Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yan i... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI D - - 3 U . g a r B Y a j i -. I ç n Cumhuriyet içip^ister yatırım olsun rrerininVlternatifi yok. Emlak! 71.YISAYI /1SOO0TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS Mfli (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfc MMİ (1945-1991) Birleşmiş Milletler raporuna göre bazı devlet başkanlan rüşvetle iş yapıyor Satdık başkaıı varBUTROS GALİ'NİN İTİRAFI: BM iflas etti• Butros Gali, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin mali yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden yakındı. "Ben iflas ettim. BM iflas etti" diyen Butros Gali, genelde 185 üye ülkenin aidatlannı ocak ayında ödediklerinin sanıldığını, ancak bunlann yalnızca 25 ile 30'unun borcunu zamanında ödediğini, bir kısım ülkelerin ise borcunun durduğunu belirtti. • //. Sayfada • Kahire'de BM'ce düzenlenecek olan ve çokuluslu suç örgütleri, kara paranın aklanması, mali suçlar dahil diğer benzeri konulann ele ahnacağı konferans öncesi açıklanan raporda, devlet adamlannın kaç paraya iş yaptıklan açıklandı. Rüşvetin en büyüğü ise 5 milyon dolar. KAHİKE(AA)-BM'nin rüşvet ve yolsuzluklarla mü- cadele kapsamında hazırlattığı raporda, dünyada bazı devlet başkanlannın 5 milyon dolar (213 milyar TL) rüşvetle iş görebilecekleri belirtildi. Kahire'de bugün başlayacak BM Suçlarla Mücadele Konferansı (rüşvet, yolsuzluklar, kara paranın aklanması vs.) öncesinde ya- yımlanan raporda, ülkelerdeki siyasetçi ve devlet me- murlan dört kategoriye aynlıyor. Her bir kategorinin rüşvet fıyatı ise bır alt ya da üsttekıne göre 10 kat fark- lılık gösteriyor. Rapora göre rüşvet olarak verilen rakam- lar ülkeden ülkeye değişebiliyor. Örneğin bır ülkede en üst düzeyin bır altındakı bir yetkili içın 100 bin dolann beşte biri cazip iken diğer bir ülkede bu yüzde, komik derecede düşük bir oran olarak görülebiliyor. Yine ba- zı ülkelerde, 100 milyon dolann yüzde beşi, bir başka ifadeyle 5 milyon dolar devlet başkanına iş yaptırmak için cazip komisyon alanlan olarak görülüyor. Kahi- re'de BM Sekretaryası tarafından düzenlenecek olan ve çokuluslu suç örgûtleri, kara paranın aklanması, mali suçlar dahil diğer benzeri konulann ele ahnacağı kon- ferans, 8 mayısa kadar sürecek. PANAMA'DA ÇOCUK ADLARIYLA HÜKÜMETİ PROTESTO • 6. Sayfada Genelev kadınlanna Bakan desteği• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gürkan, gitgide mafyalaşan bir sektörde hiçbir sosyal güvenceleri olmadan çalıştıkJanndan yakınan genelev kadınlannın tespit edilmesini istedi. Genelev kadınlannın sigortalı olma isteklerini olumlu karşılayan Aydın Güven Gürkan gerekli çalışmalara başladı. AYŞE YILDIRIM Sigortalı olmak isteyen genelev kadınlanna Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gür- kan güvence verdi. Gerekli sigorta binmlenne yazı yazacağını belırten Gürkan, genelevlerde çalışan ka- dınlann tespit edilmesini istedi. Gittikçe mafyalaşan bir sektörde hiçbir sosyal gü- venlikleri olmaksızın çalıştıklannı belirten genelev kadınlan, Tüm Belediye ve Konut Işçilen Sendika- sı Emek-Iş'ten haklannın aranmasını istemişlerdi. E- mek-lş, baskı, zulüm ve işkenceyle karşı karşıya ol- duklannı, kendilerinin sırtından kazanılan paralar- dan vergi alındığını belirten genelev kadınlannın si- gortalı olma isteğinı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'a iletti. Daha önce genelev kadınlan adına bakanlığa suç duyurusunda bulunan Emek-lş Genel Başkanı Mu- zaffer Ünlü, Aydın Güven Gürkan'la görüşerek gü- vence istedi. Bakanın gerekli sigortabirimlerine ya- zı yazarak konunun takipçisi olacağına söz verdıği- ni belirten Ünlü. "Saym Bakan haklı olarak kaç ge- nel» oMuğunu ve buralarda kaç kişinin çahşbğının betuienmesini istedi" dedi. Bakanla görüşmenin ardından SSK Bölge Mü- dürlüğü'ne ve Beyoğlu Kaymakamlığf nabaşvuran Muzaffer Ünlü, polis denetiminde bu evlerde tespit yapılmasını istedi. Kaymakamlıktan gerekli yanıtı alamadıklan takdirde valiliğe başvuracaklannı be- lirten Ünlü, "Hazuiayacağımız raporu sayın Aydın Güven Gürkan'a ileteceğiz" dcdi. Genelev kadınlannın baskı ve tehdıtlerle sindiril- diğini, bu nedenle tek tek haklannı arayamadıklan- nı anlatan Ünlü. sözlerini şöyle sürdürdü: M ArkasıSa.19, Sü.9'da MOĞULTAY, TCY'YE HÜKÜM EKLENMESİNE KARŞI Düşünce suçunda pazarhk sürüyor TBMMKomisyoh^r^ştrrıyor Mffletvekffleri ABD'de kavga etti • Başbakan Tansu Çiller'in ABD'deki malvarhğını araştıran komisyon üyelerinden DYP Samsun Milletvekili Mehmet Çebi ile ANAP Istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu küfıirlü ağız kavgası yaptı. Komisyon üyeleri, Çiller'in evinin bulunduğu bölgeye geldıklerinde, DYP'li Çebi, yaptıklannın ayıp olduğunu söyleyerek küfürler savurdu. FUATKOZLUKLU WASHINGTON - Başba- kan Tansu Çiller'in ABD'de- ki malvarhğını araştırmak amacıyla ABD'ye gelen TB- MM Liderierin Mal Varhkla- nnı Araştırma Alt Komisyonu üyelerinden DYP Samsun Milletvekili MehmetÇebi, ça lışmalannı "tıtanç verid" ola- rak nitelendirdi ve heyette bu- lunan ANAP Istanbul Millet- vekili Selçuk Marulhı'nun tavırlanna sinirlenip küfiirlü ağız kavgası yaptı. Başkanlığını DYP Milletvekili Haluk Müftüfer'in yaptığı TBMM Araştırma Komisyonu, önceki gün Çiller ailesinin Maryland eyaleti Rockville kasabasındaki apartman dairesini görmeye gitti. Önce tapu dairesinde bilgisayarlara yüklü kayıt- lardan Çiller'in evine aıt bilgilen alan TBMM Araştırma Ko- misyonu üyeleri, daha sonra da, mihmandarlıklannı yapan Was- hington Büyükelçiliği'nden Bahadır Kakti ile birlıkte Çiller'in • Arkası Sa. 19,SH3 te • Başbakanlık'taki düşünce zirvesinde, 8. maddenin kaldınlması ve "teröre açık ve yakın tehlike oluştiıran propaganda" tanımını esas alan bir hükmün, Türk Ceza Yasası'nın 311. maddesine eklenmesi kararlaştınldı. TCY'ye eklenecek hükmün tam şekli pazartesi yapılacak ikinci toplantıda belirlenecek. 'İşkenceyle alınan ifade delil değil' • Yargıtay'ın 127. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde konuşan Adalet Bakanı Mehmet Mogultay. bir toplumda en büyük işkencenin "kanun işkencesi" olduğunu vurguladı. • Mogultay "Insanlann kendi aleyhlerinde delil yaratması bakımından. ortaçağda işkencenin rolü ne ise günümüzde teknik hileler kullanmak suretiyle yapılan dinleme, gözetleme, ajan kullanma ve provokasyon yaratmanın rolü de odur" dedi. • 4. Sayfada • Hikmet Çetin, TCY'ye yerleştirilecek hükmün, aydınlann sadece düşüncelerini açıkladıklan için cezaevlerine konmalannı Önleyecek yönde olacağını bildirdi. Mehmet Mogultay, toplantının ardından gazeteciferin sorulannı yanıtlarken TCY'ye bir hüküm eklenmesine gerek olmadığım söyledi. • 5. Sayfada Çifler'in seçim yoklaması • Anayasa Mahkemesi, görüş soran DYP'ye, erken seçim karannın ara seçim zorunluluğunu ortadan kaldıracağını bildirdi. Başbakan Tansu Çiller, hangi koşullarda ve nasıl bir seçim sistemiyle erken seçime gidilebileceğini, milletvekilleriyle tartışmaya başladı. Çiller, erken seçim için 4 haziranda 36 yerde yapılacak yerel ara seçim sonuçlannın ölçüt olacağı mesajını verdi. • DYP Başkanhk Divanı'nı geç saatlerde toplayarak bir durum değerlendirmesi yapan Çiller, kurmaylanna, demokratikleşme ile gümrük birliğine ilişkin yasalar konusunda hükümetin tıkanması ve özelleştirmede başansızhğm sürmesi halinde, "erken seçimi çıkar yol olarak görebileceğini" aktardı. B 5. Sayfada KRÎTlK TARÎH TEMMUZ • 19. Sayfada DOĞALGAZ Bukez G.Kore'de patladı: 109 ölü • Güney Kore'nin üçüncü büyük kenti Taegu'nun merkezinde bir metro inşaat sahasmda meydana gelen doğalgaz patlamasında en az 109 kişi öldü, 190 kişi de yaralandı. • Trafîğin en yoğun olduğu saatte meydana gelen patlamada, ölenlerin yansından fazlasmın öğrenci olduğu bildirildi. Polis, enkazın altında çok sayıda inşaat işçisinin kalmış olabileceğini, ancak henüz onlara ulaşılamadığını bildirdi. • 11. Sayfada Ermenistan sınırında güvenlik bölgesi •Kars'ın Digor ilçesi kırsal kesimi ile Aras Nehri kuzeyinde, Ermenistan smınna oldukça yakın bazı yerler, tatbikat ve atış yapılacağı gerekçesiyle 6 ay süreyle "geçici askeri güvenlik bölgesi" olarak belirlendi. • Genelkurmay'dan verilen bilgiye göre bölgeye giriş ve çıkışlar izne bağlandı. Karar, PKK'ye karşı yüriitülen operasyonlar çerçevesinde değerlendiriliyor. • 7. Sayfada ABD'DEN SURTYE VE İRAN'A PKK SUÇLAMASI • 19. Sayfada KAYIPLARDA JİTEM PARMAĞI • 4. Sayfada ALMANLARDAN AVRUPA KONSEYÎ'NE TEPKİ • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kıskaçtan KurtulmaL.. Erken seçim yapılacak mı yapılmayacak mı? Son günlerde siyası kulis- lerde erken seçim tartışması yapılıyor. Başbakan Tansu Çiller yakın çevresine şöyle diyor: "Siz erken seçim var- mış gibi çalışmalara başla- yın..." Tansu Çiller 6 ay içinde ya- pılması gereken milletvekiliiği ara seçimlerinden kurtulmak amacıyla yeni yöntemler deni- yor. DYP kurmayları da bu ko- nuda çalışmalar yapıyor. Şımdi ortaya Hginç bır du- rum çıkıyor... Başbakan Çiller, TBMM'de boşalan milletvekilliklerinin üye tam sayısının yüzde 5'ini bulması durumunda üç ay içinde ara seçim yapılmasını öngören anayasadakı zorun- lu hükümlerin uygulanıp uy- gulanmaması yolunda Anaya- sa Mahkemesi'nden görüş al- mayı yeğliyor. Anayasanın 78. maddesinin üçüncü paragrafı aynen şöy- le: "TBMM üyeliklerinde bo- şalma olması halinde ara se- çime gidilir. Ara seçim her se- çim döneminde bir defa yapı- lır ve genel seçimden sonra 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan ûyeliklerin sayısı üye tam sa- yısının yüzde 5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar veri- • • • M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da B U G Ü N İKNIK Cumhuriyet'le birlikte Y A R I N DUYBUUMYOLCUUILreUlri Cumhuriyet'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Almanya'daki Türkiye... ESSEN - Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye, demokratikleşme adımlannı önümüzdeki haziran ayına kadar atması için süre tanımasının ardından yeni bir ge- rilim başladı. Parlamentoda sosyalistlerin başı çektiği bu girişimin ar- dından Türkiye de tavnnı sertleştirdi. Görünen o ki Avru- pa ile sıcak bir yaz yaşayacağız. AP'nin bizden istediği şu: I Arkası Sa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog