Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yani... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI O a n a U v g a r B t r Y a ş a m I ç n Cumhuriyet İster yaşamak için, ister yatınm olsun Emlakbank evlerinin alternatifi yok. D em e k ki Her Devrin Kralı Emlak! EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y a î a r r I ç t n 71. Yl SAYI25408 /16006 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YUNU8 NMİ (1924-1945) BAŞYAZARi: Wflte MDİ (1945-1991) CHP, ortağı DYP'nin aksine demokratikleşmede ısrarlı Koalisyonda ayrdık rüzgârıONCE EKONOMİK YASALAR TBMM GUNDEMİ • Hükümet uygulama programında "demokratikleşme" yasalannın öncelikle çıkanlmasının kararlaştmlmasma karşm Başbakan Tansu Çiller, partili milletvekillerine bu hafta gece gündüz çalışarak, çiftçi borçlannın affi, PTT'nin T'sinin özelleştirilmesi ile vergi yasalannda düzenlemeler içeren yasa tasanlannın Meclis'ten geçirilmesi talimatını verdi. • Çiller, TMY'nin 8. maddesinin kaldınlmasına ilişkin değişiklikten söz etmemeye özen gösterirken, öncelikli yasalan ilan ederek TBMM gündemindeki fikir ve sanat eserleri yasa tasansını da gündemden düşürdü. Milletvekillerinin çalışmadığını da ima eden Çiller, "Meclis'te çahşanlarla çalışmayaıüan aynı kefeye koyamayız" eleştirisini yöneltti. • 5. Sayfada CHP; ACİL DEMOKRASİ • CHP ise demokratikleşmeye öncelik verilmesi yolundakı ısrannı sürdürmeyi kararlaştırdı. CHP'li bakanlar, demokratikleşmenin önüne başka düzenlemelerin konulmasının "sıkıntı yaratacağını" vurgularken, demokratikleşmenin gerçekleşmemesinin "çekilme ve erken seçime gitme" nedeni olabileceğini dile getirdiler. • 5. Sayfada ANAP Seçim startı 20 mayısta • ANAP, 12. kuruluş yıldönümü olan 20 mayısta, bu yıl içinde yapılacağını tahmin ettiği genel seçimler için örgütlerine "seçim startı" verecek. • ANAP'ın 12. kuruluş yıldönümü törenine, kurucu Genel Başkanı 8. Çumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ailesinin davet edilmeyeceği öğrenildi. • 5. Sayfada Yargısız infaz ve gozaltılar CHP grubunda sert tarbşma • CHP grubunda yargısız infaz ve gözaltında kayıplar konusu görüşülürken Genel Başkan Çetin ile oturumu yöneten Grup Başkanvekili Kerimoğlu atıştı. Çetin, insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun "Devletin bize verdiği bilgiye göre gözaltında Hasan Ocak diye biri yok" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Kerimoğlu'na "Parti birbiriyle uyumlu politikalar izlemeli" diye çıkıştı. • Mehmet Kerimoğlu ise "Bize gelen bilgiler farklı. Milletvekili döven polisin sözüne nasıl güvenelim?" dedi. • 19. Sayfada Basuı Mûzesi'ndeki düşünce suçu bolûmünün açı- hşuıa kablan Aziz Nesin, "1995 Türidyes'nde böy- le bir serginin açüması bizim ayıbunizdır. Bu mü- zenin dolup taşacağuıa inanıyonım" diye konuştu. Düşünce suçları sergileniyorİstanbul Haber Servisi - Yargılanan, toplatılan, kısaca ceza alan her türlü kitap ve deıgi ile yakılan fılmler, Tûrkiye GazetecilerCemiyeti (TGC) tarafin- dan Basın Mûzesi'nde açılacak olan 'Düşünce Su- çu' bölümûnde sergılenecek. Düşünce Suçuna Karşı Ginşim, 'ülkenin bütünlü- \ArkasıSa.l9.Sü.3'te Avrupa'dan Türldye'ye 2 ay süre K. irak'ta 10 bin asker kaldı Asker hızlı çekildi• TSK'nin, PKK kamplannı yok etmek ve örgûtûn lojistik desteğini kesmek amacıyla Kuzey Irak'a düzenlediği Çelik Harekâtı'na katılan 35 bin askerden 20 bini dün geri çekildi. r Daha önce geri çekilen 3 bin askerle birlikte bölgedeki asker sayısı yaklaşık 10 bine indirildi. • Bölgedeki askeri yetkılılerden edinilen bilgiye göre Çelik Harekâtı kapsamında bugüne değin 13'ü sağ, 505'i ölü, toplam 518 PKK'li etkisiz hale getirildi. • 19. Sayfada RTÜK RAPORU Med-TV'nin amacı Kürdistan pazarlığı • lngiliz hükümetinin, Londra'da kurulan Med TV'nin yayınlannın müzik-eğlence ile sınırlı kalacağına ilişkin güvencesi lafta kaldı. • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Dışişleri Bacanhğı'na sunduğu aynntılı raporda, Me<i-TV'run açıkça Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan programlar sunduğunu ve Türkiye üzerinde Kürdistan için bir pazarlık ortamı yaratıldığını bıldirdi. HÜUR UMUblm Itftari 1 7 9 . Sayfada • Avrupa Konseyi Siyasi Komitesi, Türkiye'ye, insan haklan ve demokrasi konusunda kapsamlı ilerlemenin sağlanması için haziran sonuna kadar süre tanınmasını önerdi. Aksi halde Türkiye'nin üyeliği askıya alınacak. Öneri, bugün Parlamenterler Meclisi'nin onayına sunulacak. • Siyasi Komite, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin kurallanna uymadığını belirterek Kuzey Irak harekâtmı eleştirdi. • 11. Sayfada TÜRKİYE'YE İNSAN HAKLARI DENETtMİ • 19. Sayfada Bağdat hatırası Irak, Körfez Savaşı'nın yıkınblannı temiziemeye çahşıyor. Bir yandan, ABD önderiiğinde uy- gulanan ambargonun kaldınlması ve petrol gelirierine yeniden kavuşmak, bir yandan da ken- di içindeki yaralan sarnıak kolay değiL Ama her şeye karşın gündelik yaşam sürüp gidiyor. Hem de geleneksel yöntemlerle. Bağdat'ın savaşzede bir caddesinde, yaşh sokak fotoğrafçısı, kimbilir kaç yıhndan kaima fotoğraf maldnesini sehpasma koymuş, küçük müşterisine poz ver- dirtme çabasında. Iraklı küçük çocuğun tek derdi ise fotoğrafinın güzel çıkmasL Ne savaş umu- runda, ne ambargo ne de açhk— (Fotoğraf: AP) fişliyor • Refah Partisi, yerel seçimler öncesi uyguladığı "seçmenleri bilgisayara kaydetme" yönteminden sonra bu kez de mahalle muhtarlannın adını kullanarak yurttaşlan fışlemeye başladı. • Fatih'teki Hatice Sultan Mahallesi'nde muhtarlığa ait "bildirim formlan"nın RP'lilerce kullanıldıguıın anlaşılması üzerine mahalle muhtan Ismail Altıntoprak kaymakamlığa başvurdu. 14. Sayfada SAHNE, EMEĞİN IŞ1ĞIYLA PARLADI tMyam MArkaSayfada Şiir, var oluşumuzun birparçası... Ceyjhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, 'Sürek Avında Dünya' adlı kitabıyla kazanan Ali Cengizkan, 1954'te Ankara'da doğdu. Mimarlık egıumi eören Cengizkan'ın ilk kitabı ise 'Senlere'. 1980 yılında yayımlanan bu eser, ertesi yıl Akademi Kitabevi Şiir Başan Ödülü'nü almıştı. Muzaffer Uyguner'den bir öykü antolojisi değerlendirmesi. Gürsel Aytaç, denemeci Attilâ Ilnan'ın 'Hangi Laiklik'ini değerlendirdi. Bilimsel çalışmalarda son gelişmeler. Teknoloji aünyasının son yenilikleri. Tartışma sayfasında farklı sesler. Hayvanlar dünyası. Bilimsel kongreler. Gezegenîerde iklim değişikliği. Bilim müzeferi. Arkeoloii dünyası. Tıp alanında en son haberler. Bu cumartesi ve her cumartesi Bilim Teknik eki bu alanda başvuracağınız en sağlıklı dergi. Ginger Rogers öldü LOS ANGELES (AA)- Holtywood'un ünlü isimle- rinden aktris Ginger Ro- gers 83 yaşında öldü. Ro- gers'ın California yakınla- nndaki Rancho Mirage'de- ki evinde dün doğal sebep- lerden öldüğü bildirildı. Bugüne kadar 73 fîlmde rol alan Rogers, Fred Ast*- ire ile dans ettiği fılmlerle şöhrete kavuşmuştu. Ro- gers, "Flying Dovm to R»", "The Gay Divorcee", "Roberta" ve "Top Hat" gibi fîlmlerde basrolü As- taire ile paylaşmış ve ikili, unutulmaz danslaryapmış- tı. Rogers, 1940 yılında "Kitty Foyle" adındaki duygusal filmdeki rolüyle de Akademi Ödülü'nü ka- zanmıştı. OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Önceükler ve Sorunüuluklar CYP-CHP hükümetinin pr-cgramında, "demokratik- le^-ne "yi gerçekleştirecek ya- salann "ömelikle" görüşülüp çıfarılmas karan yer alıyor. B«jia karşn, Başbakan Tan- s u Çiller dJn, kendı partisinin rr* iletvekilterine "Gece gün- ddc çalışankçiftçi borçlannın affı, PTT'nin T'sinin özelleşti- rilmesi ve vergi yasalannda düzenlemeler öngören yasa tasanlannı çıkaracaksınız" buyruğunu veriyor. Başbakan Çiller, bu buyru- ğuyla hükümet programının değil, kendi partisi DYP'nin öncelik verdiği yasalan önem- sediğini bir kez daha kanrtlı- yor. Tansu Çiller, demokratik- leşme konusundaki soruları yanıtlarken de "Demokratik- leşme ile terörie mücadeleyi birbirine kanştırmayın" diye geçiştirici bir yanıt veriyor ve demokratikleşme için belirli bir tarih vermekten kaçınıyor. Hükümetin küçük ortağı CHP'nin bakanlan ise önceki gece kendi aralannda yaptık- ları toplantıda, TBMM'nin, ya- sama yılı bitmeden demokra- tikleşmenin önündeki engel- leri kaldırması ve gümrük bir- liği ile uyumu sağlayacak ya- salan çıkarması gerektiğini vurguluyor. CHP'li bakanlann toplantı- sından çıkan sonuç, demok- ratikleşmeye öncelik verilme- yerek başka yasalara öncelik venlmesinin sıkıntı yarataca- ğını gösteriyor. Bazı CHP'li bakanlar "demokratikleşme- nin gerçekleşmemesinin, ko- alisyondan çekilme ve en\en seçime gitme nedeni sayıla- cağını" söylemekten geri kal- mıyorlar. Görünen odur ki CHP, Mu- • • • • Arkost So. 19, Sü. S'de Kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyenler Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Türkiye Diyanet Vakd'na vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız kurbao bedeli olan 5 milyon TL'yi, 3.05.1995'e kadar, VakıfBank Meşrutiyet Şubesi (Ankara) 2017360 no'lu hesaba VatirabİIİrler. Vol Kurban ıtlal n btdclltri Türklvt Diymt Vat/i taıafıttian fakir ve muhtMf vmtandmflenmtıa, Ttri Cumkuri fl% yellerine, Turk TtflulukUınn* ultfUnlacüktıı. BORSA ûDun 50.660.9S Önceki 49.676.19 DOLAR ÛDun 42.650 Önceki 42.600 MARK ODun 31^50 Önceki 31^50 ALHN Dun 537.000 Önceki S3a750 Türkiye-İsviçre karşılaşması Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Türkiye, bu akşam grubunun lideri Isviçre ile saat 21.00'de Bern'de karşılaşıyor. Karşılaşmayı CINE 5 ve Show TV naklen yayımlayacak. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Butunleşme Gunleri CHP-SHP birleşmesinin ardından başlayan "bûtünleş- me" hareketi, küçümsenmeyecek bir noktaya geldi. 74 il ve 700'ü aşkın ilçede iki partinin yönetimleri bir- leşti. Bu hafta sonuna dek 110 ilçe daha bütünleşmiş ola- cak. Sürecin temelini "uzlaşma" oluşturuyordu. İki partinin yöneticileri bir araya gelecek ve "yeni yönetimi" belirle- yecek. Ilçelerin yüzde 50'sinde uzlaşma formülü uygulan- dı. Başkan bir partiden, sekreter diğerinden... lllerde ise SHP ve CHP kökenli birer parti meclisi üye- sinin "gözlemciliğinde" sonuca gidildi. Mayıs sonuna dek 3 bin beldeye de CHP tabelası asılacak ve Genel Sekre- ter Adnan Keskin'in deyımıyle parti, Anadolu'nun bütün mArkasıSa.l9,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog