Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

11 MAYIS 1995 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERÎN DEVAMI 17 OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada Türkiye'yi kuşatan eleştiri- lere son verecek hem de ulkemizde bir aynşmaya yol açacaktır. Bu aynşma, ilk önce, te- rör örgütü PKK'nin med- yadaki uzantılanyla, ger- çekten demokrasiyi iste- yen aydınlar arasında ger- çekleşecektir. Demokratikleşmeyi ge- ciktirmenin PKK'ye yarar sağlamaktan başka bir anlamı olmadtğını politika- cıların anlaması zamanı gelmiş de geçmiştir. Türkiye'nin yapısı, bölü- cülük propagandasını benliğinde eritebilecek kadar güçlüdür. Bu pro- pagandayı cezayla dur- durmaya çalışmak, pro- pagandayı yürütenlere prim sağlıyor, sahte kah- ramanlar ortaya çıkıyor; bir an önce bu olumsuz gidişe son vermek, de- mokrasiye yürüyüş de- mektir. 3) Devletçilik, Türki- ye'nin doğusu için kaçınıl- maz ve ivedi bir ekonomi politikası olarak tez elden uygulamaya konmalıdır. Bugünkü koşullar altında hiçbir işadamı Doğu'ya yatınm yapamaz. Kürt kö- kenli işadamları da Ba- tı'daki büyük kentlerde toplanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda başanlı so- nuçlar vermiş olan "eko- nomide devletçilik"] bu- gün sol partilerimiz bile programlanndan çıkar- mayı düşünüyorlar; ama, Anadolu'nun doğusu da- ha uzun bir süre devlet eliyle yapılacak yatırımla- ra muhtaçtır. GAP'ı devlet gerçekleş- tiriyor; bu sürece eklene- cek planlı bir devletçilikle Doğu'daki işsizlik belası- nın üstesinden kısa süre- de gelinebilir. Doğu'da devletçiliği reddeden bir siyaset, an- cak ideolojik ve bağnaz çevreterin politikası olabi- lir. Türkiye'de bölgeler arasındaki uçurumlan yok etmenin tek yolu devletçi- likten geçiyor. • Türkiye'nin 1980'lerde sürüklendiği ekonomik ve siyasal çıkmaz, etnik çe- lişkiyi gündemin birinci maddesine dönüştür- müştür. PKK'nin okulu, 12 Eylül'de Diyarbakır sıkıyö- netiminin cezaevlerı oldu. 1980'ler boyunca ülkede uygulanan "vahşi kapita- lizm", Anadolu'da Doğu ile Batı çelişkisini uçurum- laştırdı. Bu siyasetleri tez elden aşmak için politika- cılar sefert>er olmalıdırlar. Ancak çok ivedi olan bu seferberliğin heyecanını sol partilerde bile göremi- yoruz. Kim bu heyecanı ve si- yaseti benimseyip çarpıcı biçimde halka duyurabilir- se, Türkiye'nin sorunlannı çözebileceğine kamuoyu- nu inandıracaktır. • • • G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY H Baştarafi 1. Sayfada organlan şu yöntemle öğretim kurum- lanna giriyorlar: Herhangi bir dergi ilk sayısını, gayet ılıman, yapıcı, suya sabuna dokunma- yan biranlayışlaçıkanyor. Bu sayıyı Mil- li Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kuru- lu'na götürüyorlar ve öğretim kurumla- n için "tavsiye" kararı çıkarıyorlar. Bu karan derginin bir köşesine yerleştirip okullaragidiyorlar. Diyorlarki "Efendim bu dergi bakanlıkça da önerilmiştir. Okulunuza da gereklidir. Kaç tane isti- yorsunuz?" Aynı dergi ikinci sayısında, "cihat" çağrılanna başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı buna karşı bazı önlemler aimaya çalıştı, ama yeterince etkili olamadı. Çünkü şeriatçı dergilerin sempatizanlan ve destekçileri MEB içinde. Nasıl ki Köy Enstrtüleri ulkemizde çağdaş, aydın kesim için önemli bir kay- nak oluşturmuşsa, imam - hatip lisele- ri bunun karşıtı olarak şeriatçı kesimin değirmenine su taşryor. Buradan yeti- şengençler, kendi deyimleriyle, "ölüyı- kayıcısı" olmak istemiyoriar. Milli Eği- tim Bakanlığı bir anlamda bugünkü çağdaş-laik sistemi çökertmek isteyen kuşaklan kendisi yetiştiriyor. Çağdaş yaşamı destekleyen aileler, MHP mi Refah mı? çocuklarının üniversite eğitimi için ge- nel olarak mühendislik dallarını, tıp fa- kültelerini seçiyoriar. Şeriatçı kesim ise bilinçli olarak ülkenin yönetim kademe- lerine eleman yetiştiren siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerini ön sırada yazıyor. Oradan mezun olanlar kaymakam, hâ- kim olarak devlet çarkının en hassas dişlilerine yerieşiyoriar. Çağdaş ailelerin de laikliği "Refah yükselince" anımsa- mamalan, çocuklannın geleceğınin ül- ke geleceğiyle özdeş olduğunu dikka- te almalan gerekiyor. Şeriatçılar, bugünkü Türkiye'nin en hassas noktasına dokunup, ekliyoriar - Kardeşliği Islam getirir. O zaman bakalım Islam ülkelerine. 500 yıldır hiç dokunulmayan, yorum- lanmasına izin verilmeyen Kuran'ın ilke- leriyle bugünkü yaşamı biçimlendirme- ye çalışan ülkeler, ne yazık ki bu yön- temle ne iç banşı kurabildiler ne de çağ- daş-demokratik bir yaşamı gerçekleş- tirebildiler. Afganistan'da 70 tarikat birbirini bo- ğazlıyor. Suudi Arabistan'da ayncalıklı olmanız için soyadınızda "Suud", Kuveyt'te ay- nı konuma sahip olmanız için soyadınız- da bu kez, "Sabah" olması gerekiyor. Örnekler uzatılabilir. Her şeye, bütün eksiklerine karşın, seçimle gelen bir yönetimin yine seçim- le gidebildiği tek Islam ülkesi Türkiye. Bugün, bir araya gelip ortak iş yapa- bilmiş üç Islam ülkesini yan yana gör- mek olanaksız. Islamcı düşünce akımının karşıtı ola- rak yaygınlaşan düşünce ise son tahlil- de "ırkçılıkla" bütünleşen MHP milliyet- rgütlenme zemini olarak Refah'tan daha geniş olanaklara sahipler. Özellikle liselerde hızla yaygınlaşan bireğilim var, Türkiye'yi sevmenin sem- bolü, kurt işareti yapıp, "En büyük Tür- kiye" sloganı atmak. Liselerdeki ülkücü örgütlenme Başkentteki liselerin çoğunun yakı- nındaki pastane ya da kahvelerde "ül- kücü- ürkütücü" gruplaşmalar oluyor. 15-16 yaşında gençler. "reis" başkan- lığında bir araya geliyorlar. Türkiye "sev- gilerini" nasıl dile getirebileceklerini ko- nuşuyorlar. Bu, beraberinde okulun "ahlak bekçiliğinı" de getiriyor. En "onur/u"hareketlerin başında "bı- çak taşımak" geliyor. Arkasından kav- galar, bıçaklamalar. Pek çokaile, bu ki- şilerle muhatap olmaktan korktuğu için çocuğu saldınya uğradığında şikâyetçi olmuyor. Ülkü Ocaklan'nın örgütlenmesi de ay- rı bir tartışma konusu. Türkiye'de yasa- dışı örgüt kurmak, yasal dernek kur- maktan kolaydır. Ülkü Ocaklan'nın şu- beleri, yasa önünde Ülkü Ocağı dergi- sinin temsilciliği olarak açılıyor. Bu bina- lar dernek olarak değil, dergi temsilcili- ği statüsü taşıdığı için pek çok yasal sorumluluğun dışında kalıyor. MHP ve tabanını besleyen en önem- li unsuriarın başında PKK terörii ve bu mantığın yarattığı "Kürt milliyetçiliği" geliyor. Özellikle lise örgütlenmelerinde kullanılan tema şu: "Kürtlerbu ülkeyi bölmek istiyor. Bu- na seyirci mi kalacağız?" Tabii burada büyüklerimizin "bölün- mez bütünlüğü" dıllerinden düşürme- melerinin de payını unutmamalı. Ge- çenlerde TRT 1 'deki ana haber bülte- ninde 20 kez "Bu ülkeyi bölemezler, böldürtmeyiz" tümcesi saydım. Büyük- lerimizin her biri bu ülkeyi sevme teke- lini kendilerinde toplamak ısteyince bu- nu en iyi "istismar" eden gençliği peşin- den sürüklüyor. Gençler, tabii ki ülke sorunlanna ilgi duyacaklar, kafa yoracaklar. Ancak bu- nu yaparken sadece kalplenni değil, be- yinlerini de kullanmaları gerekiyor. IBDA-C imaııııııa müftülükten soruşturma DENtZLİ (Cumhuriyet) - Acıpayam ılçesinin Akalan kasabasında yakalanan ve eylem hazırlığı içinde olduk- lan belırlenen İBDA-C üye- sı 4 sanıktan birinin, devle- tin resmı din görevlısı olma- sı ortalığı kanştırdı. lstanbul ve Denizli polisi- nın ortaklaşa operasyonunda ele geçırilen Akalan Camısı ımamı llhan Harmanda'nın kasabada Atatürk ve cumhu- riyet aleyhınde kampanya yürüttüğü öğrenıldi. Harmanda hakkında ıdan soruşturma da açıldı. Operas- yonda yakalanan imam llhan Harmanda ile kasaba esnaf- ından Hidayet Taşçı (29), MehnıetGelgeç(30) ve Mab- mut Karaca'nın (29) Deniz- li ve Istanbul'da eylem ger- çekleştirmeyi planladıklan ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak Diya- net lşleri Başkanhğı'nın tali- matıyla Denizli Müftülü- ğu'nce ıdan soruşturma baş- latıldj. Başbakan: Terör, demokrasiyle önlenmez Yunanistan Aktıuıa\a saldırı soruşturması tamamlandı ATtNA (AA) - Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcü- sü YıMınm Aktuna'ya Yu- nanistan'da yapılan saldın olayı ile ilgili olarak Yunan makamlannın yaptıklan so- ruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonunda ilgi- li polis müdürünün, Selanik Başkonsolosluğu yetkilile- rine Tûrk heyetinin binaya arka kapıdan girmesini tav- siye ettiği, ancak heyeti ta- şıyan otobüsün göstencile- nn bulunduğu başkonsolos- luğun ana giriş kapısı önü- ne geldiğı ve olaylann da bu yüzden çıktığı iddia edildı. ABD'den uyan Soruşturma sonunda yet- kililer de temize çıkanlmış oldu. Öteyandan ABD'nin saldın olayıyla ilgili olarak Yunanistan makamlannı uyardığı bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su>- Başbakan Tansu Çiller, terörün demokrasi ile önleneceğı görüşü- nün "yamlgı'' olduğunu öne sürdü. Başbakanlık Konutu'nda kurban kestırerek Cumhurbaşkanı Süley- man DemireJ'm başbakanlığı dö- nemındeki geleneğe ters düşen Çil- ler. dün bayramlaştığı polıslere, "Sizkri demokrasi mücahitieri ola- rak görüyorum'* dıye seslendı Çiller, dûn 2'sı Başbakanlık Ko- nutu'nda olmak üzere toplam 16 koç kestirdı. Başbakan'ın kurban- lıklanndan 5'ertanesi, dün ziyaret ettiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Fatih Yetiştırme Yurdu ile Ümitköy Hu- zurevi'nde kesildi. Çıller'in 2'şer kurban da Istanbul'daki SHÇEK yurdu ile Dariilaceze Vakfı'na ba- gışladığı belırtildı. Başbakan, iki kurbanını sabah saatlerinde Başbakanlık Konu- tu'nda kestirdı. Demırel'ın ise baş- bakanlığı döneminde, kurbanlannı Güniz Sokak'taki evinde kesraeye özen gösterdiğine dikkat çekıldi. 23 Nisan'da TBMM'de kabul et- tiği çocuklardan "ülkenin bütünifi- ğü için gerekirse savaşma" sözü alan Çiller, dün gıttiğı yetiştirme yurdundaki çocuklara, "kankşlik, sevgL, saygı, birtik ve bütünlükten" sözettı. Çiller, çocuklara. "Ülkenin biriiğini, bütünlüğünü koru>acak nusınız? Kardeşliği dc\am ettirecek misiniz? Birbiriniziçoksevecekıni- siniz, çok sa\acak nusuuz" sorula- nnı yönelttı. Yurttakı 125çocuğaterlikarma- ğan eden Çiller. çevresindeki kü- çüklerin tuttuklan futbol takımlan- nı öğrenerek, "\IilK takım nastldı? Bu sene kim şampiyon oJuyor" so- rulannı yöneîtti. Çiller, Ümitköy Huzurevi'nde yaşhlann gösterdiğı ılgıyle moral buldu. Huzurevı sakinlerinden olu- şan koro, bayramlaşmanın ardın- dan Çiller'e saz eşliğinde Türk sa- nat müziği parçalanndan örnekler sundu. Çiller, ziyaretlerinde beslenme rejimini bozmayarak çikolata ik- ramlannı reddetti. Başbakan, yaş- hlann, yatak ücretlerinin zamlana- cağı gerekçesıyle yakınmalan üze- nne, "Buna izin vermem" dedi. Çiller, daha sonra Yenimahal- le'dekı Çevik Kuvvet Şube Müdür- lüğü'ne giderek Emniyet örgütü üyeleriyle bayramlaştı. Başbakan burada yaptığı konuşmada. güven- lik görevlilerine, "Polis arkadaşla- run" dıye seslendi. Ülkede bayra- mın "rahathkla" kutlanmasının po- lısın çabalan sonucu sağlandığını belirten Çiller, "Terörii demokrasi içinde önleriz demek, bir > amlgıdır. Çünkü, demokrasi terörün karşı- sındaki ilacı değildir. Ancak bu, de- mokrasiden taviz veririz anlamına da geünez" görüşünü dıle getirdi. Çiller. Çevik Kuvvet mensupla- nna, "Ben sizleri aynı zamanda de- mokrasi mikahitieri olarak görü- yorum.Çünkü terör konusunda ra- hathk yaraülmazsa, demokrasinin korunması mümkün değildir'" de- dı. Çıller'in, şube müdürlüğünden aynlırken Emniyet Genel Müdürü MehmetAğar'a, "Orayagekceksin değfl mi canım?"; Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'a da u I>i ba>Tamlar canım" demesı dikkat çektı. Başbakan'ın, partililerle bay- ramlaşmak için DYP Genel Merke- zi'ne gelişi sırasında da 3 kurban kesildi. Çiller, yaklaşık I saat genel merkezdekı yurttaşlarla bayramlaş- tı. Çiller'in, Demirel'ıdetelefon- la arayarak bayramını kutladığı öğ- renildi. Demirel, bayram namazını tatil için geldiği Antalya"da kıldı. De- mırel, DYP Balıkesir Milletvekilı Ekrem Ceyhun'un yanı sıra Clup Alda'ya gelen bazı ışadamlan ile de bayramlaştı Demirel, dün ayn- ca Milliyet \e Hürriyet gazetelen- nin sahıbı Aydın Doğan ile bazı ya- zarlann bayram tebriklennı de ka- bul ettı. Demirel. Kurban Bayramı dolayısıyla Alda Tatil Köyü'nde 3 koç kestirdi. Ankara'da ve memle- keti olan Isparta'da da Demirel adı- na kurban kesıldiği belirtildi. Alanya'da Fuğla tesislerinde ta- tilini geçıren TBMM Başkanı Hü- samettin Cindoruk, bayram nama- zını Avsallar beldesındekı camide kıldı. Cindoruk'un. bugün Demi- rel'i ziyaret etmek ve bayramlaş- mak üzere Kemer'e gıtmesi bekle- niyor. Çillerdün annesı MuazzezÇiHer ve babası Hüseyin Necati Çiller'in mezarlannı ziyaret etti. Zıncırliku- yu'daki mezarlığa saat 16.30 sıra- lannda gelen Çiller. altı hoca tara- fından okunan dualan dinledi. Me- zarlara çiçek bırakıp su döken Baş- bakan'ın oldukça duygulandığı gö- rüldü. Çıller'in mezarlık zıyaretine DYP lstanbul U Başkanı Tekin Ene- rem ve partıliler de katıldı. Tansu ÇilJer, Ankara'da Cmitköv Huzurevi'ni ayareti sırasm- da, yaşlılann sıcak flgisiyle karşdaşö. (TARIK TİNAZAY) ık getirmeden birayı götür! 5 Tuborg alt hepsi senin. 4 parası öde biri bedova! ennı yormaz... hele 100. ytlında! Şımdı, 5 Tuborg tçın 4 Tuborg parası ödeytn, binnı bedavaya getırın... nice yıllara, dostlar... şerefe!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog