Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük. EMLAK BANKASI D a h a Uygar B<r Yaşam Içtn Cumhuriyet71. VL SAY1258» / 1GM Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YlfiB HHİ (1924-1945) BAŞYAZARI: M D h NAfll (1945-1991) Gazi Mahallesi olaylannın perde Z A F E R A K N A R , A Y Ş E Y I L D I R I M V e A H M E T Ş I K A R A Ş T I R D I , Y A Z D I Y a r i n C u m h u r i y e t t e 35 bin askerin bir bölümü 10 gün içinde küçük birlikler halinde çekilecek K.Irak 9 ta geıiye saynn• Kuzey Irak'ta PKK'ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen ay sonunda başlattığı operasyonda geri sayım başladı. Türkiye, ""Kuzey Irak'taki askerlerinin 3 ila 5 bin kişilik bölümünü, gelecek hafta sonunda geri çekmeye başlayacak. ABD'nin hazırladığı plan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aşamalı olarak geri çekilmesini öngörüyor. KUZEY IRAK PKKsivil Kürderi vurdu: 8 ölü • PKK'liler Kuzey Irak'ın Zaho kenti yakınlannda önceki akşam sivil Kürtleri taşıyan bır konvoya roketlı saldında bulundu. Saldında 8 lcişı öldü, 2 kişi • yaralandı. Saldında ölenlerden birinin, KDP yetkilisi olduğu bildiriliyor. • //. Sayfada FRANSA'DA DtPLOMASF Inönü'den silah sorusu • Dışişlen Bakanı Inönü, Fransa'da ikilı görüşmelerde bulundu. Savunma Bakanı Leotard, müdahalenin nedenlerini anladıklannı, ancak bu operasyonlann bir an önce sonuçlanmasındân yana olduklannı söyledi. Inönü, Kuzey Irak'ta ele geçirilen Fransız-Alman yapımı Hot füzelennin PKK'nın eline nasıl geçtiği konusunu da görûşme sırasmda gündeme getırdi. • 11. Sayfada triıınruk bırlıgı tehlikeye gifdi • Sosyalist grup başvurdu: ANAP Istanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Tûrk Grubu üyesi Engın Güner, Tûrkıye'nin AB ile gümrük bırliğıne geçişının ertelenebileceğini bildirdı. • 19. Sayfada • Inönü'nün temaslanndan sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher, ülkesinin desteğinin "Türkiye'nin veraiği sözlere bağlı olduğunu" söyledi. Inönü'nün zivareti sırasında Chnstopher'ın Kuzey Irak'a bir AGÎT heyeti gönderilmesini tavsiye ettiği, ancak lnönü'nün "bunun doğru olmayacağını" söyleyerek tavsiyeyi reddettiği öğrenildi. • Başkan Bill Clinton'dan sonra gelen ABD yönetıminin 'en yetkili isimleri' ile görüşen tnönü de Ankara'ya telefonla verdiği bilgiler çerçevesinde geliştirilen yeni politıkalan muhataplanna aktardı. Dışişleri Bakanı Erdal tnönü, Christopher ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Anthony Lake ile ayn ayn yaptığı görüşmelerde, çekilme için 'birkaç hafta'dan söz etti. • 11. Sayfada BakanlarKurulu üyelerine,Genelkijnnav Başkanhğı'ndaKuzey IrakharekâtmailişkmsongeiişıiMİerleDgOiolarakbniuıK»ciutlı. (Fotoğraf. TARIKTINAZAY) Kurtanlmış bölgeye izin yok Çiller, PKK'nin Kuzey Irak'ta kurtanlmış bölge kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan Tansu Çiller, huku- met üyelenne, Kuzey Irak'ta, teror örgütünün oluşturmaya çalıştığı bir "kurtanlmış bölge"ye izin verile- meyeceğını soy ledı. Londra'dan dö- nen CHP Genel Başkanı ve Başba- kan Yardımcısı Hikmet Çetin ıse Ba- tı 'nın, Kuzey Irak'ta devam eden ha- rekâtı haklı bulmalda bırlikte, süre- nin sınırlı olması konusunda ısrarlı olduğunu, Tûrk Silahlı Kuvvetle- n'nin (TSK) birkaç hafta içinde böl- geden çekılebıleceğını vurguladı Bakanlar Kurulu üyelenne, Genel- kurmay Başkanlığı'nda, Kuzey Irak harekâtına ilişkın son gelişmeler ko- nusunda brifing verildı. Bakanlar Kurulu'nun dunkü top- lantısının önemlı bölümünü Kuzey Irak harekâtı oluşturdu. Toplantının hemen ardından Bakanlar Kurulu üyelenne Genelkurmay yetkililenn- ce sınır ötesı harekât ve terör olay- lannın 11 yıllık gelışimı konusunda bnfing venldi. Bu toplantıya, MİT Müsteşan Sönmez Köksal, Dışışle- mArkasıSa.l9,Sü.5'te TURİZMDE BOMBA KORKUSU • 19. Sayfada ^Denetleıne Kurulu özerldessin' • DSP lideri Bülent Ecevit, Yüksek Denetleme Kurulu'na kesin özerklik tanıyacak bir yasa önerisi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sunduklannı bildirdi. Öneri yasalaşırsa Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlık'tan aynlarak TBMM Başkanlığı'na bağlanacak ve kendi organlanm seçimle kendisi oluşturacak. • Ecevit, son zamanlarda yolsuzluk iddialannın üstüne etkili biçimde yürünememesinin, kamuoyunun devlete güvenini sarstığını söyledi. Bu arada, özelleştirme işlemlerine ilişkin kuşkulann da arttığmı kaydeden Bülent Ecevit, yolsuzluklan meydana çıkarmakta, medyanın devletten çok daha başanlı olduğunu savundu. • Özelleştirme işlemleri, bedelleri ve fonlan ile ilgili tüm yetkilerin Başbakan'da ve belirleyeceği bakanlarda toplandığını anlatan Ecevit, bunlan denetlemekle yükümlü olan YDK'nin de doğrudan dojgruya Başbakan'a bağlı olduğunu söyledi. Ecevit, "Özelleştirmeyle ilgili işlemler, kamuoyunda kuşku uyandırmaktadır" dedi. • 5. Sayfada ÖSS'ye bir gün kaldı Ders bitli bugün cliııleııiıı• Üniversite Birinci Basamak Sınavı (ÖSS) yann yapılıyor. Sınava katılacak 1 milyon 270 bin adayda neyecan donıkta. Uzmanlar, sınav öncesinde adaylann salcin bır gün geçirmelerinı öneriyor. Uzmanlann tavsiyelen şöyle: Yeni bilgiler öğrenmeye kalkmayın. Yorucu faaliyetler yapmaktan kaçmın. • Kaygının azı yarar, çoğu zarar. Kısa yürüyüşler, nefes egzersizleri kaygıyı kontrol altına almak için etkilidir. Dengeli beslenmeye ve dinlenmeye özen gösterin. Sınavdan önceki geceyi aile bireyleriyle, sınav dışı konular konuşarak sakin geeirmeye çalışın. rtBBImUffmM»rf • ArkaSayfada • HEYECANSIZ OLMAZ, AMA PANİKSlZ OLUR BBML J(nBB('İn yaOSI • 19. Sayfada Aziz Nesin'e sıkı koruma • Yazar Aziz Nesin'i Konya'da çoğunluğu polis ve gazetecilerden oluşan bir kalabalık karşıladı. Nesin kitaplannı imzaladıktan sonra geceyi kitabevi sahiplerinin evınde geçirdi. Yazar Nesin bugün de kitaplannı imzalamaya devam edecek. SABtTHORASAN KONYA - llkezgi Kitabe- vı'nın davetlisi olarak Konya'ya gelen ve kitaplannı ımzalayan yazar Aziz Nesin ıçın dün Kon- ya'da genış güvenlik önlemleri alındı. Otel sahiplerinin kalacak yer vermedıği yazar Nesin ge- ceyi kitabevi sahıplennin evınde geçirdi tstanbul-Konya sefennı yapan Meram Ekspresı ile sabah saatlennde Konya'ya gelen Aziz Nesin'i çoğunluğu polıs ve ga- zetecilerden oluşan bir grup kar- UArkasıSa.l9,SH3'te OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Yedi YÜTyıl Sonra... Kitaplannı ımzalamak ve okurianyla söyleşmek için Konya'ya giden Aziz Nesin'in gezisi ilginç bir olaya dönüş- tü; kentteki otel sahiplerı Aziz Nesin'e oda vermediler. Bu durumda akla gelen ilk olasılık nedır?.. Hiç kuşkusuz otel sahipleri korktular. Sı- vas'ta Sayın Nesin'in kaldığı Madımak Oteli'ne kara kala- balık saldırmış; oteli kundak- lamıştı. 37 kişinin ölümüneyol açan yangın unutulmamıştı. Aziz Nesin, saldırganlann elin- den güçlükle kurtulmuştu. Konya'daki otel sahiplerı, bu yüzden ünlü yazara kapı- lannı kapatmakta haklı görü- lebilirtermi?.. Otel sahiplen korkulannda haklı görülseler bile Konya'da kara yobazlann variığını kanıt- lamış olmadılar mı?.. Demek ki bağnazlık bu güzel kenti- mızde öylesine yoğunlaşmış kj bütün dünyada sesinı du- yurabilen bır yazan Mevla- na'nın başkenti kucaklayamı- yor. Olayın bu sınıra dayanma- sı, her şeyden önce Mevlana Celaleddin Rumi'ye karşı ayıptır. Çünkü Mevlana hoş- görüsüyle ünlü bir 'din ulu- su'dur; hangi dınden ve han- gi meşrepten olursa olsun in- sanlara sevgiyle bakmayı öğütleyen bır öğretının önde- ridir. Mevlana da yobazlann, sof- ••• • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de B U G Ü N CUMHURİYET'LE BORSA ûDün 44.622.87 Önceki 44.293.78 DOLAR oDun 42.000 Önceki 42.070 MARK ODun 30.540 Önceki 30.650 ALTtN ODun 529.500 önceki 529.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Müzik mutluluk vermell Edip Akbayram, müziğin yapıcı olmasını, ınançlan, umudu, kardeşliğı, direnişi, banşı beslemesı gerektiğinı savunuyor. • Arka Sayfada İkllm Zirvesl'nde anlaşma BM Iklım Konferansı'nın son gününde 2000 yılından sonra atmosferdekı karbondioksit yogunluğunun kesılmesi karanna varıldı. • Arka Sayfada Daktilo ve Kalaşnikof... Ingıliz gazetecıler, Portland Caddesı üzerındekı Türki- ye'nin Londra Büyükelçıliği konutunun birıncı katında, Baş- bakan Yardımcısı Hikmet Çetin'ı beklıyor. Yeni cılalanmış uzun masanın etrafında sorulannı hazırlıyorlar. Gerek sorulan soruş biçımi, gerekse yanıtlara ilk göster- dikleri tepkı, aşılması zor bir önyargı içinde olduklannı gös- teriyor. Çetin, yanıtlan "ortadan" vermiyor. Tûrkıye'nin yaklaşımı ne ıse, nasıl bir politika üretebilmışse, sözcüklenn "en vu- rucu" olanını seçerek konuşuyor. M ArkasıSo. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog