Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Kredi Kartlarınız... Hem krediniz, hem ayrıcalığınız... EMLAK BANKASI Daha U y g ı r B ı r Y ı j ı m I ç ı n " 71. Y l SAYI26178 /15080 H (KDV,çinde) CumhuriYetjKURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOfc NADİ (1945-1991) \ . l Konut, taşıt, iş ve heı*\türlü ihtiyacınız için... Bireysel Krediler... BANKASI h a U y | i r B ı r Y a $ a m I ç ı n " ZÜUN18KMZM îstiyor?erevı ne Aydın Engin, Ahmet Şık, Bülent Sarıoğlu ve Yörükhan ünal, Alevi önderleriyle görüştü, araştırdı ve yazdı. 12. Sayfada OSS95• ÖSS'deki yenilikler neler? • ÖSS puanlan ile ÖYS'de nasıl avantaj sağlanır? • ÖSS'de yiiksek puan nasıl alınır? • ÖSS puanı nasıl hesaplanır? • ÖSS puanlan ile yerleştirme nasıl yapılacak? • ÖSS'de 105 puan alabilmek için en az kaç net yapmak gerekiyor? • ÖSS'ye girecek adaylar, bu sorulann yanıtlan ve OSS ile ilgili bilmeniz gereken her şey yann Cumhuriyet 'te. Ecevit sert çıktı: Savaşarak kazancbk, sporda yitiriyoruz • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Hentbol Milli Takırm'nın, Güney Kıbns'la yaptığı karşılaşmaya tepki göstererek, "Türkiye, savaş meydanmda eide ettiklerini, spor meydanlannda kaybedecek" dedi. • Türk hükümetinin, Hentbol Milli Takıım'nı, Güney Kıbns'a, KKTC yerine, Rumlann isteği doğrultusunda îsrail üzerinden göndermesinin savunulur tarafi olmadığını belirten Ecevit "îster istemez başka yerlerde de maç yapılabiliyor Rumlarla. Fakat Güney Kıbns'a KKTC'den geçilmesini kabul etmiyorlar diye, onlann seyahat programına uymak son derecede yanlış bir hareket" dedi. • 5. Sayfada Demirel'den eleştirilere yanıt: Taş at koflarm açıl • Arjantin, Şili ve Brezilya'yı kapsayan 13 günlük Latin Arnerika gezisine başlayan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dün geceyi Kanarya Adalan'nda geçirdi. • Uçakta, gazetecilerin sorulannı yarutlayan Demirel,"Turistik geziye mi çıktınız" sorusuna, '"Şortunuz yanınızdaysa, Panama şapkamz varsa ve sıcak yere gidiyoruz diyorsanız, o size bağh" sözleriyle karşıhk verdi. • 6. Sayfada Dışişleri Bakanı Erdal Inönü, cebindeki planla Avrupa'yı ikna turuna çıkıyor K.Irak9 a güvenGksistemi Harekitı anlatacak Inönü, Türkiye'nin 1992 yıhnda yaşama geçirilemeyen 'Kuzey Irak güvenlik planı'na destek bulmak için bugün ABD ve Avrupa turuna çıkıyor. Inönü, TSK'nin Kuzey Irak harekâtı konusunda Batı'da beliren şüpheleri giderme yollannı arayacak ve harekâtın yapılma nedenlerini anlatacak. Türkiye, harekât sonrası PKK'nin Kuzey Irak'ta . yeniden etkin olmasını önlemek için elinde en geçerli olduğu söylenen 1992 güvenlik anlaşmasımn canlandınlıp geliştirilmesi planını uygulama yollannı ararken, Batılı ülkelerden bu konuda destek de isteyecek. j !ş bltince Inönü'nün mesajı: Türkiye, K. Irak'ta otorite boşluğundan yararlanan PKK'nin üslerinin ortadan kaldınlmasında ve yeniden bir tehdit unsuru olarak ortaya çıkmasını önlemede kararlıdır, burayı kurtanlmış bölge yapmasına izin verilmeyecektir. TSK, işi bitince çekilecek. • z Sayfada I Ingiliz The Economist dergisi, K. Irak harekâtını yorumlarken îspanyol çözümünü savundu Kürt sorununa Bask önerisi TSK, Kuzey Irak'ta kontrolü fam anlamıyla sağtamış görünüyor. Arama ve tarama yapan biriikler herhangi bir direnişJe karşıiaşınıyor. (KJZA LZtR) PKK 2 gazeteci kaçırdı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, PKK'li teröristler tarafından kaçınlan Reuter ve AFP muhabirlerine ilişkin bir soru üzerine, Mardin ve Şırnak emniyet müdürlükleri ile diğer güvenlik güçlerinin konuyu takip ettiklerini söyledi. D İ Y A R B A - KIR/ANKARA (Cumhuriyet)- Ciz- re-Nusaybın kara- yolunu kesen bır grup PKK mılitanı, AFP muhabiri Kadri Gürsel ve Reuter muhabın Fa- tih Sanbaş'ı kaçır- dı. Olay, Bölge Va- lihğı yetkılilennce 1 ^ ^ Gürsel doğrulanırken PKK'lilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar da terönstlerce kaçınldığı iddia edilen Reuter ve AFP muhabir- lerine ılışkin bir soru üzenne, Mardin ve Şırnak emniyet mü- dürlükleri ile diğer güvenlik güclerinın konuyu takip ettiklerini söy- ledi Gazetecileri ta- şıyan sürücü serbest bırakılırken olayın Turgutlu karakoluna beş kılometre uzak- lıkta meydana geldi- ğı belırlendi. Kaçml- ma olayı, Habur-Dı- yarbakır karayolun- da âdeta meluk do- kuyan basın mensup- lan arasında tedırgınliğe yol aç- tı. Türkiye'nin başlattıgı "çeük harekâb"nı izlemek üzere Ku- zey Irak'a gıden \e öncekı ak- şam 18.30 sulannda Habur Ka- pısı'ndan Türkıye'ye gınş ya- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Kıalhaç- Ne yapabm Mehmet, 1960-1974 arası Kıbns'ta Rumlann katlettiği Türkleneyardırn ede- memiştik. Bari bu sefer, hiç obnazsa PKK'ye yardım edip imajımızı yenüeyetiııı dedik!.. • The Economist, Bask örneğinin Kürt sorunu konusunda izlenebileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin güneydoğusunda da, diğer ülkelerin sınırlanna taşan bölgede de ayn bir Kürt devleti düşünüîemeyeceğini yazdı. Dergi, ordunun olabildiğınce kısa sürede Kuzey Irak'tan çekilmesi gerektiğini vurguladı. • Ayrupa-Türkiye ilişkilerini inceleyen dergi, Ispanya hükümetinin aynhkçı Bask hareketine karşı toprak tavizi vermeden, ademi-merkeziyetçi yapı altında kısmi özerklik tanıdığını ve şiddete dayalı Bask milliyetçiliğinin, bu uygulamayla büyük ölçüde yumuşadığını anımsattı. • Haftalık The European gazetesi ise, muhabirinin Kuzey Irak'ta sayaş alanına girmeyi başardığını bildirerek bölgeden gönderdiği haberde, PKK milıtanlannın kaçtığını, bu bakımdan Türkiye'nin harekâtının "başansızlığa mahkûm olduğunu" öne sürdü. • 7. Sayfada Savunma Bakanı GÖlhan: PKK'de Alman silahlan• "PKK'yi sökûp attıktan sonra bölgede yuvalanmalannı önleyecek bir sistem mutlaka geliştirilecek" diye konuşan Gölhan "Kürt liderler Talabani ve Barzani ile bir güvenlik sistemi yeniden gehştirilebilir. Ancak harekât sonrası sistem konusunda kesin bir şey söylemek zor" dedi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA- Milli Savunma Bakanı Mehmrt Göl- han, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK). Kuze> Irak'ta 90 bin kilometrekarelik bir alandan PKK'yi ayıklayana değin harekâtını sürdürmede kararlı ol- duğunu bıldirdi. Gölhan, harekât sonrası PKK'nin Türkıye sınırlannda yeniden yuvalanmasını önle- • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da ABD'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK • 6. Sayfada OLAYLAREV ARDENDAKİ GERÇEK Kıbrıs Politikamız ve Spor... Kıbns'ta sıcak günler başlı- yor. 15 nısanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetı'nde cum- hurbaşkanlığı seçimleri yapı- lacak. ABD ve Kıbns Rum Ke- simi, bu seçimler sonrasında hemen ikilı görüşmelerin baş- lamasını istiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş yeniden aday. Ancak bu kez rakipsız değıl. Ulusal Birlik Partısi (UBP) li- derı Derviş Eroğlu, Cumhu- riyetçi Türk Partisi (CTP) lide- ri Özker Özgür ve Toplumcu Kurtuluş Partisi fTKP) liderı Mustafa Akıncıda adaylıkla- rını açıkladılar. Bu seçimleri kazanan aday, mayıs ayında Rum Kesimi ile masaya oturacak. Daha ön- ceki görüşmeler, toprak pay- laşımında kilitlenmişti. Denk- taş, yüzde 29 toprakta ısrar etti, ABD, yüzde 28'i önerdi. Mayıs ayında yapılacak gö- rüşmelerin nasıl sonuçlana- cağını şimdiden öngörmek olanaksız. Ancak Avrupa Bir- lığı (AB) ile gümrük birlıği (GB) görüşmelerinin yoğunlaştığı günlerden bu yana, ortada ya- nıtı tam verilmemiş bir soru var: - GB karşılığında Kıbns'ta ödün verdık mı, vermedik mi? Başta ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz ve DSP Ge- nel Başkanı Bülent Ecevit ol- mak üzere, muhalefet "ciddi" ödünler verıldiği iddıasında. Hükümetse bunu yalanlıyor. Muhalefetin iddiası şu: ••• m Arkası Sa. 6, Sü. 8'de MTHVMMMdTint • Bu hafta MuzafTer Buyrukçu yazdı. "Evlenmeden önce Aydm'la buluşmaya giderken" diye başlayan öykünün adı "Masa." • Nasuh Mahruki- Katmandu'ya giden dağcıyı Timur Danış anlattı • Muhsine Helimoğlu Yavuz doktorsuz, ilaçsız insanlann tedavide nasıl doğaya sığındığını gördü... • Isabel Allende'den ölüm ve sevgi üzerine bir özel kitap: "Dinle Beni Paula..." w w G U N D E M MUSTAFA BALBAY Baiıarı Beklerken... Hep söyledim, yapma dedim, etme dedim, dinlemedi. Acele etti. Martın nasıl çıkacağı belli değıldı. Biraz daha bek- lese kaybedeceğı bır şey yoktu. Ama yok, dediğim dedik, çaldığım düdük. Daha martın ilk haftâsında başladı sızlanmaya Önce ha- fıf kızanklar, sonra patlamalar... Arada bir karşılaştığım badem ağacından söz ediyorum. Badem, Anadolu'ya özgü birağaç. Diğer Akdeniz ülkelerin- de de yetişiyor, ama ânayurdu Anadolu. Dedim ya, dinlemedi. Martın ilk haftâsında uyandı, ikincı haftâsında çiçekler. Oysa güneş fazlaca bir umut da verme- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog