Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük... EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır Y a î a m Içın Cumhuriyet ibi olmak için müthiş ik. Emlakbank'a dık! 71. TM. SAYI28887 / I H M Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YlMtt fUIÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: MBfc H « l (1945-1991) TBMM'ye sunulan yeni yasaya göre çalışanın kazanılmış haklan geri almıyor tşçiye SSK darbesiSosyal Sigortalar Yasası'nda değişiklik öngören tasan, işçinin kazanılmış haklanna, emeklilik yaşının yükseltilmesine ek olarak ağır darbe indiriyor. SSK prim oranlannın yükseltilmesiyle brüt ücretleri şu andaki prim tavanından yüksek olan işçilerin ellerine geçecek para azalacak. Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alma ve bu sigorta kollanna hak kazanma koşullan ağırlaştınlacak. IÇalışanın geliri azalacak Tasanmn yasalaşmasıyla sigortalılann yakmlannın sağlık ve diğer yardımlardan yararlanması da zorlaştınlacak. Sigortasız işçi çalıştınlmasını önlemeye dönük maddeler de içeren tasan, prim ödemeyen işverenlerin cezalannın arttınlmasını öngörüyor. Sigortahlardan hastalık sigortası primi kesen SSK, tasan yasalaşırsa hastanelerinde aynca 'muayene ücreti' alacak. Muayene ücreti geliyor Tasanya göre isteğe bağlı sigortalılıkta, her yıl için 360 gün üzerinden yüzde 25 oranında prim kesilecek. Bugünkü yasada, yüzde 25'lik oran bulunmuyor. Yine isteğe bağlı sigortalılıkta, prim matrahı asgari ücretin altında olmayacak. SSK hastanelerinde muayene için gerçeğe aykın belge düzenleyerek SSK'nin zaranna neden olanlar, ücreti üç kat fazlasıyla ödemek zorunda kalacaklar. IŞIKKANSU ANKARA - Bakanlar Kuru- lu'nca TBMM'ye sunulan Sosyal Sigortalar Yasası'nda değişiklik öngören tasan, SSK'nin mali sı- kmtılannın faturasını önemli öl- çüde çahşanlann sırtına yüklüyor. Emeklilik yaşının yükseltılmesı- nin yanı sıra diğer kazanılmış bır- çok hakkı da genye götüren tasa- nda prim oranlannın yükseltil- mesiyle brüt ücretleri şu andaki prim tavanından yüksek olan ış- çilenn ellenne geçecek para aza- lacak. Malûllük, yaşlılık ve ölüm ay- lığı alma ve bu sigorta kollanna hak kazanma koşullan ağırlaştın- lacak. Örneğın, her üç sigorta ko- lu için aylık bağlanmasmda, ha- len uygulanan "son 5 yü" ölçütü terk edılerek, son 10 yılın pnm- leri göz önüne alınacak. Sigortahlardan has- talık sigortası primı kesen SSK, tasan yasala- şırsa hastanelerinde aynca "muayene ücreti" alacak. Tasannın yasalaşmasıyla, sigortalılann ya- kınlannın sağlık ve diğer yardımlardan yarar- lanması da zorlaştınlacak. Sigortasız ışçi ça- Iıştınlmasını önlemeye dönük maddeler de DYP'DEN REST 'Bakan Gürkan şov yapıyor' • Emeklilik koşullannı ağırlaştıran yasa tasansını Iş-Kur, iş güvencesi ve ışsizlik sigortası yasa tasanlan ile eşzamanlı TBMM'de görüşülmesi koşuluyla imzalayan Çalışma Bakanı Gürkan'a DYP'den sert tepki geldi. DYP Grup Başkanvekili Turhan Tayan, uürkan'ı 'şov yapmakla' suçlarken, öncelikle emeklilik koşullannı düzenleyen yasa tasansının Genel Kurul'da görüşüleceğinı söyledi. AYŞE Sfflnrn İHfeari • 6. Sayfada ANAP'TAN TEPKİ 'Bizimkinden ağır düzenleme' • Tasanyı "Bizim getirdiğimizden daha ağır bir düzenleme" diye yorumlayan ANAP lideri Mesut Yılmaz ' 10-20 yıl sonra, insanlann mezar taşlanna 'Egeryaşasaydı 15 yıl sonra emekli olacaktı' diye yazacaklar" dedi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 1991 'de işbaşına gelen hükümetin her şeyi berbat ederek bir yılda sosyal güvenlik kuruluşlannın 110 trilyon lira açık vermelerine neden olduğunu ileri sürdü. • 6. Sayfada EMEKLİLİK Sırada memura darbe var • Dünya Bankası tarafından, devlette personel yükünün azaltılması ve Emekli Sandığı'nın mali portesinin düzeltilmesine yönelik olarak hazırlanan programda, memurlar için emeklilik yaşının SSK'liler ile aynı düzeye çıkanlması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre 1996 yılında başlatılacak programla, ilk aşamada 18 ile 20 yılını dolduran kadın ve 23 ile 25 yılını dolduran erkek memurlann emekliye aynlmalan teşvik edilecek. EHU YBBtii İMfesrf • 6. Sayfada Kitapta Cumhuriyet ayrıcalığını simgeleyen ek, tiyatrodan öyküye, halk müziğinden Kurtuluş Savaşı'na değin geniş bir yelpazede yayımlanan kitaplan yetkin kâlemlerin değerlendirme yazılanyla tanıtıyor. CUMARTESİ içeren tasan, pnm ödemeyen ışverenlenn ce- zalannın arttınlmasını öngörüyor Kabınede tartışmalara yol açtıktan sonra ön- ceki gün TBMM'ye sunulan Sosyal Sigorta- lar Yasası'nda değişiklik öngören tasan, emekliliği düş haline getiren hükümlenn ya- nı sıra, işçilerin sosyal güvenlik alanında bu- güne değin kazandıklan bırçok hakkı da gen alıyor Tasanda yer alan değışıklıkler özetle şöyle sıralanıyor - Malûllük avltğmdan yararlanabilmek için gerekli 1800 gün prim ödeme gün sayısı 2 bin 400'e, 5 yıl sigortalı olma koşulu 10 yüa çıka- niıyor. - Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıklan bağ- lanırken, bugün son 5 takvim yılının pnm he- sabına esas tutulan kazanç tutanna göre bulu- nan ortalama yıllık kazanç, tasan yasalaşırsa 10 yıl ölçütü dikkate alınarak hesaplanacak. Yani, her türlü aylık bağlamada, son 5 yıl de- ğıl, son 10 yıllık primler göz önüne alınacak. - Askerfik borclanması yapabümek için baş- vunı süresi 2 yıldan 6 aya indirilecek. - Şu anda kadın ıse 50, erkek ise 55 yaşın- dan sonra doldurduğu her tam yaş ve 5 bin günden fazla ödedıği her 240 günlük pnm için yaşlılık aylığı bağlama oranı olan yüzde 60'a birer puan eklenmesindeki yaş koşulu, kadın- larda 55'e, erkeklerde 60'a çıkanlıyor. Böy- lece, sigortalılann daha yüksek emeklilik ay- M Arkası Sa. 6, Sül'de • MEMUR BUGÜN EYLEMDE • 3. Sayfada • SENDlKALAR EYLEM HAZIRLIĞINDA • 6. Sayfada • ORTALIK KARIŞTI ŞflKMN SO0İİ ysM • 9. Sayfada ÇİLLER, CLINTON'LA GÖRÜŞTÜ: Geri çekilmede gün veiTnednn • Başbakan Tansu Çiller, ABD Başkanı Bill Clinton ile yaptığı görüşmede "geri çekilme konusunda gün belırtmediğini" söyledi. Çiller, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Clinton ile çok iyi bir görüşme yaptıklannı söyledi. • Başkan Clinton ise ABD'nin Türkiye ile çok güçlü ilişkileri bulunduğunu belirterek, bu ılişkilerin gelecekte de bu şekilde devamının çok önemli olduğunu ifade etti. • 10. Sayfada REKOR BAĞIŞ; ~ Mehmetçiğe 1 trilyon • Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin girişimleriyle başlatılan "Haydi Türkiye Mehmetçikle El Ele" kampanyası, kamu bankalanndan. özel sektörden, yurtiçi ve yurtdışındaki vatandaşlardan büyük destek görûyor. Kampanyanın üçüncü gününde bağış miktannın 1 trilyon liraya ulaşacağı belırtildi. • 6. Sayfada Lisede bir cinayet daha 'Demokrasi yalanı söylüyorlary Yazar Yaşar KemaL Der Spiegel dergisindt yayımlanan "Yalanlar Seferi" başüklı yaası nedeniyle 3. kez savcılığa ifade verdL Hakkında TCK'ıün 159. maddesi uyannca soruşturma açılan Ya^ar KemaL "Bu en kötü diktatörlüklerden daha kötü" dedi. Ya- şar Kcmal dün avukatiarı Enver Nalbant ve Erkan Pekmezci ik İstanbul \dJiycsi"ne gekrek İstanbul Basın Savcısı Ccvat Özel' in odasına çıkü. Gazeteci Mete Akvol ve araş- bnnacı yazar Alpay Kabacah da destek amacıyla hazır bulundular. 1 ürkiye'deki reji- mi "en kötü diktatörlüklerden daha kötü" dhe nitelendiren Vaşar Kemal "Vazının adı Yalanlar Seferi'ydL Onlar buna demokrasi diyorlar. Demokrasi yalanı soviüyorlar" de- di. Yaşar Kemal'in. vazısında "cumhuriyete alenen hakaret cttiği" ile sürülüyor. TCK'nin 159. maddesinde düzenlenen bu suça 1-6 yıl arası hapLs cezası öngörûlüyor. • Lisede dün yine kan aktı. İstanbul, Pendik Gülizar-Zeki Oktan Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Salih Albayrak, aynı okulda okuyan arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürûldü. Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, okullara gönderdiği genelgede, şiddet olaylannın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasmı istedi. istanbul Haber Servisi -Liselerde işlenen cinayetlere bir yenisi daha eklendi. İstan- bul Pendik Gülizar-Zeki Oktan Lisesi öğ- rencisi 17 yaşındaki Salih Albayrak, aynı okulda okuyan VA. (17) tarafından bıçak- lanarak öldürûldü. Dün saat 17.00 sıralannda meydana ge- len olay şöyle gelişti. Salih Albayrak, oku- lun bitımınden sonra arkadaşlan ile okulun karşısındaki markete giderek bıra aldı. Okulun dışında oturarak bıralannı ıçmeye başlayan gençler, aynı okulda okuyan ve bır süre önce kız meselesi nedeniyle tartışök- lan öğrenilen YA. tarafından "Burada bn raiçemezsiniz" tepkisiyle karşılaştı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kav- ga sırasında VA., yamnda taşıdığı ekmek mArkasıSa.6,SiL 7'de Ilaç îşvereni kaçakçı çıktı Türkiye bilimcilerı, 1994 yüında yayımladıklan 1789 bilimsel makale ile ülkemizin dünya bilim sıralamasında 34.'lüğe yükselmesini sağlayarak araştırmacılığı teşvik etmiş oldular. PAZAR Sessiz sinemadan bugüne, kameranın ardındaki kadın gözünün öyküsü; günümüzde Jodie Foster'dan Yeşim Ustaoğlu'na kadın yönetmenler. PAZARTESI GÜNDÜZtMŞtR Türkiye Ilaç Işverenleri Sendikası Baş- kanı, sanayici KayaTurgut ile sahibi bulun- duğu Fako llaçlan AŞ'deki bazı yönetici- ler ilaç kaçakçılığı suçundan 7.5 yıl ağır ha- pis ve 7 milyar 227 milyon lira para ceza- sına mahkûm edildi. Eyüp 1. Ağır Ceza M Arkası Sa. 6, Sü. Vde BORSA DOLAR MARK ALTIN ûDun 50.863.64 öncekı 49.469.61 ûDün 42.525 Öncekı 42.450 ûDun 31.300 Öncekı 30.975 ûDün 543.000 Öncekı 53&500 Köleden kula kuldan insana... Egemenlik serüveni... Ulusal egemenliğin 75. yılında EROL TOY yazdı OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yine Fikir Suçu Fikir suçu gibi çağdışı bir kavramın; hukuk sistemimiz- den çıkanlmasının çok zor ol- duğu, bunakarşıhkDYP-CHP koalisyonunun sona ermesini kolaylaştıncı bır etken olaca- ğı anlaşılıyor. DYP ile SHP arasında 19 Kasım 1991 günii imzalanan ortak hükümet protokolü ve eklerinde de yer alan ve son- raki protokollerde yinelenen demokratik hak ve özgürlük- lerdeki kısıtlamalann kaldırıl- masına ilişkin görüş bırliği bu- güne kadar yaşama geçirile- memiştir. Burada bir çelişkiyi vurgula- makta yarar vardır. Anayasada yapılması gere- ken iyileştirmeler, kamu çalı- şanlanna sendıkal örgütlenme hakkı tanınması, Basın Yasa- sı'ndaki kimi yasak ve sınırla- maların kaldırılması, Terörle Mücadele Yasası'nda deği- şiklik yapılması gibi konularda DYP-SHP ortak hükümetleri kimi tasarılar oluşturmuş ve TBMM'ye sunmuştur. Ancak bu tasarıların kuşa döndürülmesi ya da engellen- mesi konusunda hükümetin büyük kanadını oluşturan DYP içindeki 'şahinler', mu- halefet milletvekillerinden de atak bir biçimde tasanlann değiştirilmesınde görev almış- lardır. Bugünlerde yeniden gün- • • • • Arkası Sa. 6, SH8'de ABD'de bombah terör: 80 ölü var• ABD'nin Oklahoma eyaletinin başkenti Oklahoma City'de dün bir kamu binasında patlama meydana geldi. CNN ve BBC'nin haberine göre patlamada 80 kişinin öldüğü bildirildı. Yerel KWTV televizyonu, kurtarma çalışmalanna katılan yetkılilere dayanarak verdiği haberinde, ölü sayısının artacağından korkulduğunu açıkladı. Ölenlerin 17'sinin çocuk oiduğu bıldinidi. • ABD Başkanı Bill Clinton'ın patlamayı, Başbakan Tansu Çiller'le yaptığı görüşmeden birkaç dakika önce öğrendiğı ve bölgeye, aralannda 1993 'te Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen bombah saldınyı araştıran uzmanların da yer aldığı bir teknik heyetin göndenlmesinin kararlaştınldığı kaydedildi. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Memupun Eylem Gîinü... Bugün kamu çalışanlannın eylem günü. 20 aralıkta Tür- kiye'nin gündemini belirieyen memurlar, bugün de alan- larda olacak. Hedef, verdiği sözleri tutmayan, sendika- laşmanın önüne engellerçıkaran, maaş artışlarını enflas- yonun altında tutan hükumet. .-Memur kardeşlerimiz alınmasınlar, ama hedef yanlış! Patronu bırakıp taşerona kızmanın faydası yok. Çiller, emeklifık yaşının yükseltilmesini, maaş artışlan- nın düşük tutulmasını niçin istiyor? I Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog