Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

îirikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yan i... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI vgar Bı Cumhuriyet İster yaşamak için,ıHvyatınm olsun Emlakbank evlerinin areurıatifl yok. ki n. n. SAYI zan 16000 R KURUCltSU: TTCNU8NAtf (1924-1945) BAŞYABtftt NODİR NMİ (1945-1991J Hükümet krizine yol açan SSK emeklilik tasansının içyüzü: Emeklilik hayal• Başbakan Tansu Çiller ile CHP'li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı • Tasanya göre, bugün kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıldır sigortalı Aydın Güven Gürkan arasında tartışmaya neden oian, SSK'den emekli olan ve SSK'ye 5 bın gün prım ödemış olan sıgortalılann haklan saklı - - - — kalacak ve bu konumdakılerin emeklilik koşullannda değişiklik olmayacak. Kadın ise 15, erkek ise 20 yılın altında sigortahlık süresi olanlar için yaş sınırı 53 ile 58'e değin yükseliyor. olma koşullannı değiştiren ve Bakanlar Kurulu'nca imzalanarak TBMM'ye sunulan yasa tasansı, açıklandığının tersine, kazanılmış haklarda büyük ölçüde geriye gidişi öngörüyor. 1ŞIKKANSU ANKARA - Bakanlar Kuru- lu'nca imzalanan ve TBMM'ye gönderilen ışçi emeklıliğine iliş- kin yasa tasansı, büyûk hak yi- tiklerini öngörüyor. Kadın ise 1S, erkek ise 20 yıllık sigortahlann tümü için yaş sının getiriliyor. Kadın ise 15, erkek ise 20 yıhn altında sigortahhk süresi olanlar için yaş suun 53 ile 58'e değin yükseliyor. Yeni sigortalı olacak kadınlar 55, erkekler 60 yaşında emekliye aynlabilecekler. Aynı konumdakiler, kadın ise dolu dolu 20 yıl, erkek ise dolu dolu 25 yıl sigorta pri- mi ödemek zorunda kalacaklar. Başbakan TansuÇffler ile CHP'li Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan arasında tartışmaya ne- den olan, SSK'den emekli olma İcoşul- lannı değiştiren ve Bakanlar Kuru- lu'nca imzalanarak TBMM'ye sunulan EMEKLİLtK TEPKÎSİ CHP, Gürkan'ı suçluyor • Cumhuriyet Halk Partisi grubunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gürkan suçlanarak, "Hükümete ömür biçmek, bakanlann işi değil. Bakanımız bir tasanyı imzalıyor, sonra işçileri eyleme çağınyor. Biz sokaktan gelen sese mi kulak vereceğiz, bakanımızın imzaladığı tasanya mı?" denildi. • 4. Sayfada ANKARA'DA GÖZALTI Kamu çalışanı eylemde • Yaklaşık 480 bin kamu çahşanının eylemi nedeniyle yann trenler duracak; haberleşme, belediye, sağlık hizmetleri aksayacak. Türkiye Elektnk Kurumu çalışanlan bakım - onanm hizmeti sunmayacak. Ankara'da eylem için bildiri dağıtan 6 sendikacı gözaltma alındı. • 3. Sayfada yasa tasansı, açıklandığının tersine, ka- zanılmış haklarda büyük ölçüde geriye gidişi öngörüyor. Tasanya göre, bugün kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıldır sigortalı olan ve SSK'ye 5 bin gün prim ödemiş olan si- gortahlann haklan saklı kalacak ve bu konumdakilerin emeklilik koşullannda değişiklik olmayacak. Tasannm ilgıli maddeleri şöyle: -Sigortahhk süresi enaz 19yüolanka- dınlar 20 ydlık sigortalıuk süresini dol- durmalan ve en az 5 bin 300gün malul- lük, yaşlüık ve ölüm sigortalan primi ödemişolmalan; stgortalıkk süresi en az 24 yıl olan erkekler ise 25 yıllık sigorta- hlık süresini doldurmalan ve en az 5 bin 400günmalullük,yaşhhk veölüm sigor- talan primi ödemiş olmalan. -18 yıllık sigortahlık süresini doldur- muş bulunan kadınlar sigortahlık süre- sini 20 yıla tamamlamalan ve en az 5 bin 600 gün malullük, yaşhhk ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmalan; 23 yıllık sigortahlık süresini doldurmuş bulunan erkekler ise, sigortahlık süre- sini 25 yıla tamamlamalan ve en az 5 bin 850 gün malullük, yaşlüık ve ölüm sigortalan primi ödemişol- malan. - 17 ydkk sigortahlık süresini doldurmuş bulunan kadınlar, si- gortahlıksüresini 20 yılatamam- lamalan ve en az 6 bin gün ma- lullük, yaşhhk ve ölüm sigortala- n primi ödemiş olmalan; 22 yıl- lık sigortahhk süresini doldur- muş bulunan erkekler ise sigor- tahhk süresini 25 yıla tamamla- malan veenaz 6 bin3O0gün ma- lullük, yaşulık ve ölüm sigortala- n primi ödemiş olmalan. -16 yıllık sigortalıUk süresini doldur- muş bulunan kadınlar sigortahlık süre- sini 20 yıla tamamlamalan ve en az 6 bin 400 gün malullük, yaşhhk ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmalan; 21 yıllık sigortahlık süresini doldurmuş bulunan erkekler ise sigortahlık süresi- mArkasıSa.l7,Sü\Vde Kayseri Beledlyç 350 milyarlık suç Refah'ta yolsuzhık patLadı Besmelelİ SUÇİama: RP'nin "adil düzen" adh projesinin fikir babalanndan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin, yaklaşık 12 aylık icraatı boyunca toplam 350 milyar tutan 11 ayn yolsuzluk yaptığı, kendisi tarafindan göreve getirilen Fen ve îmar Dairesi Başkanı Mustafa Altun tarafından açıklandı. Dua İle kapaniŞ: Mustafa Altun, "adil düzen"le hiçbir ilgisi olmadığını savunduğu Karatepe'ye "sahtekâr ve riyakâr" nitelemesinde bulundu. Altun, "Besmele" ile açtığı yolsuzluk dosyasmı dua ile kapattı. KBHAL YURTBdün haberi • 4. Sayfada BUGÜN YARIN CUMARTESI PAZAR Türkiye, Gümrük Birliği'ne girmekle neler kazanacak, neler yitirecek? Cumhuriyet yazarlan, Ekonomi Servisi'yle birlikte Gümrük Birliği'ni entne boyuna tartışıp irdeledi ve iyimser-kötümser yaklaşımları değerlendirdi. Kitapta Cumhuriyet ayncalığım simgeleyen ek, tiyatrodan öyküye, halk müziğinden Kurtuluş Savaşı'na değin geniş bir yelpazede yayûnlanan kitaplan yetkin kalemlerin değerlendirme yazdanyla tanıtıyor. Türkiye bilimcileri, 1994 yılında yayımladıklan 1789bilimsel makale ile ülkemizin dünya bilim sıralamasında 34.'lüğe yükselmesini sağlayarak araştırmacılığı teşvik etmiş oldular. Sessiz sinemadan bugüne, kameranın ardındaki kadın gözünun öyküsü; günümüzde Jodie Foster'dan Yeşim Ustaoğlu'na kadın yönetmenler. îlimciler'den 8 kişi yakalandı Şeriatçı örgüle darbe • Hizbullah örgütünün iki ayn kanadı arasında meydana gelen çekişme sonucu, örgütün "çok tehlikeli" olarak bilinen "llimciler" kanadının üyeleri, tstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Nisan 1995 tarihinde başlattığı operasyonlar sonunda ele geçirildi. Yakalanan 8 kişiyle birlikte çok sayıda tabanca, otomatik silah ve el bombalanna da el konuldu. • 17. Sayfada l ^ d et bilrneı bir büuıAlî>9CndfcO;onur> vituonuncfen l Poiîs, keiMİiııi yalanladı• Gaziosmanpaşa olaylan sonrası kaybolan Hasan Polat'la ilgili ailesi ve avukatlannın başvurulan sonuçsuz çıktı. • Polat'ın yakınlan, olayı insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Hacaloğlu'na bildirdi. Yine sonuç almamadı. Polis, bakana da yanlış bilgi verdi. • Hasan Polat, dün Terörle Mücadele Ekipleri'nce 'Gaziosmanpaşa provokatörü' olarak basma gösterildi. HÜLYATOPOJ 1 s t a n b u l Emniyet Mü- dürlüğü'nün, Gazi Mahalle- sfnde meyda- na gelen olay- larda polis tara- fından gözaltı- na alındığı id- dia edilen Ha- san Polat'la ilgili olarak insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanlığı at sonra Polat, Terörle Mücadele Şubesi DEMİREL: Hasan Polat Gaziosmanpaşa kayıplanndan Hasan Ocak'ın ba- bası yapOğı açıklamada, DGM Başsavcısı'nın öldü- rülen köpeğtaıin günkrce kamuoyunu meşgul ettiğuıi, yazılan şiirlerin yayırrüandığuu beiirterek "Hasan'ı aramak için Anka- ra'ya giden annesini tutukladılar ve 1 ay hapis cezası verdiler. Bir annenin oğlunu aramaya, DGM Başsavcısrnın köpeğini ara- dığı kadar hakla yokmu" diye sonhı. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Gözaltmdakayıp iddialanyla ilgili lis- na, Emniyet yetkililerinin ısrarla "Bizde yetkililerine yanlış bilgi verdiği anlaş,ıî- tarafından, "Gazi provokatörü" olarak te gün geçtikçe kabanyor. Gaziosmanpa- yok" yanıtıvermesi üzerine bukez, "Gö- dı. Ailelerin "Polat'ı gözaltmda k^'bet- basına tanıtıldı. Hukujcçular, Istanbul şaGaziMahallesi'nde3kahvevebiıpas- zaranda ka>bedilecekler"' iddialan An- mek isöyorlar" şikâyetı üzenne devTeye Emniyeti'nin, anayasanın 19. maddesin- tanenin taranması ile başlayıp sonrasın- kara'ya kadar ulaştı. Emniyet yetkilileri, giren bakanlık yetkililerine, istanbulEm- de var olan "yakalanan kişinin yakmla- da gelişen olaylann ardından "gözatan- niyeti, "Bizde bu isimde kimse yok" ya- ruıa haber verme zorunlulugu"nu ihlal da kHvıp" iddialan daha da yogunlaştı. nıtını verdı. Ancak bu yanıttan birkaç sa- ettiğini öne sürdüler. p yğ Ailelerin," Polisakh,götürdü*' iddialan- y y y kendilerini arayan Başbakanhk ve ba- UArkasıSa.l7,Sü.3'te yıkamakla beyazkunaz • Otoyol yolsuzluğu k.onusunda kendi hükümeti tarafından Meclis'e başvuruda bulunulmadığuu vurgulayan Cumhurbaşkanı Demirel, ANAP için "Sülük, yıkamakla beyazlamaz" dedi. s • ANAP lideri Yılmaz, Demirere, "Böyle Cumhurbaşkanlığı yapılmaz", Çiller'e de "Başbakan, Yüce Divan karanndan utanç duymalıdır" eleştirilerini yöneltti. DYP ise kısa bir sessizlikten sonra Demirere destek verdi. • 4. Sayfada Dikmener ödülü Çiller Dosyası'na Haber Merkeri - Cumhuriyet gazetesi yazıişleri müdürlerin- den Bülent Dikmener adına bu yıl 16.'sı düzenlenen "Bülent Dikmener HaberÖdülü" sonuç- landı. Bülent Dikmener Haber ÖdülüSeçici Kurulu, buyıl "Ha- ber", "Jüri ÖzeT ve "Ozenchr- me" olmak üzere 3 ödül veril- mesini kararlaştırdı. Seçici K.uml, Cumhuriyet ga- zetesinde yayımlanan "Tansu Çfller Dosyası" haberleriyle Do- mArkasiSa.l7,SH8'de OLAYLARIN ARD1NDAKİ GERÇEK Çalışanlar Ayakta Sendikal haklannın sağlan- masında bir adımtık bile yol alınmamış olması karşısında yann yaklaşık 480 bin kamu çalışanı, tepkilerini eytemlerte kamuoyuna aktaracaklar. Bugün gazetemizde açıkla- nan SSK Emeklilik Tasansı'nın da önümüzdeki günlerde işçi kesiminin yoğun tepkilerine yol açması bekleniyor. 20 Ekim 1991 seçimleri son- rasında oluşan ve birisi yarı yolda değişikliğe uğrayan iki koalisyon hükümetinin bu ko- nuda vermiş olduklan sözü tuttuğunu kimse söyleyemez. Kamu çalışanlan açısından bakıldığında, Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanlığı'nın SHP ve CHP kontenjanında olmasına karşılık etkili ve ba- şanlı bir çalışma yapılamadığı ortadadır. Kamu çalışanlarının sendikalaşması için hazırlan- mış olan tasarı TBMM komis- yonlannda, koalisyon ortağı DYP milletvekillerinin de des- teği ile kuşa döndürülmüştür. Ortaya sendika adıyla, ancak dernek yetkisinde bir örgüte izin veren bir metin çıkmıştır. SSK kapsamında çalışan iş- çilerin daha çok prim ödeye- rek ve yaş sınıriamalanna da uyarak emekli olmalannı sağ- layacak tasan da tam bu sıra- da gündeme gelmiştir. SSK'nin içinde bulunduğu çık- mazdan kurtulması için sigor- ta matematiğineve olasılık he- saplanna uygun bir yöntemin gerektiğini tartışmak pek ola- naklı değildir. Ancak ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen yasalar- daki eksiklikler yüzünden ta- sannın öngördüğü süreleri ta- mamlayarak emekli olabilecek işçilerin sayısının, kimi işlet- melerin üst düzey yöneticile- riyle sınıriı olacağını söylemek olanaklıdır. • • • • Arkast Sa. 17, Sü. 8'de M Dünyanın hiçbir yerinde... para taşımayın! VakıfBank Electron taşıyın! VakıfBank Electroo Catd ile dunyanın her yerın- den VakıfBaak'takı hesabınıza kolayca uiaşabıhr, bulunduğunuz ülkenia para bırımıyle nakıt CÇi çekebilir, alışverı; yapabılicsinız BORSA Dün 49.469.61 Öncekı 49.578.96 DOLAR Dun 42.450 Ûncekı 42.525 MARK ÛDun 30.975 Oncek 30.780 ALT1N ÛDun S3&S00 Oncekı 537^00 İran'da yinekanaktı Tahran'da önceki gün pahalılığı protesto mitingleri yapıldığı, gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü ileri sürüldü. • 9. Sayfada ABD'de kritilc randevu Başbakan Tansu Çiller, bugün Türkiye saatiyle 1?.00'de Başkan Bill Clinton'la görüşüyor. Görüşme, Çiller yönetimini köşeye sıkıştıran Avrupa başkentleri için de büyük önem taşiyor. • 9. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ANAP Aklandı mı? Yolsuzluk ve rüşvet günümüzün sonjnu değil. Tarihte- ki büyük devletlerin özellikle "çözü/me° döneminde bo- yutlan olağanüstü artmış, ama her dönem var olmuş bir olumsuzJuk. Osmanlı döneminde vezir ya da vali olmak isteyenler 50 bin altın veriyordu. Sancak beyliği, 10-30 bin gümüş para karşılığında ulaşılabilen bir makamdı. Osmanlı tari- hinde bilinen ılk "rüşvetçi" padişah 3. Murat'tır. Bazı kay- naklara göre yüksek düzeyde atamalar için 100 bin du- kaya kadar rüşvet alıyordu. 3. Murat'ın Küçük Ahmet Pa- şa'ya yazdığı şu mektup Osmanlı arşivlerindedir: "Şam eyaletinde kalmak /st/yorsan, 20 bin altın gön- der." mArkasıSa. 17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog