Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yani... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI D ı h ı U v g 3 > B r Y a s a - n I ç . n Cumhuriyet ister yaşamak için Emlakbank e ^ rım olsun yok. HerDevrmKr^Er^ak! 71. Yl SAYI25401 /15008 R JRUCUSU: VUMB HUÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: HMfc HMÂ (7945-7997) ^ M1** lyiMPBTBl Egemenlik COŞKUSURuanda'da katüam: 81>hıöKi• Rnanda'nın güneybatısındaki Kibeho kampında 8 binden fazla kişinin bir gecede öldüriildüğü bildirildi. Azınlıktaki Tutsilerin hükümetine bağlı birlikler tarafından gerçekleştirilen katliamdan 650 kişi yaralı olarak kurtuldu. • Ruanda'da görevli BM yetkilileri, katliamdan sonra kampta sadece ölülerin, yaraîılann ve 250 çocuğun kaldığını söylediler. • Sağlık ekibinde görev yapan Avustralyah Binbaşı Peter Seaman, "Kampta palalarla doğranmış insanlar bulduk. Bir grup insan ezilerek ölmüş, bir kısmı ise ateşli silahlann saldınsma hedef olmuş. Kampın belirli bölümlerine cesetlerin oluşturduğu tepeler yüzünden ulaşmak mümkün değil" dedi. • 11. Sayfada Uğur Mumcu suikastı Bakan, yargıcı ciddiye ahııadı• Uğur Murncu'nun öldürülmesinin 27. ayında, suikastm soruşturulmasında gündeme gelen "Bu işi devlet yapmıştır. Siyasi ıktıdar isterse bu iş çözülür" iddiası rafa kaldınldı. Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Yargıç Binbaşı Ülkü Coşkun'un, Mumcu suikastının çözülmesini 'devletin istemediğini' ima eden sözleri ile soruşturmayı 'savsakladığı' iddialannı ciddiye almadı. • Güldal Mumcu'nun başvurusunu 'lüzum förmeyerek' işlemden aldıran Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın, 'askeri adalet müfettişi' göreylendirmeyerek Askeri Hâkimler Yasası'na aykın davrandığı belirtildi. Güldal Mumcu'nun, Ülkü Coşkun'un sözlerine ilişkin iddiası, Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporunda da yer almadı. GÜNEŞ GüRSWfun ItataTİ • 5. Sayfada Özal aflesinin trflyonhık borçları Kuzey irak Operasyon ikınci ayında • Çelik Harekâtı'na katılan askeri yetkililer, birliklerin moralinin yüksek olduğunu ve harekâtın planlandığı şekilde sürdürüldüğünü bildirdiler. Harekâtın başlamasından bugüne dek geçen süre içinde, 476 PKK militanının etkisiz hale getirildiğini söyleyen yetkililer, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğmi belirttiler. • 5. Sayfada • Turgut Özal'ın büyük oğlu Ahmet Özal, aralannda kamu bankalannın da bulunduğu bazı kurumlar ile vergi daireleri, SSK ve sahibi olduğu kuruluşlardaki çahşanlara toplam yaklaşık 87 milyon dolarlık borç taktı. Yurtdışında bulunan Özal'ın evine haciz için giden Halkbank, sadece koltuklan buldu, Vakıfbank da alacaklannı takibe aldı. • Kâğıthane Vergi Dairesi'nin, tstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Özal hakkında 7, Efe Özal hakkında da 5 yazı göndermesi üzerine iki kardeş için vergi borçlan nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı kondu. ABD'de bulunan Semra Özal'ın, eşinin ölümünden sonra Sanyer'de 2 ipotekli arsa ve milyarlarca lira değerinde 1 villa aldığı belirlendi. • 4. Sayfada (Foteğraf: HATİCE TUNCER) EGEMENLİK-«İHL ı ı ı > ı ***« a $ OZEL EKI• Egemenlik, insanlığın olmazsa olmaz saydığı bütün hakların anasıdır. Edirne Mebusu, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili Ismet Bey'in sözlerine katılmamak mümkün mü? "Bir ulusa tutsaklığı kabul ettirmek için milyonlarca kuvvet, senelerce vakit, milyarlarca servet sarfetmek gerekir." • Çağlar boyunca elden ele aolaşmış bir kavram egemenlik. Çağ olmuş ruhbanlar, çağ gelmiş soylular egemen olmuş. Ya halk? Ya ulus? Onu da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal en geçerli biçimiyle yaşama geçirerek somutlamış "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.'' • Kurtuluş Savaşı boyunca Kuvayı Milliyecflerin dillerinden düşürmedikleri "istiklal-i tam"a ilk adım, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla atılmıştı. Bugün, tam 75 yu sonra, ulusal egemenlikte nereden nereye geldik? Erol Toy, Cumhuriyet okurları için inceledi. Bugön Cumhuriyet le bipükte Cumhurbaşkanı Demirel: Kutlamalar, kötülükleyaralı dünyada kalplerimizi ısıttı Haber Merkezi - 23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta, Kuzey Kıbns Türk Cumhunyetı'nde (KKTC) ve Almanya'da to- renlerie kutlanırken Ankara'da ayn bir coşku yaşandı. Cum- hurbaşkanı Sükyman Demi- ret şenliğın uluslararası boyu- tuna dıkkat çekerek "*Bu kut- lama. kötülük, nefret ve yıkım- la yaralanmış olan dünyamız- da kalpierimjzi ısıtmaktadır" dedı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalan, Anıtka- bir'de saygı duruşu ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk'un, Atatürk'ün kabnne çelenkkoymasıylabaşladı. 10 K.asım'da yaşanan 'meczup olayı' nedeniyle Anıtkabır'de olağanüstü güvenlık önlemle- nnın alındığı dikkat çekti. TBMM Başkanı Cındoruk, Başbakan Vekılı Hikmet Çetin, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. TBMM Başkanvekılleri, bakanlar, yüksek yargı organlannın temsilcilen, RP Genel Baş- kanı Necmettin Erbakan. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit MHP Genel Baş- kanı Alpaslan Türkeş, YDH Genel Baş- kanı Cem Bojner, parti temsilcilen, mıl- letvekillen ve konuk parlamento baş- Toren düzenlendi 1 Nice 75 yıllara • Meclis'in 75. yıldönümü kutlamalannda, Birinci Meclis'in yalnız Türkiye've değil, bütün dünyaya örnek bir demokratik yapısı olduğu vurgulandı. TBMM Başkanı Cindoruk, "75 yıl sonra hem parlamentosuyla hem de bütün kurumlanyla dimdık bir devletimiz var. Bu devleti emanet edenlere, minnetlerimiz ve şükranlarımız var" dedi. • 4. Sayfada 1 TBMM'nin 75 yılı Yasamada tembellik • TBMM 75 yıl içinde toplam 11 bin 913 yasa çıkardı. Meclis'in kuruluşunun ilk yıllan yasa çıkarma açısmdan daha sonraki dönemler arasında ulaşılması zor bir rekoru kırdı. TBMM'den kuruluşunu izleyen 1920-1960 yıllan arasında 7840 yasa çıkarken, bu sayı 1961-1980 arasında 2300'e 1984-1991 döneminde ise 794'e düştü. • 4. Sayfada kanlannm katıldığı törenı, daha önce Başbakanlık Basın Yayın Enfonnasyon Genel Müdürlüğü'nden özel kart alan gazetecilenn ızlemesine izin verildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkıye'ye davet edilen yabancı parla- mento başkanlanna verdiği yemekte, Tûrk çocuklanmn, kutlamayı dünya ço- cuklanyla paylaşmalan nedeniyle bü- yük bir sevinç duyduklannı vurguladı. Demirel, kutlamalann, kötülük, nef- ret ve yıkımla yaralanmış olan dünyada kalpleri ısıttığına dikkat çekerek şunla- n söyledi: "Atatürk'ün yurtiçinde vetüm dünya- da huzur ve banş saglanması yönünde- Id büyük vizyonu, dünya çoculdarmın Türldye'de bir araya toplanmasryla ger- çekleşiyor ve tüm çocuklar bura- da dünyanın diğer bölgeierinden gelen kardeşleriyle dostluk, sevgi, banş ve uyumıın güzelliklerini pa>laşacaklar." 23 Nısan Ulusal Çocuk Bayra- mı nedeniyle sembolik olarak Cumhurbaşkanı olan Altındağ Cumhunyet tlkokulu 5'incı smıf öğrencisi Ertan Yapar, bütün dünyaya banş çağnsı yaparken Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu- na oturan, Çiğıltepe Ilköğretim Okulu 5 sınıfi öğrencisi Koray Kınk ise Atatürkçü eğıtım ıste- di. Dışişleri Bakanı Erdal İnönü, kutlamalar nedeniyle çeşıtlı özel okullar, devlet, azınlık ve özürlü çocuk okullannın öğrencilerini kabul etti. İnönü, bir çocuğun, Irak petrol boru hattının kapanmasıyla Tür- kiye'nin ugradığı zaran anımsa- tarak "Bu paralaryurtsuzçocuk- lara verilemez mivdi" sorusu üzenne, Türkiye'nin petrol boru hattının açılma- sı için temaslarda bulunduğunu anlattı. Ankara Valisı Erdoğan Şahinoğ- hı'nun görevinı bir süre devralan Tuğçe Zeren de temiz bir Ankara ıçın çöp dağ- lannın kaldınlmasmı ıstedı Ankara Bü- • ArkasıSa. 19,Sü. l'de OLAYLAR1N ARDENDAKİ GERÇEK İki Ayn Toplum... Oklahoma'da patlayan bomba, Amerıka'yı sarstı. Medyada bu olay, bınncı sıra- dan aşağıya düşmuyor. Gü- venlik içinde yaşarnaya alışmış bir toplumun terörie tanışma- sının yarattığı şok, henüz geç- rnedı. Ancak olayın sıcaklığı içinde yapılan yorumlar ve varılan yargıların serinkanlılıkla düşü- nülmesınde yarar var. 1) Önce terörün ABD'yı de tehdit ettıği yolundaki değer- lendırmeyı gozden geçırmek gerekir. Amerikalı, Oklahoma faciasından önce güvenlık içinde mi yaşıyordu?.. Suç ış- leme, cınayet, ırza geçme, soygun açısmdan Amerika'nın sıcili hiç de parlak değıldır. Bu- na karşın, bir toplum, alışık ol- duğu yaşam bıçımınin dışında bir tehlikeyle karşılaştığı za- man şaşınyor, sarsılıyor. Amenka'da olan budur. Türkiye ise terörie ve enflas- yonla birlıkte yaşamaya alış- mış bir ülke görüntüsündedir. 2) Amerıkan medyası, baş- langıçta, Oklahoma facıasının sorumlusu olarak Islam kök- tendincılığını sanık sandalye- sine oturttu; ünlü Kör Imam'ın adı geçti. Çok kısa surede bu iddia aşıldı; 80'i aşkın kişının ölümüne yol açan sanıklar -bi- n dışında- 48 saatte yakalan- dılar. Bu olgu, ABD ile Türkiye ara- sında kıyaslamalara yol açtı, yapay karşılaştırmalaryapıldı... Turkıye olağanüstü bir nü- fus patlamasını ve kentleşme- yi yaşıyor. Şehırlerin varoşlan göçle dolup taşıyor; sokaklann adı, evlerin numaralan bile bi- lınmiyor; ülkemızdeteröryapı- sallaşmıştır. Buna karşı polıs eksık, yetersiz ve donatımşız- dır. Türkiye'nin bu konuda kök- lu bir atılım ve reform yapma- sı gerekıyor. 3) Amenkan medyasının te- rörün sorumlusu olarak Islam köktendincilennı göstermesı, terörün Amerikan toplumuna dışandan yansıdığı ızlenıminı yaratmıştı. ••• M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Mehmetçik le Elele Kampanyasına VakıfBank aracılığıyla katılın, desteğinizi %60 arttırın! "VakıfBank, Mehmetçik'le Elele Kampanyası" için bankamız aracılığıyla yapacağınız bağıjın, heı kurusunu, % 60 faizle yerine ulaştırıyor. Bağışınızı VakıfBank aracılığı ile yapın, desteğinizi arttırın. Banş zîncîri toplanüsı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Demokratik kitle örgütleri ile işçi kon- federasyonlannın birlikte düzenledik- leri u Banş Zinciri Toplanülan'1 ndan ikincisi dün yapıldı. Türk-lş Genel Baş- kanı Bayram MeraL, uğruna mücadele verdiklen u ekmek-bans-özgürlük" kavramlanndan bazılannm kasıtlı ola- rak işletılmediğinı belırterek, "Ozgür- lük vedemokrasinin olmadığu silahlann konuştuğu yerde insanlar rahat konuşa- maz. Konuşmayuıca da sonınlara çö- m Arkası Sa. 19, Sü. l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Otoyollardaki Yollar... Otoyol projelerinde yüklenici firmalara "fiyat farkı" öden- mesi nedeniyle Yüce Divan'da yargılanan eski Bayındırlık Bakanlan Safa Giray ve Cengiz Altınkaya ile eski Kara- yollan Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu'nun beraat et- mesi, Cumhurbaşkanlığt katına kadar ulaşan bir krize ne- den oldu. ANAP, iki bakan ve bir bürokratının beraat etmesiyle se- kiz yıllık döneminin aklandığını düşünüyor ve bayram edi- yor. Sevincin boyutları, otoyol kesmeye kadar vardı. ANAP'lılar şimdi işi gücü bıraktı, Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in özür dilemesine taktı. Demirel özür diler- se ANAP, Yüce Divan'dan çıkan beraat karannın üzerine cila çekmiş olacak. Öncelikle şunu vurgulayalım ki ülkemizde faili meçhul M Arkası So. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog