı taşınmazlann satışına karar venlmış olup; Satış Müdürlüğü'nce yapılan kıymet takdır zaptının adreslen tespıt edilemeyen davalılar Nazmıye Arda, Emine Arda, Şaban Arda ve Naciye Arda'ya gaze- te ilanı yolu ile ilanına karar verilmekle; Satış Müdürlügü'nün 1995/9 satış sayılı dosyası ile Bıga Bahçeh Köyü hudutlan da- hilinde bulunan 846 parsel sayılı taşınmazın değeri 8.000.000 TL, yine Bıga Bahçeli Kö- yü köy ıçmde bulunan 1056 parsel sayılı taşınmazın değen 18.000.000 TL. olarak belir- lenmış olup; Yukanda adlan geçen davalılara iş bu kıymet takdir tutanagının tebliği yerine kaim ol- mak üzere ilan tarihinden ıtibaren süresi içınde itiraz olunmadığı takdırde satışına karar verileceğı ılan olunur. Basın: 19483 AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN 1993/778 Davacı Maliye'yi, Hazine'ye izafeten Akçadağ Malmüdürlüğü vekili Av. Ömer Kara- göz tarafindan davalı Rıza Ulukaya (Ulutaş) aleyhıne mahkememize açılan men'i müda- hale ve kal davasının venlen tensip ara karan gereğince: Davalı Akçadağ Ören kasabasından Rıza Ulukaya (Ulutaş) yapılan tüm aramalara rağ- men bulunamadığ] ve adresinin meçhul olduğundan ılanen tebhgat yapılmasına karar ve- nlmişrir. Akçadağ ilçesı tkinciler köyü 489 mera parseline müdahalede bulunarak ağaç dıkmek suretiyle müdahalede bulunulduğu, davalı Rıza Ulukaya (Ulutaş)'ın teblıgata açık adre- si bilinemediğinden tebligat yasası uyannca dava dilekçesinın teblığ yenne kaım olmak üzere ve duruşmanın 23.6.1995 günü saat 9.00'a talik edıldıği hususu ılanen teblığ olu- nur. 10.4.1995 Basın: 19486
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog