Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Koşullarını, indirimlerini, avantajlarını gördük. Düşündük... f^ EMLAK BANKASI Daha Uygar Bır Y a j a m İçın Cumhuriyet "İşte, ev sahibi olmak için müthiş fırsat" dedik. Emlakbank'a Taşındık! 2 ^ EMLAK BANKASI D a h a İJygsr B ı r Y a ş a m j ç m 71. Y l SAYI25*96 IWmR(KDV içinde) KURUCUSU. YIİBS HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: tUti* NMİ (1945-1991) 18MUN1986SMJ TBMM Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu raporunda suç odaklanna değinildi: De\iet temizlensnı kopucıdar • TBMM Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporunun sonuç bölümünde kontrgerillaya değinildi ve "Devletin içinde bulunduğu izlenimi komisyonumuzca tespit edilen birtakım odaklann devlet içerisinden temizlenmesi ve hukuk kurallanmn hâkim kılınması için devlet, otoriteyi eline almak zorundadır" uyansı dile getirildi. Komisyon raporunda, yasal dayanağı olmayan "gizli korucular"dan da söz edildi. Çözüm onerileri • Raporda şu çözüm önerilerine yer verildi: Devlet-itirafçı ilişkisine son verilmeli. Jandarma teşkilatı kaldınlmalı. tstihbarata örtülü ödenek verilmeli. Vatandaş, OHAL bölgesinde devleti ve devletin adaletini görmeli. Polis özel timleri yeniden organize edilmeli. PKK'lilerin terörü tırmandırmasına hatalı davranışlan ile sebebiyet veren ve kamunun çok büyük zaranna yol açan idareciler hakkında soruşturma açılmalı. TÜREY KÖSFıtii hatari • 5. Sayfada Mumcu suikastı • Polisin "bilgisizlik ve mesleki kıskançlık"tan dolayı, Uğur Mumcu cinayeti soruşturmasını tıkadığı ve olayda kullanılan C-4 tipi plastik patlayıcının sadece İslami Hareket Orgütü'nce kullanıldığımn gözardı edildiği saptandı. TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nun imzaya açılacak olan raporunda, idarenin, yanlış yapan kamu görevlisini "ne pahasına olursa olsun" savunduğu belirtildi. GÖMŞ GÜRSWwtafeari• 5. Sayfada PKK'ye TunceK'de kıskaç• Tunceli, Mardin ve Bingöl'de sürdürûlen operasyonlarda 46 PKK'lı öldürüldü. Tunceli'de 30 bine yakın askerin katıldığı operasyonda 300-400 kadar PKK'linin çembere alındığı bildirildi. • PKK'nin "Dersim Eyalet Komutanı" Şemdin Sakık'ın, önceki geceki çatışma sırasında Aliboğazı'ndan başka bir bölgeye kaçtığı iddia edildi. • Diyarbakır'da fözaltına alman bazı öylülenn serbest bırakılması için yürüyüşü yapan 11 Alman 11 kişi sınırdışı edilmek üzere Istanbul'a göndenldi. • 3. Sayfada AFP'NİN İDDİASI: K. IRAK'TAN 10BİN TÜRK ASKERİÇEKÎLDÎ • 6. Sayfada GüvenKk kuvvetierinia dün Tunceli'de girdikleri çabşmada ele geçiriküği açtkbnanteröristierarasında genç laziann da olduğu belirtildi. (Fotoğraf: AA) Avrupa'dald uyuşturucuda Türk damgası • Uluslararası uyuşturucu ticaretinin özellikle Avrupa bölümünde Türklerin etkisi artarak sürüyor. 1994 yılında Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu miktan; dünyadaki toplam miktann yüzde 15.5'ini, Avrupa'dakinin yüzde 21.1 'ini, Balkan rotasındakinin de yüzde 43.3'ünü oluşturdu. Bu oranlar 1993'te, dünya genelinde yüzde 16, Avrupa"da yüzde 30, Balkan rotasında yüzde 55 olarak belirlenmişti. • Türk uyuşturucu tacirleri, Avrupa'nın bütün ülkelerinin yam sıra dünyanın bazı bölgelerinde de etkinler. Türk uyuşturucu organizasyonunun en etkili olduğu ülke Almanya. Alman Federal Polisi uyuşturucu bölümünün verilerine göre, 1994 yılında bu ülkede eroin ticareti yaptıklan gerekçesiyle tutuklanan Türk sayısı 2 bin 713. KBML YUKIHhn haberi • 3. Sayfada Çekilme takvimiyok • Başbakan Tansu Çiller, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Bill Clinton'la yannki görüşme >ncesinde vVashington'ın beklediği Kuzey Irak'tan çekilmeye ilişkın takvimi "ortadabırakan" açıklamalar yaptı. • Çiller, Cumhuriyet'in, "Clinton ile görüşmenizde çekilme takvımine ilişkin bir telkin gelirse" sorusuna, "Telkin gelirse böyle bir telkini Türkiye kabul etmez" dedi. RMT KOZLUKLirıuı haberi • //. Sayfada Tanıtunda Ozal yöntemi • Başbakan Tansu Çiller de eski Cumhurbaşkanı Özal gıbı yabancı basın organlannda "parayla Türkıye tanıtımı" yöntemini seçti. Tamtımın sponsorluğunu ise iki devlet bankası, Ziraat ve Vakıibank ile Sabancı ve Ihlas Holding • . üstlendı. • 19. Sayfada İçinde cezalara neden olan yazılann yer aldığı 'Düşünceye Ozgürlük' kitabuun 1080 yayıncısınm DGM Savcıbğı'nca ifadelerinin alınmasma başlandı. İfadesi alınanlar için de soruşturma başlaüldı. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) DGM, aydınlar için w fazla mesaP yapü tstanbul Haber Servisi - tstan- bul DGM Başsavcıhğı, ifade ver- meye gelen 'Düşünceye Ozgürlük' kıtabının yayıncılannın ıfadelen- nı alabılmek ıçın fada mesai' yap- tı. 'Suç unsunı' ıçerdığı gerekçe- siyle aydınlann cezalandınlmala- nna neden olan^yazılann yer aldı- ğı 'Düşünceye Ozgürlük' kitabını yayımlayan 1080 yayıncıdan 65'ının ıfadesınin ahnması sıra- MArkasıSa. 19,SiL6'te YAŞAR KEMAL, AİHK'YE BAŞVURDU • 6. Sayfada Anayasa Mahkemesi: Siyaseti l.alk yargılar • Anayasa Mahkemesi yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkaru Süleyman Demirel'in, Yüce Divan'ın otoyol davasına ilişkin gerekçelı karanna konu edılemeyeceğıni belirttıler. EVMGtiirmŞ'B 119. Sayfada Milli mac Gözler Demirerde • Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrû Erdem, milli maçın Show TV'den şıfresiz yayımlanması konusunda, Cumhurbaşkanı'nın Erol Aksoy'u araması dileğinde bulundu. • Spor'da Gümrük birliği ne getirecek ne götürecek? MJMRUK DİRUGI smüyefikobnadı, ümrük birfiğj \mim 1970te bdMemnsti pr .——— > . . — —,— -^—»_ ^— • Gümrük birliği anlaşmasınırı geleceği ile Türkiye'deki ekonomik, siyasi ve sosyal yaşama etkjJeri irdelendi. Pror. Dr. Izzettin Önder, Prof. Dr. Taner Berksoy, Prof. Dr.Yakup Kepenek, Prof. Dr. Erol Manişalı, Doç. Dr. Türkel Minibaş, Dr. Oztin Akgüç ve Şükran Soner, gümrük birliği ile ilgiîi tüm soruları yanıtlayarak konuya farklı yaklaşumlar getirdiler. • tlkeler 1963 ve 1970'te belirlenmişti: Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Brüksel'de imzalanan metnin tamamını yeniden gözden geçirip ana hadannı değerlendirdi. Sonuçta, imzalanan metnin yeni bir gelişme ve yeni bir anlaşma olarak kabul edilmesinin doğru olmadığını saptadı. Yann Cumhuriyef 'le birlikte parasız özel ek. KITAP EKI Kitap'ta Cumhuriyet ayrıcalığı Her perşembe verdiğimiz Kitap eki vine farklı konular, değişik yazarlarla kültür dünyasının havasını yansıtıyor. Muzaffer Uyguner, Muzaffer Buyrukçu, Buket Uzuner, Gürsel Aytaç, Murat Koraltürk, Alev Coşkun, Behzat Ay, Kitap ekindeki yazarların bir bölümü. Keyifle okunacak yazılanyla okuduklan kitaplan tarutıyorlar. Vedat Günyol: Somut yaşamdan düşünceye, düşünceden yaşanmış olana bir mekık gibi gidip gelen bir kalemin sahibi Vedat Günyol. Ulkemize özgü bir aydınlanma ve hümanizm projesi için emek verdi. Bu düşünceye adanmış yazın uğraşısı ile dopdolu bir yazar. Yakn ve anlaşılrnası kolay sözcüklerle yazan Vedat Gunyol'un bilgeliğini ve çocuksuluğunu Ahmet Ümit kaleme aldı. Perşembe günii Cumhuriyet 'le birlikte OLAYLAREV ABDENDAKİ GERÇEK Uyuşturucu veTerör Türk uyuşturucu tacirterinin uluslararası piyasalardaki et- kinliğinin gıderek arttığı gözle- niyor. Emniyet Genel Müdür- lüğu'nün bu konudaki araştır- malannın yanı sıra Alman ma- kamlannın yaptığı araştırmalar da bu gerçeği vurgulamakta- dır. Nıtekim, 1994 yılına ilişkin rakamlara bakıldığında. 3 bini aşkını Almanya'da olmak ko- şuluyla 4 bınden fazla Türk uyuşturucu tacırinin yakala- narak adlı makamlara sevk edildiği görülmektedır. Bır dönem, yalnızca afyon üreticisi olarak dünya uyuştu- rucu trafiği ve ticaretinde ağır- lığını hissettiren Türkiye, bu- gün artık esrar, eroin ve her türlü sentetık uyuşturucu pı- yasasında etkili olmaktadır. Uluslararası uyuşturucu tra- fiği içinde Türk tacirlerin oy- nadığı rol, gerek Emniyet Ge- nel Müdürlüğü, gerekse Al- man makamları tarafından "paketleyıcılik ve satıcılık" olarak geçmektedir. Ancak özellikle Almanya'daki Türk- lerin uyuşturucu piyasasında- ki etkinliğı, yasallığı yakın geç- mişte ortadan kaldırılan PKK'nin varlığına bağlanmak- tadır. Uluslararası piyasalarda uyuşturucu fıyatlannın ulaştı- ğı böyutlar dıkkate alındığın- da, söz konusu "etkinlıkler" karşıhğında Türkıye'ye gıren paranın tutarının "astrono- • • • MArkosıSo. 19,Sü.8'de özal törenine ailesl çağrılmadı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Istanbul'da mezan başında anıldı. Törene oğlu Ahmet Özal ile Amerika'da bulunan eşi Semra Özal katılmadı. Mesut Yılmaz ise, ANAP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada 'Türkiye her zaman Özal'ı şaşkın bir hayranlıkla anacaktır" dedı. M 3. Sayfada Denizlere çevre Bakanlığı koruması Çevre Bakanlığı, olası denız kazalanna karşı yasa taslağı hazırladı. Taslak, kazalar ya da BORSA ûDün 49.578.96 Önceki 48.203.24 DOLAR Dun 42.525 Önceki 42.625 MARK ûDun 30.780 Önceki 30.650 ALT1N ODun 537.500 Önceki 537.750 petrol taşımacılığında çevreye verilebilecek zararlan önlemeye dönük hükümler içenyor. • 3. Sayfada Bakkallardan DYP*ye protesto Götürü verginin 1 Mayıs 1995'ten ıtibaren kaldınlmasına tepki gösteren 600 kadar es- naf, Adana'da eylem yaptı. • 3. Sayfada Hükümet rthalatı destekliyor Canlı hayvan ıthalatında ton başına uygula- nan 500 dolarlık fonun 100 dolara indınlme- si yönünde Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca ha- zırlanan bir karamamenin hükümete iletildi- ği bildirildi. • 9. Sayfada 'Özel okullarda veli sömürülüyor 1 Özel Okul öğrenci Velılen, özel okullann enf- lasyonu gerekçe göstererek, ücretlere mali- yetin çok üstünde artış yaptığını öne sürüyor. • Arka Sayfada GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Hollanda-Shell-Güneydoğu... Savaşlann, uluslararası gerginlıklenn en önemli nede- ni, ekonomı. Gelişmiş ülkelerin yeni pazarlar bulma ara- yışı, daha ucuz ve kalıteli hammaddeye ulaşma çabala- n, "güzellikle" sonuçlanmıyor. Bir ülkenin lehıne olan ge- lişme, dığennın aleyhine olunca, "guçlû" olan "haklı" çı- kıyor. Haklı ve güçlü olduğunu gösterme yöntemi çağa göre biçim değiştiriyor. Günümüz dünyasında geçer akçe "de- mokrasi". ABD, "demokrasiyı ınşa etmek üzere" Haıtı'ye girdi, "demokrasiyi ve dünya banşını korumak" üzere UArkosıSo.l9,Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog