Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

11 MAYIS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 11 HABITAT-96'YA DOGRU ULUSAL RAPOR TARTIŞMASI (2) ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI 1950'b* yıllardan bu yana gecekondu sakinleri podtikacüann gözünde hep "cy deposu" oiarak görüldü. üsüreci • Ulusal Komite'ye çağnlan demokratik kuruluşlar "göçün sürekli özendirilmesi" ve "kentsel rantı gözeten plansızlık" gibi politikalann sorgulanmasına önem veriyor. OİOAY EKİNCt T o p 1 u Kojuıt Ida- r e s i ' n c e "Ulusal ra- poru bazır- l a m a k " üzere yak- laşık 100 kuruluşun çağnlma- sıyla oluşturulan HABİTAT Türkiye Ulusal Komıtesi'ndeki özellikle hükümet dışı demok- ratik kuruluşlann ve üniversi- telenn hazıdadıklan bir rapor- lar hakkındaki genel bir bilgi- lendirme, 5 - 8 Mart 1995 gün- lerinde yayımlanan dızimizde yer almıştı. Rapor taslağını hazırlamak ve tartışmaya açmakla görevli yine TKt'nce oluşrurulan Da- nışma Kurulu'nun aynı de- mokratik kuruluşlarca dile ge- tirilen sorun ve değerlendırme- leri "flk taşlağın ön bilgisi ola- rak" başlıklar ve özetler halın- de derlediğine de bu dizinın dünkü bölümünde değinilmış- ti. Danışma Kurulu'nun bu son derlemesıne dayanarak. Ulusal Komite katıhmcılannın, Türki- ye'nin HABlTAT'96 zirvesin- de ne gibi konulara öncelıkle vermesi gerekti|i yönündeki yaklaşımlan bir kez daha kısa- ca vurgulamakta yarar var. Şubat ayı başındakı 2. Ulu- sal Komite toplantısına sunu- lan 30 kadar raporda dile gelen sorunlar, şöyle derlenebiliyor: Yönetimde yeniden yapüan- ma: Kent, kentleşme ve ımar hukuku ile yönetim düzeninde- ki var olan karmasaya ve yetki çatışmalanna son verecek yeni bir hukuki yapılanmanın öne- mine değinıliyor. Yerleşme: Raporlann büyük çogunluğunda yöreye özgü çevre ve kentleşme sorunlan- nın başkente taşınmadan ve doğrudan yerel yönetimlerce çözûmlenmesı gerektiği vurgu- lanıyor. KjrsaJ alan planlaması: HA- BİTAT bir kent zirvesi olsa bi- le özellikle Türkiye gibi kırsal nüfusun önem taşıdığı ve bü- yük sorunlan oldugu bir ülke- de, kırsal alanın kalkmma ve gelişme hedeflerinin de tartış- ma gündemine alınması öngö- riilüyor. Azman kent İstanbul: HA- BlTAT'ın İstanbul'da toplana- cak olması. bu dev metropolün yaşadığı sorunlann uluslarara- sı tartışma ortammda da irde- lenmesi için büyük bir fırsat yaratacağı belirtiliyor. Istan- bul'un başına gelenlerden in- sanlığın da ders çıkarması ge- rektiği vurgularuyor. Gecekondu/kaçak yapılaş- ma: Yine öncelıkle Istanbul ve giderek diğer büyük kentleri- mizde artık gecekondulaşma degil. kaçak yapılaşmanın ege- men oldugu belırtilen raporlar- da. yasadışı büyümeyi meşru- 1950'lerden sonra yoğunlaşan köyden kente göç, 1980'lerde doğrudan devletin teşvik ettiği bir sürece girdi. laştıran imar aflan yüzünden kentleşmeye artık planlamanın değil, rantın yön vermesi sor- gulanıyor. Ratılımcılık / sivil toplum: Kent, çevre ve kültürel gelişme alanlannda sivil toplumsal ini- sıyatiflerin gelişmesi ve etkin olması için özendirici önlemler alınması gerektiği ve hemen her yerel yönetim kademesin- de katılımcılığın kurumsallaş- ması, yine bırçok raporda or- tak görüş. Çevre duyarhlığı: Üretılecek tüm kent ve iskan politikala- nnda öncelikli tutumun çevre duyarhlığı olması gerektiği ve çevre bilincinin yine tüm proje uygulamalara yön vermesi, ge- nel kabul gören hedefkr ara- sında. NitelikJi olmak: Ulusal ra- porda yer alması istenilen he- defler arasında her türlü fizik- sel. kentsel ve çevresel mekâ- nın öncelıkle nitelikli olması ve sadece ranta dayalı oluş,um- lardaki kalitesiz yaşam ortamı- nın artık önüne geçilmesi, önemli yer turuyor. Planlama: Yine raporlann genelınde ve özellikle üniver- sitelerle meslek odalannın ça- lışmalannda, Türkiye'de plan- lamanın yeniden ve saygın bir kavram oiarak bılimsel misyo- nunu üstlenmesi öngörülüyor. Planlamanın bilinçli oiarak yozlaştınldığına ve etkisız kı- lındığma dikkat çeken bu ke- sımler. süregelen çözümsüzlü- ğün temelinde planın değil, çarpıtılmış ve çıkarcı bir plan- lama anlayışının yattığını be- hrriyorlar. ÇED süreci: Her türlü yatı- nm, planlama, projelendirme ve uygulamada, öncelikle çev- resel etkı değerlendirmesı (ÇED) sürecinin tamamlanma- sı gerektiğini vurgulayan kuru- luşlar, bu sürecın bilimsel ve demokratik bir işleyişe de ka- vuşturulmasını istiyorlar. Ûlaşım planlaması: Türki- ye'de artık karayolu ağırlıklı ulaşım politikalan yerine ıvedi oiarak demiryolu projelerıne ağırlık verilmesi de ulusal ko- mite katılımcılannın ortak gö- rüşü arasında. Kent kültürü - kentleşme: Özellikle göçe dayalı bir kent- leşme sürecınde kentlileşme- nin giderek yaşamsal önem ta- şıdığına dikkat çekilen rapor- larda. hızla yok olmaya yüz tu- tan kent kültürü konusunda da ulusal politıkalar geliştirilmesı öngörülüyor. Tarihsel miras/koruma: Tür- kiye gıbı binlerce yıllık yerleş- me ve kent mirasına sahıp bir ülkede. tarihsel çevrenin \e kültürel kent kimlığinin korun- ması sorununun aynı anda ev- rensel bir HABtTAT sorumlu- luğu oiarak görülmesi de yay- gın bir tutum. Hemen her katı- lımcı kuruluş, az ya da çok bu- nun önemine değiniyor ve ko- rumacılığı kentleşmenin önce- lıklı konulan arasında görüyor. Kamusal yaşamda kadın: Katılımcı kadın kuruluşlannın yanı sıra bazı sivıl örgütler de kentsel yaşamda ve kamusal birlikteliklerde kadının yeri ve etkınliğinin artması yönünde önermelerde bulunuyorlar. Mesleki örgütlenme: Yar olan mesleki örgütlenmelerin, kent-çevre ve toplum yaranna bir yeni meslek düzenini gelış- tirme ve denetleme yönünde çaba ve politikalannı güçlen- dirmeleri ısteniyor. İnşaat sektörü/yapım-tekno- loji: HABİTAT'a doğru tartış- ma gündemine alınan dığer bır konu da inşaat sektörünün ya- pım süreci ve teknolojı kulla- nımı açısından kendisinı geliş- tirmesi gerektiği. Türkıye'de 140.000 müteahhıtlik ku'rulu- şunun yüzde 90'ında mühen- dislik hizmetlerinin bulunma- ması, raporlarda sorgulanıyor. Veri bankalan: Kımı ulusal komite üyelen de ülke, bölge ve kent ölçeğinde kültür ve do- ğa varlıklannın. binalann, dı- ğer elemanlann ve sosal yapı- nın envantennin çıkartılarak. yatırım ve fizıksel planlama hedeflerinde artık doğru veri- lerin kullanılması gerektiğıne dikkat çekiyorlar. Nüfus planlaması: Yine özellikle Türkiye gibi nüfus ar- tışının sıyasi istismar konusu yapıldığı bir ülkede, HABt- TAT sürecinin bu konudaki tartışmalara sağlıklı bir yön vermesi ve sürdürülebilir kal- kmma için nüfus planlaması- nın zorunlu olduğunu vurgu- lanması ıönem kazanıyor Gerçekleşmeyen taahhüt- ler:Türkiye'nin imza attığı ve hatta TBMM'de kabul edilerek yasa gücü kazandırdığı birçok uluslararası sözleşmeye uyma- ması, yine HABlTAT sürecin- de tartışılması öngörülen ulu- sal sorunlar arasında. Bu konu- ya özel önem veren toplumsal örgütlenmeler yerine getırıl- meyen taahhütlerin HABtTAT' tstanbul'da yapılmasına karşın uluslararası düziemde yükse- len tepkılere de uygun ortam hazırladığına dikkat çekiyor- lar.. Uluslararası sorumluluk Nitekim şubat ve nısan ayla- nndaki Ankara toplantılannda bütün bu değerlendırmeler ve sorular dile getirilirken, yine aynı nisan günlerinde tstan- bul'da yapılan bazı danışma toplantılarında da Türkiye'yi HABlTAT"a uygun görmeyen kimi uluslararası sivil toplum örgütü temsilcileri, ülkemizde- kı demokratik kurumlardan görüşlerini öğreniyorlardı. Kısa adı HIC olan (HABt- TAT International Coalision) ve yaklaşık 300 örgütten olu- şan "Uluslararası HABtTAT Koalisyonu" temsilcisı iki de- legenin Istanbul'a yaptıklan bu anlamlı ziyaret, Türkıye'de- ki kimı demokratik kuruluşla- nn "ülke sorunütnnın çözüm- lenmesi" konusunda ne kadar duyarh olduklarını ve daha önemlısı, bu konuda kimlere güvendıklerinı açığa çıkartma- sı bakımından da ilginç geliş- melere neden oldu. Örneğin Türkıye'de I950'li yıllardan bu yana hükümetler için hep sakmcalı örgütler gö- rülen ve ülke çıkarlannı savun- duklanndan ötürü yine hep yetkisiz bırakılmaya çalışılan meslek odalan, HIC temsilci- lerine "HABİTAT'ın İstan- bul'da yapılması, Türkiye'nin demokratikleşmesi için de bü- >ükfirsattır"mesajını verdıler. lnsan haklanna duyarlı ulusla- rarası kuruluşlann yine Türkı- ye'deki olumsuzluklan gider- mek için HABtTAT'ı boykot etmeleri yerine tam tersine 1996 haziranında tstanbul'a gehp demokrasi güçleriyle bir- likte dayanışma içınde olmala- n gerektiğini savunan bu kuru- luşlanmız, üikedeki kentleşme ve toplumsal gelişme süreçle- rine ilişkin gerçekçi bir tartış- ma ortamının da yine HABI- TAT'la birlikte Türkıye'de da- ha etkin yaşanabileceğını vur- guladılar. Yıllann özverisine dayanan bu duyarlı yaklaşımın tersine, kimi yeni sivil toplum örgütleri ıse HIC temsilcilerinin Türki- ye'ye yönelik eleştirilerine on- lar gibi davranarak katıldılar ve hatta yine onlar gibi HABt- TAT'ın tstanbul'da yapılmasını sorgulayarak, hükümetin izle- dığı bazı politıkalan dünyaya şikâyet etme yöntemini benim- sediler. Ülkede yaşanan sorun- lann, öncelikle ülkeye sahıp çıkarak ve ulusal duyarlılığın örgütlenmesiyle çözümlenebi- leceğini göremeyen bu kuru- luşlann, HABtTAT'a yönelik oiarak da gelıştırdiklen bir dü- şünce ya da çözüme yönelik raporlan zaten pek bulunmu- yor YARIN: KENT VE DEMOKRASİ PLATFORMU HARBİ SEMİHPOROY 7 BULUT BEBEK NURAYÇtFTçl TARİHTE BUGÜN MVMTAZARIKAN II Mayıs SAİT FAİK'İN ÖYKÜ DUNYASL. 19S4'TE SUGUN, ÜHLÜ V4ZAII SAİr FAItc AgASryANtK, 4B YAf/HO* SlKOZ DOĞAH TURK ÖYKUCİİUJĞU.SAİr F4IK'İN KALEMIYLE YENt gi£ YAPl VE IÇEK.IK KAZANMIÇn. KEHDıuDEN ÖNCEtcı ÖYKÜCUl-EIZiN AtlSfNE, KONU, OU4Y VE ŞAÇIItn- L~^-~ Cl SONUÇ SıBl UNSURL4& P£< ÖNEUSEME - - = T ^ ^ ^ /crı tNSAMLAIS GENELLHU.E YOKSUL KES/M- P£N seç/LMiçr/.o*/LAe/fj GÜNDEUK >AÇAMI VE SORUNLAeiNA AĞlR-UK veetLMIŞTİ. SAİr FAİK'İN ÇOK DUYARLt VE GEÜÇEKÇl S'ÇlMO£ /ÇISO/& ÖYKULE&MDE, POĞA -/A/SAA/ f'Uf- KıLERl De GENlŞ YEH TUrMAKT^ So/cJa, şımdi müze olan Surşaz 'dakı etrt • inÖGİUmagazaianna Mdılığın gerçek çizglen ıic buiuşun %rra doldunm ve siz de faır ÖĞILICARDsainhiolfflL Ab§«ri^aiQia Mçbir peşînai \enneksian ö^ürce fipın Ödemeierinia bif somia aydan başiarar^ •i eşk öksiîiie gerçekleştirm. Ostcfik buDun için hıçNrvade &rla ödaneyk birinirifflden de firaıta, • KİĞai KREDİ KARTLAHI MERKEZİ . Istıklal Cad No. 56 Beyoğlu-ISTANBUL Tel (0212J 251 91 10 - 251 54 86 BEYOĞLU KİĞILI ıstıkla! Cad No 56 Beyoğiu-ISTANBUL Tel (0212)245 25 14-15 AKMERKEZ KİĞILI No 217 Etıler Tei (0212) 282 01 57- 58 CAPlTOt KİĞHJ No 32 Altumzade Tel (0216)391 18 81 -82 GALLERtA KIĞH-I Kat 2 No 302 Ataköy Tel (0212)560 57 95-96 SEFAKÖY KİĞILI Ki'azcı Sok No 6 Tel (0212)624 03 77-82 KİĞILI kredı kartına sahtp o*n* «öyanim Başvunı fortnunu Utlen adresmne göndenraz ( C - 4 / 5-95) Adım : Soyadım : Ev adresim : İş adresim : Telefonum (ev): tmza: BESNt KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1993/15 Mahkememızden venlen 10.5.1994 tanh ve 1994/49 sayılı ılam ıle Besnı A>ağısögutlü Köyü 41 parselın davacı Ali Minkara adına tapuya kayıt ve scıline karar venldığı. karann tüm araştırmalararağmen davalılardan Huseyın oğluHalıl mırasçılanna. Sadık Şahın mırasçisı \akkas veZohre. Şa- hıne, Kemal Şahın mırasçılan: Yüksel Şahin, Nure> Şahın, Mustafa Şahın, Recep Şahın'e Hatıce Şahın mırasçisı Şenfe Şahın, Hanıfe Şahın'e ve Ha- tıce Şahıın'ın olü kızı Hatıce'mn mırasçisı Sıdıka'ya teblığ yapılamadığı anlasıldıgından ilan yolu ıle tebligat yapılması gerektiği anla^ılmakla ışbu ıla- nın yayınlandığı tarihinde karann ılgililere teblığ eüilmış sayılacağı, İ5 gun sonra da karann kesınleşeceğı hususu ılanen teblığ olunur. Basın: 204Ig
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog