Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Sirikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yan i... Ne Dolar, Ne Mark EMLAK BANKASI . . . Cumhuriyet71. lfl SAY12SM8/1SM0TI (KDViçinde) KURUCUSU: Y1B8 HU (1924-1945) BAŞYAZARI: İster yaşamak için, ister yatırım olsun Emlakbank evlerinin alternatifi yok. D e m e k ki HerDevrin Kralı Emlak! EMLAK BANKASI D a f - a U v g a r B T Y a î a m | ç ı n (1945-1991) 1NUYB1986PNZMIHİ m - | - v TCJkÇTW Faili Meçhul Komisyonu üyesi CHP 'li L_7l y CJiS^-M. Mustafa Yılmaz, rapora koyamadıklannı anlattı cînayetler şirketiMustafa Yılmaz, 24 Temmuz 1968'de öldürülen Vedat Demircioğlu ile ilk kez kendini gösteren faili meçhul cinayetlerdeki olaylann, "kontrgerilla" gerçeğini ortaya çıkardığını söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlann devlete olan güveni arttınlmak, iç huzur sağlanmak isteniyorsa 30 yıldır tartışılan kontrgerilla konusu artık açığa kavuşturulmalıdır. Kontrgerilla kuşkulan ortadan kaldınlmalıdır" dedi. 50 kiŞİIİk lİSte Yılmaz, 28 Aralık 1965'te hazırlanan ve 'nötralize edilmesi' planlanan 50 kişilik bir listeyi hatırlattı. Yılmaz, gazeteci yazarlar, bilim adamlanndan oluşan listede bulunan şu isimlere dikkat çekti: Kemal Satır, Turhan Feyzioğlu, Orhan Öztrak, Bülent Ecevit, Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı,Coşkun Kırca, Sadi Koçaş, Fahri Özdilek, Nadir Nadi, Fethi Naci, Ecvet Güresin, Erol Simavi. MİT baŞariSIZ Mustafa Yılmaz, faili meçhul cinayetleri araştınrken ortaya çıkan en önemli bulgulardan birinin de MlT'in başansızlığı olgusu olduğunu öne sürdü. Özellikle Sıvas'ta 37 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar ve Uğur Mumcu cinayetinde bunun çok açıkça ortaya çıktığını kaydeden Yılmaz, MlT'in daha başanlı olabilmesi için yeni bir yapılanmaya gereksınim olduğunu bildırdi. • 4. Sayfada Türkiye tehlikeli ülke'ABD'nin hazırladığı raporda, PKK'nin eylem yapmak için turistik bölgeleri seçtiği vurgulandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi te- rör olaylan nedenıyle "çok tehlikeli'' sı- nıfinda göstererek, bölgeye gelmek iste- yen yurttaşlanıu uyardı. ABD Dışişlen Bakanlığı'nın raporunda, PKJC'nın tu- nstik yöreler ve hedeflerle toplu taşım araçlanna saldırdıgı kaydedılerek. "Böl- geye gklecek olanlar, bu tehlikeli koşullar yüzünden Amerikan askeri personelinin de bu bölgeye gitmemeleri konusunda uyankhğını unutmamahiar" dendı. Stratejı Grubu'nun 15 günde bir ya- yımlanan Gündem Haber Bülteni'nin bugün abonelere dağıtılacak olan 8. sa- yısında yer alan habere göre, ABD Dı- şişlen Bakanlığı. 1995 yılı için "Türki- ye Seyahat Bilgüeri" adlı bir rapor hazır- ladı. Türkiye'nın turistik açıdan zengin bir çeşitliliğe sahip olmasına karşın teh- likeli bir seçenek olduğu savunulan ra- porda. yaklaşık 10 yıldır süregelen terö- rün, aralannda yabancı turistlerin de bu- lunduğu çok sayıda insanın ölümüne ne- den olduğu belirtildi. Gündem'in habe- rine göre, raporda, özellikle 1993 yılm- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, gazetemiz yazan Onat Kutlar ile Yasemin Cebenoyan'ın öldürüldüğü bombalamanm faillerinin de aralannda bulunduğu pek çok olayı gerçekleştirdiklerini öne Kozakçıoğlu'nunifadesinegö- SÜrdÜğÜ 15 PKK'lİllİn re olay, Denız Demir'in yaka- i i i w 1 1 1 ^ " yakalandığını açıkladı. Bombalaruı sım çözüldü• Kozakçıoğlu, 21 Nisan 1995 tarihinde Sultanahmet meydanına usulsüz park edilen 06 FLR 71 plakalı çalıntı Tempra marka aracın Sarayburnu'ndaki parka çekilirken bagajına yerleştirilen bombanın patlaması üzerine yapılan soruşturma sırasında, Haliç Köprüsü'nün ayaklanna bomba yerleştirilmeye çalışılması ve Kutlar ile Cebenoyan'ın öldügü olayın da aydınlığa kavuşturulduğunu söyledi. Kozakçıoğlu, olaylarla ilgili olarak iki kişiyi daha aradıklannı bildirdi. tstanbul Haber Servisi - tstanbul Valisi Hay- ri Kozakçıoğlu. gazetemiz yazan Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan'ın ölümüne neden olan bombalama olayı da dahil olmak üzere pek çok olayı gerçekleştirdiklen ve PKJC'li olduklan id- dıa edilen 15 kışınin, Ankara'dan çalınan ve Sa- rayburnu'ndaki patlamada kullanılan otomobi- lin izinin sürülmesiyle ele geçirildiklerini açık- ladı. Emniyet güçlerinin yoğun çalışmalanyla olaylann aydınlatıldığını belirten Kozakçıoğlu, bir vatandaşın dikkati sonucu verdiği bilginin ve istıhbarat birimlennin sağladığı bilgı akışının da olaylann aydınlatılmasına büyük katkı sağ- ladığını söyledi. tstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzu- ve diğer Emniyet yetkililerin de katıldıgı basm top- lantısında Vali Kozakçıoğlu, yakalanan 15 kişi- nin PKK örgütüne üye olduklannı ve bunlardan • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te triımruk bırJıgıııde ertelenme tehlikesi • Hükümetin, gümrük birliğine giriş için öngördüğü Ocak 1996 tarihi, demokratikleşme sürecindeki duraksama nedeniyle en iyimser hedefle 1996 yılı Temmuz ayına sarktı. AB ile göriişmeleri yürüten heyetten üst düzey bir yetkili, "Gümrük birliğine 1995 sonunda girmemiz mucize olur. Bizim asıl hedefimiz Temmuz 1996'da gümrük birliğine girebilmek" dedi. Gecikmeler nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nun ekim toplantısında Türk dosyasını görüşmeme karan alma olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi. • Üst düzey bir yetkili, 1996 yılı başında gümrük birliğine geçilebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun ekim ayında yapacağı toplantıdan onay alınması gerektiğine dikkat çekerek, onay için vaatlerin ekim ayına kadar gerçekleştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Yetkili, "Meclis'in yasa çıkarma konusundaki hızı ve hükümetin demokratikleşme ile insan haklan konulanndaki anlaşmazlıklan düşünüldüğünde ise vaatlerin ekime kadar yerine getirilmesi olanaksız" dedi. • 9. Sayfada CHP'YE ÇAĞRIDA BULUNDU Mumcu: Faili meçhul raporunu sahiplenin • Uğur Mumcu'nun kardeşi, avukat Ceyhan Mumcu, CHP Parti Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta, 'Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nun saptadığı eksikliklerin tartışılarak konunun özel gündemli olarak görüşülmesinin önerilmesi ve devlet bürokrasisine, kesin hükümet direktifinin verilmesinin sağlanması'nı istedi. • Mumcu, hükümetin CHP kanadmın 'payına düşen sorumluluklan özenle yerine getirmesi'nin önemine dikkat çekti. Mumcu mektubunda, Uğur Mumcu'nun yanı sıra Prof. Aksoy, Doç. Üçok'un jda aralannda yer aldığı aydın suikastlanmn çözümlenmediğini, TBMM komisyonuna sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. • 4. Sayfada İÇIŞLERİ BAKANI: UĞUR MUMCU'NUN KATİLLERİYAKALANACAK. • 5. Sayfada CHPIi Keskin: Çatışmalarda köyler tahrip edildi • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, Batman'ın Sason ilçesindeki çatışmada iki askerin şehit edildiği operasyon sonunda 2 köy ile 11 mezranın tahrip edildiğini belirterek, köy yakmaya son verilmesi gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Sekrete- ri Adnan Keskin, Batman'ın Sason ilçesinde 2 askerin şe- hit olmasıyla sonuçlanan ça- tışmayı, çağdaş devlet anlayı- şıyla bağdaştıramadığını be- lirterek, çatışma sonrasında 2 köy ve 11 mezranın tahrip edildiğini, bölge halkının as- keri bir kordon içinde endişe- li bir şekilde beklediğini söy- ledi. Keskin, dün düzenlediği basın toplantısında, Güneydo- ğu sorununun çözümünde mi- • Arkası Sa 6, Sü. 3 'te DEVLET PARASIZ YATILI SINAVININ YANITLARI • 6. Sayfada İMAYIS Izmir'de gerçekleştirikn mitingde işçiler, Başbakan Çiller akyhinde slogan atülar. (Fotoğraf: MERİH AK) 'Mezarda Emekliliğe Hayır' mitinginde on binler yürüdü Işçi hükümeti uyardı • 1 Mayıs Işçi Bayramrmn bir gün öncesinde Türk-îş Izmir'de, Hak-Iş de Ankara'da birer miting düzenleyerek hükümeti, "mezarda emeklilik" adıyla bilinen emeklilik yasa tasansı konusunda uyardı. İki konfederasyonun başkanlan Meral ve Çelik, hükümetin emeklilik konusunda geri adım atmaması durumunda "üretimden gelen gücün" etkin şekilde kullanılacağım sert bir üslupla açıkladı. • Hükümetin, IMF direktifleri doğrultusunda çalışanların haklannı geri ahnaya çalıştığmı savunan Türk-îş Başkanı Bayram Meral, "Eğer Meclis'teki görüşmeler sırasında tasannın yasalaşma tehlikesi doğarsa daha uzun genel eylemler gündeme gelecektir" dedi. Necati Çelik de hükümeti, "Tasannın yasalaşması durumunda gök kubbeyi başınıza yıkanz" diye tehdit etti. • 3. Sayfada İşçînin emekçinin bayramı 8 İlde miting Demokrasi Platformu bu yıl 1 Mayıs'ı, 'Bağımsızlık, banş ve demokrasi için; birlik, mücadele ve dayanışma' sloganıyla toplam sekiz ilde gerçekleştireceği mitinglerle kutlayacak. Mitinglerde, 'geç emeklilik yasa tasansı'na tepkiler de dile getirilecek. Yasakll klltlama Demokrasi Platformu'nun Kadıköy'de bir mitingle 1 Mayıs'ı kutlamasına izin veren valilik, pek çok pankart, döviz ve slogana yasak koydu. Bu yıl 1 Mayıs mitinginde, 'Işsizlik önlensin', 'Gazeteci cinayetleri durdurulsun, katiller bulunsun' ve 'Düşünce suç olamaz' demek bile yasak. 1977 provokasyondu 20 yıl öncesinin metal işçileri Celal Alçınkaya, Yaşar Soykan ve Dündar Durgun, 37 kişinin yaşamını yitirdiği l Mayıs 1977 olayını 'işçilerin büyüyen gücünü, mücadelesini engellemek için gerçekleştirilen provokasyon' olarak değerlendiriyorlar. • Arka Sayfada BEKLENMEYEN GELÎŞMİ" Işçi Partîsi'nden devletçiliğe veda • Ingiltere'de iktidara hazırlanan ana muhalefet Işçi Partisi, özelleştirme ilkesini, devletleştirme ilkesine tercih etti ve 1918 yıhndan beri tüzüğünün 4. maddesinde yer alan 'kamu mülkiyetine öncelik ilkesi'nden vazgeçti. • Cumartesi günü yapılan olağanüstü tüzük kurultayında üyelerin yüzde 65'i, parti içinde büyük tartışmalara yol açan tanhi tüzük maddesinin değiştirilmesi yönünde oy kullandı. B * ENİ.fiYNBTnhaiierj • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Toplum ve Siyaset. Milli futtxıl takımımız, Isviç- re'yi Bern'deyendikten sonra ülkemizde yaşanan olaylar, geleceğimıze dönük bir dizi göstergeyi yapısında taşıyor- du. Dünyanır. her yanında futbol hastalan vadır; bu gibi olayiar- dan sonra taşkınlıklar da yapı- lır. Ancak Türkiye'deki olay, futbol olgusunun çerçevesini kınyor, toplumun geleceğe dö- nük yönelimlerine ilişkin yo- rumlar yapılabilmesi için ge- rekli ipuçlannı veriyordu. Her şeyden önce, ülkemizin bir geçiş dönemini yaşadığını vurgulamak gerekir. 1991 seçimleriyle 12 Ey- lül'de tasarlanan model, orta- dan kalkmıştır. Bu modelin hu- kuk çerçevesini '82 Anayasa- sı çizmektedir. Ekonomide ıse neredeyse 'vahşi kapitalızm' diyeceğimiz bir sürecın yaşan- dığını, iktidardaki ve muhale- fetteki liderier de onaylarnak- tadırlar. Ortaya çıkan görüntü, bugünkü yasaların topluma dar geldiğini sergiliyor; ekono- mideki çöküntü, IMF'nin de- netimine girilerek aşılmaya ça- lışılıyor. Türkiye, içeriden ve dışan- dan bakışla kendini bulama- mış bir ülke konumundadır; kesinlikle bir şeyler yapmak aşamasına gelmiştir. Dünyada hiçbir toplum, te- rörle ve yüksek enflasyonla bu kadar uzun süre birlikte yaşa- yamaz. Böyle bir yaşam biçi- mi, toplumda her şeyi çürütür, halk çıkış yollannı kendisine özgü biçimlerde aramaya baş- lar. Isviçre'yi Bern'deki maçta yenen Türkiye'nin sevincinde, geleceğe dönük özlemlerin dı- şavurumu açık seçık görülü- yordu. Bu göstergelerin önem- le değerlendirilmesi gerekiyor. • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9 'da Kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyenler Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı'na vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız kurban bedeli olan 5 milyon TL'yi. 3.05.1995'e kadar, VakıfBank Mesrutiyet Şubesi (Ankara) 2017360 no'lu hesaba yatirabilirler. Not: Knrtan altrl vt bt&IUri TnrUrt Dlymıtt Vakfı frafiBİaıl fatir rr muktnf yûtandaflanmiLa. Tirk Cumhurt- Ç/S yttltrint, Tirk Tfpl*t*U*n*a ulaftınlıutkur. VDKItSdRK Erdal Inönü Bakü yolcusu • Dışişleri Bakanı Erdal Inönü, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov'un konuğu olarak 3-4 mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Böylece, Türkiye'den Azerbaycan'a bir aydan kısa bir süre içinde iki kez üst düzey ziyaret gerçekleşmiş olacak. • Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Ferhat Ataman, Dışişleri Bakanı Erdal Inönü'nün iki günlük resmi ziyaretinin iki ülke arasındaki olağan danışma süresi çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Toplumsal Yırtılma... ESSEN - Almanya'daki yurttaşlarımız bugünlerde iki karşıt duyguyu daha yoğun yaşıyoriar: - Kendi içlerinde giderek artan aynşma ve birbirine da- ha fazla kenetlenme... Öteden beri var olan olumsuzluklar biliniyor; yabancı düşmanlığı, sosyal yaşamdaki uyumsuzluklar ve bunla- nn getirdiği dışlanma. Ne var ki son dönemde, Avrupa'da Türkiye aleyhine yaygınlaşan yayınlar, bu konuda sürdürülen lobi çalışma- ları belli ölçülerde amacına ulaşmış görünüyor. Avrupa ülkelerinin tutumunu, gelişmelerin diplomatik yanını, Türkiye'de koalisyonun yukandaki izlenimierimize m Arkası Sa. 6, Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog