Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yani... Ne Dolar, Ne Mark... J^ EMLAK BANKASI D ı n a U y g a t B r Y a ş a m |ç n Cumhuriyet İster yaşamak için, ister yatırım olsun Emlakbank evlerinin alternatifi yok. D e m e k ki Her Devrin Kralı Emlak! 22* EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m |ç n 71. Y l SAYI2B8M / 1BBBİ R (KDViçinde) KURUCUSU: YUHUt NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMİR WMİ(1945-1991) 21PİMN1896 CUNU Kamu çahşanı ııyarduyeni eylemlergeliyor • Eylem nedeniyle tüm banliyö ve şehirlerarası tren seferleri dururken PTT, TEK çalışanlan vezneleri kapattı, bakım ve onanm hizmeti sunmadı. • Hastanelerde yalnızca acil servislerde çalışma sürdü. Maliye çalışanlan vergi toplamadı. • Adana'da kamu çalışanlannın eylemi, valilikçe getirilen yasaklama nedeniyle gergin geçti, polis 12'si sendikacı, 21 kişiyi gözaltuıa aldı. • DÎSK'in 24 nisanda Istanbul'dan Ankara'ya, Eğitim-Sen üyelerinin de 6 mayısta bütün illerden başkente yürüyecekleri bildirildi. • Ankara'daki eyleme katılan 20 demiryolu çahşanının açığa alındığı kaydedildi. RAHMETLt MEMUR - tstanbul Vatan Caddesi'nde uzun bir yürüyüş koJu oluşturan kamu çalışanlan, bir de tabut getirdiler. Tabut "rahmetii memur"a aitti. Sonra, çıkması olas yeni emeklilik vasasj nedeniyle emekli olamadan ölmüş memurun cenaze töreni yapüdı ve tabut yakridı. (Fotoğraf: HATlCE TUNCER) Haklarnıı istedilerHaber Merkezi - Kamu Çalışanlan Sendikalan Konfederasyonlaşma Ku- rulu'nda (KÇSKK) yer alan 14 sendi- kaya bağlı on bınlerce kamu çalışanı, "grevli -toplusözleşmeii" sendika hak- kının sağlanması amacıyla dün yurt ça- pında ış bırakarak hükümeti uyardı. Ka- mu çalışanlan tarafından mıting ve yû- rihüşlerde ağırlıklı olarak " Devlet gü- dümlü sendikaya hayır", "Sadaka değü, toptusözteşme" sloganlan atıldı. Eylem nedeniyle tüm banliyö ve şehirlerarası tren seferleri dururken PTT, TEK çalı- şanlan vezneleri kapattı, bakım ve ona- nm hizmeti sunmadı. Hastanelerde yal- nızca acil servıslerde çalışma sürdü Maliye çalışanlan ise vergı toplamadı. Adana'da ise kamu çalışanlannın eyle- mı, valilikçe getirilen yasaklama nede- niyle gergin geçti; polis, 12'sı sendika- cı, 21 kışıyi gözaltına aldı Devrimci lşçi Sendikalan Konfederas>onu'nun (DİSK) 24 nisanda IstanbuKdan Anka- ra'ya, Eğıtim-Sen üyelennın de 6 ma- yısta bütün illerden başkente yürüye- cekleri bildirildi. Ankara'daki eyleme katılan 20 demiryolu çahşanının açığa alındığı kaydedildi. Ankara Büromuzun haberine göre Ankara'daki bınlerce kamu çalışanı dün sabahın erken saatlerinde Kızılay Ala- nı' nı doldururak coşkulu bir miting ger- çekleştirdıler Mitınge Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral de katıldı. Mi- tıngde konuşan KÇSKK Ankara Şube Başkanlan Temsılcısı Kemal Yıunaz, kamu çalışanlannın 5 yıllık grevli-top- lusözleşmelı sendika mücadelesının, • Arkası Sa. 19,SH3 'te MEMUR, YASAL DÜZENLEME BEKLtYOR • 7. Sayfada MEMUR EMEKLİLERİNÎN FARKLARJ 1 MAYISTA • 7. Sayfada HÜKÜMETtN ELİ, tŞÇÎNÎN CEBİNDE • 3. Sayfada Mecüs'te faili meçhııl kavga• Devletin 'temizlenrnesini' öngören TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştınna Komisyonu Raporu, Meclis'te kavgaya neden oldu. Komısyon üyesi DYP Milletvekili Ismail Köse, 'devleti şüphe altında bırakan' tüm bölümlerin çıkanlrnasını ve 'devletin aklanmasınf istedi. Köse, 'devlet' yerine 'yönetim' sözcüğünün kullanılmasmı önerince komisyonda tartışma çıktı. • Bir üye "Mumcu'yu öldüreni gördüm diyen adamı bulduk. Ancak, elimizden kaçırdılar. Polis kaçırdı. DGM, hatta Emniyet işin içinde ve bizim tespit ettiğimiz adamın, o tarihte kendi ellerinde olduğunu söyledi. • Sonradan anlaşıldı ki Emniyet'in belgelerinde tahrifat var. Biz burada diyeceğiz ki, Emniyet, Mumcu'yu öldürenlerin bulunmasını engelledi" dedi. • Refah Partisi Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata da yaptığı açıklamada, raporda, görünen gerçeklerin yer aldığını söyledi. • ANAP Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ise komisyon toplantısında uzlaşmaya varamadıklannı söyledi. • 4. Sayfada Vergi borcu Ozal ailesinin Meclis korkusu • Siyasi parti liderleriyle yakınlannın servetini araştırmak üzere kurulan TBMM komisyonunun başkanı Müftüler, aylardır servet bildirimi yapmayan Özallar için "Ne gibi bir yaptınm uygulayabileceğimizi Meclis Başkanı ile förüşeceğiz" diye onuştu. • 19. Sayfada DİZİ / GÜNEY AMERİKA'DA ÜÇ TÜRKİYE YARIN/BH.İMTEKNİK PAZAR/DERGİ PAZARTESİ / EGEMENÜK Ne iklimleri benziyor, ne coğrafyalan, ne halklannın gelenek ve göreneklerı. Ama gene 3e Türkiye, Arjantin, Şili ve Brezilya arasında şaşırtıcı benzerlikler, paraÛellikler var. Neredeyse düzgün aralıklı askeri darbeler Hükümet sivıllere bırakılsa bıle, askerler kendilerini her zaman 'devlet'in sahibı sayıyor. AYDIN ENGİN yazdı. Pazar günü Cumhuriyet'te HIUMİEKNIK^ Türkiye bilimcileri, 1994 yılında yayunladıklan 1789 bilimsel makale ile dünyada 34. sıraya yükseldiler. Sessiz sıncmadan bugüne kameranın ardındaki kadın gözünün öyküsü. Köleden kula, kuldan insana.. Egemenlik serüvenı... Ulusal egemenliğin 75. yılında EROL TOY yazdı. Çfller'e Clinton desteği • Başbakan Tansu Çiller, Çekiç Güç'ün kapsamının ele alınmasına ye Kuzey Irak'ın tümü üzerinde bir görüş alışyerişine ihtiyaç olduğunu Clinton'a ilettiğini bildirdi. Clinton ile görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tümüyle Kuzey Irak'tan çekilmesinin ardından bölgede, güvenliğin nasıl sağlanabileceği üzerinde de duruldu. • Başbakan Tansu Çiller, Washington'daki görüşmeleri sırasında Kuzey Irak, petrol boru natlan, Kıbns ve Karabağ konulannda Amerikan yönetiminin desteğini pekiştirdi. Çiller, ABD Başkanı Bill Clinton'ın Türkiye'ye verdiği desteğin her zaman sürdürüleceğini vurguladı. RJ«T KOZLUKLirHI haberi • 10. Sayfada Sarp Kuray'a saldırı • 1968'ınöğrenci liderlerinden Sarp Kuray, Mecidıyeköy'de uğradığı silahlı saldın sonucu el ve bacağmdan yaralandı. Uzun yıllar yurtdışında kaçak yaşayan Kuray, Türkinvest'te yöneticilik yaptı. Sarp Kuray, olaylı bır boşanma sonrası sinema sanatçısı Nur Sürer'le evlenmişti. • 6. Sayfada Oklahoma Ciry'deki korkunç paüama sonrası olay yeri yaraularla doldu. Oklalıoıııa teröre yenik düştü • ABD'nin Oklahoma kentinde bir federal hükümet binasmın önündeki patlamadan sonra enkaz altında kalanlan kurtarma çahşmalan tüm hızıyla sürüyor. • EKin akşama kadar bulunan ceset sayısı 36 olarak verilirken 58'i hayati tehlike içinde olmak üzere 200'den fazla kişinin yaralanarak hastanelere kaldınldığı, enkaz altında 300'den fazla insan olduğu sanılıyor. • Hiçbir örgütün üstlenmediği patlama sırasında binanın içindeki bir çocuk yuvasında bulunan ve yaşlan 1 ile 7 arasında değişen 40 çocuktan en az 17'sinin hayatını kaybetmesi ve bu sayının daha da artabilecek olması, saldınyı düzenleyenlere karşı duyulan öfkeyi daha da arttınyor. • 11. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Küreselleşmede Teror... ABD'nin Oklahoma kentin- de bir federal hükümet bina- smın önünde patlayan bom- ba, onlarca kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanma- sına yol açtı. Hiç beklemediği bir sırada kanlı terörle yüz yüze gelen Amerika sarsıldı. Çünkü dünyanın en güçlü devleti, savaşları kendi top- raklan dışında yaşamıştır; te- rör belasıyla boğuşan ülkele- ri de uzaktan seyreder. Oklahoma saldırısı, terörun Amerikalının yaşamını dateh- dit edebıleceğini vurgulayan bir gösterge olarak ortaya çı- kınca, bu bakışın az çok de- ğişebileceği düşünülebihr. Son yıllarda 'küreselleşme' ya da 'globalleşme' dıye ad- landırılan gelişme kapsamın- da, dünyanın 'küçük birköy'e dönüştüğü ileri sürülüyordu. Eğer bu varsayım doğruysa, köyde terör belasının her evi tehdit edebileceği de öngöru- lebilir. Ülkelerin yaşamı 21'inci yüzyıla doğru bütünleşıyorsa, herkes her şeyden payını ala- cak mıdır? Yoksa kimi ülkeler cennet yaşamını sürdürürken kımi ülkeler cehenneme mi dönüşecektir?.. ABD, güçlü bir devlet me- kanizmasının kurulduğu ve iş- letildiği ülkedir; en kısa süre- de teröre karşı önlemlenn alı- nacağına kuşku yok; bu ön- lemlersert olacaktır; ama, bu- gün yaşanan olayın temelinde yatan gerçekleri örtbas et- mek, ilerde daha büyük sakın- caları gündeme getırebilir. Bugünkü dünyada ınsanlığı bır bütün olarak düşünmek zorunluğu, gün geçtikçe daha ağır basacaktır. Kimı ülkelerin, bölgelerın, toplumların yok- sulluğu uzerıne yükselen hiç- bir düzenın insanlığa yakış- mayacağını söylemek, çağ- • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Mehmetçikle Elele Kampanyası'na VakıfBank aracılığıyla katılın, desteğinizi %60 arttırın! "VakıfBank, Mehmetçikie Elele Kampanyası" için bankamız aracılığıyla yapacağınız bağışın, her kuruşunu. % 60 faizle yerine ulajtmyor. Bağışınızı VakıfBank aracılığı ile ff\ yapın, desteğinizi arttırın. YdKlIDGflK " ' " • ' Kadınm doğurganlığı azalıyor ingiltere'de annelik artık kadınlar için tek hedef değil, sadece bir seçenek. Belkı de eğer erkekler de kadınlarla biıiikte iş hayatında kesintiler yaratabilseler, doğum oranı bu kadar duşuk kalmayabihr. M Arka Sayfada Avlan cölü tarıma kurban Gölün yenıden kazanılması için Antalya, Finike ve Elmalı'dan çeşitlı gruplar ve 37 köy muhtariıâMmza kampanyası başlattı.B Arka Sayfada BORSA ûDun 52.711.16 Öncekı 50.863.64 DOLAR ûDun 42^00 Oncekı 42.52S MARK Dün 31.250 öncekı 31.300 ALTIN ûDün 544.000 Oncekı 543.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Otoyollar - Yüce Divan - Zeyilname... Yazanmız Uğur Mumcu'nun, öldürüldüğü gün gaze- temizde yayımlanan son yazısının başlığı, "Zeyilname" idi. Uğur Mumcu, yazısında eski Bayındırlık bakanlan Safa Giray ve Cengiz Altınkaya'nın Yüce Dıvan'a gönderil- meleri aşamasında, TBMM Başkanlığı'na gönderdikleri bir metinden söz ediyor. Metin özetle şöyle: "Ihaleyı alan firmalaria yapılan sözleşme metninde de fiyat fariunın ödeneceğı yazılıdır. Komisyon bunu yanlış anlamıştır." Sözleşme metninin 71. maddesi gerçekten de iki ba- M Arkası So. 19, Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog