Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük... ^ EMLAK BANKASI Daha Uygar B T Yaşam tçın Cumhuriyet "İşte, ev sahibi olmak için müthiş fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! 2 * EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır Yaşam tç n 71. n. SAYI25384 n KURUCUSU: Y1HHS Mfll (1924-1945) BAŞYAZARl: MflİR HMİ (1945-1991) 7PttMM896CUftU AP, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyona son vermesi çağnsında bulundu Avrapa'dan gözdağıAvrupa Parlamentosu'nun dün yapılan oturumunda gündem operasyondu. Çeşitli siyasi gruplar tarafından ortaklaşa verilen karar tasansı oylandı. Karar, 6 çekimser oya karşılık 411 oyla kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nun karanndaTürk ordusunun derhal Kuzey Irak'tan çekilmesi istendi. Kararda, PKK'nin terör faaliyetleri K. Irak'tan derhal çekilin kınanırken, askeri operasyonun, Güneydoğu Anadolu sorununa çözüm getirmeyeceği yer aldı. • ıo. Sayfada Dışişleri yetkilileri, siyasi içerikli konularda yaptınm gücü bulunmayan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dün aldığı kararda gelişigüzel maddi hatalar içeren maddeler bulunduğuna dikkat çektiler. Yetkililer, karann sulandınlmış ifadeler taşıdığını belirtirken, AP'nin, K. Irak'taki TSK harekâtının sona erdirilmesini istediği kararda, sınır ötesi operasyon ile Türkiye'nin gümrük birliğine geçişi arasında ilişki kurulmadığına dikkati çektiler. • ıo. Sayfada Batı Avrupa Birliği (BAB) Genel Sekreteri Jose Coutiliero, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Çelik Harekâtı konusunda BAB'ın herhangi bir tavır benimsemediğini söyledi. Yunanistan Milli Savunma Bakanı Gerasimos Arsenis ile birlikte program dışı Atina'ya gelerek, Başbakan Papandreu ve Dışişleri Bakanı Papulyas ile görüşen Coutiliero, BAB'ın, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi için her zaman ilgi gösterdiğini de belirtti. • ıo. 'Kararlarbizibağlamaz'Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karara sert tepki gösteren Başbakan Tansu Çiller, Kuzey Irak'taki durumun dış odakların mirası olduğunu söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller. Avrupa Parla- mentosu'nun (AP), Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekât nedenıyle Türkiye'yi eleş- tiren karanna tepkı gösterdı. Kuzey Irak'taki durumun, "dış odaklar tarafin- dan" Tûrkiye'ye mıras bırakıldığını be- lirten Çiller, "AP kararlan zaten bağla- VTCI değUdir. Ama bizinı temsil edilmedi- ğimiz bir platformun karan bizi özeüik- le bağUmaz" dedı. Başbakan Çiller, partisinin AP'nin ka- ran açıklanmadan önce toplanan genel idare kurulunda yaptığı konuşmada, Av- rupa'nın harekâtı eleştiren bir tavır gös- tereceğınin anlaşıldığını belirterek, "AP'nin kararian baglayıcı değiklir. An- cak bizim temsil edilmediğiıniz bir plat- formun kararlan bizi özellikk bağfeunaz" dedi. Türkıye'nin,"dış odaklar^ tarafin- dan miras bırakılan sorunlarla "boğuştu- ğunu" söyleyen Çiller, Kuzey Irak'taki gelişmelerden Türkiye'nin sorumlu ol- madığını vurgulamaya çalışırken dil sürçmesı nedenıyle "Bu bizim yapünmı- mız değiklir" ıfadesını kullandı "Ama- cınuz, PKK'yi pasifîze etmektir. Bu ama- ca varmadan geri çekilmemiz mümkün değiklir. Bu amaca varacağız ve çekflece- ğiz" dıyen Başbakan Çiller. şunlan söy- ledi: "Kuze> Irak'taki durum bize Kör- fez krizinden miras kakk. Körfez krizin- de Tiirkiye, yerini Batı ile birlikte, hakb olan bu dava için aldı. Ancak herkes memleketûıe döndü. Bunun için çok bü- yük maliyetler ödemişiz. O yetmemiş, orada yaratümış olan boşluktan -ki bu- nun mesulii Türkiye deği)- bunun mesu- lünü dünva platformlannda aramamız lazun; vatandaşlanmıza yönelik eylent- lerin sürdürülmesine de müsaade edeme- yiz.Tûrldyebutipbiropcrasyon vapmaz- MArkasıSa. !9,Sü. l'de Konya'da otefler Aziz NesinU kabul etmiyor • llkezgi Kitabeyi'nin daveti üzerine gazetecılerle birlikte bu sabah trenle Konya'ya gelecek olan yazar Aziz Nesin'i hiçbir otelin kabul etmediği bildirildi. Sürekli tehdit telefonlan aldıklannı belirten kitabevi sahibi, "Güvenlik açısından biz de nerede kalacağını açıklamıyoruz" dedi. • Konya Valisi Atilla Vural, gamizon komutanı, jandarma alay komutanı ve Konya Emniyet Müdürü'yle bir toplantı yaparak güvenlik önlemlen konusunu görüştu. Emniyet Müdürü Zeynel Abidin Ayhan, yerel gazete ve TV patronlanyla yaptığı toplantıda Nesin'le ilgili naber yayımlamamalannı istedi. Bir gazete "Eyvan Aziz Nesin geliyor" diye başîık attı. • Yazar Aziz Nesin, llkezgi Kitabevi'nde kitaplannı imzalayacak ve okurlanyla söyleşide bulunacak. • 5. Sayfada tL des serbest, Civan 'a 7 yü Setim Edes geceyi eşi, kızı ve torunuyla beraber Be>koz Kanbca'daki evinde geçirirken avukab da yaıundaydı. Edes, kendisûıi kapıda karşılajan torununa özJemle sanldıktan sonra hiç kucağuıdan indirmedL (AYKUT KÜÇÜKKAYA) • 'Rüşvet almak' suçundan yargılanan Engin Civan, 7 yıl 6 ay hapis ve 62.5 milyar para cezasına mahkûm edildi. Selim Edes, 'rüşvet verrnek' suçundan 111 milyar 111 milyon lira para, 'yaralamaya azmettirmek' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptınldı. Tutukluluk süresi göz önüne alınan Edes'in tahliyesine karar verildi. YAHYAKOÇOĞLU Eski Emlakbank Genel Müdürü ED- gin Cîvan'ın yaralanmasıyla ortaya çı- kan ve Özal ailesinin de adının geçtiğı "yaralama ve rüşvet" davasında Civan, işadamı Selim Edes ve tetikçi Davırt Yıkbz mahkûm edildiler. Mahkeme, Engin Civan hakkında 7 yıl 6 ay hapis ve 62 milyar 500 milyon lira para ce- zası, işadamı Selim Edes hakkında ise 111 milyar 111 milyon lira para ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verdı. Davut Yıl- dız'a toplam 7 yıl 3 ay hapis cezası ve- ren mahkeme, Edes'in tutuklu bulun- duğu sûreyi göz önüne alarak tahliye edilmesını kararlaştırdı. Kamuoyunda ılgi uyanduan Civan, Edes ve tetikçi Yıldız'm tutuklu bu- lunduğu dava, dün Istanbul 2. Ağır Ce- za Mahkemesi tarafindan karara bağ- landı. Karar duruşması olması nede- niyle gergin olan duruşma salonunda Edes, bütün duruşmalan izleyen kızıy- mArkasıSa.l9,Sû.6'da OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Ülkelyi Yönetilmiyor rcirkiye'de yönetimin gra- dcsunu olçmek için uzun uza- dr/a inceleme yapmak gerek- si:; Sayın Çiller'in son konuş- rrBİannı izleyen aklıbaşında bir kisi, bu ülkenin iyi yönetilme- dijini ve Başbakan'm elinde biınmeyen bir yöne sürüklen- dıjini hemen anlayabilir. Başbakan son günlerde iyi- ce çıkmaza saplandığı izleni- mi veren dış polıtikayı, içe dö- nük yatırım için kullanmakta pen/asızdır Bu alanda kendin- den önce gelenlerin rekorlan- nı bir bir kırmakta sakınca gör- müyor. Kullandığı üslup ço- cuksu, dayandığı mantık sa- kattır; sözcüklerini iyi seçemi- yor, tümcelerinı sağlam kura- mıyor, lafının nereye uzandığı- nı bilmiyor. Oysa önünde iki güzel ör- nekvar: Dışişleri Bakanı Erdal Inönü ite Başbakan Yardımcı- sı Hikmet Çetin kollannı sıva- mışlar, Amerika'da ve Avru- pa'da, Tûrkiye'ye dönük olumsuzluğu olumluya dönüş- türmek için çalışıyorlar. Başa- rabilecekler midir?.. Biline- mez. Ikisinin de üslubu ağır- başlı, ciddi ve dengelidir. Dışarda bu uğraşlar sürer- ken içerde elinin hamuruyla "Demir Leydi"\\k taslayan Sa- yın Çiller'in olgunlaşmamış tu- tumu dikkati çekiyor. Sayın Çiller'in başbakanlığı dönemi, Tiirkiye için felaket- ler zinciri oluşturuyor. Bu ka- dar kısa zamanda ülkeyi böy- lesine altüst edebilmek için özel bir yeteneğe sahip olmak gerektiğini düşünüyoruz. Ne var ki medya, şu ya da bu nedenle, Sayın Çiller'i tutup desteklemekte, olan bitenden iktıdarı sorumlu tutacağına, ana muhalefet partisi lıderi ••• MArkasıSa.l9.SiL8'de İhracatçılar, Yatırımcılar, İşletmeciler Dünya Bankası krediniz VakıfBankta VakıfBank - Dünya Bankası işbirliği, yatıruncı, ı'îletmeci ve ihracatçılanmıza yeni olanaklar, yeni krediler sağlıyor Gelin VakıfBank'a, hem ff% sız kazanın hem Türkıve kazansın. VOKIIIMflK ' - " l l ' Vecdi Sayar Kedi Gözü köşesiyle • 15. Sayfada Çetin'den Londra'ya mesaj: Türkiye kahcı değil• Kuzey Irak operasyonunu anlatmak için lngiltere'ye giden Hikmet Çetin. Londra'ya 'Türkiye'nin operasyon için haklı gerekçeleri bulunduğu' mesaj ıru verdi. tngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd ile görüşen Hikmet Çetin, Türk ordusunun Kuzey Irak harekâtının bitim tarihıyle ilgili olarak da "Süre için bir saat ya da dakika yok. Ama haftalar meselesi" dedı. • Hikmet Çetin, Türkiye'nin, son hareketiyle "Kendı güvenliğim ve birliğim için gerekli önlemlen alınm" mesajı verdiğini kaydederek "Harekât amacına ulaşmadan, askerler geri çekilmez" dedi. • 10. Sayfada • GÖLHAN: SADDAM OLSA BÖYLE OLMAZDI • 19. Sayfada Hatay'da yayla baskuu: 7 ölü • Dörtyol ilçesinde bir yaylayı basan silahlı saldırganlar 8 kişiyi kurşuna dizdi. Olay sırasında 7 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Valisi Utku Acun silahlı saldırganlann PKK'li teröristler olduğunu öne sürdü. ADANA(CumhuriyetGü- ney tllerî Bürosu) - Hatay'ın Dörtyol ilçesi "Ahmet'in Dö- zü Yaylası"na baskın düzen- leyen bir grup silahlı saldır- gan, kaçırdıklan 8 vatandaşı kurşuna dizdi. Olay sırasında 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hatay Valisi Utku Acun'un verdiği bilgiye bilgiye göre önceki gün saat 18.00 sırala- nnda ılçeye bağlı "Ahmet'in Düzû" adlı yaylayı basan bır grup, evlerdeki erkeklen yanlanna alarak, Amanos Dağı'na çıktılar. Olayın bildı- rilmesi üzerine güvenlik kuv - vetlerince dûzenlenen ope- • Arkası Sa. 19,Sü.6 'da Bakü'de Skandal • Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Mılli Eğitim Müşavirliği, 24 Mart 1995 günü Azerbaycan güvenlik güçleri tarafindan basılıp arandı. Bu diplomatik bir skandaldı. Olay Dışişleri Bakanı Erdal Inönü ile Milli Eğitim Bakanı Nezat Ayaz'a iletildi. Olaydan Başbakan Tansu Çiller'in de haberi oldu. • Görülen o ki Bakü'deki Milli Eğitim Müşavirliği'nin Azerbaycan güvenlik güçlerince basılıp aranması "Bir yanlışhk oldu" denilerek örtbas edilmek isteniyordu. A(NET ÇETİnnfm ys» • 5. Sayfada G U N D E M MUSTAFA BALBAY Diplomasi Harekâtı... LONDRA - Kuzey Irak'ta 40 kjlometre derinliğindekı operasyonun anlam ve önemini dünyaya anlatmak için binlerce kilometre yol kat ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin le bıriikte Lond- ra'dayız. Çetin, Ingiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd'le 2 saat baş başa görüşüp her şeyi konuştu. Dışişleri Bakanı Erdal Inönü de Almanya'dan sonra ABD ve Fransa başkentlerinde aynı şeyi yapıyor. Kade- rin cilvesine bakınız ki Inönü ve Çetin, operasyonun ya- nı sıra Türkiye'nin en kısa sürede demokratikleşeceği- ni, Meclis'in gündemindeki yasaların bir an önce çıka- cağını anlatmaya çalışıyor. Türkiye'de de ÇHP'nin DYP'yi demokratikleşmeye ıkna çabalan var. • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog