Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yan i... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI D ^ U . £ a B Y a ^ T i | ç ı n Cumhuriyet İster yaşamak için, ister yatırım olsun Emlakbank evlerinin alternatifi yok. Dem e k k i Her Devrin Kralı Emlak! EMLAK BANKASI D a h a U y g z r B Y a ş s m | ç n 71. VI. SAYI26402 /15000 H (KDViçinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: WMfc HMDİ (1945-1991) 25NMN19KMIJ Moğultay: Polis canlı yakalamak için çaba sarf etmiyor Yargısız infaz her yerde var"Son zamanlarda okullarda ve sokaklarda bazı üzücü olaylar yaşanıyor. Insanlar yargısız infaz edilerek öldüriilüyor. Bugün ülkemizde yargısız infazlar yapılıyor" diyen Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, "Ne yazık ki bu tür infazlar hayatın her alanında yapılıyor" dedi. Moğultay, "Bir ülkede düşünce ve ifade zenginliği olmalıdır. Düşünce suçu, bir ülkenin en büyük ayıbıdır" diye konuştu. En büyük ayıp, düşünce suçu Devletin eli sopalı olmamalı Adalet Bakanı Moğultay Güvenlik güçlerinin asıl görevinin, sanığı, suç aletleriyle birlikte yakalamak olduğunu kaydeden Moğultay, yargılama yapılmadan kimsenin kimseyi mahkûm edemeyeceğini söyledi ve "devletin, eli sopalı olmaması, insanlara kucak açması ve nalkını kucaklaması gerektiğini" vurguladı. Cezalann şiddet ıçermemesi gerektiğini söyleyen Moğultay "Idam cezasına karşıyım" dedi. • 4. Sayfada EjneUiliktartışması büyüyor O T S K **teil "Mezarda emekliliğe hayır" diyen DtSK. işsizlik sigortası ve iş güvencesinin yasalaşmasmı sağlamak için Ankara'ya yürümeye başladı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. "Bu ilk uvandır. Eğer sesimize yanıt vermezlerse Türidve'nin her yerinden İ l k U y a n Ankara'yayürürüz"dedi.DtSK'çilerçarşambagünüAnkaradaolacaklar. GÜNNURfcJUWllhaben • 19.Sayfada tşçiye zor, vekfle kolay Cumhurbaşkanı'nca da onaylanan milletvekillerinin emekliliğine ilişkin yasa, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bütün yasalan canlandınyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM'ye göndenlen ışçı emekliliğini zorlaştıran tasannın geleceğı, Anayasa Mahkemesi'nin ıptallenne karşın 'kıyak emekliük' koşullannı benimseyen mil- letvekıllennın elinde bulunuyor. Cum- hurbaşkam'nca da onaylanan mılletve- kıllerinm emekhhğıne ilişkin son yasa, Anayasa Mahkemesf nce bugüne değin ıptal edilen bütün hükümlen yenıden canlandınyor Söz konusu yasa ile mil- letvekillerine borçlanma ve kadın-erkek aynmı yapılmadan 20 yılda emeklilik hakkı tanmıyor. Aralannda, 'borçlan- ma' olanağıyla 33 yaşında bile emeklı- lık hakkı kazananlar da bulunan millet- vekillen, kendılerinden kesılen yüzde 3'lük fonun karşılayamadığı özel tazmı- nat ıçin bütçeden ödenek alıyorlar. Işçılenn emeklilik hakkını zorlaştıran tasanyı görüşecek olan milletvekilleri. Muhalefetten atak Hükümete karşı SSK cepfoesı• ANAP lıderi Yılmaz, tasannın aynen yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesı'ne gıdeceklenni söyledi. Yılmaz, "Sosyal demokratlar. böyle bir tasannın altına ımza atmakla ne kadar utansalar azdır" görûşünü dile getırdı. DSP, SSK'nin düstüğü bunahmın nedenlenni incelemek üzere TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesı verdi. B 19. Sayfada Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'veto'suna karşın, kendılerinin kolay emeklılik durumunu düzenleyen yasayı aynen benımsemişlerdı Edınılen bilgı- ye göre, Demirel'in de onayladığı ve milletvekillerinin emekliliklerine ilişkin 4014 sayılı yasanın geçicı maddesi ile bugüne değın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen tüm yasalarda milletvekille- rinin kendilerine ya da dul ve yetimleri- ne bağlanmış bulunan aylık, tazminat gibi haklar yeniden canlandmlıyor. Konuyla ilgili uzmanlar, Demırel ta- rafuıdan onaylanan yasa uyannca can- landınlan eski maddelere ilişkin şu bil- gilen verdiler: "Bütün milletvekilleri ve dışandan atanan bakanlar, F.nıckli Sandığı ile 0- işlrîlendiriüyoriar. Millervekilfcrinin,öte- ki sandıklaria ilgisi varsa, oradan bağja- nan aylık kesiliyor ve Emckli Sandı- ğı'ndan aylık veriliyor. Emekli Sandı- ğı'nuı bağladığı avlık. diğer sandıklar- dan azsa. aradaki fark da Emekli Sandı- ğı taraftndan ödeniyor. Ek gösterge yö- nünden hiçbir avnm yapılmadan tüm milletvekilleri, 9 bin ek göstergeye bağh • Arkası Sa. 19,SÜ.3 te Şiir, var oluşumuzun birparçası... Çeyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, 'Sürek Avında Dünya' adlı kitabıyla kazanan Ali Cengizkan, 1954'te Ankara'da doğdu. Mimarlık eğitimi gören Cengizkan'ın ilk kitabı ise 'Senlere' 1980yılında yayımlanan bu eser, ertesi yu Akademi Kitabevi Şiir Başan Odülü'nü almıştı. Muzaffer Uyguner'den bir öykü antolojisi değerlendirmesi. Gürsel Aytaç, denemeci AttiJâ tlnan'ın 'Hangi Laiklik'ini değerlendirdi. Nezihe Meriç, sonı ve yanıtlanyla son oyununu anlatıyor. Perşembeye CumhuriyenelıirtktB TKK'nin hesaplanna el konulsun' • Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nüshet Kandemir, ABD makamlanndan hesaplanna el konulan teröristler listesine Hamas ve Hizbullah'ın yanı sıra PKK'nin de eklenmesini istedi. • Dışişleri Bakanlığı, PKK tarafindan finanse edildiğı savlanan "Med TV" adlı televızyon kuruluşunda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da katıldığı bir tartışma programı yayımlanması üzerine Ingiltere hükümeti nezdinde girişımlerde bulundu. RBULYIinBIİ'nfeıtaİMri • 5. Sayfada Ispanya'dan Kürt tepkisi • Ispanyol parlamenter Martinez, sözde "Sürgûnde Kürt Parlamentosu"nu muhatap almadıkiannı bildirdi. AKPM Genel Kurul çalışmalan nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Martinez, toplantılar sırasında Anayasa Mahkemesi tarafindan kapatılan DEP'in yurtdışma kaçan milletvekilleri ile isterlerse görüşebileceğini belirtti. STR4SBOURG (AA) -Av- rupa Konseyı Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı ts- panyol Parlamenter Miguel Angel Martinez, sözde "Sür- günde Kürt Parlamentosu"nu muhatap almadıkiannı bildir- di. AKPM Genel Kurul çalış- malan nedeniyle birbasın top- lantısı düzenleyen Martinez, toplantılar sırasında, Anayasa Mahkemesi tarafindan kapatı- lan DEP'in yurtdışına kaçan milletvekilleri ile isterlerse görüşebileceğini belirterek şunlan söyledi: "DEPmillervekUlerinihak- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te Fransa'da sağa soldarbe• Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sosyalist aday Jospin büyük sürpriz yaparak Fransız seçmenlerin oylannın çoğunu topladı. Kitle iletişim araçlan Jospin'in başansını 'sürpriz' olarak nitelerken şimdi liberal sağ iktidardaki 'hava'nın artık toz pembe olmadığını belirttiler. • İlk sonuçlann açıklanmaya başladığı sırada, Lionel Jospin, "Bu halk her şeye karşın akılh" yorumunu yaptı. Jospin'in başansını vurgulayanlar, en elverişsiz bir sırada, gecikmeli olarak kampanyasuıa başladığına işaret ediyor. Aynca Jospin'in, genel olarak sol ve aşın solun dağılmış oylanndan yararlandığı görüşü belirtiliyor. • Sosyalist Parti eski 1. sekreterinin, çok çetin geçmesi beklenen 2. tur seçim kampanyasında 'köklü değişiklik' sloganına dayanacağı haber verilirken yönetime katılan bir üst düzey yetkilisi, "Şimdi patron Lionel olacak" diye konuştu. //. Sayfada Gorbaçov başkaıı adayı • Özel bir bankanın davetlisi olarak eşi Raisa ile birlikte Istanbul'a gelen Mihail Gorbaçov, Rus halkının, yanm kalan perestroikanın tamamlanması için kendisini göreve çağırması durumunda 1996yıhnda düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine katılacağını açıkladı. • Iki kutuplu bir dünyanın yerini çok kutuplu bir dünyaya bıraktığını söyleyen Gorbaçov, yeni dünya düzeninde kapitalizmle sosyalizm arasında bir tercih olmayacağını, düzeni yeni bir uygarlığın sağlayacağını öne sürdü. • Rusya'nın içinde bulunduğu zorluklardan Yeltsin'i sorumlu tutan Gorbaçov, halkın, altın balığm peşinde koşan Rus masal kahramanı Aptal Ivan gibi, reformlan hızlandırma sözü veren Yeltsin'e inandığını söyledi. GMITİİZÛBrtahafeVİ • 7. Sayfada RUANDA'DA BEŞ BİN ÖLÜ Katüamdan sonra zorakî göç • Ruanda'daki Kibeho mülteci kampında gerçekleştirilen katliamdan kurtulan Hutular bu kez de iktidardaki Tutsiler tarafindan bölgeden sürülüyorlar. BM yaptığı açıklamada resmi ölü sayısının 5.000 olduğunu bildirdi. • Katliamdan kurtulan on binlerce Hutuyu silah zoruyla 20 kilometre ötedeki Butare kasabasına doğru yürüterek burada bir stadyumda topluyorlar. • iktidardaki Ruanda Yurtseverler Ordusu'nun sözcüsü Frank Mugambe yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerine kadar 5 binden fazla Hutunun stadyumda toplandığını, toplanmanın sona ermesinden sonra Hutulann kamyonlarla evlerine gönderileceklerini söyledi. • 11. Sayfada OLAYLAR1N ARDENDAKİ CERÇEK ltargısız İnfaz Sıddet ve terör, günümüzde cJüıyanın her yanında olduğu gitı, Türkiye'de de toplumu tetdıt eden en cıddi sorunla- rtrbaşında geliyor. Amerika Biteşık Devletleri'nden Ingil- tiBe'ye, Türkiye'den Japon- yaya dek, dünyanın her ya- nMida bireysel ya da kitlesel şiddet ve terörün can almadı- ğı gün yok gıbı. Ne var ki çağdaş uygarlık düzeyıne erişmiş ülkelerde, şiddet eylemlen ya da örgütlü terörün önlenmesı için uygula- nan yöntemler ile Türkiye'de- ki durum aynmlar gösteriyor. Ömeğin, ABD güvenlik ör- gütleri Oklahoma'daki patla- manın suçlulannı, ikı gün gibi son derece kısa bir süre için- de saptıyor ve canlı olarak ya- kalayarak adalete teslim edi- yorlar. Aynı şekılde, Japon- ya'da metroya zehırli gaz ve- rerek toplu kıyıma girişen ör- güt de güvenlik güçlerinin ya- kın takibine alınıyor. Ne var kı ülkemizde, 1977 Kanlı 1 Mayıs'ından Sıvas kat- lıamına, Kahramanmaraş kıyı- mından Gazıosmanpaşa ve Ümraniye mahallelenndeki öl- dürmelere değin terör olayla- nnın gerçek suçlulan buluna- bılmiş değil. Dahası, sayılan yüzü aşan aydınlann öldürülmelerinin ar- dındaki karanlık güçler, "faili meçhul" dosyalannda, adale- tin tozlu raflarında bekliyor. Buna karşın, gün geçmiyor ki güvenlik güçlerinin düzenle- dıkleri operasyonlar sonucun- da, filanca ya da falanca örgüt üyesi oldukları ileri sürülen ki- şılerin "ölü ele geçirildikleri"ne ilişkin haberler medyada yer • • • • Arkası Sa. 19, SiL 8'de Yaşar Kemal Kütüphanesi Esenyurt Belediye Başkanlığı Yaşar Kemal kütüphanesi kuruyor. Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın öncülük ettiği kütüphaneye çok sayıda kurum ve kuruluşta destek verdi. • 7. Sayfada BORSA Dun 49.676.19 Öncekı 54.653.93 DOLAR Dun 42.600 Öncekı 42.800 MARK ûDün 31.250 Öncekı 31.025 ALTIN Dun 538.750 Öncekı 540.500 Türkiye, uyuşturucuda llder* Başkan Clinton'a dünya uyuşturucu ticareti ve Türkiye'nin rolü konusunda bir rapor sunmaya hazırtanan Beyaz Saray Ulusal Uyuşturucu Denetim Siyasası Yönetmeni Dr. Lee P. Brown, özellikle eroin ticaretinde Türkiye'nin uluslararası ağıriığının giderek arttığına dikkat çekiyor. • 3. Sayfada Kaçırılan gazeteciler PKK tarafindan 31 martta kaçırılan AFP muhabiri Kadri Gürsel ve Reuter muhabiri Fatih Sanbaş'ın serbest bırakıldığı öne sürüldü. • 4. Sayfada Hedef 60 milyonu sevindirmek Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Isviçre ile oynayacak millilerin moralleri yerinde. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY VVelcome Çilery... Başbakan Tansu Çiller, Amerikası'ndan döndü. Ken- dı ıfadesıne göre gezi çok iyi geçmiş, ıstedıklerıni almış. Neler elde ettiği konusunda çok net bilgilerimiz yok. Eli- mizdeki tek somut veri, bir çift kırmızı bot ve kovboy şap- kası... Gezinin diğer kazanımlan ise şöyle özetlenebilir: "ABD yanımızda." Zaten içimizdeydi, demek ki yanımıza da geldi. Acaba kovalasak gider mi? Çiller gezi boyunca bol miktarda pot, bir de kalem ka- pağı kırdı. Mekân ABD olunca, tabii potlar da uluslarara- M Arkası So. 19, Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog