Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yan i... Ne Dolar, Ne Mark... { ^ EMLAK BANKASI D ı " ı U y g a r B r Y a ş a m Iç n Cumhuriyet İster yaşamak için, ister yatırım olsun Emlakbank evlerinin alternatifi yok. Demek ki Her Devrin Kralı Emlak! £ ^ EMLAK BANKASI ^ ^ Daha U y g a ' B r Y a j a ™ I ç ı n " 71. Y l SAYI 26406 / 160H H (KDViçinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZAR1: NMİB IMDİ (1945-1991) 28ltiUIIM8ffiCmM Rusya'da çevre felaketi• Komi Cumhuriyeti'nde meydana gelen doğalgaz patlamasından sonra alevlerin 3 bin metreye kadar yükseldiği belirtildi. Dış Haberler Servisi - Rus- ya'da, petrol ve doğalgaz mer- kezi Komi Cumhuriyetrndekı doğalgaz boru hattında büyûk bırpatlama meydana geldiği bil- dnildi. Patlama ve ardından çı- kan yangın hakkında yapılan çe- lı$kili açıklamalar kuşku uyan- dınrken, uluslararası çevre ör- gûtleri, patlamanın büyûk bır çevre felaketıne neden olmasın- dan endişe ediyorlar. lnterfaks ajansı, Rus gaz şır- ketı Gazprom'a dayanarak ver- diği haberinde, yangına Ukhta- Torzok boru hattında yer alan bir basınç istasyonundakı patlama- nın neden olduğunu belirterek, boru hattının 20 metrelık bölü- mûnûn havaya uçtuğunu duyur- du. Rusya Acıl Durumlar Ba- kanlığı ve Komi Cumhunyeti yetkilileri de yaptıklan açıkla- malarda, boru hattında zarar gö- ren bölümün, alt ve üsründen izole edilerek, sızan gazın bo- şaltılması içın bi- lınçlı olarak ya- kıldığını ve yan- gının bunun üze- nne çıktığını öne sürdüler. Bölge- den geçen Japon Havayollan'na ait bir yolcu uça- ğının pilotu da <r Doğal gaz boni hattındaki pattama Ukhta kasabasınm 13 km. dçmda meydana getdi. • Arkası Sa. 19,SH9'da îsviçre galibiyetinin kutlamalan kanlı bitti: 5 ölü, 11 yaralı Sevinç değiL,çılgmtık• Milli maç sonrası, içinde 'bozkurt' işareti yapan ve MHP'nin 'üç hilal'li bayrağını taşıyanlann da bulunduğu gruplar tüm yurtta 'terör' havası estirdi. • îstanbul ve Ankara başta olmak iizere pek çok ilde Türk Milli Takımı'mn Isviçre'yi yenmesini kutlamak için sokaklara dökülenlerden bazılan silahlannı çekip rasgele ateş ettiler. • Bazı yerlerde, ateş edenler arasında, bu 'maç sevincı terörü'nü önlemesi beklenen polislerin de olduğu dikkat çekti. • Sloganlar arasında ateşlenen namlular Îstanbul, Turgutlu ve Bilecik'te 5 kışinin ölümüne neden oldu. Istanbul'da aralannda çocuklann da bulunduğu 11 kişi yaralandı. • 19. Sayfada Milli takımın galibiyeti sonrası sokaklara taşan sevinç gösterisi. sflahlann patiaması sonucu birçok kişinin yaralaıuna- sına, § kişinin ölmesine neden oldu. Göstericüer arasında gençlerin çokluğu dikkat çekti. (Fotograf. KEREM ILGAZ) UZMANLAR: Şiddet toplumu olduk• Îstanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Baskanı Prof. Dr. Özcan Köknel, "Kızgınlığımız sırasında saldırganlaşıyoruz. Çünkü coşkulanmızı bir türlü denetleyemiyoruz. lletişim eksikliği, şiddeti beraberinde getiriyor" dedi. tstanbul Haber Servisi - Türk Mıllı Takımı'- nın öncekı akşam Îsviçre ile yaptığı maç sonra- sı sokağa dökulenlenn rasgele ateş açmalan so- nucu, evinin balkonunda otururken vunılarak ölen 18 yaşındaki Sultan Albayrakın aılesi hâ- lâ olayın şokunu yaşıyor. Albayrak ailesi, yetki- lılerden bu tür olaylann önüne geçmelerini ve bir daha tekrar etmemesi içın önlem almalannı is- terken uzmanlar olaylann temelinde hastalıklı toplum yapısının yattığını belirtıyorlar. Göztepe'de Merdıvenköy Doktor Erkin Cad- desi Zaman Sokak, 29 numarah daıresınin bal- m Arkası Sa. 19, Sürde Ankara'dan sert tepki: Avrupa terörü teşvîk ediyor • Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çetin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'nin temsil hakkının askıya alınmasma ilişkin tavsiye karan için "Adeta Türkiye'nin parçalanmasını teşvik eden, bunu özendiren bazı unsurlan içeriyor. • Bu tip kararlann başlannda ya da ilk satırlannda teröre karşı tavır alındığı söylenmekle birlikte böyle bir tutumu, aslında Türkiye'nin parçalanmasını isteyenlere dolaylı bir teşvik diye görüyorum" değerlendirmesinde bulundu. • Dışişleri Bakanı Erdal Inönü, karan "uygulanamaz" olarak nitelendirdi. Inönü, "Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin halkımıza vaat ettikleri ve gerçekleşmesi için parlamentoda her gün çalıştıklan bir amaçtır" dedi. • 11. Sayfada 'Sorun baskıyla çözülmez' Uzmanlar, liselerdeki şiddetin demokrasi ile aşılacağmı söylüyor FİGEN ATALAY/EMtVE KAPLAN İSTANBUL/ANKARA - Liselerde- ki şiddet olaylan nasıl önlenecek? "Ya- sakçı ve baskıcı ^öntemkıie" mi, yoksa "demokrarik. disiplinlc scvecenliğin bir- likte sunulduğu ortamlann sağiaıuna- sıyla" mı? Eğıtim-Sen Genel Orgütlen- me Sekreten Tayfiın İşçi. sorunun ceza ve baskıyla çözümlenemeyeceğini vur- gularken psıkolog Suna Tanaltay, "Ai- lenin ve okulun 'suç'u fiıtbol topu gibi birbüierine atmalanyla hiçbir sonuca vanlamaz" dedi. Mıllı Eğıtım Bakanı Nevzat Ayaz da "Sorun,yabıızca dersgeçmeve kredi sis- temiyle ortaya çıkan boş zamanlardan kaynaklanmıyor. Kalabahk suııflar ve te- levizyonlardaki şiddetfihnleriöğrencile- ri oiumsuz etkiliyor" diye konuştu. Günümiiz gençlığının genel özelhkle- n ve ana çızgileriyle hıç de kötümsene- cek bır durum sergılemedığını, yanlış örneklen bütüne mal etmenin doğru ol- mayacagını belırten psıkolog-yazar Su- na Tanaltay. bu konuda okullann sorum- luluğunu şöyle anlattı: "Okul, disiplinle sevecenliğin. beHrgin prensiplerle sevincin ve sorumluluğun bir arada, fakat verinde ve sırasında ya- şanması gereken egrtirn kaynağıdır. Okul kapısındaki görev li, dışandan kopup ge- len birUerinin kabadayıca ya da saldır- ganca davT-anışlannı engellemek için ora- dadır; yani oradaolmabdır. Okul içi van- Iışlar ise çok daha önceden ögrencilerin öğrermenleri tarafından anlaşılmasu özelliklerrv le kavranılması durumunda belki de önk-nebilirdL.. Okul da ikinci bir yu\-asıdır çocuğun. j*cncin. Rehber- lik mcrkczJeri ve okul psikotogian bu ne- denle oradadırlar. Sınıf öğretmenleri, hatta zaman zaman her öğretmen, öğ- rencinin yalnı/ca bilgisiyle değiL kişiliği ve ruh saglıgıyla da Ugili olmandır. Çün- kü öğretmenlik bu demektir." Eğıtım-Sen Genel Orgütlenme Sekre- teri Tayfun İşçi, okullarda öğrencilerin kendilenni ifade etme ortamının çok az olduğunu belirterek, "Rehberlik hizmet- leri işletilememekte, disiplin ve ceza yö- netmelikleri her gün suçlar ve yasaklar belirtemektedir- dedi. Öğrencı, öğretmen ve velılenn eğıtı- min programlanmasuıa ve uygulanma- sına ıhslan katkılannın dışlandığını kay- deden İşçi, şöyle devam ettı: M Arkası Sa. 19, SiLS'te BEYKOZ'DA 4 ÖĞRENCİYE UZAKLAŞT1RMA • 19. Sayfada GAZİ LİSESİ'NDE BIÇAKLAMA • 19. Sayfada Cannes'da ustalar yanşacak • 48.Uluslararası Cannes Film Festivali, 17 mayıs akşamı 'Kayıp Çocuklar Kenti' adlı Fransız filmi ile açılacak. Festivalin en heyecan verici yanı Angelopoulos, Boorman, Kusturica, Olivera, Jarmusch gibi ustalann yanşı olacak. • Festivalin yanşmalı bölümünde Nicholas Hytnher'in yönettiği Nigel Havvihorne'un oynadığı 'Kxal George'un Deliliği' de yer ahyor. Kısa film dahndaki yanşmalı bolüme, ilk kez bir Türk filmi katılacak. VECOİ MnWB yıro • 14. Sayfada Mezarda emeklîliğe sahte gerekçe • DİSK'e bağlı Genel- Iş Sendikası raporuna göre Türkiye'de işçiler ortalama 49 yaşında emekli oluyorlar. Emeklilerin ortalama ölüm yaşı da 60 olarak belirlendi. • Araştırmaya göre emekli olan her üç sigortalıdan ikisi 46 ve üzeri yaşta. Emeklilerin ortalama ölüm yaşı da 1993 verilerine göre 60.97 oldu. • Bu belirleme göz önüne alınırsa, SSK'ye yeni girecek erkek işçilerin 60 yaşında emekli olmasını öngören hükümet tasansı TBMM'de kabul edildiği takdirde, işçiler gerçekten "mezarda" emekliye aynlabilecekler. 3. Sayfada Y a r ı n Bilimsel çalışmalarda son gelismeler. Teknoloji dunyasının son yenilikleri. Tartışma sayfasında farklı sesler. Hayvanlar dünyası. Bilimsel kongreler. Gezegenierde iklim değişikliği. Bilim müzeleri. Arkeoloji dünyası. Tıp alanında en son haberler. Bu cumartesi ve her cumartesi Bilim Teknik eki bu aJanda başvuracaöınız en sağlıklı aergi. Cumhuriyetie Gorbi'ye 'faşist' suçlaması • Dağılan Sovyetler Birliğı'nin devlet başkanlanndan Mihail Gorbaçov, dün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından protesto gösterileri ile karşılandı. • Lenin posteri taşıyan göstericilere gözyaşartıcı bomba atılmasma karşın bir şpnuç alınamadı. Öğrenciler, Gorbaçov'u yuhalarken konuşması sırasında da spor salonunu taşladılar. • 7. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ €ERÇEK Çılgınhk... A Milli Futbol Takımımız, is- viçre'yi 2-1 yendi. 3erçek:en kutlanılması ge- relcen bir galıbıyet. A Milli Ta- kım Antrenörü Fatih Terim tksştantenfutbolcularımızı ryiçalıştıryor, çağdaş, teknik Vcntemle- uyguluyor. Viaçtar sonra îstanbul, Ankara, Izmir gibi büyük tccntlerimzde yurttaşlar so- kağa döküldü. Evlerin bal- konlarından, pencerelerin- den silahlar ateşlendi. Ne oluyordu? Sevinç bir anda çılgınlığa dönüşmüştü. Gençler ellenn- de Türk bayraklanyja alanla- rı doldurmuştu. Üç hilalli MHP bayraklannı sallayan gençler haykınyordu: "En büyük Türkeş..." Gençler televizyon kanal- larında çığlık çığlığa bağırı- yorlardı: "Ordu Bosna'ya..." Kimileri "Mehter Takımı buraya" diyor, kimileri "Avru- pa 'yı fethe gidelim" diyordu. Tüm bunlar olurken iki kişı de 'bir kör kurşunla' yaşamı- nı yitıriyordu. Böylesine bir çılgınlık olur muydu? Elbet olmamalıydı... Ama bunun arkasında ya- tan bir gerçek vardı: "Bunalan bir toplumun bı- reyleri tepkilerinı sevinçte de, öfkede de aynı biçimde gös- teriyordu." Başbakan Tansu Çiller bakın ne diyordu dün sabah: "Futbolda Avrupa'ya ders verdik, gümrük birliğine gir- diğımizde de aynı dersi vere- ceğiz." Önceki gece yurdun dört bir yanında silahlar patladı... Bu sevincin değil çılgınlığın fotoğrafıdır... Ve bu gidiş gerçekten düşündürücüdür... ••• Kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyenler Türkiye Diyanet tşleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı'na vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatanda;larımız kurban bedeli olan S milyon TL'yi, 3.05.1995e kadar, VakıfBank Mejrutiyet Şnbesi (Ankara) 2017360 no'Iu hesaba yatırabilirler. V«t Kurban tlirrl w btitUtıi Ttrkfyt Dfymet Vakfı taTafınton fakir re muktmf vatmndaflanmıui, Türk Cumhuri- ^ ^ rttlırlnı, Ttrk TopluMlanna uUftınlacaktır f t l K l f l M f l K BORSA DOn 47.706.38 Oncekı 51^26^7 DOLAR 0Dun 42.550 Oncekı 42.750 MARK 0Dün 31.000 Öncekı 31.060 ALTM 0Dûn 532.000 Öncekı 537.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Lüttu Oflaz, Sabah Grubu'ndan aynldı • Sabah Grubu'nun çıkardığı Takvim gazetesinde köşe yazarlığı yapan Lürfü Oflaz, Ahmet Altan ve 'Atakûrt' konusuna değindiği yazısı yayımlanmadığı için istifa etti. Isrifasını Tevfık Yener'e yazılı olarak veren Oflaz, Sabah Grubu'ndan aynldı. • 6. Sayfada Sendikacılık: Sürgün ve Ceza... Başkentin merkezinde bir devlet dairesinde çalışıyor. Kurumu, toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren önemli bir işlevi yerine getirmeye çalışıyor. Memuriyete başlayalı bırkaç yıl olmuş. Maaşı 6 milyon lira. Oğle yemeği için maaşından günde 25 bin lira kesiliyor. Mesai arkadaşlannın çoğunluğu bir araya gelmişler ve bir karar almışlar: - Günde 25 bin lira veriyoruz. Yemek fena değil, ama bizevden bir şeylergetirelim. Birde tüp alalım. Yemeği- mizi kendimiz yapalım. Buradan yemek yemeyelim. Pa- ra bize kalır. Bütçemiz biraz daha düzeiir. Çoğunluğu "tamam" demiş, ama "tüp" konusunda or- tak bir görüş oluşmamış. Kimi, tüpe para vermek yerine, evden "ekmek arası" bir şeyler getirmeyi yeğlemiş. M Arkası So. 19, Sû.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog