Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

| Kredi Kartlarmız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI " D a h a U / g a r B ı r Y . j ı m I ç ı n " Cumhuriyet72. YI SAYI KURUCUSU; YUNU8 HWH (1924-1945)BAŞYAZARI: ÎUtiK MDt (7945-f99>J nr en B»:ey$?l Hlredjler.., ' D a h a U y g a r B ı r Y » } a m I ç ı n " NATO konusunda görüş birliği yok Oiııtoıı Yeltsin'i yumıışattı • ABD Başkanı Bill Clinton'la Kusya DevJet Başkanı Boris Yeltsin, dün Moskova'da yaptıldan zirvede, Iran'a nükleer reaktör satışı konusunda 'orta yolu' seçtiler. Clinton'la Yeltsin arasında 1 saat sürmesi planlanan, ancak 3 saat devam eden zirveden sonra düzenlenen basın toplantısında Yeltsin, Iran'a nükleer silah yapımında kullanılabilecek olan 'gaz santrifîijü' sistemini satmayacaklarmı açıkladı. • îran konusunda 'orta yolu' bulan Clinton'la Yeltsin, NATO'nun genişlemesi konusunda ise görüş birliğine varamadılar. Yeltsin, basın toplantısında, NATO'nun genişlemesi konusunda ikı ülke arasındaki görüş aynlıklannm devam ettiğini söyledi. Yeltsin, "NATO'nun genişlemesi konusunda bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Birbirimizin çıkarlannı daha iyi anlamaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu. • 8. Sayfada 23 YIL SONRA Belfast'ta taiTİıi buluşma • Irlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun siyasi kanadı Sinn Fein ile îngiliz hükümeti 23 yıl sonra tekrar aynı masaya oturdu. İngiltere'yi Kuzey Irlanda işlerinden sorumlu bakan Michael Aııcram, Sinn Fein'ı ise partinin iki numarah yöneticisi Martin McGuinness in temsil ettiği görüşmelerin, Kuzey Irlanda'da eski kötü günlere aönülmeyeceği yolunda önemli bir gösterge olduğu savunuluyor. • Îngiliz bakan Michael Ancram yaptığı açıklamada. görüşmeyi 'dinamik ve yapıcı bir geıişme' olarak nitelendirdi ve çözüme ulaşacaklanndan umutlu olduğunu söyledi. • 9. Sayfada BM'DEN İTtRAF: Saraybosna'yı koruyaımyoruz• Saraybosna'ya yönelik Sırp saldınlan sürerken Birleşmiş Milletler, NATO hava saldınsı ferçekleşmediği için Saraybosna'yı Sırp saldınlanndan oruyamadıklannı itiraf etti. • Bosna-Hersek Devlet Başkanı Alia lzzetbegoviç, Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göodererek üye ülkeleri toplantıya çağırdı ve Bosna hükümetinin ülkeden aynlmak isteyen BM askerlerine engel olmayacağını kaydettı. Bosna Temas Gnıbu, eski Yugoslavya sorunu ile Bosnalı Sırplara NATO'nun hava harekâtı düzenlemesi konusunu görüşmek için Londra'da bir araya gelecek. • 9. Sayfada DYP örgütü yenfleniyor • DYP'de bir süre önce başlatılan üye kayıtlannın yenilenmesi çalışmalan hızla sürdürülürken eylül ayında kongre süreci başlatılarak delegeler yeniden seçilecek. • Çiller'in bazı örgütleri genel merkez tarafından görevden aldırması ise parti içi muhalefeti huzursuz etti. • DYP'li muhalifler, 'Partiden Demirel'in izini silmek istiyorlar' diyerek Çiller'in başlattığı üye ve delege yenileme hareketine karşı çıkıyorlar. WŞE İKIKm 15. Sayfada Saghk özel olamazÖZELLEŞTİRME SAĞUĞA ZARARLÎ~ SAĞLIK REFORMU ÖLÜ DOĞDU ~ TERÖR, HİZMETLERİ DURDURDU~ Türk Tabipleri Birliği raporunda, sağlıkta özelleştirmenin azgelişmiş bölgelere kaynak aktanmını engelleyeceği ve kaynaklann sağlık piyasasının geliştiği büyük merkezlerde toplanacağı belirtildi. Özelleştirmenin sağlık personeli için işsizlik anlamına geldiğinin vurgulandığı TTB araştırmasında, özel sektörün sağlıktan para kazanmayı hedeflediği. parası az olanm hizmetten daha az yararlanabileceği bildirilerek "Özel hastanelerin, kamu hastanelerinin gerisinde olduğu ortaya konmuştur. Kaba ölüm oranı en yüksek olan hastaneler de özel hastanelerdir" denildi. BtGÜN JUBOY'H İHtart • 3. Sayfada Başbakan Tansu Çiller'in, 1995 yılı Şubat ayında yürürlüğe gireceğini açıklayarak "Hastalar, hastanelerin patronu haline gelecek" sözleriyle tanıttığı "Sağlık Reform Paketi" TBMM'de 7 aydır sıra bekliyor. Sağlık alamnda durma noktasına gelen hizmetleri yeniden hareketlendireceği ve Türkiye'deki sağlık sorunlannı kökten çözeceği savlanarak büyük kampanyalarla tanıtılan, ancak TBMM'de bekletilen yasa taslaklan. "Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve Işleyiş Kanunu" ile "Hastane ve Sağlık Işlemıeleri Temel Kanunu"ndan oluşuyor. GfiNDÜZ MŞfrü Intori • 3. Sayfada Olağanüstü Hal Bölgesi'nde bebek ve anne ölüm hızının, Türkiye ortalamasından 2-3 kat fazla olduğu ve salgın hastalıklann da olağan hale geldiği belirtildi. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Necdet Ipekyüz, köylerin boşaltılmasıyla kent merkezlerine yönelen yoğun göçün, bölgede yeni sorunlar doğurduğunu söyleyerek bunlan şu ana başlıklar altında topladı: "Salgın hastalıklann artması. çocuklarda beslenme bozukluğu, koruyucu sağlık hizmetlerinin durması, bebek ve anne ölüm oranının artması, sağlık personelinin yetersizliği." YUSf ÛZKJtffB katah • 3. Sayfada Işte CIA'nın Türkiye kadrosu• ABD Merkezi Haber Alma Örgütü'nün (CIA) Türkiye'de görey yapan üst düzeydeki ajanlannm isimleri açıklandı. ABD'de gizli faaliyetleri ortaya çıkardığı için yasaklanan Geheim (Gizli) adlı dergı Almanya'da yayımlanıyor. Dergiye göre CIA ajanlan Ankara, lstanbul ve Adana'da faaliyet gösteriyor. Derginin haberinde, diplomat kadrosunda görev yapan 8 ajanın oıdukça deneyimli olduğu vurgulanarak, partiler, sendikalar ve öğrenci örgütleri arasında istihbarat yaptıkları yer aldı. • Deşifre olan ajanlann isimleri şöyle: Ankara istasyon şefi John L. Brandy, bürodaki diğer isimler James K. Connell ve Douglas A. Akerman. Istanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu binasındaki istasyon şefliğini ise Jerrod Mark Dion isimli 'diplomat' yapıyor. Diğer ajanlar James B. Bond ve William R. Harmon. Adanada ise Olar North Otto adı geçiyor. tstanbul, çocuklann ve lş günlerininyoğun trafiği. kargaşa.tatilcflerie gıtmiş,meydanasessizlikçökmüş. ththar adâm, belki parkta biraz soiuklanacak belki de tonınlannı avaret edecek. BayTam mutluluğu gö- rünmüyor>üzünde. Birazsonraevine dönecek. Harçükİannu şekerlerini alan çocuklarsa he- men parka koşmuş, bayramın ve tatilin keyfini çıkanyorlar. Yabancı turistier. tstanbuUula- nn tatil yerlerine kaçmasıyla boşalan kentte tarihi yerleri gezmekten oldukça memnun görflnüyoriar.(Fotoğraflar: UĞUR GÜNYÜZ, KAAN SAĞANAK, HATlCE TUNCER) MEJİNDALMAN BONN- Alman polisi ve is- tihbarat birimlerinin faaliyet- lerine ait gizli bilgileri lcainu- oyuna duyurmasıyia tanınan Geheim (Gizli) isimli dergi, son sayısında Türkiye'de gö- revli ABD Merkezi Haber Al- ma Örgütü (CIA) ajanlannın isımlenni yayımladı. CIA ajanlannın genel olarak "dip- lomat" kimliğinı kullandıkla- n belirtılen dergıde CIA'nın Türkiye operasyonlan kapsa- mında partiler, sendikalar, öğ- renci örgütleri ve askeriye içe- risinde örgütlenerek Türki- ye'ye ilişkin istihbarat bilgile- ri topladıklan belirtildi. Dergi- nin son sayısında "Naming Names"( Adını Koymak) isim- li yazı dizisi kapsamında CIA'nın Haıtı. Fransa ve Tür- kiye'deki ajanlannın isimleri açıklandı. Amerikan gizli is- tihbarat örgütü CIA'nın Haiti'de 3, Fransa'da 6, Türkiye'de ise 8 ajanının faaliyette olduğu savlan- dı. Konuya yakın kaynaklar Türkiye'nin son dö- nemde dünya istihbarat birimleri için büyük önem kazandığını belirtırken adı belirlenen 8 Ameri- kan ajanının yüksek bir rakam olduğu belirtildi. Almanya'da yayımlanan ve medya kurumlan tarafından dikkatle izlenilen Geheim dergisinde yer alan listeye göre Türkiye'de CIA'nın Ankara, lstanbul ve Adana'da istasyonu bulunuyor. Dergide yer alan verilere göre Türkiye'de gö- rev yapan Amerikan ajanlannın oldukça tecrübe- li olduklan savlandı. Ankara'dakı kısa adı COS olan CIA istasyon şefinin Geheim dergisine gö- CIA'nın yeni patronu Deutch • Dünyanın bir numarah haber alrna örgütü olarak bilinen CIA'run başına, Belçika asıllı Savunma Bakanı Yardımcısı John M. Deutch getirildi. • Clinton tarafından kabine üyesi de yapılan Deutch'un, ilk kez 'bakan' düzeyınde getirilen 'CIA başkanı' olduğu bildirildi. • 9. Sayfada re adı John L. Brandy. Bu gö- revlinin daha önce 1974'te Ye- men. 1975'te Hindistan, 1985 ve 1986'da Suriye'de CIA aja- nı olarak çahştığı ve 1993 yı- lından bu yana Ankara"da gö- revli olduğu savlandı. Alman dergisine göre Ankara'daki CIA istasyon şefi olan John L. Brandy nin yanı sıra "dq>Jo- mat" kadrosundakı James K. Connell ve Douglas A. Aker- man'ın da 1994 yılından bu yana ajanlık yaptıklan belirtil- di. Almanya'da açıklanan liste- ye göre CIA'nın. tstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu binasındaki istasyon şefliğini ise Jerrod Mark Dion isimli "diplomat" yapıyor. Dion'un Türkiye'den önce 1961-73 yıl- lan arasında Endonezya'da CIAgörevlisi olduğu belirtildi. Istanbul'da görevli diğer Ame- rikan ajanlan olarak ise James B. Bond ve VVflliam R. Harmon'un adı geçiyor. Türkiye'deki üçüncü CIA istasyonu olarak belir- tılen Adana'da ise Olaf North Otto adı geçerken bu kişinin 1979-83 yıllan arasında Ordün'de gö- revli olduğu açıklandı. CIA ajanlannı deşifre ettiği gerekçesiyle Ame- nka'da yasaklanan Geheim dergisı, Almanya'nın Köln kentinde yayımlanıyor. MfchaelOpperskab- Id, Hans Peter Bordien ve Dr. Rolf Gössner isim- li yayın kurulu tarafından çıkanlan dergı, Îngiliz istihbarat örgütü MI5'e yakmlığı ile tanınıyor. Merkezi Almanya'da bulunan bu derginin Ispan- ya, Amerika, Kanada, Güney Afrika ve Finlan- diya'da temsilcilıkleri bulunuyor. Kaymakam^ THK'yi engelledi EYÜFTE PROTESTO THK'nin, Eyüp Adliyesi'nin yanındaki eski kaymakamlık binasının bulunduğu bahçede, Belediye Başkanı Ahmet Genç'ten izin alarak açtığı kurban kesim, satış ve deri toplama yeri, Kaymakam Necati Şentürk'ün emriyle önceki akşam kaldınlmak istendi. THK Eyüp Şubesi yetkililerinin çalışması ve olay yerinde toplanan vatandaşlann protestosu nedeniyle dün yıkım karanndan vazgeçildi. • 4. Sayfada KURBAN ETMEK VEYA OLMAK Toplumumuz için kurban geleneği, dini gelenekten çok daha ileri bir anlam taşıyor. Yalnız bayramlarda değil, düğünlerde, törenlerde, açılışlarda kurban kesmek bir farzmış gibi masum hayvanlar yatmlıp boğazlanıyor. Milli maçta kazanma sevincini havaya, sağa sola kurşun sıkarak kutlamaya kalkan İstanbullu, şimdi de elinde satırlar kurban peşinde koşuyor. OML ÇAUŞLAITK yaZM • 4. Sayfada ELBEYLİ^DE BAYRAM NAMAZI Cezayir'de demokrasiyi arayan ve bu uğurda savaşan bir kadın gazeteci, "Ben Müslümanım, lslamcı değil" demişti. Biz de Elbeyli'de, kan döken, can alan, hoşgörüden nasipsiz 'îslamcı' teröristlerle, dini siyasal tırmanışlannm binek taşı olarak kullanan.'lslamcı' politika cambazlan ile Elbeyli'nin 'Müslüman' halkı arasındaki derin uçurumu bir kez daha gördük. ffVDN HGtai y«W • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Devletçilik ve Doğu... Türkiye'nin Doğu sorununu çözümlemek için üç yönteme gereksinme var. 1)Terörlesa- vaşım. 2) Demokrasi. 3) Dev- letçilik. 1) Terörle savaşım, doğu, batı, kuzey, güney sorunu de- ğildir. Devlet, silahlı kalkışma- nın üstüne silahla gider. Dün- yanın her yerinde böyledir. Bu konuda tartışmaya yer yoktur. Ege'de ya da Güneydoğu'da devlet teröre karşı bir ayrım yapamaz. Ancak çağımızda teröre karşı savaşım da bir uzmanlık işine dönüştü; düzenli ordu- lardan çok, uzmanlaşmış bi- rimlerin yapması gereken bir görevi Silahlı Kuvvetler'eyıkıp sonra da iç politikada bu sa- vaşımı seçim propagandası olarak kullanmak, çok yanlış ve tehlikeli bir yöntemdir. Doğu'da terörle savaşım, bu işten yararlanan bir sektör oluşturdu. Bu sektör, köy ko- rucularından başlıyor, silah satıcılanna uzanıyor, Batı'da- ki kimi iş çevreleri Anado- lu'nun doğusunda süregelen terörle savaşımdan çıkar sağ- lıyorlar. Ülkeyi bunlardan arındıra- cak bir yönteme gereksinme var. 2) Demokratikleşme prog- ramında terörle fikri, teröristle aydını, silahla kalemi birbirin- den ayırabilecek ilk önlemleri hemen almak gerekıyor. Bu önlemler, hem dış dünyada • • • • Arkusı So. 17, Sü. 1 'de B U G Ü N Türkan Sultan'ın iyi ve mesut insanlan... • 'Bütün tahsilim, okulum sınema oldu. Sinemada yaşadıkça yurdumu ve yurdumun ınsanını çok yakından tanıdım. Elbette bir dünya görüşüm var: Benim politikam, politik anlayışım, iyi ve mesut insanlar için bir dünya. Sinema beni bu yolda eğitti.' Sa*« İBÖ-nin «öyleşisi B 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MHP mi Refah mı?.. Nasıl ki siyaset yelpazemizde sağrn seçeneği yine sağ- sa, gençlik örgütlenmesinde de şeriatçı yükselişin karşısı- na en az onun kadar bağnaz bir seçenek çıkıyor: Ülkü Ocakları... Üniversitelerde ve liselerde "kanı kaynayan" gençliğin önüne iki seçenek konuyor: • - Ümmetçilik ve ırkçılık... Biri diğerinden çağdışı... Refah Partisı'nin "kitleselleşme" hedefi çerçevesinde gi- derek yaygınlaşan örgütlenme ağı, doğal olarak öğretim kurumlarını da içine alıyor. Şeriatçı dergiler ve diğer yayın MArkosıSo. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog