Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Bireysel kredilerinizle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI " D a h a LJygar B ı r Yaşam I ç i n " Cumhuriyet Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI " O a h ı U y g a r B ı r Y a ; a m I ç i n " 71.YI.SAY1ZB81/1 R(KDViçinde) KURUCUSU: YUHUS NADİ [Î924-1945J aAŞVAZAfîl. IHPİBIWDİ (7945-7997J Dışişleri Müsteşarı Özdem Sanberk, Cumhuriyet'e açıkladı: tşte Irak planıDışişleri Bakanlığı Müsteşan Özdem Sanberk, Türkiye'nin asıl muhatabının Irak olduğunu, ancak Bağdat'ın Kuzey Irak'ta egemenliği bulunmarnası nedeniyle Türkiye'nin L .. .. . yerel halk ile bir güvenlik I ÇOZIini! düzenlemesine gıdeceğini I VPPPİ hfllk söyledi. Sanberk, "Yerel • ICİ 61 liaiK ha\k, bölge güvenliğini ' yaşadıklan yerlerde daha iyi sağlamak durumundadır. PKK yuvalanmasına karşı önlem almadıklan takdirde bız bu terör örgütünün bölgede yeniden yuvalanmaması için önlemler alacağız" dedi. B0İ9606 8SK6P "Kuzey Irak'a yabancı güç girmeyecek, Türkiye bölgede asker bulundurmayacak" diyen Sanberk, Batı'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin 688 sayılı karanyla kurduğu düzeni Türkiye'ye karşı kullanmamasını istedi. Türkiye'nin, BM kararlan çerçevesinde tamamen meşruiyet zemininde hareket edeceğini söyleyen Sanberk, "Çekiç Güç üyesi ülkelerle siyası istişarelerde bulunabiliriz. PKK gibi bir ciddi güvenlik sorunu doğrudan bizi ilgilendirir" dedi. Sanberk, 1992 yılında Kuzey Irak'ta girişilen askeri harekâtın ardından Barzani ve Talabani ile yapılmış olan ve PKK'nin bölgede yeniden üslenmesini engellerneyi amaçlayan L _ . . . 1992 güvenlik I SiniPufl K8P3K0İ uygulamasını Türkiye'nin f taıiHrtmayacak ?ŞînSiğfS e Şyiedi; ülke sınırlan üzerinde karakol kurulması gibi önlemlere gidilmeyeceğini belirten Sanberk, alınacak tedbirlerin ileriki aşamalarda ortaya çıkacağını söyledi. LAlf SAMİBRAHİMOĞUrMI Intari • 9. Sayfada İZLENİMLER K. Irak'ta otorite eksildiği• Yüz dolann bir file dinar yaptığı Kuzey Irak'ta en "yüce değer" dolara endekslenirken Kalaşnikoflann, makinelilerin, roketatarlann, uçaksavarlann sesi, F-16'lann ses duvarlannı aşan egzoz sesleriyle tanklann palet gürültüleri arasında duyulmuyor bile. ÇETtN YİĞENOĞL13 DUHOK - Erbil, Kürdıs- tan'ın ortası. Türkmen nüfu- sun yoğun olduğu bölge. Er- bıllı Türkmenlenn son günler- deki en popüler fikrası -ya da bilmecesı- şu: "Bir eHnde Kalaşnikof, bir eünde sarav olan Tann, sorun- lanndan bunalan Kürt kulunu -durumuna üzüldüğünden- huzuruna alarak sorar: - Silah nu istersin, saray mı? Kürt biraz düşünür. Bir yanda Saddam, bir yanda ço- kuluslu güç, PKK, Türkiye derken usuna, arasında 'hu- sumef olan akrabaları da ge- lince silaha sarılır..." Bufikrayıanlatanlar nokta- yı koyacaklan bır başka fıkra- dan önce sık sık otorite boşlu- ğundan söz edılen Irak'ın pa- noramasını şöyle çiziyorlar Sorun önce coğrafı yapıya göre irdelenmelidir: Güney Irak ya da "Bağdat yönetimi." Kuzey Irak ya da bir adıyla "Kürdistan", öbûr adıyla "gü- venlik bölgesi" (Biz Kürdıs- tan'ı yegleyeceğiz.) Gûney Irak'ta on milyon Arap, ikı milyon Türkmen ya- şıyor. Kûrt hemen hiç kalma- mış. Kalanlar da asımıle ol- muş. Araplann yedi milyonu Şıı, üç milyonu Sûnni. Türk- menlenn de bir milyonu Şii. MArkastSa. 17,Sü.3'te HAREKÂT SÜRÜYOR TuncelTde 36 PKKTi Öldürüldü • TSK'nin Kuzey Irak'ta yürüttûğû operasyonda dûn 11 PKK'li daha öldürüldü. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana ele geçirilen terörist sayısı 319'a ulaştı. Türkiye tarafından bölgeye yapılacak 12 milyon dolarlık insani yardımın ilk bölümü olarak Zaho kentinde 500 aileye çeşitli gıda yardımı dağıtıldı. Yurt Haberfcri Servisi - Türk Silahlı Kuvvetle- n'nin (TSK) Kuzey Irak'ta yürüttüğü Çelik Harekâ- tı'ndadün 11 PKK'li terö- rist daha öldürüldü. Hara- kâtın başlagıcından bu ya- na ele geçirilen terörist sa- yısmın 319'a ulaştığı bun- lardan 306'sının ölü, 13'ünün sağ yakalandığı bildirildi. Bölücüterörör- gütü PKK'nin operasyon alanı içinde kalan köyle- rin boşaltılması ve bölge halkının göçe zorlanması yolunda girişimde bulun- duğu belirtıldı. Kuzey Irak'ta Çelik Harekâtı de- vam ederken, Tunceli'de de 20 bin askerin katıldığı operasyonda, ilk belirlemelere göre 36 PKK'H teröristın öldürüldüğü öğrenıldi. Çatışmalar sırasm- da bir er şehit olurken bır üsteğmenin de yaralandığı bıldinldi. Bingöl ve Şırnak'ta 9 terörist güvenlik güçleriyle gırdıklen ça- tışma sonucu öldürüldü. MArkasıSa.l7,Sü.3'te Almanya înönü'den güvence • Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel'e Türk askerinin Kuzey Irak'ta uzun süre kalmayacağı yolunda güvence veren Erdal Inönü takvim vermekten kaçındı. METtNDAUIUirmhaberf • 9. Sayfada Işçidenprotesto lstanbul Haber Servisi - HAVAŞ grevi sürüyor. Grevcı ışçıler dün önce DYP il binasına, ardından da Sabah gazetesıne giderek, sözleşmelerinin en kısa zamanda ıstekleri doğrultusunda bitırilmesinı istediler ve 'grevlerini kırmaya yönelik tek tarafh yayınlar >apılmasını' protesto ettileT Hava-tş Genel Teşkılatlandırma Sekreteri Ali Bayrakçı, "İşverenin baskısına dayanamayarak işbaşı yapan işçi sayısı tüm Türkiy'e'de 230 kişidir" dedi. HAVAŞ işçıleri, dün sabah Bakırköy lncirh'deki Hava-lş Genel Merkezf nde toplandılar. Öğle saatlennde otobüslerle Çağlayan'daki DYP 11 Merkezi önüne gelen 500 kadar HAVAŞ işçisi, koalisyon hükümetinin büyük ortağını protesto ettıler. tşçıler, DYP il binası önünde "Hükümet istifa", "tşçiyiz güçlüyüz kazanacağız", "Yaşasın onurlu mücadelemiz", "HAVAŞ btrimdir. satüamaz" sloganlan attılar. tşçıler daha ^ünra DYP ıl bınasından otobüsleriyle Sabah gazetesıne gıttiler. Gazetenin HAVAŞ grevıne ılişkin tek taraflı yayın yaptığını belirten ışçıler protestolannı "Satılmış Sabah" sloganı ile dıle getirdiler. (Fotoğraf: UĞUR GUNYÜZ) BOflSA ûDun 41.471.67 öncekı 39^37.33 DOLAR ûD0n 42.000 Oncekı 41.950 MARK ûDun 30.575 Oncekı 30.250 ALTIN Dün 526.500 önceta 530.000 5Nisan tambir fiyasko• Hükümet, 5 Nisan Kararlan'yla birlikte KİT ürün fiyatlanna yüzde 100'ü aşan oranlarda zam yaparken, ekonomik denge ve net aktif vergisi adıyla iki ek vergiyi uygulamaya soktu. Kamu çahşanlannın maaş ve ücret artışlannı baskı altına alan hükümet, para piyasalanna getirdiği kısıtlamalarla bankalan da denetim altına aldı. • Bir yıl önce uygulamaya konulan 5 Nisan istikrar önlemleri, 1994 sonunda yüzde 149.6 oranında enflasyon, ekonomide yüzde 6 oranında küçülme ve 145 trilyon 935 milyar liraya ulaşan bütçe açığıyla son bulan bir fıyaskoya dönüştü. Bir yıldan beri uygulanan ekonomik önlemlerin olumlu etkisi 1995 yılında da görülmedi. Enflasyon rekor oranlarda gerçekleşmeye devam ederken bütçe, yılın ilk iki ayında 36 trilyon 328 milyar lira açık verdi. 1 4 . Sayfada ALİYEV AÇIKLADI Azeri petrolleri payı artb •Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın payından yüzde 5'lik bölümün Türkiye'ye devredildiğini resmen açıkladı. TPAO'nun uluslararası konsorsiyumdaki payı yüzde 6.75'e yükseldi. Ulaşrırma Bakanı Veysel Atasoy, anlaşmanın hafta sonu veya gelecek hafta başı imzalanacağını söyledi. BAKÜ (AA) - TPAO'nun, Hazar Denizi'nin Azerbay- can'a ait bölümündeki ya- taklardan petrol çıkanlması amacıyla oluşturulan ulus- lararası konsorsiyumdaki payı yüzde 6.75'e yükseldi. Azerbaycan Cumhurbaş- kanı Haydar Aliyev, ülkesi- nin, konsorsiyumdaki yüz- de 20'lik payından 5'ini Türkiye'ye devretriğini resmen açıkla- dı. Enerjı ve Tabıı Kaynaklar BakanıVeysel Atasoy, "Anlaşma, hafta sonu veya gelecek hafta başında imzalanacak" dedi. Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçilıği geçicı Maslahatgü- zan Vunü Altay,TPAO Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mu- Petrol Ofısinde bilanço oyunu H 4. Sayfada \ArkastSa.l7,Sü.5te Şeriatçılara koıııiiıüst parası • Komünist Doğu Alman hükümetinin şeriatçı çevrelere 75 milyon Doğu Alman Markı yardım yaptığı belirlendi. METtN DALMAN BONN/ BERLtN- Eski Do- ğu Almanya yönetiminin şeri- atçı çevrelere destek verdığı belgelendi. Eric Honecker'ın başkanı olduğu Sosyalist Bir- lik Partisi'nin (SED) günü- müzdeki devamı konumunda- ki Demokratik Sosyalızm Par- tisi'nin (PDS) merkezi Doğu Berlin'de bulunan Islam Dini Cemiyeti'ne 75 milyon Doğu Alman Markı (Yaklaşık 35 milyon DM) bağış yaptığı be- MArkasıSa.l7,Sü.8'de On yılhk kaçak işadamı oldu ZekiPeker • Mehmet Ali Ağca'yı ihbar eden Ramazan Gündüz'ü cezalandırmak amacıyla öldüren ülkücü Zeki Peker, 10 yıl önce 24 yıl hapse mahküm oldu. 1984'ten bu yana kaçak yaşayan Peker, çay bahçeleri, barlar işletiyor. Peker bu süre içinde iki kez de polise ve savcılığa düşrü, ama bir türlü kimliği belirlenemedi. HALtLNEBtLER Ülkücü Zeki Peker, Istanbul'da ka- çak yaşamanın dünyanın en kolay ışı olduğunu, son 10 yıllık yaşamıyla kanıtladı. Abdi tpekçi'yı ve Papa II. Jean Paul'ü vuran Mehmet Ali Ağ- ca'yı polise ıhbar ettiğı gerekçesiy- le Ramazan Gündüz'ü öldürdüğü ıçin 1984 yılında 24 yıl ağır hapse mahkûm olan Zeki F%ker. polisten kaçtığı(!) 11 yıla yakın süre içinde Gülhane Parkı ve sahilde çay bahçe- leri, Taksım'in göbeğinde bar işletti ve Beyazıt'ta büro açtı. İki kez poli- se ve savcılığa düştü, ama kimse onun 24 yıllık cezasını çekmesını sağlayamadı. Adı 1993'tebırdergı- de 'baba' olarak yayımlandı. Bu ka- dar göz önünde bulunmastna karşın yakalanamamış olması, ülkücü ka- çak Peker'in, 'poüsteki ülkücü kad- roiar tarafindan korunup korunma- dığı' sorusunu gündeme getirdi. Sü- per kaçak Zeki Peker'in öyküsü 3 Şubat 1980 günü başladı. 12 Eylül darbesınden önce ülkücülerin üssü olarak ün salan Beyazıt'taki Marma- ra Kıraathanesi, Zeki Peker'in de mekânıydı. Marmara Kıraathanesi o günlerde bir olayla ün kazanmıştı. Abdi Ipekçi'nin katıl sanığı Mehmet Ali Ağca buraya veda ziyaretine gel- miş, o sırada bir ihbar üzerine kah- vehane polis tarafindan basılmış, Ağca son anda kaçarak yakalanmak- tan kurtulmuştu. lşte bu olay, Zeki Peker'in aklına takılmıştı. Kim ih- bar etmişti Ağca'yı? Sonunda buldu. Kahvedeki tom- balacı Ramazan Gündüz'dü muhbir. Cezasını çekmeliydı. Gerçi ülkücü arkadaşlan kısa bir süre önce Rama- zan'ı fena dövmüşlerdi. Ihbarcı da- yaktan sonra ciğerlerinden rahatsız- lanıp hastaneye yatmıştı ama olsun... MArkasıSa. 17,SH3'te OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kırmızı Bilanço Öngörülenin ötesinde açık veren şirket bilançolan "kırmı- zı" deyimiyle tanımlanır. 5 Ni- san 1994 Kararlan'nın birinci yıldönümünde, Türkiye'nin bi- lançosuna bakanlann da "kır- mızı" deyimini kullanmaları hiç de yanlış değildir. Üstelik, bu bilançonun faturasını öde- yen işçi, memur, çiftçi gibi emekçi kitlelerin sıkıntılannın sona erdiğini söyleyebilmek de olanaksızdır. DYP-SHP Koalisyonu'nun büyük umutlar bağladığı 5 Ni- san Kararlan; KİT ürünleri fı- yatlarının yüzde 100'ü aşkın oranlarda zamlandınlmasını ve buna ek olarak yürürlüğe sokulan Ekonomik Denge Vergisi ve Net Aktıf Vergisi aracılığıyla halktan para kay- nağı sağlanmasını amaçlıyor- du. Tansu Çiller Hükümeti, ka- rariarla birlikte, işçi ücretlerıy- le memur maaşlan artışlannı da denetim altına alarak emekçi kitlelerin alım güçleri- nı özellikle zayrflatıyordu. Bütün bu özveriler karşılı- ğında, enflasyonun yüzde 110'u aşmayacağını vaat eden Çiller Hükümeti, 1994 yılı sonunda yüzde 149.6'lık bir rekor enflasyona boyun eğmek zorunda kaldı. 5 Nisan Kararları'nın uğradığı fiyasko bununla da kalmıyor ve Türki- ye Cumhuriyeti, 1994 yılı so- nunda, tarihinde ilk kez yüzde ••• MArkasıSa. 17,Sü.8'de ' Yazarlar ulusal politikaya bağlı kalmamalı' • Türkiye'yi ve Türkleri yakından tanıyan Alman yazar Günter Walraff, K.Irak operasyonunu değerlendirdi. Walraff, PKK ve Apo'dan nefret ettiğini, ancak sorunun köküne ınmek gerektiğini söyledi. Alman yazar, Türk ve Alman hükümetlerinin insan haklan sorunlannı önemsiz kabul ettiklerini ve ayakbağı olarak gördüklerini söyledi. OML ÇAUŞUUTil SÖytefiSİ • 12. Sayfada Walraff,PKKyietejtirdi w w G U N D E M MUSTAFA BALBAY Baskın Seçim mi? ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın konutunda sohbet edi- yoruz. Konu, Kuzey Irak operasyonundan 5 Nisan Ka- rarlan'nın yıldönümüne kadar Türkiye'nin gündeminde- ki sorunlar. Sohbet bır telefonla kesildi. Yılmaz, kısa süren telefon görüşmesınin ardından, yeni yaptırdığı dişlerinin tümü- nü göstererek gülümsedı ve ekledi: - Bir milletvekili arkadaşımız. DYP cephesinde tem- muzda erken seçime göre hazırttk yapıldığını söylüyor... Ekonomik ve sosyal gelişmeler bakımından 1993 ve 1994'ün olumlu geçtiği söylenemez. Başbakan Çiller, mArkasıSa.l7,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog