Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Birikiminiz, en iyi koşullarda değerlenip, iyi bir yatırıma dönsün. Yan i... Ne Dolar, Ne Mark... EMLAK BANKASI Datıa O y g a r B • Y a j ı m İ ç ı n Cumhuriyet İster yaşamak için, ister yatırım olsun Emlakbank evlerinin alternatifi yok. Dem e k ki Her Devrin Kralı Emlak! EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B » r Y a ş a m İ ç ı n 71.HSAYI KURUCUSU: Y1M» Mfl> (1924-1945) BAŞYAZARI: HJUft NMİ (1945-1991) 17tiMM8KMZMTBİ Dışişleri çaüsı nihayet kunddu • 1.5 yıldır süren bekleyişten sonra Bakanlık, Bonn Büyûkelçisi Onur Öymen'in müsteşarlığında yeniden yapılandı. ÖZGENACAR Dışişleri Bakanlığı çatısında aylardır süren belirsizlık gideril- di ve Bonn Büyûkelçisi Onur Öymen'in müsteşarlığı altında yeni bir yapılanmaya gidildi. Büyükelçi Özdem Sanberk'in Londra'ya büyükelçi atanmasın- dan sonra yerine getirilecek "2 numaralı dipk>mat"ın adı konu- sunda Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin arasında anlaşmazhk çıkmıştı. Çiller, eskı Moskova Büyûkel- çisi Volkan Vural'da ısrar etmiş, Çetin ise AGİT temsilcisi Ali Hikmet Alp'i getirmek istemiş- ti. Daha sonra Murat Karayai- çuı'ın bakanlığı döneminde de bu sorun çözümlenememişti. Dışişleri Bakanı Prof. Erdal İnönü, geçen hafta Bonn'dan ça- ğırdığı Büyükelçi Oymen'e bu görevi verirken, 1.5 yıldır askı- da kalan Dışişleri Bakanlığı ça- tısını da şöyle oluşturdular: Müsteşar yardımcılan: • Arkası Sa. 4, Sü. 1 'de KKTC Denktaş'ın düş kırıklığı • KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması, zaten gergin olan siyasi tansiyonu daha da yükseltti. • İlk tur sonuçlardan pek memnun olmayan Denktaş, "Ben söyleyeceklerimi söyledim. Artık halk iyi düşünsün" dedi. M 11. Sayfada RUMKEStMİ Rumlara Exocet fiizesi • Rum Yönetimi'nin füze alımı Ingilizler tarafından "Türk-Yunan gerginliğini arttıran dikkat çeken bir gelişme" diye nitelendi. • Jane's Defence Weekly, füzelere ilişkin olarak "Füzeler, Kıbns Rumlanna ilk kez saldın yeteneği sağlamaktadır" diye yazdı. 11. Sayfada OPERASYON 29 PKK'Iİ öldürüldü • Kuzey Irak"ta önceki gün 11 askeri pusu kurarak şehit eden 18 kişilik terörist grubunun tamamı öldûrüldü. • Yurtiçinde sürdürülen operasyonlarda ise 11 PKK'li öldürüldü. Milli Güvenlik Kuralu'nda, Kvızey Irak'tan mayıs ayının ortasında çekilmenin planlandığı öğrenildi. • 5. Sayfada • 75. Milli Eğitim Şûrası Ön Komisyon raporlarında, ilk ve ortaöğrenim sınıflandırmasının kaldmlması ve temel eğitimin 9yıl üzerinden yapılması istenirken, meslekokulu mezunlannın dayalnızca eğitildikleri alanlarda eğitim veren yükseköğrenim kurumlanna girebilmesi görüşü benimsendi. • Üniversite sınavlannın kaldınlıp kaldınlmaması konusunda çelişik görüşlere yer verilen raporlarda, imam-hatip liseleri mezunlannın Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet lşleri Başkanlığı 'nda da çeşitli kadrolara atanmasını mümkün hlacak düzenlemeleryapılması öneriliyor. Imam 1tatiplH e kadro isteğiEMİNEKAPLAN ANKARA - Milh Eğitim Bakanlığı'nca 1996 yılında gerçekleştirilecek 15. Milli Eğitim Şûrası ön Komisyon raporlannda, öğrencılerin il- kokul 4. sınıftan ıtibaren genel ve meslek liselerine yönlendi- rilmesi için yetenek değerlen- dirmesi yapılması, meslek li- sesi öğrencilerinin yalnızca alanlannda eğitim veren yük- seköğretim kurumlanna gide- bilmeleri önerilerine yer veril- di. Üniversite sınavlannm kal- dınlması yönünde komisyon- lar çelişkili kararlar alırken, imam-hatip lisesi mezunlan- nın Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet tşleri Başkanhğı'nda da istih- dam edilmesı önerildi. 15. Milli Eğitim Şûrası ça- hşmalan kapsamında, "tlköğ- redmveyöniendirme", "Orta- öğretimde yeniden yapılan- ma". "Yükseköğretime geçişin yeniden düzenlenmesi". "Toplumun eğitim ttıti- yacının sürekK karşılanması'*. "Eğrtim sisteminin finansmanı" konulannda oluşturulan ön komisyonlar, 3 haftalık bir çalışma sonrasında raporlannı ha- zırladılar. Komisyon raporlannda şu önerilere yer verildi: - Ük ve ortaokul sınıflamasmdan vaz- SAYILARI ARTIYOR Iıııam lıatip enflasyonu • Sayılan en çok Süleyman Demirel'in başbakanlıklan döneminde artan imam-hatip okullannın, amaçlannı aşıp "devleti yönetmek için" fazlalaştınlmak istendiği belirtildi. Haber Merkezi - "Devlete imam-hatip yetiş- tirmek" amacıyla kurulan imam-ratıp liseleri- nın, 1965'ten sonra Süleyman DemireT in ikti- darlan döneminde mantar gibı çoğaldığı. kuru- luşundaki amacın da bu yıllardan başlayarak bi- çim değıştirdiği \e "devieti yönetmek için imam-hatip lisesi istendiği" belırtıkiı. tmam-ha- UArkasıSa.4,Sü.2'de EĞİTİMCtLERE UYARI: Köktendincilik tehlîkelidir • Alman GEW Sendikası Pfalz Eyaleti Genel Sekreteri Udo Küssner, köktendinciliğin Türk eğitim sistemine yansımasının, eğitimin geleceği açısından endişe yarattığını söyledi. CEMtLCİĞERtM ~ SAMSUN - 30 Alman eğitimcisiyle Sam- sun'a gelen GEW Sendikası Rheinland Pfalz Eyaleti Genel Sekreteri Udo Küssner, Türki- ye'de köktendinciliğin yaygınlaştığını ve eğitim sistemine yansıdığını gördüklerini söyleyerek • Arkası Sa. 4, Sü. Ste geçilerek 9 yühk temel eğitim esas alın- mah. Temel eğitimin ikinci kademesi 6, 7,8 ve 9. snuflar olmak üzere 4 yıl üze- rinden düşünülmeiidir. - llköğretimde öğrenciler sıntfta bıra- kılmamalı, lise ve meslek lisesi bünye- sinde ortaokul açılmamalıdır. Temel eğitimin 9. sınıfı liseye ve mesleki eği- time "yöneRme yılı" olmalı, ortaöğre- tira, çıraklık, her türlü kurs ve yaygın eğitim 9 yıllık temel eğitimden sonra başlatilmalıdır. - Temel eğitimin dördüncü smıfindan itibaren öğretmen, yönetid, öğrenci ve veBler eğitilerek, öğreneinin ilgi ve yete- neklerine göre hangi ortaöğretim kuru- muna gideceği genel bir vetenek değer- lendirmesivle belûienmelidir. - Temel eğitim programla- nnda yer alan resim, müzik, beden eğıtimi ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslennin notla değerlendırilmesinden vazge- çilmelidir. - Genel ve meslek liselerinin bünyesindebuhuıan ilköğretim kapsarrundaki ortaokullar ka- demeli olarak aynlmalıdır. - Ortaöğretimde görevli tüm öğretmenlerin sözleşmelı sta- tüye geçirilmesi için yasal dü- zenlemeler yapılmalıdır. - İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerini yetişti- ren ilahiyat faküheleri öğrenci- lerinin ilgi alanlan dikkate ah- narak mezun olduktan sonra okutacaklan dersler belirlen- meti, branşlaşmayı sağlayacak bir şekilde ders programlan düzenknmelidir. - Anadolu liselerinde fen bi- limleri, matematik ve meslek derslennin yabancı dille oku- tulması uygulaması kaldınl- malıdır. Ortaöğretimde yabancı dille eğitim yerine yabancı dil öğrenimi ya- M Arkası Sa. 4, SiL2'de ORTAOKUL SONU DEVLET PARASIZ YATILI VE BURSLULUK SINAVLARI YANITLARI • 4. Sayfada Başbakan Çiller, ABD yolunda uçaktakikrle sohbet ettL Yolculardan birinin çocuğunu sevdi (Fotoğraf AA) Çiller'den demokrasi mesajlan FUATKOZLUKLU WASHINGTON - Göste- rişli bir şekilde ABD gezisine çıkan Başbakan Tansu Çiller, "Terörie Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin kaldn-ılacağmı" söyleyerek "demokrasi mesaj- lan" verdi. Bu görüşünü ken- dine özgü ifadeyle u Ya kalka- cak ya kalkacak" diye açıkla- yan Tansu Çiller, Türkiye'nin yanru için "ulkn açık"bir tab- loçizdi. Yolculara Türkiye'nin bu- günkü durumuna ilişkin gö- rüşlerini soran Başbakan, bir çocuğu kucağına alıp fotomu- habirleri ile kameramanlara 'poz' verdi. Ardından da önce gazetelerin köşe yazarlanyla sonra da muhabirleriyle ayn ayn sohbet etti. Çiller, yazar- M Arkası Sa. 4, SiLl'de DemireFin zoıiuüvı tatOi!Cumhurbaşkanı'nın gezisini iki gün kısaltması ve MGK'yi toplantıya çağırmasının tek nedeni vardı: Çiller'in ABD gezisi öncesi önüne bir devlet politikası koymak ve aklına geleni söylemesini önlemek. AYDCVENGtN C>nce kısa bir anımsatma: Demirel, tartışmah Güney Amerika gezisinin da- ha iLk durağında, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki son günümüzde bir basın toplanrısı düzenledi ve açıkladı: "Geziyi iki gün kısalttun." Gezinin turistik yanıjla ilgilenenler biraz buruldu tabii. Rio de Janeiro'yu, Sao Paulo'yu görmeden dönmek, hiç de keyifli değildi. Amameslegi.bizcileyin, gazetecı olanlann kulaklan dikildi. De- mirel, inadıyla, öyle her söylenene ku- lak asmamasıyla ünlü Demirel, geziyi niye kısa kesiyordu? Sorulara verdiği yanıtlarda Demirel, hıç açık vermedi. Ustelik, keyifle gûlüp, ısrarla a>nı soru- yu yineleyen bizlere döndü, 'Boşuna uğ- raşmayın. Benim açığmıı yakalayamaz' suuz"dedı. Şunubiliyorduk: Demirel, ülkesinden 18 bin kilometre uzakta da olsa, Türki- ye'yi sürekli izliyordu. Gazeteler kendi- sine fakslanıyor, sürekli bir telefon tra- Fıği ile Cumhurbaşkanı olup biten her şeyden anında bilgıleniyordu. Daha biz Arjantin'de iken, Washington'daki Dı- şişleri Bakanı İnönü ile telefonla görüş- müş, Türkiye'de "vekffi" Cindoruk'u te- M Arkası Sa. 4, Sü. 7'de Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu'ndan Mumcu cinayeti Başbakanbğa 'bakanhk suçhı' raporu• Bombalı suikast sonucu yaşammı yitiren gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayının soruşrurulması sürecinde, îçişleri Bakanlığı yetkililerinin "tarafsız kalmadığı" ve "kusurlu" davrandığı belirlendi. • Devletin içinde "ihmalleri ve kasıtlanyla devleti yıkacak unsurlann" varhğı onaylanarak, bunun "yargı" aracılığıyla giderilebileceği vurgulandı. • TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu, Mumcu cinayetini, soruşturmadaki aksaklıklan ve kusurlu davranışlanyla "çıkmaza sokan" Îçişleri Bakanlığı görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. GÛKŞ GflRSfflrun İHberİ • 4. Sayfada Kâğıttazam hflmecesi• SEKA artan maliyetleri ileri sürerek zamlan rutine bağlarken, kağıdın eriştiği fiyat düzeyi üretimi zorlamaya başladı. • Basmdan tekstile kadar hemen her sektörde girdi maliyetlerinin önemli kalemlerinden birini oluşturan kâğıdın fiyatının nasıl belirlendiği konusunda yapılan açıklamalarda tam bir karmaşa egemen. • Firmalar SEKA'yı keyfi zam yapmakla suçlarken, SEKA yetkilileri ise fiyatlannı DtE aylık toptan eşya fiyat endeksine göre arttırdıklannı belirtiyor. «HET ÇHJKüfeatarl• 9. Sayfada Ozefleştirmede Uzan kolaybğı • Özelleştirme kapsamındaki KlT'leri sattıklan şirketlerle bile sık sık anlaşmazlığa düşen hükümetlerin, bugüne değin Uzan ailesine satılan KlT'ler konusunda sağladığı kolaylıklar dikkat çekiyor. Tanınan önceliklerle Uzanlar'ın büyümesine yapılan katkılar eleştiri konusu oluyor. • Uzan ailesine ait şirketler, bugüne kadar özelleştirmeye çıkanlan 9 şirketin hisselerini toplam 400 milyon dolara satın aldılar. Şirketlerin tümünü dolar üzerinden ve çoğunlukla vadeli satın alan Uzanlar, Erdemir hisselerinin yüzde 30'unun özelleştirilmesine ilişkin ihaleye de girdiler. • 9. Sayfada EHRIİĞİ 19 nlsanda Cumhurtyerie UrRte OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Açıklık GereğL.. Uzun bir süreden beri Milli Eğitim'de yozlaşma sürüyor; bu konu üzerine çok yazıldı, çizildi. Ancak çok boyırtlu bir sorun olduğundan bu işin üs- tesinden gelmek kolay değil- dir. Eğitim ve öğretim, Türki- ye'de bir savaş alanına dö- nüştürülmüştür. Aynntılar bir yana bırakıla- rak temelde şu tehlikenin altı çizilmelidir: Ulkemizde 1924 Öğretim Birliği Yasası'yla Mil- li Eğitim biryörüngeyeoturtul- muştu. "Yaşamda tek yol gösterici bilimdir" ilkesinden yola çıkarak Cumhuriyet Tür- kiyesi'ne aydınlık kafalı yurt- taşlar yetiştirmek, geleceğin güvenceye alınması bakımın- dan zorunludur. Çağdaş uygarlığa kavuş- manın bir başka yolu yoktur. Öğrenci, aklını kullanmasını öğrenecek; eleştirel mantığın özünü benimseyecek; dpg- malardan uzakta, özgür birey kimliğini kazandığı zaman, düşünmesini, tartmasını, seç- mesini bilecektir. öğretim Birliği'nin temelin- de, Milli Eğitim'in ilkelerini saptayan görüş budur. Bir de bu eğitimin tersine, öğrencilere ezberciliği aşıla- yan, dogmalan akıldan üstün tutan, eleştirel yaklaşımı geri- ye iten öğretim yöntemleri vardır ki bu çarktan geçen ço- cuklarımızın çağdaşlık bilin- cinden yoksun kalmalan do- ğaldır. Demokrasiler, "birey" düzeyine erişmiş insanlann toplumlarında geçerli rejim olabildiklerinden, eğitimin bu temele göre ayarianması ge- rekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hangi yöntemin benimsendl- ği sorusu aydınlık değildir. 15'inci Milli Eğitim Şûra- sı'nda ön komisyonlar kapsa- mında çalışmalar yapılıyor. ••• M Arkası So. 4, SH6'da Dünyanm hiçbir yerinde... para taşımayın! VakıfBank Electron taşıyın! l VakıfBank Electron Card i!e dünyamn her yerın- den VakıfBank'takı hesabınıza kolayca ulaşabilır. bulunduğunuz ûlkenin para bırimiyle nakit flf\ çeicebılır, ahşverış yapabılirsımz VBRjTDOllK -JSi • GUNDEM MUSTAFA BALBAY Emekli Büyükelçi Semih Günver, bugün ve her pazartesi Turnike KÖŞeSİ'nde • İO. Sayfada Köy Enstîtüleri ve Bugün... "Yannki Türkiye'ye seyahatten geliyorum. Size oradan ha- berler getirdim. Bunlar sevindirici haberlerdir. Aynı zaman- da düşûndürûcü haberlerdir. Yannki Türkiye'ye yaptığım seyahat hayali değildir. Anka- ra'dan Kayseri istikametine hareket eden bir tren, beniyal- nız bir saat içinde yannki Türkiye'nin canlı ve ümitli âlemine ulaştırdı. Bu kısa seyahatim beni o kadaryoğun zevklehe, o kadar beklenmez manzaralaha, o kadar berrak hakikatlerie karşılaştırdı ki bunu; elli bin kilometrelik, Ingiltere, Amerika ve Afrika seyahatinden çok cazip ve ıstifadeli buidum..." Ahmet Emin Yalman, 1944 yılında kaleme aldığı "Yannın Türkiyesi'ne Seyahat" adlı kitabında Köy Enstitülerini böy- le anlatryor. 17 Nisan 1940'ta 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasası kabul • Arkası Sa. 4, Sü. 1 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog