Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

a ?? L ev deyince EMLAK BANKASIa 5 » m | ç Cumhuriye VISA Premier, Gold ve \ International... 150.000 $'hkferdı kaza ^gortası sağlar. BANKASI D a h a U y g a r B r Y a ş a m I ç ı n J72. Yl SAYI 26417/ 16W0 TL (KDVıçnde) KURUCUSU VHBNUIİI (1924-1945) BAŞYAZARI MDJRMDİ(7945-7997J 10MffB1995ÇM$MB/l ÖSYM'nin uyguladığı ortaöğretim başan puanı Fen'den klasik liselere kaçışa neden oluyor Iiselerde haksızhl• ÖSS'nın bu yıl, sozel ve eştt ağırlık bınncısı Alı Burak Güner, geçen yıl okuduğu fen lısesınden aynlıp devlet Iısesıne geçtığını belırterek "Eğer orada kalsaydım bu sonucu alamazdım" dedı Bornova Fen Lısesı kuruculanndan Nevzat Önsöz, asıl puan farklıhğının ıkıncı basamakta ortaya çıkacağını belırterek bu uygulamanın haksızhğa neden olduğunu savundu MERİHAK tZMİR ÖSYM sınavla- nnda daha yuk- sek puan almak ısteyen fen lısele- n öğrencılen son sınıfta okullannı terk edıp klasik lı- selere geçıyorlar ÖSS'nın bu >ıl sözel ve eşıt ağır- lık bınncısı Ali BurakGüner, ge- çen yıl okuduğu fen lısesınden ay- nlıp devlet hsesı- ne geçtığını belırterek "Eğer orada kalsaydım bu sonucu alamazdım" dedı Borno\a Fen Lısesı ku- ruculanndan Nevzat Onsoz, asıl puan farklıhğının ıkıncı basamakta ortaya çıkacağını belırterek bu uygulamanın haksızhğa neden olduğunu savun- du 1988 yılında OSYM tarafından uygulamaya konulan ortaöğretim başan puanı uygulamasına o dönemlerde karşı çıkan seslenn haklıhğı bu yı- lın ÖSS eşıt ağırlık ve sozel bölumu şampıyonu- nun puanında somutlaştı Kamuoyunda "başan- h öğrenciler bu yöntemk cezalandırdıyor" yolun- dakı eleştınlenn doğruluğu kanıtlanırken başan- lı öğrenciler ıçın I ya da 2 puanın değen son ÖSS sonuçlanyla bırlıkte sergılendı Bornova Fen Lısesı nden 2 sınıfın sonunda aynlan \e 15 ar- kadaşıyla bırlık- te Bornova Mus- tafa Kemal Lıse- sı'ne geçen Bu- rak Güner ama- cına ulaşarak or- taoğretım başan puanını unıver- sıte smavlannda kendı lehıne çe- vınnış oldu Son sınıfa ge- çen 100"e yakın fen lısesı oğren- cısmden y aklaşık yansının klasik lıseye kayıt yap- tırdığını soyleyen Guner bu kaçışı "aJalcı" olarak nıtelendınyor "Sistemboyle''dıyen Guner "Ça- hs,kanoğreneıcezalandınlrvorbusıstemle Eğerbu manhklrc sa. olsun. ^anı çalışkan burada cezalan- dırdıyor mu ddüUendınlıyor mu. bunu hıç bırunız anlanuşdeğiliz. Eğer ben devlet okuluna geçmesej - dim ve fen lısesınde kaJsaydım bu dereceyi almam da mümkuıı değfldf" şekhnde konuştu Burak Guner, bu arada de\ let lısesı ve fen lıse- sı aynmını da yapıyor Guner, "Ben Çanakkale Anadolu Lisesi'nde egitime başladım. Ancak tz- mir Fen Lisesi'ne gftmek istedim. Smaviara gir- M Arkası Sa. 17,Sü.8'de 2.Öğıanc> Bomova Mustafe Kemal Lısesı Kurban Bayramımzı Kutlanz Cumhunyet SİYAŞİLERE GÖRÜŞ YASAĞI nfCJRİAYGN M 17. Sayfada İŞÇİ BAYRAMA GREVLE GlRİYORB 17. Sayfada KAZALARDA 77 KİŞl ÖLDÜ • 17. Sayfada Toplusozleşme göriışmelerinde uzlaşmaya vanlamaması nedenhie toplam 4 bin 297 işci. ba>ramı grevde geçiriyor. Grevleri buyuk tartışmalara neden olan Havaş çalışanlan, bayramı gece gunduz işveriennin önune kurduklan na>- lon çadırlarda geçirerek kararlılıklannı gösterecekler. Misafirlennı de çadıriarda kabul eden işçiler, grev bitene ka- dar çocuklamla birlikte çadıriarda olağan ev jaşantılannı surdurmeve çalışıyoriar. (Fotoğraf HATlCE TUNCER) Bayramhk mesaüar• Lıderler, Kurban Bayramı mesajlannda demokratıkleşme çabalannı dıle getırdıler Cumhurbaşkanı Demırel, anayasa değışıklığı ve Meclıs gundemınde bulunan demokratıkleşme kapsamındakı yasalann bır an once vaşama geçınlmesı gerektığını \urguladi TBMM Başkanı Cındoruk da bayram mesajında, anayasa değışıklığı başta olmak uzere temel yasalarda yapılması gereken değışıkhklenn halkın beklentılenne yanıt verecek bıçımde gerçekleşmesı gerektığını soyledı ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, Kurban Bay- ramı'na gınlırken Güneydoğu Anadolu dışında ulkenın her tarafında huzur \e güv enın hâ- kım olduğunu öne sürerek, "Bugun için en onemli sorun- iarunız, geçim sıkıntısı, issizlik ve terördür" dedı TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk. Turkıye'nın tum ulkelere karşı banşçı tutumunu surdur- duğunu vurguladı Başbakan Tansu ÇiDer, Turkıye'nın, te- rorle mucadelesını başanyla MArkasıSa. l7,Sü.3'te Y A R I N CUMARTESİ Demirel, Batı'ya yönelttiği eleştirilerin gerekçesini açıkladı: Türkiye komplo karşısnıdaANKARA (Cumhurijet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel, Avrupa Bırlığı Donem Başkanhğı nı yûrûten ve Fransa da Başbakanlık kol- tuğuna oturacak olan Dışışlen Bakani Alain Juppe'nın. Kurt sorununa 'sha- siçozum'onensıgetırmesınden "Tur- Idye'nin uniter yapısının hedef aluıdığı- nı anladıgını" soyledı "Baö Sevr'i is- tivor" sozlen uzenne "bölünme para- noy^sıiçindcolmak"la suçlanan Demi- rel. "Birtakım emarelerden Turkıw')i jonefenlerin huvlanması olur. Bugun- kü terüp Turkıye'yı gumruk bıriiğuıe aldırmama ga\retlcndir. Turkıye bir komployla karşı karşıya" dedı Kuzey Irak'takı sınırotesı harekâtı 'ÇeKk-1' olarak numaralandırması dıkkat çeken Demirel Turkıye-Irak sınmnın yanlış çızıldığını \e operasyonun ardından 'sı- nınn su geçirmez şekilde' korunması ıçın tahmat venldığını behrttı Cum- hurbaşkanı harekâtın sona ermesıne karşın kılıt noktalarda asker bulundu- rulduğuna ışaret ettı Ekonomık gostergelere dıkkat çeke- rek "Türkiye'nin durumu ividir" dıye- meyeceğını belırten Cumhurbaşkanı "Geçun sıkıntısı altında ezüenler var- ken, ıvıdır lafinı duyarsanız, eleştirin. ' Ekmek yoksa, pasta yıym djyemem" dıye konuştu Demırel öncekı akşam yayımlanan 32 Gun haber programında, son gün- lerde kendısıne yoneltılen eleştınlen de yanıtladı Demırel Çankaya Koş- ku'nde AB troykasını oluşruran bakan- larla yaptığı konuşmada Juppe'nın, Turkıye'nın uniter yapısını hedef aldı- ğını savladığı sozlen 'aynen' dıle getır- memış olabıleceğını, ancak kendısının 4 anladıgını' basına ılettığını kaydettı Cumhurbaşkanı, şöyle devam ettı • Arkası Sa. 17, Sü. 3te 'Boğaziçi'nde bir garip' Müşfik Kenter OLAYLARIN ARDBNDAKİ GERÇEK Bugiin Bayram.. Bugun Kurban Bayramı'dır Okurlarımızın bayramını krtlanz Cumhunyet bırkaç gun on- ce 71'ıncı yılını tamamladı, 72'ncı yılına gırdı Bu demek- tr kı 72'ncı kez okurlarımızın V jrban Bayramlarını kutluyo- TSZ. Bugorenek1924'tenbe- r iuruyor Tek partılı ya da çok partılı rejımde hıçbır şey de- ğışmedı, halk bayram sabahı namaza durdu, halı vaktı ye- nnde olan evlerde kurban ke- sıldı, etı konu komşuya, fakı- re fıkaraya dağıtıldı Laık Turkıye'de ne Sunnı- ye, ne Alevrye, ne Katolığe, ne Protestana karışıldı, ısteyen ıbadetını ıstedığı gıbı yaptı Cumhunyet her yıl okuria- rıyla bayramlaştı Gerçek boyleyken ozellıkle son yıllarda, dışardan destek- lı yapay bır hava estınlıyor Muslumanlık yalnız Arap ul- kelennde, şenat duzenıne do- nuk devletlerde geçerlıymış de Atatürk'un Turkıyesı dın- den ımandan çıkmış gıbı bır propaganda ortalığı sarmıştır Mustafa Kemal olmasaydı, bugun Izmır'de, Istanbul'da ve Anadolu'nun çoğu yennde Gençlığınde bır ıdoldü, şımdı bır söylence Altmış uç yaşındakı Muşfik Kenter her tur rolle baş edecek kadar genç «YŞffiÜLYtİKSaiıyına • 12. sayfada camı bıle yapılamayacağını duşunmeden bu buyuk kah- ramanı karalamak yolunda bırbırtenyle yanş edenler var Ancak halkın buyuk çoğun- luğunun, bu propagandaya karşın, buyuk Atatürk'un ne yaptığını çok lyı bıldığı de açıktır Bu tur propagandalar, örgutlu ve paralı bır kara sıya- setın turetımlendır; seslen çok çıkıyor, ama, Turkıye'yı ka- ranlığa suruklemek yolunda yaya kalacaklardır Ne yazık kı bu alanda polı- tıkacılanmız yetennce bılınçlı değıllerdır Cumhurıyet devletının en guzel goreneklennı gozu ka- palı şu ya da bu tankata peş- keş çekmeyı seçım sand/ğın- • * • M Arkası Sa.17, Su. 9'da Kfiçük tasarruflarınızı...küçfik görmeyin: Küçük tasaıruflırınız VakıfBank u site htm büyak kizanç hen dc buyâk kolajrlıklar Jajjlat Kücök tasarmf deylp jtçmtyln Celin VakıfBank a 21 Yuzyıl Baokacı d lıjı ndan baftn janrlanın fiuguo kazanıo Camiimaım terörist çıktı •îlhan Harmanda, Denızlı'nın Acıpa>am ılçesı Akahn kasabasının camı ımamı Imam Îlhan Harrnanda'nın IBDA-C orgutunun uyesı olduğu saptandı • Evınde yapılan aramada ıkı el bombası, bır tabanca ve bomba yapım malzemesı bulundu HfeaVETÇETllMMI'nin yaznı • 5. sayfada. Denîz,, içimizdeki hicranyarası,.. • Ne zaman Denız'ı düşünsem yüreğım kalkar, Turkıye'nın bır hıcran yarasıdır Denız Öylesıne guzel bır çocuk, msanhğa karşı sevecenlığınden kendısını yakan özvenlı bır genç, halkma borcunu odemek ıçın ıpe gıden bır devnmcı LHM SaÇUK'un yazjsi • 4. Sayfada • Cuntanın adaleti: idam Süle> r man Demırel'e neden ıdamlara el kaldırdığı sorulduğunda. 198O'lı yıllarda bır asken darbenın hapse attığı sıyasetçı olarak demokratık mesajlar vermek ıhtıyacı duyuyordu "Asken ıdareydı, bız ne yapabılırdık kı, hâkımler bu cezayı vermek zorundaydı, bız de onaylamak zorundaydık." Bakı Tuğ, Denız'len ıdam eden 12 Mart mahkemelennm savcılanndandı Alı Elverdı, Denız'ler hakkmdakı ıdam karannı veren mahkemenın başkanıydı ORAL ÇAUŞUUfn yaz»l • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP, SHP'leşiyor... Rahmetlı Sosyaldemokrat Halkçı Partı (SHP) SODEP- HP bırleşmesınden doğmuş ve yepyenı umutlaria yola çık- mıştı 1983 seçımlennde yuzde 30 oyla surprız yapan HP'yle solun ağırtoplannı bunyesınde barındıran SODEP guçlerını bırleştınp ıktıdara yuruyecektı llk aşama gerçekleştı 1989 yerel seçımlennde halk, sosyal demokratları 'yerel' ıktıdar yaptı Yonetıme gelen SHP'lı başkanlar, ANAP donemının pıslıklennı ve 'koşe do- nucu' anlayışını ortadan kaldınp sosyal demokratlara ya- kışır, durust bır yonetım anlayışı getırmek yenne 'ANAP usulu' ıcraatı benımsedıler Tabıı tum başkanlar ıçın aynı şey soylenemez ama genel eğılım bu oldu Bunun yanıtını da 1991 seçımlennde aldılar Partı MArkasıSa. 17,Sû.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog