Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

deyince EMLAK BANKASI 71. TL SAYIZOK / 1MM TL (KDV içinde) Cumhuriyet I VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " KURUCUSU: VUMttNABİ (1924-7945) BAŞYAZARI: MflİR MADİ ff945-7991J Çfller Bati'yı suçladı• BaşbakanTansu Çiller, Knzey Irak harekâtı için Türkiye'yi eleştiren Almanya'yı sert bir dille yanıtladı: "Meşru müdafaa hakkımızı kullanınz. O zaman, silah sizinse, sizin kalsın deriz." Çiller "Harekâtı, Pentagon planladı, 50 Israilli de yardım etti" diyen RP lideri Erbakan'ı "kınadığını" bildirerek "Bu asılsız iddialan ortaya atanlar tarih önünde yargılanacaktır" dedi. • Otorite boşluğunu Batı'nın yarattığını belirten CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Çetin, "Türkiye yerel güçlerle görüşerek çözûm aramah; Irak'la da diyaloğunu sürdürmek zorundadır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyon ortaklan. Ku- zey Irak'ta devam eden liarekât nedeniyle Türkiye'ye karşı tu- tum ıçine giren Batı'yı sert bir dille eleştirdiler Başbakan Tan- su Çiller, "Dost ban üikeler, son getişmeier karşısındaki rurum- lan Ue kuşku uyandınnaya başladıiar" dedi. Çiller, Türkiye'ye silah yardımını durdu- ran Almanya'ya, "Meş- ru müdafaa hakkımız engeüenemez. O zaman silah sizinse sizin kalsuı deriz" yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin de u Bab- u dostlanmızın göster- dikleri tepkiyi anlayışla karşılamamız, haklı görmemiz mümkün de- ğü" görüşünü dile getir- dı. Başbakan Tansu Çil- Ankara atakta liderlere mesaj • Ankara, Kuzey Irak'taki Kürt liderler Celal Talabani ve Mesut Barzani'nin, başta Iran olmak üzere, Türkiye'ye karşı bölge ülkelerinın etkisi altına tirmelerini önlemek için arekete geçti. • 17. Sayfada ler, partisinin Meclis grup toplantısının bü- yük bölümünü Kuzey Irak harekâtına ayırdı. Harekât sırasında 300'ün üzerinde terö- rist ve çok sayıda ağır ve hafif silahın ele geçirildiğıni bıldiren Çiller, "Harekâü Pen- tagon planladı, 50 Israilli de yardım etti" diyen RP lideri Nec- mettin Erbakan'a çattı. Erbakan'ı bu sözlerini kanıtlamaya ça- ğıran Çiller, "Bu sözleri ispatlamakla yükümlüdürler. Bu asılsız iddiayı ortaya atanlar tarih önünde yargılanacaklardır ve bu MArkasıSa.l7,Sü.31e DEMİREULE LATİN AMERİKA'DA Arjantin nire, Anadolu nire? • Cumhurbaşkanı ile Latin Amerika gezisinin ilk durağı Arjantin'deyiz. Bu suratlar... Ah, bu suratlar bize hiç yabancı değil. Biziz bunlar. Arjantin halkı davranışlanyla, durmaksızın sigara içişleriyle, erkekleri bıyıklanyla, ellerini kollannı sallamadan konuşamayan gençleriyle Anadolu insanından hiç farklı değil. • Ama Buenos Aires'le lstanbul'u benzetmek haksızlık olur. Burası da 12 milyonluk bir kent irisi. Bir metropol, anakent. Ama kentleşmeyi bilinçle kavramış insanlann metropolü. Dik kesişen, düzgün ve bakımlı caddeler. KtW BÖTil İZtentalteri • 9. Sayfada Çiller'in 5 Nisan'da IMF'ye boyun eğerek aldığı kararlann birinci yılı Fatııra emekçiye• Uluslararası Para Fonu'nun "Harcamalan kısın" istemi sonucunda uygulamaya konulan 5 Nisan Istikrar Tedbirleri Paketi doğrultusunda ücret artışlan baskı alüna alman kamu işçileri, 1994 yılı boyunca yüzde 39 oranında "reel ücret" İcaybına uğradılar. • Memur maaşlanna yılın ilk 3 ayı için verilen yüzde 15'lik zam, ocak- şubat-mart tüketici fiyatlannda enflasyonun yüzde 17.5 olarak gerçekleşmesi sonunda emekçilerin gelirlerinde yeni bir reel kayıp yaratırken Çiller, IMF'ye ücret politikasını değiştirmeyeceğini vaat etti. • 3. Sayfada CHP GENEL BAŞKANI HtKMET ÇETÎN 5 NÎSAN'I AKLAMADI 'Ekonomi geriledi, işsizlik arttı' • Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, hükümet ortağı Başbakan Tansu Çiller'in büyük ümitler bağladığı 5 Nisan kararlannı eleştirdi. Üretim artışı ve ekonomik büyümede sorunlar olduğunu vurgulayan Çetin, ekonomınin gerilediğini, işsizliğin daha büyük boyutlara ulaştığını belirterek "Türkiye son yıllann en yüksek enflasyonuyla karşılaştı. Çalışan kesim olumsuz etkilendi" dedi. Hikmet Çetin, almması gerekli önlemleri de şöyle sıraladı: "Enflasyonu düşürme yolunda çaba gösterilmeli. Enflasyon aşağı çekildiğinde özel sektörde de yatınmlar canlanır." 1 3 . SayfadaTansu Çiller Hikmet Çetin Enflasyon drarinlenemiyorYÜZde 144 artlŞ Hükümetin 5 Nisan'da aldığı ve "enflasyonun hızla düşürülmesi" temel hedefine dayanan istikrar önlemlerinin birinci yıldönümünde yıllık fiyat artışlan; toptan eşyada yüzde 144.3, tüketici endeksinde de yüzde 127.7 oranıyla rekor seviyesini korudü. Mart ayında bir önceki aya göre enflasyon, toptan eşyada yüzde 6. l, tüketici fiyatlannda da yüzde 4.1 oranında gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında tüketici fiyatlacmdaki artış yüzde 17.5 oranına ulaştı. Üretîm yine dÜŞÜyor 5 Nisan kararlannın ardmdan 1994 yılında yaşanan yüzde 4.8 oranındaki üretim düşüşü, 1995 yılınm ilk iki ayında da devam etti. DÎE verilerine göre; üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla şubat ayında yüzde 2.7, yılın ilk iki ayında da toplam yüzde 4.4 oranında azaldı. Üretim, 1995 yılının ilk iki ayında da geçen yılın aynı dönemine göre madencilik sektöründe yüzde 4.6, imalat sanayiinde de yüzde 7.7 oranında düştü. Eğİtİm v e Sağllk 1995 yılının ilk 3 ayında fiyatlardaki artış, gıdada yüzde 20.6, giyim ve ayakkabıda yüzde 4.9, ev eşyasında yüzde 13.2, sağlık giderlerinde yüzde 29, ulaştırma- haberleşme hizmetlerinde yüzde 22.3, kültür etkinliklerinde yüzde 14.3 ve konutta yüzde 21.9 oranına ulaştı. Mart ayında bir önceki aya göre, sağlık giderleri yüzde 5.5, konut fiyatlan yüzde 3.6, kültür eğitim ve eğlence fiyatlan da yüzde 5.4 oranında yükseldi. • 7. Sayfada Kayıp ailelerine dayak İstanbul Haber Servisi - Ga- ziosmanpaşa ve Ümranıye'deki olaylar nedeniyle gözaltma alı- nan kişilerin serbest bırakılması için İstanbul Valiliği önünde oturma eylemi yapmak isteyen ailelere güvenlik güçlen müda- hale etti. Sopa ve cop kullanan güvenlik güçleri, göstericilerin tümünü gözaltına aldı. Gaziosmanpaşa ve Ümrani- ye'de meydana gelen olaylann ardından güvenlik güçlerince gö- zaltına alınan kişilerin aileleri ve yakınlarından oluşan bir grup, dün İstanbul Valiliği önünde pro- testo gösterisi yaptı. Ellerinde "Gözaltındaki kayıplar bulun- sun", "Devlet terörüne karşı tek yumnık, tek barikat" şeklinde döviz ve pankartlar taşıyan gös- tericiler, valilik önünde oturmak istedi. Aralannda21 Mart 1995 tarihinde gözaltına alındığı ileri sürülen Hasan Ocak ile üç yıl ön- ce gözaltında kaybolduğu ileri MArkasıSa. 17,Sü. 6'da Gaziosmanpaşa\?C)mraniyeotoyianndagüzataaalınanlannserD^^ Petrol Ofîsi'ne kira oyıınu 1991 yılında RP'li Lütfi Doğan'ın oğlu Uğur Doğan'ın genel müdürlüğü sırasında Hopa Deposu 65 bin dolara kiraya verilip aynı ay içinde 500 bin dolara kiracı şirketten kiralanmış ESRAYENER ANKARA - Petrol Ofisi yolsuzluk zinciri, Refah Partisi Gümüşhane Mil- ietvekili Lütfi Doğan'ın oğlu Uğur Do- ğan'ın genel müdürlük görevini yaptığı 1990-1992 dönemine uzandı. Başbakan Tansu ÇiDer'in talimatıyla, Uğur Doğan ve ilgili yöneticiler hakkında, ocak ayın- da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "görevi kötüye kullanma" savıyla suç duyurusunda bulunuldu. Kurumun Tef- tiş Kurulu'na bağlı müfettişlerin yaptı- ğı inceleme sonucunda, 1991 yılında Isı- kurt Ticaret AŞ (Istrans) tarafindan Tür- kiye Denizcilik Işletmelen'nden 65 bin dolara kiralanan Hopa deposunun. Pet- rol Ofisi tarafindan aynı ay içinde yıllık 500 bin dolar bedelle kiracı şirketten tekrar kiralandığı ortaya çıktı. Petrol Ofisi Teftiş Kurulu müfettişi Nuri Ardıç tarafindan Hopa deposunun kiralanmasında yolsuzluk yapıldığı sa- vı üzenne başlatılan incelemenin sonuç- lan, zararda, dönemin genel müdürü Uğur Doğan'ın da sorumluluğunun sap- tanmasının ardından 5 Ocak 1995'te Başbakan Çıller'e gönderildi. Çiller ta- rafindan onaylanan rapora göre; Istrans tarafindan 65 bin dolara kiralanan Tür- kiye Denizcilik lşletmelerine ait Hopa deposu, Petrol Ofisi'nce 12 Kasım 1991 'de, yıllık 500 bin doiar bedelle ki- ralanarak kurum zarara sokuldu. Raporda, Ofis yönetimi tarafindan öne sürülen. "Hopa'daki Ofis deposu- nun kapashesinin yetersiz olması nede- niyle ithalal yolu> la sağlanacak ikmaller- de kullanılmak üzere kiralandığı'' yo- lundaki gerekçenın müfettişler tarafin- dan tutarlı bulunmadığı belirtilerek şöy- MArkasıSa.l7,SiLl'de PETROL OFİSİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI CAN YEŞİLADA: OLABİLÎR • 17. Sayfada VETO EDİLMİŞTİ Kıyak emeklilik yinekabul edfldi • Cumhurbaşkanı Demirel'in veto ederek TBMM'ye gönderdiği ve kamuoyunda milletvekillerine "kıyak emeklilik yasası" olarak bilinen yasa, veto gerekçeleri dikkate alınmadan ilk şekliyle kabul edildi. • Görüşmeler sırasında RP'nin, bu yasa içinden milletvekillerinin çıkanlmasına yönelik değişiklik önergesi de reddedildi. I 5. Sayfada VATANDAŞLAR, 5 NİSAN1 DEĞERLENDlRDl B 3. Sayfada YASA TASLAĞI Emeklilik değLştiiTİcü • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan, hükümette tartışmalara neden olan emeklilik yasa taslağını değiştirdi. • Gürkan, çalışan kadmlar için 53, erkekler için 58 yaşında, 10 yıllık aşamalı geçiş süreci sonunda emeklilik öngören yeni yasa taslağını. işçi konfederasyonlannın görüşüne açtı. 1 4 . Sayfada ALLAHLIK ANA MUHALEFET OMLÇAUŞUmnyıra • 77. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Enflasyon Aldatmacası Mart ayı enflasyon rakamla- rı, Tüketici Fiyatları Endek- si'ne göre yüzde 4.1, Toptan Eşya Fiyatlan Endeksi'ne gö- re ise yüzde 6.1 olarak açık- landı. Şubat ayı verilerine gö- re aynı oranlann yüzde 5.7 ve 7 olması, ilk bakışta enflasyo- nun "düşme eğilimine" girdi- ği izlenimini yaratmaktadır. Bu izlenim, yıllık enflasyo- nun tüketicide yüzde 127.1, toptan eşyada ise yüzde 141.4 oranlan için de geçerli- dir. Ne var ki, bu "izlenim", "al- datıcı "dır. Çünkü, geçtiğimiz yılın eş dönemlerinde (Mart 1994'te tüketici yüzde 5.2, toptan eş- ya yüzde 8.5) tavana vuran enflasyonun bu yıl geldiği nokta için "yüksek olmakla birlikte, görece düşük"ten başka söylenecek yoktur. Ama mart ayı enflasyon ra- kamlarındaki bu görece dü- şüklüğün asıl nedeni; işçi, me- mur ve emeklilerin alım güç- lerinin giderek düşmesinden ve dolayısıyla iç talebin tıkan- masından başka bir şey değil- dir. Gerçekten de, geçtiğimiz yıl işçi ücretleri de, memur ve emekli maaşlan da, yüzde 110 olarak öngörülmesine karşın yüzde 149.6 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon karşısında tam anlamıyla erozyona uğramaktan kurtu- lamamıştır. Aynı şekilde, me- mur maaşlanna bu yılın başın- da yapılan yüzde 15'lik zam da, çoktan eriyip gitmiştir. Bu erime sonucunda, alım güçleri zaten düşük olan emekçi kesimlerin yoksulluk sınırına düştüklerini söyle- mek, yükselen değerler eko- ••• MArkasıSa. 17,Sü.S'de İhracatçılar, Yatırımcılar, îşletmeciler Dünya Bankası krediniz VakıfBankta ı VakıfBank - Dünya Bankası işbirliği. yatıruncı, işletmeci ve ihracatçılanmıza yeni olanaklar, yeni krediler sağlıyor. Gelin VakıfBank'a, hem ffl siz kazanın hem Türkiye kazansın. VIHUTDUİIK * 2 1 Y ü l B i , f t * Ergin Yıldızoğlu Global Politikültür köşesiyle bugün • 4. Sayfada G U N D E M MUSTAFA BALBAY ••5 Nisan'ın Sonuçları. Bundan tam bir yıl önce Başbakan Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, TEK'in konfe- rans salonunda, arkalannda bürokratlar, karşılannda ga- zeteciler, "istikrar önlemlerini" açıklamışlardı. Önlemlerin üç temel halkası vardı: - KİT ürünlerine yüzde 100'ü aşan zam. - Özel sektöre bir yıl sonraki vergiden düşülmek üze- re yüzde 10 ek vergi. - KlTlerin özelleştirilmesi, özelleştirilemeyenlerin ka- patılması. Kararlann açıklanmasının hemen ertesinde zamlarda duyuruldu. Rize çayının kilosu 60 bin liradan 102 bin li- raya, yurtiçi mektup 1500 liradan 2500 liraya, Samsun MArkasıSa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog