Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yani... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI Daha U,gar B r Y,,aT, l,.n~ Cumhuriye ISter yaşamak için, ister yatırım olsun Şrniakbank ev/erinin alternatifi yok. A X D e m e k ki rıKralı Emlak! BANKASI Bır Ysş3m İçin 71. Yl SAYI 26400 /16600 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUM» HUt (1924-1945) BAŞYAZARI: MM* Mfll (1945-1991) 23NİSJW1H6MZU ITııslaraumut oldu 75'inci Yıl... 75yılöncebugün, Büyük MiUet Meclisi, Ankara'da açıkh. 23Nisanl920'deidduru- mu bugûnkü kuşaklann değerlendirebilmeleri için, her şeyden önce, aydınlık bir tarib büincinin payiaşd- masıgeret- Ne yazık ki tarib biünci- nin ışunasuu engdleyecek siyasaJ çıkar kavgaiannın çoğu zaraan ağır basoğı ve medyayayön verdjği Ldeni- yor. 75 yıl önce, bölünüp parçalannuş, yer yer işgal edilmiş,sınırlan beiirsiz bir devletin içinde,Ankara'nm bozkmnda toplanmış bir avuç adamın kurduğu Mecfis'in bangi koşullarda işe başladığuıı algılamak bugün çok güçtür. Birinci Oünya Sava- şı'ndan yengiyle çıkan Müttefık Kuvvetfer'in Tür- kiye'ye ilişkin kararlan ke- sin ve acunasızdL Türklere bayathakkıtanınmayacak- ÎL Dışarda veicerde, herkes bu yüksek gücün önünde dize gelmişti. Bûyük Miflet Meclisi, bu umutsuzluk sü- rednde, Mustafa Kemal 'in önderüğryie sûrdürülen va- rofaış sava^mızmKâbesiol- du. Denebilir ld tarihte beUd de böyie kurulmuş bir baş- ka meclis yoktur. Batı'da pariamentöiar çoğunlukla kraflann kevfi yönetimine karşı çıkışla oluşmuştur; ama, Tûrkiye'depariamen- tonun temelindeki harç, düşmanakarşı savaşve em- peryahzme direnişle kanl- mısür. Bu olgu, btdm tari- himmn özeUiğini veen övü- nûleceksayfalaruıdan biri- nioiuşturur. 75yılönceyaşanan bu ol- guyu günümüzde değerlen- dirirken değişik bir dünya- da yaşadığunızı gözardı edemeyiz. Tarihte her dö- nemin kendine özgü koşul- lan oluşur. Artık 21'inci yüzyıhn eşiğindeyiz; insan- uk uzaya ormanırken yer- yüzünde de evrensel bilgi- sayar ağmı kuruyor. Türki- ye BüyükMilletMedisi'ııin çağın gerçeklerini besaba katarak ülkemizde demok- rasinin butünyasal koşulla- nnı yaratması, hukuk ya- pısını kurması gerekiyor. Medisünizin önündeki ive- di görev budur. Gercekte 75'inci yıluu kutlavan birparlanıentoda bu görevin çoktan gerçek- leştirilmişolması gerekirdi • Büyük Mfllet Meciisünj- ıe bu işlevini anunsanrken Türkiye'nin dünyanın s- cak bölgesinde yasadığını da unutmuyoruz. Ulkemiz, petrol coğrafyasında stra- tejik açKİao en önemli kav- şakta yerini abyor. 1989-90 dönüşümünde Soyyederyı- küdıktan sonra, Türk dev- letkri dünya sahncsine ÇH kmca, Orta Asya ve Hazar kaynakJaruun trafiği Ana- doiu üzerinden Akdeniz'e döndü. Güneyimizdeki Is- lam ülkeleri, öteden beri petrol kaynaklan yüzün- denemperyatizmin oyunla- nna açıktırlar. Tüıidye, bu tehlikeli bölgedegûn geçtik- çekendi boyunu aşan bir çı- kar kuyusunun içine çekü- mek isteniyor. 23 Nisan'm 75'mci yıldö- nümûnde Türk Silahh KuvvrtJeri'nin, ulusalsuur- lannuz dışuıda büyük bir harekâtı yürütmesi, duru- mu çarpıcı biçimde belirti- yor. Ne yazık ki bu barekât benüz Büyük Milkt Mecli- si'ninçaösı altında konuşu- lamanuştır. Oysa Ulusal Kurtuluş Savaşuma bu Meclis gün gün konuşup tarOşmışö». Cumhuriyet Egemenlikhakkını ulus adına kullanan Türkiye BüyükMillet Meclisi 'nin kuruluşunun 75. yıldönümü, tümyurtta, KKTC'de ve dış temsilciliMerde kutlanıyor. AJVKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Egemenlığı ulus adına kulla- nan Türkıye Büyük Millet Mecli- si'nin (TBMM) kuruluşunun 75. yıldönümü tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilcıliklerde törenlerle kutla- nıyor Cumhurbaşkanı Sülevtnan Demirel 23 Nisan Ulusal Egemen- lik ve Çocuk Bayramı nedeniyie ya- yımladığı mesajda, Türkiye'nin ın- san haklannı uluslararası sözleşme- lerdekı haJiyle eksiksiz biçimde uy- gulayacağını ve evrensel demokra- silerde ağırlık kazanan katıluncı an- layışın gerekleri- ni yerine getıre- cegıni söyledi. TBMM Baş- kanı Hüsamettin C i n d o r u k , TBMM'nin, ge- lışmekte olan de- mokrasiler için bir kanıt ve ümit kaynağı olduğu- nu vurguladı. B a ş b a k a n Tansu ÇiUer. 23 Nisan için ya- yımladjğı mesajında, Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşme arzusunda olduğundan söz ederek demokra- tikleşme konusunda önemli adımJar atılacağını ifade cttı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karada>ı. TBMM- nin, Atatürk'ün lıderîiğinde, tüm yurdun düşmanlar tarafından kuşa- rıldığı birgünde kurulduğunu anım- satarak "Her ddnemde ağır sorum- luluklar vükJenen yiice Mectis, laik vedemokratik cumhuriyçtimizin te- mel dayanaklanndan biri olmuş- tur" dedi. TBMM'nin 75. lcurulus yıldönümü ve Milli Egemenlîk Haf- tası kutlamalan sürüyor. Kutlama törenleri kapsamında Bulganstan ve Hındistan Meclis Başkanvekille- n Nora Ananieva ıle Malli Karjuai- ah'ı kabu] eden TBMM Başkanı Cindoruk, 75. kunılus. yıldönümü- nün sadece TBMM için değil, geliş- mekte olan bütün demokrasiler için hem kanıt hem de ürnıt kaynağı ol- duğunu söyledi. Demirel, TBMM'nin kuruluşu- nun 75. yıldönümünü sevinçle kar- şılandığını belirte- rek "MilB Ege- menlik ve Çocuk Bayramı otarak kutlanajıbugünde tüm vatandaşlan- mıa ve en değerli varügımız, ümidi- mizolan çocukJan- mızı sevgiyle se- lamlıvorum. Bü- yük bayram hepi- mize kiırju obun" dedi. Mesajında, TBMM'nin kuru- lus gününün "çocuk bflynunı" ola- rak kutlanmasının anlamını vurgu- layan Demirel, Türkjye'nin çagdaş devlet olma yolunda gösterdigi ça- balan dile getirdi. Türkiye'nin yenı düzenlemeler yaparak insan haklan konusunda uluslararası standartlan benimseye- ceğini anlatan Demirel, "Törkrye, eksiklikkrini tamamla>ip yeni dü- zenlemeler \aparak evTensel de- mokrasi uygulamalannda ağırük mArkasıSa.6,S0.8'de ÇOCUKLAR ATA'NIN HUZURUNDA - VA-PA Yayınlan tarafından dün düzenlenen 23 Nisan ÇocukŞenfiği'ne kaülan okulöncesi çocuklar, bandove pah açolareşh'ğindeTüneJ'den Taksim Gezi Parkı'na kadar vüriidüJer. Rengârenk e/biseleriyleyürüyen çocuklara, çevre- deki vatandaşlar se\ gi gösterisinde bulundular. Taksim Cumhuriyet Anıö önünde saygı duruşunda bulunarak Ata'va çiçek bırakan çocuklar. daha sonra Taksim Gezi Parkfna gittikr ve kendiieri için düzenlenen folklor. yoğurt ycme yanşması gibi çeşitli eddnliklere kanhpşarkılarsöyledilen(Fotograf: HATfCE TUNCER) O atlar ld özgîiı-lüğe koşar• Türk resminin ustalanndan Avni Arbaş'ın firça darbelerinde hayat bulan Kurtuluş Savaşı'nın öyküsü... 'Kuvay-ı Milliye Atlan' sergisinde, Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu insanının verdiği büyük mücadele resmediliyor. Özgüriüğe koşan atlar Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatıyor. ŞEVKİAVa" Avni Arbaş'ın sergisinde30 yağbboya resinı yer ahyor. F O Ç A - "KHvay-ı Mfl- KyeAtian-" NâzınıHik- met'in Ulusal Kurtuluş Sa- vaşı'nı anlattı- ğı atlar. Mustafa Kemal'in vatan hainlenne savurduğu yumru- ğuyla birlikte tuvalden firlayan atlar... Türk resminin ustalanndan AvniArbaş'ın 30 yağlıboya ese- rinden olusan, "KuyaywMiffiye Adan" adını verdiği sergisi, Ar- tisan Sanat Galensi'nde açıldı. Mustafa Kemal'in önderli- ğinde Anadolu insanının ulusal kurtuluş mücadelesini anlatan serginin son rötuşlannı Foça'da yaptı Avni Arbaş. Sağlık neden- lerinden ötürü Foça'ya gelmiş- ti. Temiz bir doğa ve sessizlik... KJŞ, böyie, istediği gibi geçti. Serginin açıhşma kısa bir za- man kalmıştı. Anadolu insanma çağdaşlığin kapısmı aralayan Mustafa Kemal, Nâzım'ın an- lattığı kükreyen atlann sırtında, tuvallerde yeniden canlanmıştı. Ulusal dayanışma, yurtseverlik, yeni bir ülkeye inanç, emperya- list işgale isyan, büyük bir dire- niş, acılar, sevinçler, savaş ve büyük bir utku... Tuvallerde renkleruı fırtınasında Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsü yansı- yordu. Büyük kurtuluşu, emperya- listlerin bozgununu tuvalde öy- külediği son günlerde birlikte balığa çıktık Arbaş'la. Foça, M.O. V yüzyılda olduğu gibi bir bılim, kültür ve sanat merkezi değildi. Niçin gelmişti ünlü res- sam Foça'ya? M Arkası Sa. 6, Sû. 7'de Patlaıııada Enuıiyet ilııııaü• Ankara'dan 20 gün önce çalınan ve içinde tahrip gücü çok yüksek plastik patlayıcıyla Sarayburnu'nda infilak eden aracın, "çahndığı polise bildirildiği halde" üzerindeki orijinal plaka ile nasıl rahatça şehirler arasında ve Istanbul'un içinde dolaştığı sorulan yanıtsız kaldı. • Vali Kozakçıoğlu ve bir Emniyet üst düzey yetkilisinin, "Araç Sultanabjnet Meydanı'ndaki Ayasofya Müzesi'nin karşısındaki bankamatiğin önünden çekildi" açıklamalannda ısrar etmelerine karşm dün görüştüğürnüz Emniyet yetkilileri , "Büyük olasılıkla At Meydanı'ndan çekildi. Ama araştırma sürüyor" dediler. fstanbul Haber Servisi - Sarayburnu'nda bir otoparktaki otomobilde önceki gün meydana gelen patlamada Ankara ve Istanbul Emniyet birimlerinin büyük ihmali olduğu ortaya çıktı. Ankara'da 20 gün önce çalınan ve içinde tahrip gücü çok yüksek plastik patlayıcıyla Sarayburnu'nda infilak eden aracın, "çalındığı polise bildirildiği haJde" üzenndeki trafığe kayıtlı plakası ile nasıl rahatça şehırler arasında ve Istanbul'un içinde dolaştığı sorulan yanıtsız kaldı. Olay olduğu anda "Araç Türkocagı Caddesi'nden çekildi" anonsunu yapan ve gazetemiz merkez binasının da bulunduğu caddede önlem aJan Emniyet yetkilileri, daha sonra aracın Sultanahmet Meydanı 'ndan çekildiğini söylemelerine karşın, soruşturmayı sürdüren tim görevlileri dün, "Büyük olasılıkla At Meydanı'ndan çekildi. Araşanyoruz'' dediler Yetkilıler, "Neden adres değişti" sorusuna ıse. "SuHanahmet'ten çekildi, ama Türkocagı Caddesi diye anons ettirdik'' yanıOnı verdiler. Sarayburnu'nda önceki gün saaf 12.40 sıralannda büyük bjr gürültüyle infilak eden arabayla ılgili soruşturma, pek çok kuşkulu açıklama ve soru ışaretleriyJe sürüyor. Istanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, araçta iki ayn patlama olduğunun saptandığını belirterek, C-4 ripi plastik patlayıcılann da bir ön patlama ile infilak ettirildiğine dikkat çektiler. Bombanın, el yapımı nitrat türü bir patlayıcı olabileceği de öne sürüldü. Saraybumu'ndaki patlamayı gazetemiz baskıya girene kadar üstlenen bir örgüt olmadı. Ancak bazı yayın organlan aranarak PKK, radikal Jslamcı ve değişik sol örgütler adına üstlenmeler olduğu belirtıldi. Istanbul'da gazetemiz yazan Onat Kutiar ve rehber Yasemin Cebenoj'an'ın öldüğü Opera Pastanesi'nın C-4 tipi plastik patlayıcıyla bombalanması, televizyon programcısı Cem Özer'e içinde C-4 tipi plastik patlayıcı bulunan abajur gönderilmesi, Ankara'da Atatürkçü Düsünce Derneği'ne C-4 tipi plastik patlayıcı yerleştirmek isteyen bir kişinin de meydana gelen patlamada parçalanarak ölmesi olaylannı radikal Islamcı örgüt İBDA-C üstlenmiştı. Arkası Sa. 6, B U G Ü N Güney Amerika (da dört Türkiye • Türkiye ile üç Latin Amerika ülkesi, Arjantin, Brezilya ve Şili birbirlerinden oldukça farldı ülkeler. Ancak bunalımdan çıkış için hepsi de aynı 'sihirli formül'e bel bağlamış durumda: Özelleştirme ve serbest piyasa ekonomisi JIVDHBIKftllyaz* • 12. Sayfada Vergisorusu Çüler'e kalemini fardırdı• Cumhuriyet muhabirinin Washington'da, ABD'de milyonlarca dolarhk malvarlığı için ne kadarlık vergi bildiriminde bulunduğu sorusu, Houston'ın en pahalı otellerinden Tne Ritz- Carlton Oteli'nde bir basm toplantısı düzenleyen Başbakan Çiller'i öfkelendirdi. • 1994'te elde ettiği gelirlere ilişkin ne kadar vergi iadesi aldığı sorusuna sinirlenen Çiller, elinde tuttuğu kalemin kapağını kırdı. • Kalem kırma anını görüntüleyen Anadolu Ajansı'nın, talimat üzerine, elindeki video filmini abonesi olduğu TV kanallanna servis yapmadığı belirlendi. RMT KOZlüKLIfm« kriMrf • 5. Sayfada Çifler: Gezam başanlı geçti • ABD gezisini sürdüren Başbakan, Türk gazetecilerine yaptığı açıklamada, Çekiç Güç konusunu artık yeniden gözden geçirmek gerektiğini söyledi. Çiller, 'Eğer Türkiye şu ya da bu şekilde Avrupa dışmda bırakıhrsa bölgedeki tarihin akışı değışir, Türkiye'nin banş misyonu etkilenir' şeklinde konuştu. • Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Çiller, "Türkiye'de çok önemli projeler var. Bu projelerde beraber olma imkânı var" dedi. • 11. Sayfada YÜZDE 62.46 OY ALDI ~ Denktaş yeniden Cumhurbaşkanı • Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde dün gerçekleşen ikinci tur seçimde cumhurbaşkanlığını yeniden bağımsız aday Rauf Denktaş kazandı. Denktaş, beklenenin de üzerinde oy alarak koltuğunu 5 yıl daha garanti altına aldı. • tlk turda toplam 37 bin 563 (yüzde 40.4) oy alarak ikinci tura kalan Denktaş, dünkü seçimde sol partilerin seçmenlerinden de büyük destek görerek, rakibi Derviş Eroğlu'nu geride bıraktı. • Katılımın yüzde 80'lerin altında olduğu dünkü seçimde Rauf Denktaş 53 bin 230 (yüzde 62.46) oy alırken, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Dr. Derviş Eroğlu toplam 31 bin 971 (yüzde 37.52) oy aldı. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Anadolu Yollarında.. . Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. öncelikle çocuklara kutiu olsun. Ben de onların arasında sayılınm. Çünkü annem bana hep "Oğlum, sen hiç bü- yümeyeceksin" diyor. Tûrkiye'de, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı dışlayarak birye- re varamayacağtnı anlayanlar, şimdi onu karalayarak amaçlanna ulaşmaya çalışıyorlar. Başta şeriatçılarolmak üzere pek çok kesim anladı ki, "Cumhuriyet çınan" ne ka- dar sallasalar devrilmeyecek. O zaman çareyi, içten çü- rütmekte anyorlar. Vecihi Tîmuroğlu'nun gazetemizde hafta boyunca yayımlanan, "Ikiyüzlû Atatürkçülük" dizi- M ArkasıSo. 6, Sû.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog