Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatınma dönsün. Y a n i . . . Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B r Y a ş a m I , ı n Cumhuri liçin, ister yatırım olsun lâkbank •lerinin alternatifi yok. $ k ki 71.11 SAYI l\90Kll(KDViçinde) KURUCUSU. YIHUS M t f (1924-1945) BAŞYAZARI: m i f t HMİ (1945-1991) Her D^rlta Kralı Emlak! BMLAK BANKASI Dsha Uygar B r Y n a m i ç . r Iterör yine yokladı Nedenve Niçin?.. 'Rastlantı' Ue 'yasa' ve 'kural' arasındaki bağıntı üzerine çokyaalmış, pekçok irdeteme yapılmışfjr. Os- manucasıyİa 'tesadüf, Türkçesiyie 'rastlantı' kimi zaman bir yazgıyı belirtiyor. Dûn nisan ayının güzs) bir günüydü. Eğer trafık kuraJ- lanna ters park edilmis bir arabayı görevliler çeldciyle alıp götürmeselerdi, İstan- buî'un kalabahk bir sokağın- da olağanüstü bir padamay- la yüzlerce insanın canma kı- yıiacakn. Yine garip bir rastlantryla birkaç gün önce Atiantik öte- sinde Oklahoma'daböyie bir olay yaşandı. Sonuç ortadaL Ancak Istanbul'daki olay Amerika'dakinden farkhdır, talih can kaybını azaltmışür; ama, ortada Hginç sorular dolaşmaktadır: Bomba yük- lü otomobil, hangi sokağa park edilmiştL, çekidler ara- bayı nereden aldılar?. • Uğur Mumcu bombayla öMürüldükten sonra ortah- ğa saçüan kanıdan süpür- geyle süpürüp çöplüğe atan kafa, ne yazıkki resmi kesim- de kol geziyor. Yetkililer böyle olaylarda telaşa kapılryorlar, ne yapa- caklannı büemiyorlar. birbi- riyle çelişkili açıklamalarla ortahğı bulandınyorlar; bu kez de sorumlu kişiler, ger- çeklere yönelecekleri yerde, 'idare-ı maslahat' eğilimiyle konuşuyorlar. Böyle olunca da Eminönü Beîediyesi'ne bağlı çekici ile taşınan bom- bah arabanın nereden alınıp götûrüldüğü bile saptananu- yor; daha ilk adımda gerçek- lerin üstüne şal örtme çaba- sı sergUeniyor. Pekl bombalı araba gaze- temizin bahçe kapısuun \ akı- nına nu park edilmişti? İlk bulgular, açıklamalar ve ifa- detere bakıhrsa bu sonınun yanıa 'evet'tir. Ancak potis işe el aünca her şey değişme- ye başlamışür. Niçin?_ Bu soruyu yalnız Cumhu- riyet değil, herkes sormalıdır. Cumhuriyet yazarlanbirbi- ri ardına öldürülüyorlar. Bn cinayetlerin hiçbirinin faili bulunamamıştır. Devlet gö- revini yapamamısür. Bunun son örnekleri Uğur Mumcu ve Onat Kutlar'la sergüeni- yor. Şimdi de bir bombalı araba olayı ortaya çıkıyor; otomobiliiı gazetemizin önünden alındığı Emniyet yctkililerince ilk ağızda söy- leniyor; sonra bu ağız değiş- tiriliyor. Neden?- • Ne hükümet görevini ya- pabiliyor ne de dev let yetkin- leri sorumluluklaruu ta^ya- bibyoıiar. Terörle mücadele edecek olanlar, belediye ara- cı De taşınan bomba yüklü otomobilin hangi sokâktan alındığını saptayamayacak kadar yeterader mi?.. Yoksa Cumhuriyet'i kun- dakJamak için düzenlenen bir saldınıun amacını örtbas etmek için özellikle mi böyle da%ranı\ürlar?_ Cumhuriyet Çekicinin Saraybumu'na getirdiği bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, çok sayıda araç yandı PATLAMADA1S İKt DAKİKA SONRA - Birkaç gün önce işe başlayan Ayhan Manga, otoparka çektiği özel du. Canını kurtarmaya çalışanlann >anı sıra, araçlannı kurtarmaya çahşanlann telaşıv la ortalık ana baba gü- otomobiün bir ölüm makinesine dönüşeceğuıi büemezdi. Saat 12.40'ı gösterdiğinde Sarayburnu'ndaki oto- nünedönüyordu. Çekicinin sürücüsü Ayhan Manga'nuiarkadaşıHaydar Doğanisekurtarmaçabalannınso- parka çekilen otomobildeki bomba patlıvor ve tstanburun doğu ve baü yakası bir kez daha terörle sarsılıyor- nucsuz kalması üzerine bir köşeye >ığdmışo. (Fotoğraf: KEREM ILGAZ) Ejııııîyet4ıedef sapbrıyor ÇELİŞKİLER: Her yetkîliden ayrıses - Ola>dan hcmen sonra Emnivet >etkilileri ve zabıta görevlileri, aracın Türkocağı Caddesinden çekildiğini açıkladılar. Ve polis tebizlcrinden de aracın Türkflcağı Caddesi'nden çekildiği anonslan gecti. Bunun üzerine bu caddede önlem aJındı ve inceleme yapıklı. Bir siire sonra aracın nereden çekildiğinin bilinmediği açıklandı. - Ola> ın uzennden bellı bir zaman geçtıkten sonra aracın nereden çekildiğini belırten makbuzun yandıgı bıldınldı. Patlama yenndeki tek görgû tanığı olan otopark görevhsı Haydar Doğan da aracın nereden çekildiğini bılmediğını söyledi Ardından Emniyet yetkılileri, aracın çekildiği yenn Sultanahmet olabıleceğını belırttiler. - Bazı Emnhet görevlileri, aracın Sultanahmet Camii önünden çekildiğini belirtirken ba/ılan ise AyasofŞa'dan İslam Eserleri Müzesi ve Tapu Kadastro binası önünden çekildiğini açıkladılar. Bu arada İstanbul \alisi Hayri Kozakçıoğlu ise Adalet Bakanı Mehmet Moğuhay'a, aracın • Arkası Sa. 19,SH8 'de Kennedy Cad. Sepetçiler Kasn Türkocağı Caddesi'nden Eminönü Belediyesi'nin Sarayburnu'ndaki açık otoparkına çekilen Tempra marka araba yerleştinlirken saat 12.40'ta patladı. Çekicinin şoförü öldü.' Yaklaşık 20 araç hasar gördü.. İstanbul Lisesi Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya Camii karşısındaki Yapı Kredi Bankamatiği önünden çekilen Tempra marka araba Gülhane Parkı - tramvay yolu ile Sirkeci'den Sarayburnu'ndaki açık otoparka götürüldü. û Cumhuriyet Gazetesi Gazeteciler Cemiyeti • Eminönü Belediyesi'ne bağlı bir çekici ile otoparka getirilen bombalı aracın nereden alındığı konusunda Emniyet'ten çelişkili açıklamalar yapıldı. Zaman ayarlı C-4 tipi plastik patlayıcının neden olduğu olayla ilgili Emniyet yetkilileri, ellerine ulaşan ilk bilgilere dayanarak yaptıklan açıklamada aracın Türkocağı Caddesi'nden çekildiğini bildirdiler. Otoparkta görevli zabıtalar da aracın Cumhuriyet gazetesinin yanındaki bir hanın önünden çekildiğini söylediler. • Genel Yayın Koordinatörümüz Hikmet Çetinkaya'yı arayan bir Emniyet yetkilisi, bombalı aracın gazetemiz merkez binasmın bulunduğu Türkocağı Caddesi'nden çekildiğini söyledi. Çetinkaya'nm "Tam yerini biliyor musunuz" sorusu üzerine yetkili, "îstanbul Lisesi'nin giriş kapısını geçtikten sonra gazete binanız yakınındakı hanın önündeki kaldınma park etmiş, çekici de alıp götürmüş" yanıtını verdi. • Ancak daha sonra Emniyet yetkilileri ağız değiştirdi ye bombalı aracm Sultanahmet'ten çekildiğini söylemeye başladılar. tstanbul Valisi Kozakçıoğlu, turizme yönelik bir saldın olduğunu, ancak hedef saptırmak için ilk anda "Türkocağı Caddesi'nden çekildi" dediklerini belirtti. • 19. Soyfoda Dünyada terör i"üzgâı*laıi Patlama ile İlgili Iki klşi tutuklandı ABD'nin Oklahoma Eyaleti'nın başkentı Oklahoma City'de önceki gün meydana gelen patlama ile ilgili olarak yûrütülen soruşturma çerçevesinde, bir kişi tutuklandı, ikınci şüpheli ise Kansas polisine teslim oldu. Olayla ilgili olarak üçüncü bir şahıs da aranıyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu da soruşturma çerçevesinde Michigan Eyaletı'nde bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. ölü sayısı 61'e yükseldl Patlamanın tanığı olduğu sanılan Filistın kökenli bir Amerikan vatandaşı önceki gece Ingiltere'de gözaltına alınarak ABD'ye geri göndenldi. Tanık Filistdnli, dün FBI tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Saldında ölenlerin sayısı ise 6l'e ulaştı. Kurtarma çalışmalannın sürmesine rağmen, hâlâ enkaz altında bulunan 150 kişinin kurtulmasına ilişkın umutlar giderek zayıflıyor. Japonya'da yine zehirli gaz Japonya'nın Yokohama kentinde de dün yeni bir zehirli gaz saldınsı meydana geldi. 0ç gün önce gaz saldınsının meydana geldiği kentteki bir mağazada dün yoğun biçimde gaz kokusu duyuldu. Gazdan etkilenen en az 24 kişi hastaneye kaldınldı. Aynı saatlerde yakmlardaki bir metro istasyonundaki bir trende de zehirli gaz kokusu duyuldu. Kentte tam bir panik havası esiyor. B 11. Sayfada Güney Amerika'da• • F I t • • 1 • uç lurkıye Tüıkıye, Arjantin, Şili ve Brezılya arasında şaşırtıcı benzerlikler, parallellıkler var. Dört ülke de umudunu özelleştirmeye ve serbest piyasa ekonomısıne bağlamış. Özelleştirmede erjey \ol almış olanlanndaise ekonomi tehlike sınyalleri veriyor. Özelleştirme gelırlen hızla tüketildi ve satılacak kamu mah da kalmadı. AYDIN ENGİN yazdl. Yann Cumhuriyette BUGÜN YARIN PAZARTESİ BORSA ûDün 54.653.93 Önceki 52.711.16 DOLAR ODün 42.800 Önceki 42^00 MARK Dun 31.025 Önceki 31.250 ALTIN Dun 540.500 Önceki 544.000 Bayramda 9 gün tatil Bakanlar Kurulu, Kurban Bayramı'nda kamuda çalışan işçi ve memurlann bayram tatilini 9 güne çıkardı. Devlet Bakanı Yıldınm Aktuna, 15 mayısta ödenecek memur maaşlannın bayram öncesine alınmasına ilişkin bir çalışma olmadığını söyledi. • Z Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ulusal Amerikanlaşma... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 75. yılı, bir dizi etkinhkle kutlanıyor. 23 Nisan'a yüklenen te- mel anlam "ulusalegemenlik"'. Birinci DünyaSavaşı'nın sonlanndaAnadolu'dafılızlenen bağımsızlıkbilincı, Mus- tafa Kemal'in öndertiğinde örgütlü bir nitelik kazandı ve zafere ulaştı. Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 15-20 Ekim 1927'deki Ikinci Kurultayı'nda altı gün süren konuşma- smdan oluşan "Söy/ev"inde TBMM'nin açılış öncesini MArkosıSo. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog