Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatınma dönsün. Yani... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI Cumhuriye İster yaşamak için, ister yatırım otsun ylerinin altematifı yok. e m ek k i er Devfın Kralı Emlak! Eİ1LAK BANKASI 7 1 « H SAYl 26404 / I KURUafoU: YUNUSNADt (1924-1945) B.AŞYAZARı. HMfc HADİ (1945-f991] Liselerdeki yaralama ve öldürmelerin soramlusu bir toplantıda saptandı Suehıbuhmdu:Aüeler Söz birliği Son günlerde liselerde meydana gelen saldın olaylan nedeniyle tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun çağnsıyla Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen okul müdürleri, Milli Eğitim müdürleri ve okul-aile birliği başkanlan, söz birliği ederek öğrenci ailelerini suçladılar. SKomik gerekçeler Toplantıda söz alan okul müdürlerinin velilere yönelik suçlamalan arasında, 'manevi değerlerini unutup Bati tipi aileye özenmek', 'çocuğunu kahvaltı ettirmeden okula yollamak', 'benim çocuğumun özel hayatma kanşamazsınız demek', 'çocuklan kontrol etmemek' gibi çeşitli gerekçeler bulunuyor. Okullara polis Ders geçme ve kredi sistemi ile okullann çevTesindeki kahvehane, oyun salonu gibi yerler ve basmı da suçlayan eğitimciler, 'polis okullar masası' kurulmasım ve 'her okula bir güvenlik görevlisi' atanmasmı da önerdiler. Eğitimciler, îstanbul'daki öğretmen dağılımının da adil olmadığmı belirttiler. FİGENATALAY Liselerdeki şiddet olaylannın sorum- lulan bulundu: "Manevi değerlerini unutup Batı tipi aileye özenen, çocuğu- nu kahvahı ettirmeden okula yoüayan, 'Benim çocuğumun özel hayatına ka- nşamazsınız' diyenveBler-." Bununya- nı sıra, ders geçme ve kredi sistemi ile okullann çevresindeki kahvehane, oyun salonu gibi yerler ve tabii ki ba- sın... "Ortaöğrenim kurunüanndaöğren- ci güvennği ik eğitim ve öğretimin sağ- üklı yürijtülmesi" konulu toplantı, dün Istanbul Valisi HayriKozakçıoğhı bas- kanlığında Kadıköy Halk Eğitim Mer- kezi'nde yapıldı. Toplantıya, ilçe Mil- li Eğitim müdürleri, Hse ve dengi okul müdürleri, okul-aile birliği ve vakıf başkanlan katıldı. Toplantı. "Vali salo- na gjriyor" anonsuyla başladı. Gazete- ciler dışında herkes bu anons üzerine ayağa kalktı. Vali sahneye çıktı ve "Gü- nayduV dedı. Gazeteciler dışında her- kes "Sağol" karşılığını verdi. Sonra oturuldu ve 'ders' başladı. Önce Vali Hayri Kozakçıoğlu konuş- tu, "Onlem almaktagecikirsek çözümü çok zor sorunlarla karşı karşrya kala- biliriz" dedi. Sonra söz sırası Istanbul Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ince'ye geldi. Ince, eğitimcılerin öğrencıleri 'tanıma' konusundaki eksikliklerine değindi, öğrencılerin tepkileri, eğilim- leri, aile çevresi, sosyal ve ekonomik ortamlan, derslerindeki başan durumu yeterincebilinmiyorsa, yapılanlann te- sadüfı olduğunu söyledi. lnce. "Öğ- rencilerimize, iVğrettiklerimizj yaşam- da kullanmalannı mümkün kuamıyor- sak hiç öğretmeyelim daha iyi'' dedi. lnce'den sonra İlçe Milli Eğitim mü- dürleri, okulmüdürleri ve okul aile bir- liği başkanlan konuştu. Vali'ye 'arz' edilen bu 'khabi' konuşmalarda, 'sev- jp', 'saygı', 'hoşgörü', 'demokraâ',l in- san haklarT. 'özgüven', 'gençnkpsiko- M Arkası Sa. 6,SH3'te Tansu Çiller'in 6 T' skandah• PTT'nin T'sinin fîyatının, henüz değeri belirlenmeden 15 milyar düştüğünü açıklayan Tansu Çiller'in, satıştaki pazarlık gücünü azalrağı belirtildi. • Istifası Çiller tarafından yürürlüğe konmayan Köstepen ise 'T'nin tahmini değeri konusunda rakam açıklamanın doğru olmadığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Tansu Çil- ler'in, kıymet belirleme çalış- malan. Ozelleştirme ldaresi Başkanhğı ve Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen teleko- münikasyon hisselerinin değe- rinin 15 milyar dolar düştüğünü Çiller'in heyecanlı ABD turu FUAT KOZLUKLU NEVV YORK I \VASHINGTON - Başbakan Tansu Çiller'in 8 gün süren 'ABD şovunun' per- de arkasında yaşanan olaylar aralanıyor. Çiller'in gezisinin bıtiminde, dahaönceki Türk heyetlennin ABD seyahatleri sırasında yaşanan- lara benzer türden 'suah' kriziyle karşı karşıya kahndığı, ancak bu sıkıntının, devreye giren THY Genel Müdürü Atflla Çelebi sayesinde at- latıldığı belirlendı. Edinilen bilgilere göre, adı açıklanmayan, an- cak bır süre önce bakanlık yaptığı kaydedılen CHP miUetvekilı, Çiller ile birlikte geldıği New York'ta, diplomatlara silah almak istediğini söy- ledi ve yardım talep etti. Adı açıklanmayan mılletvekiline silah talebı- nin karşılanmasında yardımcı olunamayacağı an- latılarak Dışışleri Bakanhğı'nın 'sflah ahmında diplomadann aracıolmaması' yolunda yazılı bır U Arkası Sa. 6, SiLl'de açıklaması "skandal" olarak de- ğeriendırildi. Çiller'in, sonaçık- lamasıyla, "PTT'nin T'siniulus- lararası piyasalarda satacak Türkiye'nin BaşbakanT olarak ülkenin pazarlık gücünü duşür- düğünün altı çizildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan istifası Başba- kan Çiller tarafından henüz yü- rürlüğe konmayan tzmır Millet- vekili MehmetKöstepen, yakla- şık 8 aylıkbir süreç sonundabe- lirlenecek T'nin tahmini değeri konusunda rakam açıklamanın doğru olmadığını söyledi. Başbakan Çiller, önceki gün toplanan DYP grubunda yaptı- ğı konuşmada, "PTT'nin T'si" olarak adlandınlan telekomüni- kasyon hizmetlerinm satışı ko- nusunda, yargı denetiminden de yakınarak özetle şunlan söyledi: "Biliyorsunuz PTT'nin T'si var. 30 milvar dolar değeri var. Hukuk mücadelesi yaparken, yok Anayasa Mahkemesi, yok Meclis cauşması derken gecik- tik. Bu pazara Latin Amerika, Doğu Avrupa dahil birçok ülke girdi 15 mihan bu çarkta öğüt- tük. 3 yüdır bunu sö\lüyorum. bunun mücadelesini verivorum. Bu 15 miryar halkın parasu He- sabuu kinı verecek?" Ulaşörma Bakanlığı'ndan ay- nldığını açıklamasrna karşın Çiller tarafından istifa dilekçesi henüz işleme konmayan Izmir Milletvekili Köstepen, uzun bir süre üzerinde çalıştığı T'nin sa- tışı konusundaocakayındanbe- ri Ozelleştirme ldaresi Başkan- lığı'nm yetkih ve sonunlu oldu- ğunu söyledi. Köstepen. Cum- huriyet'in konuya ilişkın sorula- nnı yanıtlarken, Dünya Banka- sı ileberaber yürütülen çalışma- larda, T'nin hisse değerleri için, abone başına 2 ile 3 bin dolar arasında "tahminiveteknik" bir düzey belirlendiğini. yaklaşık 14 milyon abone bulundugunu bildirdi. "Rakam telaffuzetmek yanlış. Biz hiçbir zaman rakam söylemedik. Bu iş, çauşmalar • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da ya Türldye'den serttavır• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından dün kabul edilen bir tavsiye karannda, demokratikleşme konusunda gerekli adımlar haziran ayvna kadar atümadığı takdirde, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki temsü hakkınm askıya alınmasının, Bakanlar Koraitesi tarafından incelenmesi istendi. • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) dün ahnan tavsiye karannı protesto eden Türk parlamenterlerin, AKPM toplantılanm boykot edecekleri bildirildi. • 4. Sayfada Bakan: Polis yargısız infazcı • 15 gün önce, yasadışı örgüt üyesi olduklan savıyla güvenlik güçleri tarafından Ankara Batıkent'te bir evde öldürülen 3 kişi ile ilgili, bakanlık olarak yaptıklan araştırmayı tamamladıklanru söyleyen insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, olayın bir yargısız infaz olduğunu söyledi. B 4. Sayfada YOK karsı cıktı Öğrenci affi kabul edildi• Yükseköğretim kurumlanndan üişiği kesilen önlisans, lisans. mastır ve doktora öğrencilerine başansız olduklan dersler için iki sınav hakkı verilmesini öngören yasa önerisi, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. • YÖK Başkanı PTof. Dr. Mehmet Sağlam, öğrenci affvna karşı olduklannı bildirerek, "Af, öğrencileri tembelliğe itiyor. Af fevkalade sakıncalıdır. I>ûnyaya rezil oluruz" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Çernobü'de 125bin kurban Çeviri Servisi - Çernobil fa- ciasının 9. yıldönümü nedeniy- le Uterynahükümeti tarafmdan yapılan açıklamadapatlamanın direkt etkisi nedeniyle ölenle- rin sayısı 125 bin olarak belir- tildi. Bu rakam, daha önceki tah- minlerin çok üzerindeyken Ki- ev'deki BBC muhabiri sebep ve etki arasmdaki direkt bagın ku- rulmasınınson derece zoroldu- ğunu, bu nedenle bu rakamm çelişkili kaldığjnı söyledi. Ukrayna Parlamentosu da 7 G grubu olarak amlan gelişmiş ülkelerden facianın etkileriyle baş edebilmek için yardım ıste- minde bulundu. ' ÇERNOBİL' İN SORUMLUSU YARGILANSIN' MArka Sayfada Bûrosu)- Yükseköğretim ku- rumlanndan ılişiği kesilen öğ- rencilere, başansız olduklan dersler için iki sınav hakkı ve- riknesini öngören yasa öneri- si, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmesine karşın, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Meh- met Sağlam, öğrenci affına karşı olduklannı bildirerek "Af, öğrencileri tembeUiğe iti- yor. Mastır ve doktora öğren- cilerine de af fevkalade sakın- cabdır. Dünyaya rezil oluruz" dıye konuştu. Yasa önerisine göre yükse- köğretim kurumlannı öngö- rülen sürede tamamlayama- yan öğrencilere, başansız ol- duklan bütün dersleT için 2 sı- nav hakkı tanmacak. Bu sı- navlar sonunda başansız ders sayısını 5'e indirenlere 3 yan yıl, bu sınava girmeden en çok 4 dersten başansız öğrencile- re ise 4 yanyıl sınav hakkı ve- rilecek. GATA öğrencilerinin dışında, 3 veya daha az ders- M Arkası Sa. 6, SiLl'de MiM eraııız yvızvumızu giüdürdü \ Milli takunımızın İsviçre karşısında aldığı ganbiyet, tüm yurtta büyük bir coş- ku uyandırdı. BayTağuu kapan vatandaşlar sokaklara dökükrek galibiyet se- vincini sabaha kadar kudadı. Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonrası fut- bokulanna sanlarak tek tek kutiadı. (Fotoğraf:KEREM 1LG AZ) Is\içre galibiyeti sokaklara döktii• Avrupa Şampiyonası grup eleme maçmda Milli Takımravız, tsviçre'yi deplasmanda yenerek averajla liderliğe yükseldi. Ingiltere finalleri için büyük bir avantaj yakalayan raillilerimiz İlk yanda Hakan'ın golüyle öne geçmesine rağmen Hotiger'in golüne engel olamadı. Ikinci yanda Ogün maçuı sonucunu belirledi. • Spor'da Ruslar deldi • Rusya'nın, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvet lndirimi Anlaşması'run .. (AKKA) hükümlerine uymayarak Kafkasya'daki birliklerini kuvvetlendirme karan aldığı bildirildi. • Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Vladimir Semionov, 58. Ordu adıyla kvırulacak yeni birliğin 1 haziran tarihine kadar oluşturulacağını ifade etti. • //. Sayfada Demirel erken seçim îstedi • Demirel, Köşk'te kabul ettiği muhalefet liderlerine, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda erken seçimin gerekli olduğunu vurguladı. • ANAP lideri Mesut Yılmaz, partisinm ülkenin durumuyla ilgili görüşlerine Cumhurbaşkanı Demirerin de katıldıgını söyledi. Süleyman Demirel, Erbakan, Türkeş ve Ecevit'e Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik tavn konusundaki kaygılannı da iletri. • 5. Sayfada ÇETtN: ERKEN SEÇİM GÖRÜNMÜYOR • 5. Sayfada OLAYLARIN ABDINDAKİ GERÇEK Suçlu Ayağa halk Ders yılının neredeyse s » nuna yaklaşılırken yetkililer, ortaöğrenim kurumlarındaki şiddet olaylarının sorumlusu- nuı arama gereksinimi duyu- yoriar. Bu amaçla istanbul Va- lisi Hayri Kozakçıoğlu'nun başkanlığında bir araya gelen eğitim müdürleri, okul müdür- leri, okul aile birlikleri temsil- cileri uzun tartışmalardan sonra suçluyu buluyortar. Ve- liler! Toplantı boyunca söz alan "eğitîmciler"\n üzerinde dur- dukları konulann başında ve- lilerin "manevi değerieri unu- tup Batı tipi aile yapısına özendikleıi"nd&n çocuklanna kahvaltı yaptırtmadıklanna, çocuklannın özel yaşamlannı korumaya çabalamalanndan okula devamlannı izlememe- lerine değin her davranışlan eleştiri konusu oluyor. Bu arada, konuşmacılar eğitim sistemindeki yetersiz- likten ve okullan kuşatan oyun salonu ve benzeri mekânlar- dan yakınmadan da geçemi- yor ve okullarda özel polis masalan kurulmasını öneri- yorlar!.. Toplantının sonunda Vali Kozakçıoğlu, "değerlendir- me" yapıyor ve "Çocuğunun /y/ bir okulda okumasını iste- yen veli, ekonomik gücü ora- nında katkıda bulunmalı. 'Okullarda para toplanmaya- cak' diyenlere cevabım şu: Verin parayı, toplamayalım" • * • M Arkası So. 6, SiL9'da B U G Ü N Krtap CUMARTESİ BiHm Teknik P A Z A R Dergl GUNDEM MUSTAFA BALBAY KİT'leri Kelepirleştirme... Bir arabanız var. Piyasa değeri 500 milyon lira. Satmak istiyorsunuz. Çevreden kimi, "400 milyondan fazla etmez" diyor. Kimi rtirazediyor; "Benim olsa 600'e bile vermem." Ve siz çıkıp "Benim arabanın değeri düştü. 250 milyon ya ederya etmez" diyorsunuz. Bu dururnda size ne derier? Işte Başbakan Tansu Çiller, PTT'nin 'T'si için bunu yap- tı. Önceki gün partisinin grup toplantıstnda dedi ki: "T, yılan h/kâyes/ne döndû. Bir yıl önce değeri 30 milyar dolardı. Şimdi 15 milyar dolar." Ozelleştirme Yüksek Kurulu uzmanlan dün şaşkındı. Çıl- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog