Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince l EMLAK BANKASI ' D a h a U / g a r B t r " V a ş a m I ç ı n Cu mhuriyet7!.TO.S A Y I 8 W / 1WW TL (KDV içinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: MflH I W t (7945-T997> 5 Nisan Kararlan'nm birinci yılmda eleştiri yağmuru sürüyor 'Çiller Pmochet'denbeter' Takıyye mi Yapıyoruz?.. Adalet Bakanı Mehmet Mogultay, TMY'nin (Te- rörle Mücadele Yasası) 8'inci maddesine ilişldn fıkrini gazetemize açüda- dL Sayın Bakan'a göre bu madde; " Türkiye'nin en büyük ayıbıdır. Ülkemiz bu ayıbı hak etmedi. Bu ayıptan en kısa zamanda kurtulmarnız gerekiyor." Sayın Bakan hakfadır, biz deonun gibi düşünüyoruz. 8'inci madde Terörle Mücadele Yasası'nda yer almakla biriikte, terörü de- ğO, fikri cezalandırmakta- dır; bu yûzden cezaevterin- de onlarca yurttaş yatiyor. "Milli Nİisak" smııian içindeyaşayan herkesin ay- m düşünceleri paylaşması olanaksızdır. Milyonlarca ldşi arasında, Türtdye'nin bölünmesini isteyerek şu veya bu yoDa bu düşünce- sini dile getirenler de ola- cakür; şiddete başvurul- madığı sürece bunun gibi sözleri serinkanlıhkla din- lemek ve yamdamak gere- kir. Eğer bir kimse " bölücü- lük propagandası" yapı- yorsa, ülkenin bölünmesi- ni istemeyen büyükçoğun- luğu karşısında bulur, lafi boşlukta kahr; ama, bu yolda düşüncesini söykye- ni cezaevine ükmak çağı- mıza yalaşmaz, ulusumuza güvensizliktir, Türkiye'yi uygar dünya karşısında zor duruma düşürür; 21'inci yüzyıla yaklaşan dünyamizda, üetişim dev- rimi deviet sınırlamu aşü- ğuıdao, gereksiz ve yarar- sızbirönlemdir. Adalet Bakanı Moğul- tay, gercekleri bildiğinden "Bu ayıptan (TMY'nin 8'inci maddesinden) en kı- sa zamanda kurtulmalı- yız" diyor. • Peld, kurtulabiliyor mu- yuz?- Ankara'dan yansıyan haberiere ve havaya bakı- brsa, ne yazık ki hayır!.. TMY'nin 8'inci madde- si kaldınlamıyor; cezaevie- rinde yatanlan dışanya çı- karmak için değişik ön- lemler düşünülüyor; yasa- da yaptlacak birkaç deği- şiklikle bu iş gerçekJeşecek, içerde bulunan onlarca ya- zar, gazeteci, profesör ser- best bırakılacak; ama, fi- kir suçunu oiuşturan mad- de yerinde kalacakür. Çünkü Meclis çoğunlu- ğu -en başta DYP Grubu- Koalisyon Hükümeti'nin demokratikleşme progra- mının karşısuıdadır. Avrupa Gümrük Birli- ği'ne girmek istiyoruz, Ba- ü uygartığının temel taşı olan fikir özgüriüklerini içimizesindiremiyt)nız,de- mokratik düzene yan çizi- yoruz; dış basküar karşı- sında hile-i şenye yoluna sapmayı yeğliyoruz; fikir yasaklannıkaldırmayaya- naşmayıp yalnız içerdeki fikir suçlulannı sabvererek Batı'nın gözünii bmama- ya çahşıyonız; demokrat nlmadıgımız halde demok- rat göriüıerek "takıyye" yapıyoruz. • Tuttuğumuz yol, hem kendi kendimizi, hem dış dünyayı aldatmayadönük- tür. Doğrusu biz de bu yolu ve yöntemi içimize süıdire- miyoruz. Cumhurryet Şilili diktatör benzetmesi ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Türk-Iş tarafmdan ekonomik önlemlerin birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen "5 Nisan Ekonomik tstikrar Tedbirleri ve Sonuçlan" konulu sempozyumda, Başbakan Tansu Çiller'in, Uluslararası Para Fonu'nun istemlerini de dikkate alarak uygulamaya koyduğu önlemlerin "Şilili diktatör faşist Pinochet'ninkinden bile ağır olduğunu" söyledi. 5 NİSAN DARBESİ Esnaf kepenk indiriyor • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Derviş Günday, esnaf ve sanatkânn vergi mevzuatı ve çok kalemde vergi ödemesi dolayısıyla büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirtti. Derviş Günday, esnafın kendi işini yapmaktan çok, vergi dairelerinde uğraştığını bildirdi ve esnaf ve sanatkânn Bağ-Kur'la da ciddi sorunlan bulunduğunu kaydetti. • Bağ-Kur'lunun düşük maas alması yanında sağlık sorunlannın büyük bir yara aldığını kaydeden Derviş Günday, 5 Nisan Kararlan'ndan sonra kepenk kapatan esnaf sayısmın hızla arttığına dikkat çekti. • 3. Sayfada 'Sorumsuzluk örneği' Yılmaz, dünya üzerinde uygulanan hiçbir ekonomik programın çahşanlara 5 Nisan Kararian kadar ağır fatura getirmediğini belirterek, "Çalışanlann bugünkü kadar ezildiği, rant geliriyle geçinenlerin de bugünkü kadar rahat ettiği bir dönem hiçbir zaman yaşanmamıştır. Bu kadar büyük haksızlık ve sorumsuzluk örneğini Türkiye hiçbir zaman yaşamamıştır. IMF ne isterse onu yapmak zorundalar" dedi. 'Facia kararları' CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 5 Nisan'ın, çalışan kesim için zararlan bulunduğunu söyledi. RP lideri Necmettin Erbakan, önlemleri "facia kararlan" olarak niteledi. Türk-Iş Başkanı Bayram Meral, IMF patentli yüzeysel önlemlerin sonuç vermeyeceğini vurguladı. • J. Sayfada PrNOCHET: KANLI DİKTATÖR • 6. Sayfada Çetin ve Yılmaz'ın arasına oturan BavTam Meral. işçi temsilcisi olarak 5 Nisan Kararlan'ndan duyduğu hoşnutsaduğu dile getirdi ^ Türk-lş'ın düzenledıği sempozyumda Aykon Doğan'ın konuşması sık sık izleyicılerin tepkilenyle kesildi. Doğan, Ulusal Kıırtuluş Savaşı sırasmda Afyon'da yoksul halkın umuduyla galip gelmesini anlatan bir şiir okuyunca, ayağa kalkan birişçı, "Te\-fik Fikret'ten okuvun Sayın Bakan.'Yiyin efendıler, yıyın şnnnı okuyun dedı. • 3. Sayfada ^ _ . 1 V 1 r*naniî1T7 TT11 r X A AJL « Avııkatlardan eylem uyarısı Şeriat toplantısı DGM'den • 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan baro başkanlan ile binlerce avukat, sorunlanna çözüm bulunmaması halinde eylem yapacaklanm bildirdiler. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav, sorunlannın çözümlenmemesi halinde, 27-28 mayıs tarihlerinde yapılacak TBB genel kurulunda eylem karan alacaklannı söyledi. • Başbakan Tansu Çiller, avukatlann sorunlannı çok iyi bildiğini belirterek, çözümü için her rürlü çabayı harcayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, avukatlann eylem karan almasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Çetin, TBMM'de bekleyen Avukatlık Yasası'nın çıkması için çalışacağını kaydetti. • 5. Sayfada • Başsavcı Nusret Demiral, 80 ülkeden çok sayıda şeriatçı örgüt ve parti temsilcisinin katıldığı Sudan'ın başkenti Hartum'daki zirve toplantısı hakkında MİT'ten bilgi isteyeceklerini bildirdi. • 6. Sayfada JTTEM'in kapısına kilit vunıldu • Kamuoyunda "JÎTEM" olarak bilinen Jandarma Istihbarat ve Terörie Mücadele biriminin çalışmalanna son verildi. Jandarma Istihbarat Başkanlığı'ndaki değişik gruplara dağıtılan JİTEM elemanlannın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kaçakçılık olaylanna kanştıklanna ilişkin savlar ile bazı kuşkulu olaylarda bu birimin suçlanmasının kapatma karannda etkin olduğu bildirildi. • e. Sayfada Yeni Avukatlık Yasau'nın TBVlvrden çıkmamasına tepki gösteren avukatlar, Anıtkabir'e çıknlar ve dün tûm yurtta duruşmalara girmediler. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Petrol Ofisi yolsuzluklan büyüyor Ordunun benziııi çalındı • 1991 yılında Petrol Ofisi'nin Milli Savunma Bakanlığı'yla yaptığı anlaşmaya göre kuvvet komutanlıklanna sevk edilmesi gereken akaryakıtın bir bölümünün çalındığı, yolsuzluk nedeniyle Ofis'in 19 milyar 560 milyon lira zarara sokulduğu ortaya çıktı. milyon liralık zarara sokulduğu ortaya çıktı.ESRAYENER ANKARA- Denizcılik lşletmeleri'neait Hopa deposunu; yılhk 65 bin dolara kullanma hakkını alan özel şirketten 500 bin dolara kıralayarak za- rara sokulan Petrol Ofisi'ndeki yolsuzluk zincın askeri birliklere verilen akaryakıt sevkıyatlanna da uzandı. Kurum müfettişleri tarafından yapılan incelemede, 1991 yılında Petrol Ofisi'nin Milli Savunma Bakanlığı'yla yaptığı anlaşmaya göre kuvvet komutanlıklanna sevk edilmesi gereken akaryakıtın bir bölümünün çalındığı ve bu yolsuz- luk nedeniyle Ofıs'ın o dönemde 19 milyar 560 Petrol Ofîsi Teftiş Kurulu müfettişleri tarafın- dan Temmuz 1992'de hazırlanan raporda; 1989, • Arkast Sa. 6, Sü. 3'te BORSA ûDun 43.090.17 öncekı 41.471.67 DOLAR ûDun 42.075 Öncekı 42.000 MARK Dun 30.440 Öncekı 30.575 ALTIN ûDun 526.750 Öncekı 526.500 Trmm KızUay'a saldırı• Türk askerlerinin 7 Kürt çobanı öldürdükleri iddiasıyla tırmanan Kuzey Irak'taki gerilim, Kürtlerin bir Kızılay aracına saldırmalanyla patladı. Türk askerleri tarafından öldürüldükleri ileri sürülen çobanlann akrabalan bir Kızılay aracına saldınnca 3 Türk Kızılay görevlisi ve 5 Kürt köylüsü yaşammı yitirdi. • Dünkü olaylara neden olan '7 Kürt çobanm Türk askerleri tarafından öldürüldüğü' yolundaki iddialar, Ankara tarafından dün resmen yalanlandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Ataman, Kuzey Irak'ta ölü bulunan 7 çobanın terör örgütü PKK'ce öldürüldüğünden kuşkulan bulunmadığını belirterek "Her şeye rağmen tüm duyumlann üzerine gidilmekte ve bütün iddialar hassasiyetle incelenmektedir" dedi. 111. Sayfada SORUMLULUK YEREL HALKTA H 6. Sayfada DipL tamgaz • TSK'nin Kuzey Irak harekân sürerken, Ankara'nın başlattığı diplomasi trafiği yoğunlaşarak sürüyor. Dışişleri Bakanı lnönü, Almanya ile başladığı Kuzey Irak turunun ıkincı durağı olan ABD'de dün çeşitli temaslarda bulundu. lnönü bugün Paris'e geçecek. Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin de bugün aynı amaçla, bir günlük ziyaret için Londra'ya hareket edecek. • Kuzey Irak harekâtı için Ankara'dan yürütülen temaslar da devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi özdem Sanberk, TSK birliklerinden kaçan PKK'lilerin sızmalanna göz yumduğu bildirilen tran'la temas kurdu. • //. Sayfada Halk Bankası tehlike sinyali veriyor • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, koalisyon iktidan döneminde "seçim yatınmlan" olarak yorumlanan kredi politikalanna alet edilen ve Çiller hükümeti döneminde "ciddi sorunlarla" karşılaşan Halk Bankası'mn "faaliyetlerininsmırlandınlabileceğini" bildirdi. • 6. Sayfada BUGUN KİT/IÜP CUMHURİYET'LE GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şağhkta Reforaı: İmam, Vaize, Kuran.••- Sağlık Bakanlığı'nın tüm valiliklere gönderdiği, "hasta- nelerde imam görevlendirilmesine" ilişkin 12 Aralık 1994 tarih, 23190 sayılı genelgeden daha önce söz etmiştik. Genelgeye göre valilik, il müftülükleriyle temasa geçe- cek ve her hastaneye, gereksinrm ölçüsünde imam gön- derecekti. Genelge adım adım uygulanmaya başladı. Ankara Al- tındağ'daki hastanelere bu genelgeye dayanarak gönde- rilen yazıyı biriikte okuyalım: "1- Hastane ziyaretleri (hasta ziyaret günleri dışında mArkosıSa.6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog