Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI " D a h a Uygar Bır Y a ş a m I ç ı n " Cumhuriyet r 71. YISAYI26380/1 H(KDViçinde) KURUCUSU: YUMB MBİ (1924-1945) BAŞYAZARI: M B h HHBk (1945-1991) VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " D ı h ı U/gar Bır Y a j a m I ç ı n ' lÜSMIISKmZMTBİ oss 105 puan alan kazanıyor Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın birinci basamağı 9 nisan pazar günü yapılıyor. Bir milyon 207 bin adayın katılacağı sınavdan 105 puan almak yeterli. Sınavla ilgili bilmek istedikleriniz. Arka Sayfada TRT Genel Müdürü Akgüner'e denetim • Devletin en üst üç denetim organınca, uygulamalan "usulsûz ve kanunsuz" bulunan TRT Genel Müdürü Tayfun Akgüner, TBMM KİT Komisyonu tarafından da denetim kıskacına alınıyor. • DYP Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül başkanlığmda oluştufulan sekiz kişilik çalışma grubu, 12 nisan tarihinde, TRT'de inceleme ve denetim faaliyetlerini başlatacak. HÜLft MAABAĞLrm haiari • 3. Sayfada Bihaç'a büyük Sırp saldırısı • Sırp kuşatması altındaki Bıhaç bölgesindeki Sırp saldınlan yoğunlaşıyor. Başkent Saraybosna'da yaym yapan hükümet radyosu Bihaç'a tank ve piyade saldınlannın yoğunlaştığını açıkladı. • BM Sözcüsü Herve Gourmelon, Sırplann Velika Kladusa'daki hükümet mevzilerine büyük bir saldın başlatmalannın kendikri için sürpriz olmayacağını söylerken aynlıkçı Müslüman lider Fikret Abdiç saldınlan doğrulayarak bütün Bihaç bölgesinin ellerine geçmesinin an meselesi olduğunu açıkladı. 1 1 1 . Sayfada tş kazasında Zimbabve ile aynı düzeydeyiz • Türkiye, Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre, iş kazası oranında Zimbabve, Togo ve Singapur'u da geride bırakarak Güney Afrika ile aynı düzeyde yer alıyor. • 1993 yıhnda toplam 109 bin 563 iş kazasırun meydana geldiği ve bu kazalar ile meslek hastalıklan sonucu 1516 çahşanın yaşamını yitirdiği belirtıldi. • 3. Sayfada Ankara, Çok Uluslu Tümen Karargâhı'nm Selanik'te kurulmasına karşılık üç koşul ileri sürdü Ege'de pazarhkYunanistan, Ege Denizi'nde 6 milin üzerindeki hak iddialanndan vazgeçmeyi kabul edecek. Selanik'te kurulacak Çok Uluslu Tümen Karargâhı'nm rotasyonla görev alacak ilk komutanı Türk olacak. Yunanistan sadece . kara karargâhı kurma isteğinden vaz geçecek ve bir hava karargâhı da kurulacak.B //. Kuzey Irak'taki operasyon 12. gününii doldurdu. Dün yapdan açıklamada PkK'Klerin halkm arasma kanşma gayrederinin olduğu bildirildi. (Fotoğraf: RIZA EZER) Ankara'nm Talabani ve Barzani ile birlikte K. Irak'ı koruma planma destek Peşmergeler işbirliğine lıazır • Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yapılan dünkü operasyonlarda ölü ele geçirdiği 24 teröristle birlikte, harekâtın başlangıcından itibaren 295 teröristin öldürüldüğünü, 13'ününde teslim olduğunu bildirdi. • Bitlis ve Sürt'te gerçekleştirilen operasyonlarda 34 teröristin öldürüldüğü belirtilirken, 15 teröristin de "Kod adımız banştır" diyerek teslim olduğu kaydedildi. • 6. Sayfada UNALERKAN: Kaçırılma olayı tesadüfe benziyor • Cizre- Nusaybin karayolunu kesen PKK'liler tarafindan kaçınlan AFP muhabiri Kadri Gürsel ve Reuter'den Fatih Sanbaş'la ilgili bir gelişme yok. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan, "Kaçınlma olayı, olayın geliş şekline göre bir tesadüfe benziyor" dedi. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD ve Almanya...Kuzey Irak operasyonunun başından beri Batı'nın takındığı tavn sürekli, "Türkiye'nin le- hine mi, aleyhine mi" yaklaşımıyla değerlen- diriyoruz. ABD, genel olarak Türkiye'nin ya- nında yer alıyor. Teröre karşı verilen mücade- leye karşı çıkılamayacağını vurguluyor. Arada bir, "Ama operasyon da erken bitmeli" türün- de vitrine yönelık dokundurmalar yapıyor. Avrupa'nın ise kafası biraz kanşık. Alman- • Arkası Sa. 6, Sû. 3'te ERDAL İNÖNÜ: Yanlış anlamalan önleyeceğim • Dışişleri Bakanı Erdal Inönü, Kuzey Irak Harekâtı'na ilişkin kaygılan gidermek amacıyla yapacagı Almanya, ABD ve Fransa'yı kapsayan gezisine dün başladı. Inönü, harekât sonrasında yerel bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. • 4. Sayfada CHP Genel Başkanı Çetin, koalisyonun devamı için ödün vermekten yana olmadığı mesajmı verdi: Protokole uyıılmazsa hükümetten çekfliriz İstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardım- cısı Hikmet Çetin, koalısyon proto- kolûne uyulmadığı takdirde hükü- metten aynlacaklan mesajmı verdi. Çetin, "Bunlann birinin yapüama- dığını vey a o yönde iyi adım ablama- dığıru gördüğümüz anda buna rağ- men devam edemeyiz. Türk kamu- oyunun bizden böyle bir bekkntisi var. Bu bekJenti boşa çıkarsa biz de tahanımızı rutamavız^ dedı. Çetin, Genel Sekreter Adnan Kes- kin, Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, PM üyesı Perihan Ergun ve bazı il yönetim kurulu üyeleriyle bir- likte gazetemizi ziyaret etti. Gazete- miz yönetici ve yazarlanyla bir sü- re sohbet eden Çetin, hükümetin ge- leceğıne ilişkin görüşlennı anlattı Koalisyonun önündeki hedeflenn sivil bir anayasa hazırlamak, ekono- mık sorunlar ve Güneydoğu sorunu- na çözüm bulmak olduğunu belır- ten Çetin, düşüncelerin yazıyla ıfa- de edilmesınin suç olmaktan çıkanl- ması için çalışmalara başlandığını bildirdi. Koalisyon protokolünde yer alan maddelerin hayata geçirilmesinde kararlı olduklannı vurgulayan Çe- tin. protokolü hazırlarken özellikle Güneydoğu halkına yapılabilecek hizmetler üzennde durduklannı an- lattı. "Maalesef Güneydoğu halkına zonınlu olarak götürülmesi gereken bazı hizmetler hep terörle endeksli hakgetiriliyor"dıyen Çetin, sözleri- nı şöyle sürdürdü' "Kuzej lrak'taki olaylar, demok- ratikleşmevi etkiler mi deniyor. Ne ilgisi \ar. O başka olay. bu başka olay. Güneydoğu'da köylerini boşaltmış ya da boşaltmak zonında bırakılmış on binlerce insan var. Bunlann bir kısmı buralara getmiş, ama bir kıs- mı da Diyarbakır, Mardin ve Şır- nak'ta kalmış. Bu insanlann işi yok, gücü yok, bannacak yeri yok." Çetin, sorunlann çözümü konu- sunda da şunlan söyledi' "Bunlar için bir onanm projesi düşünüyonız. Bu proje kapsanunda yer alan konut projesiy le birlikte iş olanağı da yara- blacak!" Bu projenın bir pılot bölge uygu- lamasını başlatacağmı bildiren Çe- tin. Et ve Balık Kurumu'nun da dev- reye sokulmasıyla hayvancılık ala- nında önemli bir iş ımkânı yaratıla- bileceğıni ıfade etti. Çetin. "Tabü son derece önemli, oradaki insanla- ra bir şe>1er götürebilmek. Tabü bun- lan ortağunızla ne kadar götürebili- riz" dedi. Türkiye'nin önünde bulunan cid- di sorunlardan bırisınin de lçişleri, Milh Egitim ve kısmen de olsa sağ- lık alanlanndakı bilınçh kadrolaşma olduğunu ifade eden Çetin, sözleri- ni şöyle sürdürdü: "Ozeffikte İçişleri'nde 1980'U yıl- lardan itibaren kay nıakaın. polis, ya- U Arkası Sa. 6, SiLÖ'da OLAYLAREV ARDENDAKİ GERÇEK Istim Arkadan... Türkiye, yurtdışında çaplı bir askeri operasyona girıştı. Kamuoyu bu girişimi des- tekliyor. Herkesin bildiği gibi hare- kâtın amacı, Kuzey lrak'taki PKK üstlerini tasfıye etmektir. Bağdat 36'ncı enlemin ku- zeyine çıkamıyor, bölgede Barzani ve Talabani çatış- ması sürdükçe PKK'nin me- safe aldığı izleniyordu. Türki- ye, içeride tırpanladığı terör örgütünün Kuzey Irak'ta üst- lenmesıne göz yumamazdı. Harekâtın askeri gerekçesi budur. Ancak Türkiye, Kuzey Irak'ta göz göre göre üstlenen PKK yuvalarını temizledikten sonra geri çekflirse ne ola- cak? Soru ve sorun bu noktada odaklaşıyor. Ankara, PKK'nin Kuzey Irak'ta yeniden üstlenmesini engelleyecek bir güvenlik sıs- teminin aranışı içindedir. Dı- şişleri Bakanı Inönü, kendi- sinden önce gerçekleşen bir oldu bittinin olumlu sonuçlar- la noktalanması için gerekli temaslan yapmak üzere Avru- pa turuna çıktı. Türkiye'nin soruna bakışın- da birkaç boyut beliriyor; böl- ge halkına yaklaşmak için Barzani ve Talabani ile işbirli- ği öngörülüyor; ancak bu iş- birlığınin Bağdat'a ters düş- memesine dikkat edilecek. Bu yaklaşım, şimdıye değin benimsenen tutumaters düş- müyor; Türkiye, daha öncele- ri de Kuzey Irak'a maddi yar- dımlarda bulunmuştu. Kuzey Irak'ta halk perişan!.. Büyük çıkarların çatışmasına bölge- de yaşayan insanlar kurban edıliyor; bu bakımdan Türki- ••• W Arkası Sa. 6, Sü. 8'de 21. YUzyıl Bankacılığı bugün New York'ta! Bugunden itibaren Amerika dak'ı ışlerınizi daha yakından izleyebilecek. her türlü banka- cılık işlemlerinizi daha kolay gerçekleştire- bıleceksıniz VakıfBank New York şubesi flfı U bugunden itibaren hizmetimzde! * Rabıta aılıyla yolsuzhık • Islam Âlemi Rabıtası Örgütü'nün adı milyarlık bir dolandıncılık olayına kanştı. Rabıta desteğiyle "dini bütün vatandaşlan" Ankara'nın Sincan iîçesinde konut sahibi yapacagı vaadiyle 174 kişiden para toplayan Ömer Faruk Küçük adlı kişi, verdıği sözü yerine getirmeyince hakkında 5 yıla kadar hapıs cezası istemiyle dava açıldı. • Suudi Arabıstan'ın Ankara Büyükelçıliği Türk Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği notada, sanık Omer Faruk Küçük'ün adına Rabıta merkezinden gönderildiği belirtilen belgenin sahte olduğu öne sürülerek sanık hakkında soruşturma açılması istendi. • 6. Sayfada Demiral NesinH ovdu • DGM Başsavcısı Nusret Demiral, Sıvas olaylan sırasında halkı 'tahrik ve teşvik' ettiği gerekçesiyle idamla yargılanmasıru istediği yazar Aziz Nesin'in, Almanlara karşı Kuzey Irak harekâtını destekleyen sözlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek 'Sayın Nesin'in karakteri de bunu gerektiriyordu' dedi. • Nesin, öncekı gün Istanburdaki Alman Kültür Merkezi'ndeki konuşmasında, Çelik Harekâtı'nı savunup harekâta karşı çıkan Alman hükümetine çatarak "Bize sattıklan tanklan PKK'ye karşı kullanmayacaksak kime karşı kullanacağız? Bu tanklan turşusunu kuralun diye mi veriyorlar" demişti. 3. Sayfada DYP düşünce ozgürlugüne direnecek • Hükümetin öncelikler listesinin başında yer alan düşünce suçlanna af ve düşünce açıklamanın suç olmaktan çıkanlmasına ilişkin düzenlemelere, DYP milletvekilleri karşı çıkıyor. Devlet Bakanı Daçe ve Grup Başkanvekili Nevzat Ercan, konuya ilişkin ön hazırlık yapmakla görevlendirildi. • Başbakan Çiller, çeşitli açıklamalannda, hükümetin öncelikle demokratikleşmeyi sağlayacağı ve 'hür Türkiye'nin DYP'lilerle yaratılacağını açıklamasına karşın, milletvekilleri hem infaz indirimi yoluyla sağlanacak affa, hem de düşünceyi açıklamanın suç olmaktan çıkanlmasına karşı çıkıyor. «VŞESJffMn 1 5 . Sayfada Alevüer arbk • En yaygın örgütlenme konumundakı Hacı Bektaş Veli Derneği'nin Genel Başkanlığı'nı tzmirli işadamı Selahattin Özel yürütüyor. lkinci kol, Avrupa'da örgütlü Avrupa Bektaşi - Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Genel Başkanı Ali Rıza Gülçiçek. • Alevi örgütlenmeleri arasında üçüncü kanadı oluşturan Pir Sultan Abdal Derneği'nin Genel Başkanı Murtaza Demir. Dördüncü kol, özgün bir örgütlenme olarak ortaya çıkmamalarına karşın Alevi burjuvalan diyebilecegimiz kesim. Beşinci kesimi ıse dergâh dernekleri oluşturuyor. • 12. Sayfada Çelik Gülersoy'un yazısı • 2. Sayfada ARADA BİR sütununda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog